Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Manipülatiflere İlişkin Deneyim ve Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 1 - 25, 15.03.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1137446

Öz

Çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin matematik öğretiminde sanal ve somut manipülatiflere bakış açılarını ve sınıflarında yer verme durumlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda tarama modeli tercih edilmiş ve çeşitli illerde görev yapan 324 okul öncesi öğretmeninden anket aracılığıyla veriler toplanmıştır. Ardından 30 okul öncesi öğretmeniyle görüşme gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilen yanıtların çözümlenmesinde betimsel analiz, anketteki veriler için ise frekans ile yüzde dağılımları ve aritmetik ortalamalar hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; okul öncesi sınıflarında ortalama 32 manipülatif materyal olduğu belirlenmiştir. Daha çok geometri ve sayı-işlem alt boyutundan materyal sınıflarda yer almaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu manipülatifleri; “somutlaştırma” ve “yaparak yaşayarak öğrenme” niteliklerini ön plana çıkararak tanımlamıştır. Öğretmenler somut manipülatiflerin öğretim sürecine dahil edilmesi konusunda hem fikir iken, bazı öğretmenler sanal manipülatiflerin dokunma ve manipüle etme bakımından somut manipülatifler kadar etkili olamayacağını belirtmişlerdir. Ayrıca matematik eğitimi bakımından somut manipülatifleri sanal manipülatiflere göre daha uygun gördükleri anlaşılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerin manipülatiflerin matematik eğitiminde katkıları konusunda bilince sahip oldukları ancak sınıflarda yeterli miktarda manipülatif yer almadığı anlaşılmıştır. Sanal manipülatifler hakkında ise daha fazla içerik ve uygulamaya dönük bilgilendirmeye ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akbay, M., Akkan, Y. ve Çakıroğlu, Ü. (2011). Matematik öğretiminde farklı manipülatiflerin kullanımı ile ilgili sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının görüşleri. The Proceedings of 11th International Educational Technology Conference, 11, 1749-1755.
 • Akkan, Y. ve Çakıroğlu, Ü. (2011). Farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik öğretiminde sanal-fiziksel manipülatiflere bakış açılarının karşılaştırılması. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 5, 353-359.
 • Bryman, A. (2007). Barriers to integrating quantitative and qualitative research. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 8-22.
 • Björklund, C. (2014) Less is more – mathematical manipulatives in early childhood education. Early Child Development and Care, 184(3), 469-485.
 • Boggan, M., Harper, S., & Whitmire, A. (2010). Using manipulatives to teach elementary mathematics. Journal of Instructional Pedagogies, 3(1), 1-6.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Carbonneau, K. J., Marley, S. C., & Selig, J. P. (2013). A Meta-analysis of the efficacy of teaching mathematics with concrete manipulatives. Journal of Educational Psychology, 105(2), 380-400.
 • Clements, D. H. (1999). ‘Concrete’ manipulatives, ‘concrete’ ideas. Contemporary Issues in Early Childhood, 1(1), 45-60.
 • Cope, L. (2015). Math manipulatives: making the abstract tangible. Delta Journal of Education, 5(1), 10.
 • Corsi, L. (2014). The Use of concrete manipulatives in third grade special education and student achievement (Unpublished master’s thesis). State University of New York, Fredonia, FL.
 • Fennema, E. (1973). Manipulatives in the classroom. The Arithmetic Teacher, 20(5), 350-352.
 • Furner J., & Worrell N. (2017). The importance of using manipulatives in teaching math today. Transformations, 3(1).
 • Golafshani, N. (2013). Teachers' beliefs and teaching mathematics with manipulatives. Canadian Journal of Education, 36(3), 137-159.
 • Gök, M. Y., & Aktaş Arnas, Y. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların matematik öğrenmesinde bir araç: Somut manipülatifiler. II. Uluslarararsı Temel Eğitim Kongresi, 228-237.
 • Gökmen, A. (2012). İlköğretim matematik ve sınıf öğretmenlerinin matematik eğitiminde materyal kullanmaya yönelik inançları ile kullanım düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Hynes, M., (1986). Selection criteria. Arithmetic Teacher, 33(6), 11–13.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kelly, A. C. (2006). Using manipulatives in mathematical problem solving: a performance- based analysis. The Montana Mathematics Enthusiast, 3(2), 184-193.
 • Kontaş, H. (2016). Effect Of Manipulatives on Mathematic Achievment and Attitudes Secondary School Students. Journal of Education and Learning, 5(3).
 • Liggett, R. S. (2017). The impact of use of manipulatives on the math scores of grade 2 students. Brock Education Journal, 26(2), 87-99. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1160704.pdf.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf. Erişim tarihi: 11.10.2022.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2019). Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün eğitim. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47, 175-197.
 • Moyer Packenham, P. S., Salkind, G., & Bolyard, J.J. (2008). Virtual manipulatives used by K-8 teachers for mathematics ınstruction: considering mathematical, cognitive, and pedagogical fidelity. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(3), 1-17.
 • Moyer-Packenham, P. S., & Westenskow, A. (2013). Effects of virtual manipulatives on student achievement and mathematics learning. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 4, 35-50. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/jvple.2013070103
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston,VA: NCTM.
 • National Association fort he Education of Young Children (NAEYC), (2009). Naeyc and Nctm Where We Stand on Early Childhood Mathematics. https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/ecmath.pdf Erişim Tarihi: 20.11.2022.
 • Özdemir, İ. E. Y. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına ilişkin bilişsel becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 362-373.
 • Piaget, J. (1969). The Language and thought of the child. Cleveland: The World Publishing Company, Meridian Books. Erişim Tarihi: 10.12.2022 http://www.goodreads.com/work/best_book/132932-le
 • Raphael, D. & Wahlstrom, M. (1989). The influence of instructional aids on mathematics achievement. Journal for Research in Mathematics Education, 20(2), 173-190.
 • Ross, R., & Kurtz, R. (1993). Making manipulatives work: A strategy for success. The Arithmetic Teacher, 40(5), 254-257.
 • Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). ‘‘Concrete’’ Computer Manipulatives in Mathematics Education. Child Development Perspectives 3(3), 145-150.
 • Sowell, E. J. (1989). Effects of manipulative materials in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 20(5), 498- 505.
 • Swan, P. & Marshall, L. (2010). Revisiting Mathematics Manipulative Materials. Australian Primary Mathematics Classroom, 15(2), 13-19.
 • Şandır, H. (2016). Investigating preservice mathematics teachers’ manipulative material design processes. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(8), 2103-211.
 • Toston, A. (2017). Effects of manipulatives in kindergarten mathematics. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, California State University, Los Angeles.
 • Uribe‐Flórez, L. J., & Wilkins, J. L. (2010). Elementary school teachers' manipulative use. School Science and Mathematics, 110(7), 363-371.
 • Uzundağ, K. & Yazıcı, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin sanal manipülatiflere ilişkin görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Armağan Özel Sayısı , 807-828 . DOI: 10.17494/ogusbd.554546
 • Wilkins, J. L. (2008). The relationship among elementary teachers’ content knowledge, attitudes, beliefs, and practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(2), 139-164.

An Investigation of Preschool Teachers’ Experience and Perceptions About Manipulatives

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 1 - 25, 15.03.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1137446

Öz

The purpose of the study is to determine preschool teachers' perspectives on virtual and concrete manipulatives in mathematics teaching and their use in their classrooms. For this purpose, scanning model was preferred and data were collected from 324 preschool teachers working in various provinces through questionnaires. Then, 30 preschool teachers were interviewed. In the analysis of the data, descriptive analysis was used in the analysis of the answers obtained through the semi-structured interview form, and the frequency and percentage distributions and arithmetic averages were calculated for the data in the questionnaire. According to the findings, there were 32 manipulative materials in pre-school classes on average. Materials from geometry and number-operation sub-dimensions are mostly included in the classrooms. The majority of teachers defined manipulatives by emphasizing the qualities of "concrete" and "learning by doing". While the teachers agreed on the inclusion of concrete manipulatives in the teaching process, some teachers stated that virtual manipulatives could not be as effective as concrete manipulatives in terms of touching and manipulating. In addition, preschool teachers considered concrete manipulatives more appropriate than virtual manipulatives in terms of mathematics education. As a result, the teachers were aware of the contribution of manipulatives in mathematics education, but there was not enough manipulative in the classrooms. They need to more information about nature and using virtual manipulatives in math education.

Kaynakça

 • Akbay, M., Akkan, Y. ve Çakıroğlu, Ü. (2011). Matematik öğretiminde farklı manipülatiflerin kullanımı ile ilgili sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının görüşleri. The Proceedings of 11th International Educational Technology Conference, 11, 1749-1755.
 • Akkan, Y. ve Çakıroğlu, Ü. (2011). Farklı branşlardaki öğretmen ve öğretmen adaylarının matematik öğretiminde sanal-fiziksel manipülatiflere bakış açılarının karşılaştırılması. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 5, 353-359.
 • Bryman, A. (2007). Barriers to integrating quantitative and qualitative research. Journal of Mixed Methods Research, 1(1), 8-22.
 • Björklund, C. (2014) Less is more – mathematical manipulatives in early childhood education. Early Child Development and Care, 184(3), 469-485.
 • Boggan, M., Harper, S., & Whitmire, A. (2010). Using manipulatives to teach elementary mathematics. Journal of Instructional Pedagogies, 3(1), 1-6.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Carbonneau, K. J., Marley, S. C., & Selig, J. P. (2013). A Meta-analysis of the efficacy of teaching mathematics with concrete manipulatives. Journal of Educational Psychology, 105(2), 380-400.
 • Clements, D. H. (1999). ‘Concrete’ manipulatives, ‘concrete’ ideas. Contemporary Issues in Early Childhood, 1(1), 45-60.
 • Cope, L. (2015). Math manipulatives: making the abstract tangible. Delta Journal of Education, 5(1), 10.
 • Corsi, L. (2014). The Use of concrete manipulatives in third grade special education and student achievement (Unpublished master’s thesis). State University of New York, Fredonia, FL.
 • Fennema, E. (1973). Manipulatives in the classroom. The Arithmetic Teacher, 20(5), 350-352.
 • Furner J., & Worrell N. (2017). The importance of using manipulatives in teaching math today. Transformations, 3(1).
 • Golafshani, N. (2013). Teachers' beliefs and teaching mathematics with manipulatives. Canadian Journal of Education, 36(3), 137-159.
 • Gök, M. Y., & Aktaş Arnas, Y. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların matematik öğrenmesinde bir araç: Somut manipülatifiler. II. Uluslarararsı Temel Eğitim Kongresi, 228-237.
 • Gökmen, A. (2012). İlköğretim matematik ve sınıf öğretmenlerinin matematik eğitiminde materyal kullanmaya yönelik inançları ile kullanım düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Hynes, M., (1986). Selection criteria. Arithmetic Teacher, 33(6), 11–13.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Kelly, A. C. (2006). Using manipulatives in mathematical problem solving: a performance- based analysis. The Montana Mathematics Enthusiast, 3(2), 184-193.
 • Kontaş, H. (2016). Effect Of Manipulatives on Mathematic Achievment and Attitudes Secondary School Students. Journal of Education and Learning, 5(3).
 • Liggett, R. S. (2017). The impact of use of manipulatives on the math scores of grade 2 students. Brock Education Journal, 26(2), 87-99. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1160704.pdf.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf. Erişim tarihi: 11.10.2022.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2019). Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün eğitim. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Moyer, P. S. (2001). Are we having fun yet? How teachers use manipulatives to teach mathematics. Educational Studies in Mathematics, 47, 175-197.
 • Moyer Packenham, P. S., Salkind, G., & Bolyard, J.J. (2008). Virtual manipulatives used by K-8 teachers for mathematics ınstruction: considering mathematical, cognitive, and pedagogical fidelity. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 8(3), 1-17.
 • Moyer-Packenham, P. S., & Westenskow, A. (2013). Effects of virtual manipulatives on student achievement and mathematics learning. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 4, 35-50. DOI: http://dx.doi.org/10.4018/jvple.2013070103
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston,VA: NCTM.
 • National Association fort he Education of Young Children (NAEYC), (2009). Naeyc and Nctm Where We Stand on Early Childhood Mathematics. https://www.naeyc.org/sites/default/files/globally-shared/downloads/PDFs/resources/position-statements/ecmath.pdf Erişim Tarihi: 20.11.2022.
 • Özdemir, İ. E. Y. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretiminde materyal kullanımına ilişkin bilişsel becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 362-373.
 • Piaget, J. (1969). The Language and thought of the child. Cleveland: The World Publishing Company, Meridian Books. Erişim Tarihi: 10.12.2022 http://www.goodreads.com/work/best_book/132932-le
 • Raphael, D. & Wahlstrom, M. (1989). The influence of instructional aids on mathematics achievement. Journal for Research in Mathematics Education, 20(2), 173-190.
 • Ross, R., & Kurtz, R. (1993). Making manipulatives work: A strategy for success. The Arithmetic Teacher, 40(5), 254-257.
 • Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). ‘‘Concrete’’ Computer Manipulatives in Mathematics Education. Child Development Perspectives 3(3), 145-150.
 • Sowell, E. J. (1989). Effects of manipulative materials in mathematics instruction. Journal for Research in Mathematics Education, 20(5), 498- 505.
 • Swan, P. & Marshall, L. (2010). Revisiting Mathematics Manipulative Materials. Australian Primary Mathematics Classroom, 15(2), 13-19.
 • Şandır, H. (2016). Investigating preservice mathematics teachers’ manipulative material design processes. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12(8), 2103-211.
 • Toston, A. (2017). Effects of manipulatives in kindergarten mathematics. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, California State University, Los Angeles.
 • Uribe‐Flórez, L. J., & Wilkins, J. L. (2010). Elementary school teachers' manipulative use. School Science and Mathematics, 110(7), 363-371.
 • Uzundağ, K. & Yazıcı, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin sanal manipülatiflere ilişkin görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Armağan Özel Sayısı , 807-828 . DOI: 10.17494/ogusbd.554546
 • Wilkins, J. L. (2008). The relationship among elementary teachers’ content knowledge, attitudes, beliefs, and practices. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(2), 139-164.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Muhammed Yusuf Gök 0000-0003-4160-361X

Erken Görünüm Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Gök, M. Y. (2023). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Manipülatiflere İlişkin Deneyim ve Görüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 10(1), 1-25. https://doi.org/10.17278/ijesim.1137446