Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Matematikte Öğrenme Amaçlı Yazma Üzerine Araştırma Eğilimleri: 2005 ile 2020 Yılları Arası

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 13, 26.03.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, 2005-2020 yılları arasında YÖKTEZ, TUBİTAK ULAKBİM Dergi Park’ta yayınlanan matematikte öğrenme amaçlı yazma çalışmalarını inceleyerek Türkiye’de matematik öğretiminde yazma araştırmalarının genel durumuyla ilgili bir çerçeve çizmektir. Çalışmada toplam 32 araştırma incelenmiştir. Elde edilen bulgular, 15 yılda yapılan matematik eğitiminde öğrenme amaçlı yazma çalışmaların çoğunluğunun örneklem bazında ilköğretim 2.kademe öğrencileriyle, araştırma başlıkları bazında duyuşsal boyutlarda yapıldığını göstermiştir. Araştırma çeşidinin çoğunlukla deneysel araştırma ve kullanılan yöntemin nitel araştırma yöntemi olduğu ve veri toplamanın yazma çalışmaları kullanılarak yapıldığı belirlenmiştir. Matematik konu başlıkları bazında en fazla araştırmanın sayılar ve geometri konularında araştırma yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmada, genel olarak, matematikte öğrenme amaçlı yazma araştırmalarının artırılması ve benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Atasoy, E. (2005). Matematik öğretiminde yazmanın kullanılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Aytaş Tekin, Ç.(2012). Bir matematik sınıfındaki yazma aktivitelerine dayalı öğretim uygulamasının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Borasi, R. & Rose, B. J. (1989). Journal writing and mathematics instruction, Educational Studies in Mathematics, 20(4), 347-365.
 • Britton, J. (1970) Language and learning. Coral Gables, Florida: University of Miami Press
 • Britton, J., Burgess, T., Martin, N., McLeod, A., & Rosen, H. (1975). The development of writing abilities (11-18). London: Macmillan.
 • Creswell, J. W. (2003). Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd Ed.). CA: Sage Publications.
 • Countryman, J. (1992). Writing to learn mathematics. Strategies that work, Portsmouth, Heinemann.
 • Çekirdekçi, S., Şengül, S., Doğan, M. (2016). 4. Sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Qualitative Studies, 11 (4), 48-66
 • Drew, K. I. (2003). First-Time Teacher-Researchers use writing in middle school mathematics instruction, The Mathematics Educator, 13 (2),38-46.
 • Emig, J. A. (1977). Writing as a Mode of Learning, College Composition and Communication, Vol. 28, No. 2 (May, 1977), 122-128.
 • Jurdak, M. & Zein, R. A. (1998). The effect of journal writing on achievement in and attitudes toward mathematics. School Science and Mathematics, 98(8), 412-419.
 • Kasa, B. (2009). Yazma etkinliklerinin ilköğretim I. kademe öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kayhan, M. ve Özgün Koca A. (2004). Matematik Eğitiminde Araştırma Konuları: 2000–2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 72–81.
 • Kenney, E.A. (1992). A Reply to Questions from Mathematics Colleagues on Writing Across the Curriculum. Andrew Sterrett (Ed.), Using Writing to Teach Mathematics (17-21).
 • Lubienski, S.T. & Bowen, A. (2000). Who’s counting? A Survey of Mathematics Education Research 1982-1998. Journal for Research in Mathematics Education, 31(5), 626–633.
 • Miller, L. D. (1991). Begin mathematics class with writing, Mathematics Teacher, 85(5), 3435.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM Publications.
 • Olkun, Sinan. (2015). Sayı hissi: Nedir? Neden önemlidir? Nasıl gelişir? 2012, Eğitimci, 10, 6-9.
 • Özkan, P. (2019). Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Alan Ölçme Konusundaki Kavrayışlarına Etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Prain&Hand (1996). Writing for learning in secondary science: Rethinking practices. Teaching and Teacher Education, 12(6), 609-626.
 • Pugalee, D. K. (2004). A comparison of verbal and written descriptions of students’ problem solving processes. Educational Studies in Mathematics, 55(1–3), 27–47.
 • Reilly, E., 2007. Writing to Learn: A Mixed-Methods Study, Doctoral Dissertation , Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.
 • Quinn, R.J. and Wilson, M.M., (1997). Writing in the Mathematics Classroom: Teachers Beliefs and Practices. Clearing House. Volume:71 Number:1.
 • Sample, C. R. (1998). Urban algebra I students’ perceptions of journal writing and its effects on achievement with integers and students’ attitudes toward mathematics. Unpublished Doctoral Dissertation, The University Of Missisippi, Missisippi.
 • Şengül, S. Ve Gülbağcı Dede, H. (2014). Matematik öğretmenlerinin sayı hissi problemlerini çözerken kullandıkları stratejiler. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5 (1), 73-88.
 • Uğurel, I.,Tekin, Ç. ve Moralı, H. S. (2009). Matematik Eğitiminde Yararlanılan Yazma Aktiviteleri Üzerine Literatürden Genel Bir Bakış. E-Journal Of New World Sciences Academy, 4(2), 494-507.
 • Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.
 • Ünlü, V. (2015). 7. Sınıf Matematik dersi “Olasılık ve istatistik” öğrenme alanında yazma etkinliklerinin öğrencilerin başarısı, tutum ve üst bilişlerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Williams, S. & Molina, D. (1998). Algebra: What all students can learn. The nature and algebra in the K-14 curriculum. Procedings of a National Symposium.National Councilof Teachers of Mathematics, Mathematical Sciences Education Board, & National Research Council (U.S.). Washington, DC: National Academies Press.
 • Yıldırım, Z. (2016). Yazma etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Research Trends on Writing-to-Learn in Mathematics in Turkey: between 2005 and 2020

Yıl 2020, Cilt: 7 Sayı: 1, 1 - 13, 26.03.2020

Öz

The aim of this study is to draw a framework about the general situation of the studies related to writing-to-learn in mathematics education between the years 2005-2020, by analyzing the studies published in YOK thesis center and the journals indexed by ULAKBIM. A total of 32 researches published in Turkish were examined. The findings showed that most of the published studies about writing-to-learn in mathematics education in 15 years were conducted on the secondary school students and affective dimensions on the basis of research titles. It was determined that the research type was mostly experimental research, the method used was qualitative research method and the data were collected through students' written artifacts. Most of the researches were made on numbers and geometry in terms of the subject of mathematics. In the study, it is recommended that researches on writing-to-learn in mathematics should be increased in general and similar studies should be carried out.

Kaynakça

 • Atasoy, E. (2005). Matematik öğretiminde yazmanın kullanılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Aytaş Tekin, Ç.(2012). Bir matematik sınıfındaki yazma aktivitelerine dayalı öğretim uygulamasının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Borasi, R. & Rose, B. J. (1989). Journal writing and mathematics instruction, Educational Studies in Mathematics, 20(4), 347-365.
 • Britton, J. (1970) Language and learning. Coral Gables, Florida: University of Miami Press
 • Britton, J., Burgess, T., Martin, N., McLeod, A., & Rosen, H. (1975). The development of writing abilities (11-18). London: Macmillan.
 • Creswell, J. W. (2003). Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd Ed.). CA: Sage Publications.
 • Countryman, J. (1992). Writing to learn mathematics. Strategies that work, Portsmouth, Heinemann.
 • Çekirdekçi, S., Şengül, S., Doğan, M. (2016). 4. Sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Qualitative Studies, 11 (4), 48-66
 • Drew, K. I. (2003). First-Time Teacher-Researchers use writing in middle school mathematics instruction, The Mathematics Educator, 13 (2),38-46.
 • Emig, J. A. (1977). Writing as a Mode of Learning, College Composition and Communication, Vol. 28, No. 2 (May, 1977), 122-128.
 • Jurdak, M. & Zein, R. A. (1998). The effect of journal writing on achievement in and attitudes toward mathematics. School Science and Mathematics, 98(8), 412-419.
 • Kasa, B. (2009). Yazma etkinliklerinin ilköğretim I. kademe öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Kayhan, M. ve Özgün Koca A. (2004). Matematik Eğitiminde Araştırma Konuları: 2000–2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26, 72–81.
 • Kenney, E.A. (1992). A Reply to Questions from Mathematics Colleagues on Writing Across the Curriculum. Andrew Sterrett (Ed.), Using Writing to Teach Mathematics (17-21).
 • Lubienski, S.T. & Bowen, A. (2000). Who’s counting? A Survey of Mathematics Education Research 1982-1998. Journal for Research in Mathematics Education, 31(5), 626–633.
 • Miller, L. D. (1991). Begin mathematics class with writing, Mathematics Teacher, 85(5), 3435.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM Publications.
 • Olkun, Sinan. (2015). Sayı hissi: Nedir? Neden önemlidir? Nasıl gelişir? 2012, Eğitimci, 10, 6-9.
 • Özkan, P. (2019). Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Alan Ölçme Konusundaki Kavrayışlarına Etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi).Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Prain&Hand (1996). Writing for learning in secondary science: Rethinking practices. Teaching and Teacher Education, 12(6), 609-626.
 • Pugalee, D. K. (2004). A comparison of verbal and written descriptions of students’ problem solving processes. Educational Studies in Mathematics, 55(1–3), 27–47.
 • Reilly, E., 2007. Writing to Learn: A Mixed-Methods Study, Doctoral Dissertation , Indiana University of Pennsylvania, Pennsylvania.
 • Quinn, R.J. and Wilson, M.M., (1997). Writing in the Mathematics Classroom: Teachers Beliefs and Practices. Clearing House. Volume:71 Number:1.
 • Sample, C. R. (1998). Urban algebra I students’ perceptions of journal writing and its effects on achievement with integers and students’ attitudes toward mathematics. Unpublished Doctoral Dissertation, The University Of Missisippi, Missisippi.
 • Şengül, S. Ve Gülbağcı Dede, H. (2014). Matematik öğretmenlerinin sayı hissi problemlerini çözerken kullandıkları stratejiler. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5 (1), 73-88.
 • Uğurel, I.,Tekin, Ç. ve Moralı, H. S. (2009). Matematik Eğitiminde Yararlanılan Yazma Aktiviteleri Üzerine Literatürden Genel Bir Bakış. E-Journal Of New World Sciences Academy, 4(2), 494-507.
 • Ulutaş, F. ve Ubuz, B. (2008). Matematik Eğitiminde Araştırmalar ve Eğilimler: 2000 ile 2006 Yılları Arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.
 • Ünlü, V. (2015). 7. Sınıf Matematik dersi “Olasılık ve istatistik” öğrenme alanında yazma etkinliklerinin öğrencilerin başarısı, tutum ve üst bilişlerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Williams, S. & Molina, D. (1998). Algebra: What all students can learn. The nature and algebra in the K-14 curriculum. Procedings of a National Symposium.National Councilof Teachers of Mathematics, Mathematical Sciences Education Board, & National Research Council (U.S.). Washington, DC: National Academies Press.
 • Yıldırım, Z. (2016). Yazma etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin matematik başarılarına ve tutumlarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Recai AKKUŞ 0000-0001-6044-4293

Dilara DARENDELİ 0000-0003-0464-4797

Yayımlanma Tarihi 26 Mart 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA AKKUŞ, R., & DARENDELİ, D. (2020). Türkiye’de Matematikte Öğrenme Amaçlı Yazma Üzerine Araştırma Eğilimleri: 2005 ile 2020 Yılları Arası. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 7(1), 1-13.