Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Yayımlanan Sayı Hissi ile İlgili Makalelerin İçerik Analizi

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 1, 14 - 32, 28.03.2022
https://doi.org/10.17278/ijesim.1016379

Öz

Sayı hissi son yıllarda matematik eğitimcileri ve araştırmacılar tarafından üzerinde çalışılan konulardan biridir ve önemi vurgulanmaktadır. Ülkemizde gün geçtikçe sayı hissi ile ilgili yapılan çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu çalışmaların içerik analizinin öğretmenlere, matematik eğitimcilerine ve araştırmacılara yol gösterici olacağı ve gelecek çalışmalara rehber olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple çalışmanın amacı, Türkiye’de matematik eğitimi alanında 2011-2020 yılları arasında makale olarak yayımlanan sayı hissi araştırmalarının mevcut durumunun betimsel içerik analizi ile ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda belirtilen ölçütleri karşılayan 50 adet çalışma incelenmiştir. Verilerin analizinde “Makale İnceleme Formu” kullanılmış olup içerik analizi ile analiz edilerek frekans ve yüzdeleriyle beraber tablolar şeklinde sunulmuş ve bu bilgiler ışığında yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de yapılan sayı hissi çalışmalarının çoğunun betimsel tarama yönteminin kullanıldığı nicel araştırmalar olduğu görülmüştür. Çalışmaların hedef kitlesinin en fazla ilköğretim 5-8 öğrencilerine yönelik olduğu ve çoğunlukla 100’ün üzerinde örneklemlerle çalışıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak ölçek kullanıldığı tespit edilmiştir. Veri analiz türü olarak da en fazla nicel veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı belirlenmiştir. Çalışmalar konuların eğilimine göre incelendiğinde ise sayı hissi kavramını daha derinden anlamaya ve sayı hissinin ölçülmesine yönelik çalışmalara odaklanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, S. (2019). Sayı hissi ile cebirsel düşünme becerisi arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Acar, S., & Peker, B. (2019). The investigation of the relationship between number sense and algebraic thinking skill. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019), Selçuk Üniversitesi, Konya, 11-13 Temmuz, 321-322.
 • Ak, Y. (2019). 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik kaygısı arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Alkaş Ulusoy, Ç. (2020). Sayı Duyusu Temelli Öğretimin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Özyeterliklerine ve Performanslarına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 45(202), 417-439.
 • Anghileri, J. (2006). Teaching number sense (2 bsk.). London: Continuum International Publishing Group.
 • Baroody; A. J., Eiland, M., & Thompson, B. (2009). Fostering at-risk preschoolers' number sense. Early Education and Development, 20(1), 80-128.
 • Barrera-Mora, F., & Reyes-Rodriguez, A. (2019). Fostering Middle School Students’ Number Sense Through Contextualized Tasks. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(1), 75-86.
 • Berch, D.B. (2005). Making sense of number sense: Implications for children with mathematical disabilities. Journal of learning disabilities, 38(4), 333-339.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (2. bs.). USA: Pearson Prentice Hall.
 • Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.
 • Facun, R.D., & Nool, N.R. (2012). Assessing the number sense of grade 6 pupils. International Proceedings of Economics Development & Research, 30, 297-301.
 • Gersten, R., & Chard, D. (1999). Number sense: Rethinking arithmetic instruction for students with mathematical disabilities. The Journal of special education, 33(1), 18-28.
 • Greeno, J.G. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain. Journal for research in mathematics education, 170-218.
 • Griffin, S. (2004). Teaching Number Sense. Educational leadership, 61(5), 39.
 • Gülbağcı Dede, H. (2015). İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının sayı hissinin incelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gülbağcı Dede, H., & Şengül, S. (2016). İlkögretim ve Ortaögretim Matematik Ögretmen Adaylarinin Sayi Hissinin İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(2), 285-303.
 • Günkaya, B. (2018). 8.sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile uzamsal yetenekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Harç, S. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hope, J. (1989). Promoting number sense in school. The Arithmetic Teacher, 36(6), 12.
 • Howden, H. (1989). Teaching number sense. The Arithmetic Teacher, 36(6), 6-11.
 • Işık, C., & Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57-72.
 • İymen, E. (2012). 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler ile ilgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Jordan, N.C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning and Individual Differences, 20(2), 82-88
 • Jordan, N.C., & Kaplan, D. (2007). The Division for Learning Disabilities of the Council for Exceptional Children Predicting First-Grade Math Achievement From Developmental Number Sense Trajectories. Learning Disabilities Research & Practice, 22(1), 36-46.
 • Kaminski, E. (1997). Teacher education students’ number sense: Initial explorations. Mathematics Education Research Journal, 9(2), 225-235.
 • Kartal, A. (2016). 8. sınıf öğrencilerinin kesirlerde sayı duyularının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • Kayhan Altay, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kayhan Altay, M., & Umay, A. (2011). Sınıf Öğretmeni Adayların Hesaplama Becerileri ve Sayı Duyuları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1277-1283.
 • Kilpatrick, J., Swafford, J, & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington, DC: National Academy Press.
 • Locuniak, M. N., & Jordan, N. C. (2008). Using kindergarten number sense to predict calculation fluency in second grade. Journal of Learning Disabilities, 41(5), 451–459.
 • Louange, J., & Bana, J. (2010). The relationship between the number sense and problem solving abilities of year 7 students. In L. Sparrow, B. Kissane, & C. Hurst (Eds.), Shaping the future of mathematics education: Proceedings of the 33rd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, 360-366. Fremantle: MERGA.
 • Markovits, Z., & Sowder, J. (1994). Developing number sense: An intervention study in grade 7. Journal for research in mathematics education, 4-29.
 • Mc Millan, J.H. (2000). Educational Research: Fundamentals for the Consumer. Longman, USA
 • McGuire, P., Kinzie, M.B., & Berch, D.B. (2012). Developing number sense in pre-k with five-frames. Early Childhood Education Journal, 40, 213-222.
 • McIntosh, A., Reys, B.J., & Reys, R.E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the learning of mathematics, 12(3), 2-44.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (2009). İlköğretim matematik dersi 6–8. Sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Mohamed, M., & Johnny, J. (2010). Investigating number sense among students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 317-324.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Olkun, S., & Toluk Uçar, Z. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
 • Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Reys, R., Reys, B., Emanuelsson, G., Johansson, B., McIntosh, A., & Yang, D.C. (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweden, Taiwan, and the United States. School Science and Mathematics, 99(2), 61-70.
 • Reys, R.E., & Yang, D.C. (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth-and eighth-grade students in Taiwan. Journal for Research in Mathematics Education, 225-237.
 • Rosenstein, J.G., Caldwell, J.H., & Crown, W.D. (1996). New Jersey mathematics curriculum framework. New Brunswick: New Jersey Mathematics Coalition.
 • Singh, P. (2009). An Assessment of Number Sense among Secondary School Students. International Journal for Mathematics Teaching and Learning.
 • Sowder, J.T., & Schappelle, B.P. (Eds.). (1989). Establishing foundations for research on number sense and related topics: Report of a conference. San Diego, CA: San Diego State University, Center for Research in Mathematics and Science Education.
 • Sowder, J.T. (1992). Estimation and number sense. In A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics, 371-389. New York: Macmillan.
 • Şengül, S., & Gülbağcı Dede, H. (2014). Matematik öğretmenlerinin sayı hissi problemlerini çözerken kullandıkları stratejiler. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 5(1), 73-88.
 • Şengül, S., & Gülbağcı, H. (2013). 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(4), 1049-1060.
 • Takır, A. (2016). 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 309-323.
 • Tsao, Y.L., & Lin, Y.C. (2011). The Study of Number Sense and Teaching Practice. Journal of Case Studies in Education, 2.
 • Tsao, Y.L. (2004). Effects of a problem-solving-based mathematics course on number sense of preservice teachers. Journal of College Teaching and Learning, 1(2), 33-49.
 • Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2007). Whole number concepts and operations. Second handbook of research on mathematics teaching and learning, 2, 557-628.
 • Yang, D.C. (2002). Teaching and Learning Number Sense: One Successful Process-Oriented Activity With Sixth Grade Students in Taiwan. School Science and Mathematics, 102(3), 1-6.
 • Yang, D.C. (2003). Developing number sense through realistic settings. Australian Primary Mathematics Classroom, 8(3), 12-17.
 • Yang, D.C. (2005). Number sense strategies used by 6th-grade students in Taiwan. Educational Studies, 31(3), 317-333.
 • Yang, D.C. (2007). Investigating the strategies used by pre-service teachers in Taiwan when responding to number sense questions. School Science and Mathematics, 107(7), 293-301.
 • Yang, D.C., & Li, M. N. (2013). Assessment of animated self-directed learning activities modules for children’s number sense development. Educational Technology & Society, 16(3), 44-58.
 • Yang, D.C., & Wu, W.R. (2010). The study of number sense: Realistic activities integrated into third-grade math classes in Taiwan. The Journal of Educational Research, 103(6), 379-392.
 • Yang, D.C., Hsu, C.J., & Huang, M.C. (2004). A study of teaching and learning number sense for sixth grade students in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(3), 407-430.
 • Yang, D.C., Li, M.N., & Lin, C.I. (2008). A study of the performance of 5th graders in number sense and its relationship to achievement in mathematics. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(4), 789-807.
 • Yapıcı, A. (2013). 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin yüzdeler konusunda sayı duyularının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11th ed.). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Content Analysis of Number Sense Related Articles Published in the Field of Mathematics Education in Turkey

Yıl 2022, Cilt: 9 Sayı: 1, 14 - 32, 28.03.2022
https://doi.org/10.17278/ijesim.1016379

Öz

Number sense is one of the topics studied by mathematics educators and researchers in recent years, and its importance is emphasized. The number of studies on number sense in our country is increasing day by day. The content analysis of these studies is thought to be a guiding guiding for teachers, mathematics educators and researchers and a guide for future studies. Therefore, the purpose of this study is to determine the tendency of number sense studies published in the field of mathematics education published as an article between 2011-2020 in Turkey. With this purpose 50 articles that meeting the specified criteria have been examined. In the analysis of the data, the "Article Review Form" was used and analyzed with content analysis, presented in tables with frequencies and percentages and interpreted in the light of this information. According to the findings of the research, it has been determined that the most of studies for number sense quantitative studies that using descriptive survey method. It was concluded that the target group of the studies was mostly aimed at primary school 5-8 students and the topic was studied with more than 100 samples. It was determined that the most that scale as a data collection tool and quantitative data analysis methods were used as a data analysis type. When the studies were examined according to the tendency of the topic, it was concluded that the studies focused on understanding the number sense more deeply and to measure the number sense.

Kaynakça

 • Acar, S. (2019). Sayı hissi ile cebirsel düşünme becerisi arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Acar, S., & Peker, B. (2019). The investigation of the relationship between number sense and algebraic thinking skill. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME 2019), Selçuk Üniversitesi, Konya, 11-13 Temmuz, 321-322.
 • Ak, Y. (2019). 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik kaygısı arasındaki ilişki üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 • Alkaş Ulusoy, Ç. (2020). Sayı Duyusu Temelli Öğretimin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Özyeterliklerine ve Performanslarına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 45(202), 417-439.
 • Anghileri, J. (2006). Teaching number sense (2 bsk.). London: Continuum International Publishing Group.
 • Baroody; A. J., Eiland, M., & Thompson, B. (2009). Fostering at-risk preschoolers' number sense. Early Education and Development, 20(1), 80-128.
 • Barrera-Mora, F., & Reyes-Rodriguez, A. (2019). Fostering Middle School Students’ Number Sense Through Contextualized Tasks. International Electronic Journal of Elementary Education, 12(1), 75-86.
 • Berch, D.B. (2005). Making sense of number sense: Implications for children with mathematical disabilities. Journal of learning disabilities, 38(4), 333-339.
 • Creswell, J.W. (2005). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research (2. bs.). USA: Pearson Prentice Hall.
 • Çiltaş, A., Güler, G., & Sözbilir, M. (2012). Türkiye’de matematik eğitimi araştırmaları: bir içerik analizi çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 565-580.
 • Facun, R.D., & Nool, N.R. (2012). Assessing the number sense of grade 6 pupils. International Proceedings of Economics Development & Research, 30, 297-301.
 • Gersten, R., & Chard, D. (1999). Number sense: Rethinking arithmetic instruction for students with mathematical disabilities. The Journal of special education, 33(1), 18-28.
 • Greeno, J.G. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain. Journal for research in mathematics education, 170-218.
 • Griffin, S. (2004). Teaching Number Sense. Educational leadership, 61(5), 39.
 • Gülbağcı Dede, H. (2015). İlköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının sayı hissinin incelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Gülbağcı Dede, H., & Şengül, S. (2016). İlkögretim ve Ortaögretim Matematik Ögretmen Adaylarinin Sayi Hissinin İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(2), 285-303.
 • Günkaya, B. (2018). 8.sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile uzamsal yetenekleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Harç, S. (2010). 6. sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Hope, J. (1989). Promoting number sense in school. The Arithmetic Teacher, 36(6), 12.
 • Howden, H. (1989). Teaching number sense. The Arithmetic Teacher, 36(6), 6-11.
 • Işık, C., & Kar, T. (2011). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı algılama ve rutin olmayan problem çözme becerilerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 57-72.
 • İymen, E. (2012). 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler ile ilgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Jordan, N.C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to mathematics achievement in first and third grades. Learning and Individual Differences, 20(2), 82-88
 • Jordan, N.C., & Kaplan, D. (2007). The Division for Learning Disabilities of the Council for Exceptional Children Predicting First-Grade Math Achievement From Developmental Number Sense Trajectories. Learning Disabilities Research & Practice, 22(1), 36-46.
 • Kaminski, E. (1997). Teacher education students’ number sense: Initial explorations. Mathematics Education Research Journal, 9(2), 225-235.
 • Kartal, A. (2016). 8. sınıf öğrencilerinin kesirlerde sayı duyularının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • Kayhan Altay, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Kayhan Altay, M., & Umay, A. (2011). Sınıf Öğretmeni Adayların Hesaplama Becerileri ve Sayı Duyuları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1277-1283.
 • Kilpatrick, J., Swafford, J, & Findell, B. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington, DC: National Academy Press.
 • Locuniak, M. N., & Jordan, N. C. (2008). Using kindergarten number sense to predict calculation fluency in second grade. Journal of Learning Disabilities, 41(5), 451–459.
 • Louange, J., & Bana, J. (2010). The relationship between the number sense and problem solving abilities of year 7 students. In L. Sparrow, B. Kissane, & C. Hurst (Eds.), Shaping the future of mathematics education: Proceedings of the 33rd annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, 360-366. Fremantle: MERGA.
 • Markovits, Z., & Sowder, J. (1994). Developing number sense: An intervention study in grade 7. Journal for research in mathematics education, 4-29.
 • Mc Millan, J.H. (2000). Educational Research: Fundamentals for the Consumer. Longman, USA
 • McGuire, P., Kinzie, M.B., & Berch, D.B. (2012). Developing number sense in pre-k with five-frames. Early Childhood Education Journal, 40, 213-222.
 • McIntosh, A., Reys, B.J., & Reys, R.E. (1992). A proposed framework for examining basic number sense. For the learning of mathematics, 12(3), 2-44.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (2009). İlköğretim matematik dersi 6–8. Sınıflar öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Mohamed, M., & Johnny, J. (2010). Investigating number sense among students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 317-324.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Olkun, S., & Toluk Uçar, Z. (2007). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Maya Akademi.
 • Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.
 • Reys, R., Reys, B., Emanuelsson, G., Johansson, B., McIntosh, A., & Yang, D.C. (1999). Assessing number sense of students in Australia, Sweden, Taiwan, and the United States. School Science and Mathematics, 99(2), 61-70.
 • Reys, R.E., & Yang, D.C. (1998). Relationship between computational performance and number sense among sixth-and eighth-grade students in Taiwan. Journal for Research in Mathematics Education, 225-237.
 • Rosenstein, J.G., Caldwell, J.H., & Crown, W.D. (1996). New Jersey mathematics curriculum framework. New Brunswick: New Jersey Mathematics Coalition.
 • Singh, P. (2009). An Assessment of Number Sense among Secondary School Students. International Journal for Mathematics Teaching and Learning.
 • Sowder, J.T., & Schappelle, B.P. (Eds.). (1989). Establishing foundations for research on number sense and related topics: Report of a conference. San Diego, CA: San Diego State University, Center for Research in Mathematics and Science Education.
 • Sowder, J.T. (1992). Estimation and number sense. In A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of Teachers of Mathematics, 371-389. New York: Macmillan.
 • Şengül, S., & Gülbağcı Dede, H. (2014). Matematik öğretmenlerinin sayı hissi problemlerini çözerken kullandıkları stratejiler. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 5(1), 73-88.
 • Şengül, S., & Gülbağcı, H. (2013). 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin sayı hissi ile matematik öz yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(4), 1049-1060.
 • Takır, A. (2016). 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Duyusu Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 309-323.
 • Tsao, Y.L., & Lin, Y.C. (2011). The Study of Number Sense and Teaching Practice. Journal of Case Studies in Education, 2.
 • Tsao, Y.L. (2004). Effects of a problem-solving-based mathematics course on number sense of preservice teachers. Journal of College Teaching and Learning, 1(2), 33-49.
 • Verschaffel, L., Greer, B., & De Corte, E. (2007). Whole number concepts and operations. Second handbook of research on mathematics teaching and learning, 2, 557-628.
 • Yang, D.C. (2002). Teaching and Learning Number Sense: One Successful Process-Oriented Activity With Sixth Grade Students in Taiwan. School Science and Mathematics, 102(3), 1-6.
 • Yang, D.C. (2003). Developing number sense through realistic settings. Australian Primary Mathematics Classroom, 8(3), 12-17.
 • Yang, D.C. (2005). Number sense strategies used by 6th-grade students in Taiwan. Educational Studies, 31(3), 317-333.
 • Yang, D.C. (2007). Investigating the strategies used by pre-service teachers in Taiwan when responding to number sense questions. School Science and Mathematics, 107(7), 293-301.
 • Yang, D.C., & Li, M. N. (2013). Assessment of animated self-directed learning activities modules for children’s number sense development. Educational Technology & Society, 16(3), 44-58.
 • Yang, D.C., & Wu, W.R. (2010). The study of number sense: Realistic activities integrated into third-grade math classes in Taiwan. The Journal of Educational Research, 103(6), 379-392.
 • Yang, D.C., Hsu, C.J., & Huang, M.C. (2004). A study of teaching and learning number sense for sixth grade students in Taiwan. International Journal of Science and Mathematics Education, 2(3), 407-430.
 • Yang, D.C., Li, M.N., & Lin, C.I. (2008). A study of the performance of 5th graders in number sense and its relationship to achievement in mathematics. International Journal of Science and Mathematics Education, 6(4), 789-807.
 • Yapıcı, A. (2013). 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin yüzdeler konusunda sayı duyularının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11th ed.). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Toplam 64 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sema Acar 0000-0002-9989-9612

Bilge Peker 0000-0002-0787-4996

Erken Görünüm Tarihi 25 Mart 2022
Yayımlanma Tarihi 28 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Acar, S., & Peker, B. (2022). Türkiye’de Matematik Eğitimi Alanında Yayımlanan Sayı Hissi ile İlgili Makalelerin İçerik Analizi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 9(1), 14-32. https://doi.org/10.17278/ijesim.1016379