Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An Investigation of Eighth Grade Students' Preference Process for Appropriate Graphical Display of Data

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 41 - 76, 15.03.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1213185

Öz

The aim of this study is to examine the process of choosing the types of graphs that will represent the data group of the eighth grade students. Also, it is aimed to identify the errors made in the process of creating graphics. In this study, the case study model, which is one of the qualitative research design types, was used. The study was run with 30 eight grade students studying in a secondary school in 2017-2018 academic year in Eskisehir. An achievement test created by researcher and consisting of five questions was used as a data collection tool. Following the assessment of the test, clinical interviews were conducted with the identified students. The data were analyzed in two parts. In the first part, the acceptability of students' reasons for choosing graphics was evaluated. Besides, thematic content analysis method was used for the reasons stated by the students. In the second part, the drawings were evaluated and frequently repeated errors were determined. It can be mentioned that 50,66% of the students have sufficient information about the type of representation they have chosen and that they know the superiority of the graphics. Students who use the correct notation type, but give the wrong reason, are 10% of all students. The most common mistakes are; the axes are not named, the zero is not seen as the starting point, and the positive value is placed on the vertical axis, the values are written too large or small (from top to bottom) to leave the first range too large or too small, repeating values placed on the axis more than once, tend to show continuous increase or decrease. The result of the self-assessment scale at the end of the application is that the students' expectations of success are high.

Kaynakça

 • Berg, C. A., & Phillips, D. G. (1994). An investigation of the relationship between logical thinking structures and the ability to construct and interpret line graphs. Journal of Research in Science Teaching, 31(4), 323-344.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
 • Çakmak, Z. T. ve Durmuş, S. (2015). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık öğrenme alanında zorlandıkları kavram ve konuların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 27-58.
 • Çelik, D. ve Sağlam-Arslan, A. (2012). Öğretmen adaylarının çoklu gösterimleri kullanma becerilerinin analizi. İlköğretim Online, 11(1), 239-250.
 • Demirci, N. ve Uyanık, F. (2009). Onuncu sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlamaları ile kinematik başarıları arasındaki ilişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 22-51.
 • Ertem, S. ve Alkan, H. (2002). İlköğretim ilk kademesinde veri toplama ve analizi konularının işlenişi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. ECTJ, 30(4), 233-252.
 • Gültekin, C. (2009). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin çözeltiler ve özellikleri ile ilgili grafik çizme okuma ve yorumlama becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Gürakar, N. (2010). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin istatistik temsil biçimlerini kullanma becerilerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Güven, B., Özmen, Z. M. ve Öztürk, T. (2012). Gerçek yaşam durumları ile ilgili veri temsil süreçlerinin incelenmesi. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Hacısalihoğlu-Karadeniz, M. (2016). Beşinci sınıf öğrencilerinin veri işleme konusundaki kazanımlara ulaşabilme durumlarının belirlenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 6(1), 221-236.
 • Işık, C., Kar, T., İpek, A. S. ve Işık, A. (2012). Difficulties encountered by pre-service classroom teachers in constructing stories about line graphs. International Online Journal of Educational Sciences, 4(3), 644-658.
 • İncikabı, S. (2016). Ortaokul matematik ders kitaplarının farklı temsilleri kullanım biçimlerinin araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Jones, G. A., Thornton, C. A., Langrall, C. W., Mooney, E. S., Perry, B., & Putt, I. J. (2000). A framework for characterizing children's statistical thinking. Mathematical thinking and learning, 2(4), 269-307.
 • Kaynar, Y. ve Halat, E. (2012). İlköğretim II. kademe matematik öğretim programının “olasılık ve istatistik” alt öğrenme alanının “istatistik” boyutunun incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Koparan, T. ve Güven, B. (2013). İlköğretim İkinci kademe öğrencilerinin istatistiksel düşünme seviyelerindeki farklılaşma üzerine bir araştırma. İlköğretim Online, 12(1), 158-178.
 • Koparan, T. ve Güven, B. (2014). Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Çıkarıma Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerine Etkisi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 33-48
 • Kranda, S. ve Akpınar, M. (2020). Grafik okuma ve çizmede yaşanılan zorluklara ilişkin öğrenci görüşleri.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 415-427.
 • MEB (2013). Matematik dersi öğretim programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • MEB (2018). Matematik dersi öğretim programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • Mevarech, Z. R., & Kramarsky, B. (1997). From verbal descriptions to graphic representations: Stability and change in students' alternative conceptions. Educational Studies in Mathematics, 32(3), 229-263.
 • Mooney, E. S. (2002). A framework for characterizing middle school students' statistical thinking. Mathematical Thinking and Learning, 4(1), 23-63.
 • National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (2000). Principles and standards for school mathematics: A guide for mathematicians. Notices of the American Mathematical Society, 47(8), 868-876.
 • Oruç, Ş., Tokcan, H. Ve Akgün, İ. H. (2016). Yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde yer alan grafik hazırlama becerisini kazanma düzeyleri. Journal of International Social Research, 42(9), 1265-1269.
 • Özmen, Z., & Baki, A. (2019). 5-8. Sınıf matematik öğretim programının istatistik okuryazarlığı bağlamında incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 1063-1082.
 • Polat, F. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen derslerinde kullanılan grafikleri okuma becerileri ve grafiklere yönelik görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Sezgin-Memnun, D. (2013). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin çizgi grafik okuma ve çizme becerilerinin incelenmesi. Literature and History of Turkish or Turkic, 8, 1153-1167.
 • Şengül, S. ve Katrancı, Y. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “tablo ve grafikler” konusu ile ilgili yakınsal gelişim alanlarının belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6(5), 633-665.
 • Tanışlı, D. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgisi bağlamında sorgulama becerileri ve öğrenci bilgileri. Eğitim ve Bilim, 38(169), 80-95.
 • Turhan, D. (2015). 8. sınıif öğrencilerinin grafikler konusundaki başarıları ile bu başarılara ilişkin öğretmen algılarının karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Ulusoy, F. ve Çakıroğlu, E. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin histogram kavramına ilişkin kavrayışları ve bu kavramın öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. İlköğretim Online, 12(4), 1141-1156.
 • Whittemore, R., Chase, S. K., & Mandle, C. L. (2001). Validity in qualitative research. Qualitative health research, 11(4), 522-537.
 • Yanık, H. B., Özdemir, G. ve Çevirgen, A. E. (2017). Ortaokul matematik ders kitaplarında yer alan veri işlemeye yönelik görevlerin incelenmesi. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 18(2), 45-61.
 • Yayla, G. ve Özsevgeç, T. (2015). Ortaokul öğrencilerinin grafik becerilerinin incelenmesi: Çizgi grafikleri oluşturma ve yorumlama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1381-1400.
 • Yenilmez, K. ve Girit, D. (2013). İlköğretim (6-8) matematik dersi öğretim programındaki yeni alt öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 385-419.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, N. ve Polat-Ay, Z. S. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin histograma dair bilgi ve becerilerinin incelenmesi. Ilkogretim Online, 15(4), 1280-1298.
 • Zainal, Z. (2007). Case study as a research method. Jurnal Kemanusiaan, 5(1), 1-6.

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Verilerin Uygun Grafikle Gösterimine İlişkin Tercih Süreçlerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 41 - 76, 15.03.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1213185

Öz

Bu araştırmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin veri grubunu temsil edecek grafik türlerini tercih etme süreçlerini incelemektir. Ayrıca grafikleri oluşturma sürecinde yapılan hataların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma türlerinden durum çalışması modeli benimsenmiştir. Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Eskişehir ilindeki bir ortaokulda öğrenim gören 30 sekizinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen ve toplam beş sorudan oluşan başarı testi kullanıl-mıştır. Başarı testinin değerlendirilmesinin ardından, belirlenen öğrencilerle klinik görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizi iki kısımda gerçekleştirilmiştir. Birinci kısımda, öğrencilerin grafikleri tercih etme gerekçelerinin kabul edilebilirliği değerlendirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ifade ettikleri gerekçeler için tematik içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İkinci kısımda ise, yapılan çizimler değerlendirilmiş ve sık tekrarlanan hatalar tespit edilmiştir. Öğrencilerin %50,66’sının seçtikleri gösterim türüne dair bilgilerinin yeterli olduğu, grafiklerin üstünlüklerini bildikleri söylenebilir. Doğru gösterim türünü kullanan, ancak yanlış gerekçe gösteren öğrenciler ise tüm öğrencilerin %10’u kadardır. En sık yapılan hatalar; eksenlerin isimlendirilmemesi, sıfırın başlangıç noktası olarak görülmemesi ve dikey eksene pozitif değer olarak yerleştirilmesi, değerlerin büyükten küçüğe (yukarıdan aşağıya) doğru yazılmasından kaynaklı ilk aralığın çok büyük veya çok küçük bırakılması, tekrar eden değerlerin eksene birden fazla kez yerleştirilmesi, sürekli artış veya azalış gösterme eğiliminde olunmasıdır. Uygulamanın sonunda yer alan öz değerlendirme ölçeğinden çıkan sonuç, öğrencilerin başarı bek-lentilerinin yüksek olduğu şeklindedir. Öğrencilerin genel olarak kendilerinden bekledikleri başarının yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Berg, C. A., & Phillips, D. G. (1994). An investigation of the relationship between logical thinking structures and the ability to construct and interpret line graphs. Journal of Research in Science Teaching, 31(4), 323-344.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
 • Çakmak, Z. T. ve Durmuş, S. (2015). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık öğrenme alanında zorlandıkları kavram ve konuların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 27-58.
 • Çelik, D. ve Sağlam-Arslan, A. (2012). Öğretmen adaylarının çoklu gösterimleri kullanma becerilerinin analizi. İlköğretim Online, 11(1), 239-250.
 • Demirci, N. ve Uyanık, F. (2009). Onuncu sınıf öğrencilerinin grafik anlama ve yorumlamaları ile kinematik başarıları arasındaki ilişki. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 22-51.
 • Ertem, S. ve Alkan, H. (2002). İlköğretim ilk kademesinde veri toplama ve analizi konularının işlenişi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
 • Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and methodological bases of naturalistic inquiry. ECTJ, 30(4), 233-252.
 • Gültekin, C. (2009). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin çözeltiler ve özellikleri ile ilgili grafik çizme okuma ve yorumlama becerilerinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Gürakar, N. (2010). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin istatistik temsil biçimlerini kullanma becerilerinin belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Güven, B., Özmen, Z. M. ve Öztürk, T. (2012). Gerçek yaşam durumları ile ilgili veri temsil süreçlerinin incelenmesi. X. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Hacısalihoğlu-Karadeniz, M. (2016). Beşinci sınıf öğrencilerinin veri işleme konusundaki kazanımlara ulaşabilme durumlarının belirlenmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 6(1), 221-236.
 • Işık, C., Kar, T., İpek, A. S. ve Işık, A. (2012). Difficulties encountered by pre-service classroom teachers in constructing stories about line graphs. International Online Journal of Educational Sciences, 4(3), 644-658.
 • İncikabı, S. (2016). Ortaokul matematik ders kitaplarının farklı temsilleri kullanım biçimlerinin araştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.
 • Jones, G. A., Thornton, C. A., Langrall, C. W., Mooney, E. S., Perry, B., & Putt, I. J. (2000). A framework for characterizing children's statistical thinking. Mathematical thinking and learning, 2(4), 269-307.
 • Kaynar, Y. ve Halat, E. (2012). İlköğretim II. kademe matematik öğretim programının “olasılık ve istatistik” alt öğrenme alanının “istatistik” boyutunun incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Koparan, T. ve Güven, B. (2013). İlköğretim İkinci kademe öğrencilerinin istatistiksel düşünme seviyelerindeki farklılaşma üzerine bir araştırma. İlköğretim Online, 12(1), 158-178.
 • Koparan, T. ve Güven, B. (2014). Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Çıkarıma Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerine Etkisi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 33-48
 • Kranda, S. ve Akpınar, M. (2020). Grafik okuma ve çizmede yaşanılan zorluklara ilişkin öğrenci görüşleri.
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 415-427.
 • MEB (2013). Matematik dersi öğretim programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • MEB (2018). Matematik dersi öğretim programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB.
 • Mevarech, Z. R., & Kramarsky, B. (1997). From verbal descriptions to graphic representations: Stability and change in students' alternative conceptions. Educational Studies in Mathematics, 32(3), 229-263.
 • Mooney, E. S. (2002). A framework for characterizing middle school students' statistical thinking. Mathematical Thinking and Learning, 4(1), 23-63.
 • National Council of Teachers of Mathematics (Ed.). (2000). Principles and standards for school mathematics: A guide for mathematicians. Notices of the American Mathematical Society, 47(8), 868-876.
 • Oruç, Ş., Tokcan, H. Ve Akgün, İ. H. (2016). Yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde yer alan grafik hazırlama becerisini kazanma düzeyleri. Journal of International Social Research, 42(9), 1265-1269.
 • Özmen, Z., & Baki, A. (2019). 5-8. Sınıf matematik öğretim programının istatistik okuryazarlığı bağlamında incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13(2), 1063-1082.
 • Polat, F. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen derslerinde kullanılan grafikleri okuma becerileri ve grafiklere yönelik görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Sezgin-Memnun, D. (2013). Ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin çizgi grafik okuma ve çizme becerilerinin incelenmesi. Literature and History of Turkish or Turkic, 8, 1153-1167.
 • Şengül, S. ve Katrancı, Y. (2013). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “tablo ve grafikler” konusu ile ilgili yakınsal gelişim alanlarının belirlenmesi. International Journal of Social Science, 6(5), 633-665.
 • Tanışlı, D. (2013). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgisi bağlamında sorgulama becerileri ve öğrenci bilgileri. Eğitim ve Bilim, 38(169), 80-95.
 • Turhan, D. (2015). 8. sınıif öğrencilerinin grafikler konusundaki başarıları ile bu başarılara ilişkin öğretmen algılarının karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Ulusoy, F. ve Çakıroğlu, E. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin histogram kavramına ilişkin kavrayışları ve bu kavramın öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar. İlköğretim Online, 12(4), 1141-1156.
 • Whittemore, R., Chase, S. K., & Mandle, C. L. (2001). Validity in qualitative research. Qualitative health research, 11(4), 522-537.
 • Yanık, H. B., Özdemir, G. ve Çevirgen, A. E. (2017). Ortaokul matematik ders kitaplarında yer alan veri işlemeye yönelik görevlerin incelenmesi. Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE), 18(2), 45-61.
 • Yayla, G. ve Özsevgeç, T. (2015). Ortaokul öğrencilerinin grafik becerilerinin incelenmesi: Çizgi grafikleri oluşturma ve yorumlama. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1381-1400.
 • Yenilmez, K. ve Girit, D. (2013). İlköğretim (6-8) matematik dersi öğretim programındaki yeni alt öğrenme alanlarına ilişkin öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 385-419.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yılmaz, N. ve Polat-Ay, Z. S. (2016). Sekizinci sınıf öğrencilerinin histograma dair bilgi ve becerilerinin incelenmesi. Ilkogretim Online, 15(4), 1280-1298.
 • Zainal, Z. (2007). Case study as a research method. Jurnal Kemanusiaan, 5(1), 1-6.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep Altınok 0000-0001-7864-2474

Kürşat Yenilmez 0000-0001-6256-4686

Erken Görünüm Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Altınok, Z., & Yenilmez, K. (2023). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Verilerin Uygun Grafikle Gösterimine İlişkin Tercih Süreçlerinin İncelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 10(1), 41-76. https://doi.org/10.17278/ijesim.1213185