Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Noticing of Secondary School Mathematics Teachers on Physical and Psychological Violence

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 77 - 88, 15.03.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1231483

Öz

The increase in the number of violence can be associated with raising awareness about violence, defining and recording types of violence, or the presence of push factors that cause violent behavior to emerge. However, violence has become more visible in social life with the more frequent use of the media. The aim of this study is to reveal the noticing of secondary mathematics teachers on the types of violence. For this purpose, four video segments representing the types of physical and psychological violence were watched by seven secondary school mathematics teachers working in different regions of Turkey. Written opinions of the teachers about the types of violence they noticed in the video sections were taken and semi-structured interviews were conducted with the teachers based on these opinions. The data obtained were analyzed with the content analysis technique and the opinions of the teachers were classified under three categories as "recognized types of violence", "defining the type of violence noticed" and "reaction to the type of violence". The analyzes revealed that the participating teachers generally recognized physical violence in the video sections they watched, but they had difficulties in recognizing and defining psychological violence. Although the reactions of the participating teachers about the types of violence they have developed awareness of, they preferred to remain unresponsive. Considering the importance of the reaction in preventing violence, it is suggested that in-service trainings will contribute to raising teachers' awareness of the types of violence.

Kaynakça

 • Adak, N. (2000). Değişen Toplumda Değişen Aile. Siyasal Publishing.
 • Berkowitz, R. (2014). Student and teacher responses to violence in school: the divergent views of bullies, victims, and bully-victims. School Psychology International, 35(5), 485-503.
 • Bulut, S. (2008). Violence that emerges from teachers toward students: A quantitative investigation. Abant İzzet
 • Baysal University Education Faculty Journal, 8(1), 105-118.
 • Bulut, S., & Aktaş, A. (2022). Öğretmenlerin gösterdikleri psikolojik, sosyal ve fiziksel şiddet davranışları ve sonuçları. Humanistic Perspective, 4(2), 448-465.
 • Çakır, Ö., Harcar, T., Sürgevil, O., & Budak, G. (2008). Concepts and issues in violence toward women: The situation in Turkey. Society and Democracy, 2(4), 51-70.
 • Çubukçu, Z., & Dönmez, A. (2012). Primary school administrators view about types of violence and method’s coping with violence introduction. Educational Administration: Theory and Practice, 18(1), 37-64.
 • Davies, S., & Berger, E. (2019). Teachers’ experiences in responding to students’ exposure to domestic violence. Australian Journal of Teacher Education, 44(11).
 • Fisher, K., & Kettl, P. (2003). Teachers’ perceptions of school violence. Journal of Pediatric Health Care, 17(2), 79-83.
 • Grossman, D. C., Neckerman, H. J., Koepsell, T. D., Liu, P. Y., Asher, K. N., Beland, K., ... & Rivara, F. P. (1997). Effectiveness of a violence prevention curriculum among children in elementary school: A randomized controlled trial. Jama, 277(20), 1605-1611.
 • Gündüz, M. (2015). Understanding teacher candidates’ opinions on violence in primary and secondary schools’ explores the narratives. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 42(42), 261-276.
 • Hall, K. D. (2017). Teachers' perceptions of student violence in public schools: A qualitative phenomenological study (Order No. 10635271). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1964385099). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1964385099?accountid=14789
 • KAMER. (2015). Kadın Merkezi. Kadın Hakları İnsan Haklarıdır Projesi.
 • Lupu, C. (2015). Empirical research concerning the elimination of violence in mathematics lessons. The International Journal of Indian Psychology, 2(2), 137-148.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). Özel Eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü okullarda şiddetin önlenmesi.
 • Özgür, G., Yörükoğlu, G., & Baysan-Arabacı, L. (2011). High school student’s perception of violence, level of tendency to violence and effective factors. Journal of Psychiatric Nursing, 2(2), 53-60.
 • Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 531-562.
 • Polat, O. (2016). Violence. Marmara University Faculty of Law Journal of Legal Studies, 22(1), 5-34.
 • Rosenberg, M. L., Mercy, J. A., & Annest, J. L. (1998). The problem of violence in the United States and globally. Public Health & Preventive Medicine, edited by R. B. Wallece, Stamford: Appleton & Lange, pp. 1223-1226.
 • Rousseau, C., & Tate, W. F. (2003). No time like the present: Reflecting on equity in school mathematics. Theory into Practice, 42(3), 210–216.
 • Stets, J. E. (1990). Verbal and physical aggression in marriage. Journal of Marriage and The Family, 52(2), 501-514.
 • TBMM Araştırma Komisyonu. (2007). Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/337,343,356,357) esas numaralı meclis araştırma komisyon raporu. Ankara: Ministry of National Education General Directorate of Special Education Guidance and Counseling Services.
 • Terzi, Ş. (2007). Okullarda yaşanan şiddeti önleyici bir yaklaşım: Kendini toparlama gücü. Journal of Social Policy Studies, 3(12), 73-82.
 • TKDF Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (2020). TKDF’den vahim tablo: Koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddet yüzde 80 arttı. https://www.evrensel.net/haber/401726/tkdfden-vahim-tablo-koronavirus-gunlerinde-kadina-yonelik-siddet-yuzde-80-artti
 • Uluocak, Ş., Gökulu, G., Bilir, O., Etizer Karacık, N., & Özbay, D. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet, Ankara: Paradigma Akademi.
 • Unwomen (2020). COVID-19 döneminde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik dijital şiddet ve bit yoluyla şiddet. https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/ Sections/Library/Publications/2020/Brief-Online-and-ICT-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-COVID-19-tr.pdf
 • Walker, H. M., & Walker, J. E. (2000). Key questions about school safety critical issues and recommended solutions. Preventing School Violence, 84(614), 46-55.
 • World Health Organization. (2014). Global Status Report on Violence Prevention 2014: Executive Summary (No. WHO/NMH/NVI/14.2). World Health Organization.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Publishing.
 • Yüksel-Kaptanoğlu, İ., Çavlin, A., & Akadlı Ergöçmen, B. (2015). Research on domestic violence against women in Turkey. Hacettepe University Institute of Population Studies, Ankara: Elma Teknik Printing.

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Fiziksel ve Psikolojik Şiddete İlişkin Farkındalıkları

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 1, 77 - 88, 15.03.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1231483

Öz

Şiddet sayısındaki artış, şiddete ilişkin farkındalığın geliştirilmesi, şiddet çeşitlerinin tanımlanması ile kayıt altına alınması veya şiddet içerikli davranışların ortaya çıkmasına neden olan itici etkenlerin varlığı ile açıklanabilir ancak en temelde şiddet, medyanın daha sık kullanılması ile sosyal hayatta daha görünür bir hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik öğretmenlerinin şiddet türlerine ilişkin farkındalıklarını ortaya koymaktır. Bu amaçla Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan yedi ortaokul matematik öğretmenlerine fiziksel ve psikolojik şiddet türlerini temsil eden dört video kesiti izletilmiştir. Öğretmenlerin video kesitlerinde fark ettikleri şiddet türlerine ilişkin yazılı görüşleri alınmış ve bu görüşlere dayalı olarak öğretmenlerle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, içerik analiz tekniğiyle çözümlenerek öğretmenlerin görüşleri “fark edilen şiddet türleri”, “fark edilen şiddet türünü tanımlama” ve “şiddet türüne tepki” olmak üzere üç kategori altında sınıflandırılmıştır. Yapılan analizler, katılımcı öğretmenlerin genellikle izledikleri video kesitlerinde fiziksel şiddeti fark ederek tanımladıklarını ancak psikolojik şiddeti fark etme ve tanımlama konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca katılımcı öğretmenlerin fark ettikleri şiddet türlerine ilişkin tepkileri farklılaşmakla birlikte tepkisiz kalmayı tercih ettikleri görülmüştür. Tepkinin ortaya çıkacak şiddeti önlemesindeki önemi düşünüldüğünde, öğretmenlerin şiddet türlerine ilişkin farkındalıklarının artırılması yönünde hizmet içi eğitimlerin katkı sağlayacağı önerilmektedir.

Kaynakça

 • Adak, N. (2000). Değişen Toplumda Değişen Aile. Siyasal Publishing.
 • Berkowitz, R. (2014). Student and teacher responses to violence in school: the divergent views of bullies, victims, and bully-victims. School Psychology International, 35(5), 485-503.
 • Bulut, S. (2008). Violence that emerges from teachers toward students: A quantitative investigation. Abant İzzet
 • Baysal University Education Faculty Journal, 8(1), 105-118.
 • Bulut, S., & Aktaş, A. (2022). Öğretmenlerin gösterdikleri psikolojik, sosyal ve fiziksel şiddet davranışları ve sonuçları. Humanistic Perspective, 4(2), 448-465.
 • Çakır, Ö., Harcar, T., Sürgevil, O., & Budak, G. (2008). Concepts and issues in violence toward women: The situation in Turkey. Society and Democracy, 2(4), 51-70.
 • Çubukçu, Z., & Dönmez, A. (2012). Primary school administrators view about types of violence and method’s coping with violence introduction. Educational Administration: Theory and Practice, 18(1), 37-64.
 • Davies, S., & Berger, E. (2019). Teachers’ experiences in responding to students’ exposure to domestic violence. Australian Journal of Teacher Education, 44(11).
 • Fisher, K., & Kettl, P. (2003). Teachers’ perceptions of school violence. Journal of Pediatric Health Care, 17(2), 79-83.
 • Grossman, D. C., Neckerman, H. J., Koepsell, T. D., Liu, P. Y., Asher, K. N., Beland, K., ... & Rivara, F. P. (1997). Effectiveness of a violence prevention curriculum among children in elementary school: A randomized controlled trial. Jama, 277(20), 1605-1611.
 • Gündüz, M. (2015). Understanding teacher candidates’ opinions on violence in primary and secondary schools’ explores the narratives. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 42(42), 261-276.
 • Hall, K. D. (2017). Teachers' perceptions of student violence in public schools: A qualitative phenomenological study (Order No. 10635271). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1964385099). Retrieved from https://search.proquest.com/docview/1964385099?accountid=14789
 • KAMER. (2015). Kadın Merkezi. Kadın Hakları İnsan Haklarıdır Projesi.
 • Lupu, C. (2015). Empirical research concerning the elimination of violence in mathematics lessons. The International Journal of Indian Psychology, 2(2), 137-148.
 • Millî Eğitim Bakanlığı (2006). Özel Eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü okullarda şiddetin önlenmesi.
 • Özgür, G., Yörükoğlu, G., & Baysan-Arabacı, L. (2011). High school student’s perception of violence, level of tendency to violence and effective factors. Journal of Psychiatric Nursing, 2(2), 53-60.
 • Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 531-562.
 • Polat, O. (2016). Violence. Marmara University Faculty of Law Journal of Legal Studies, 22(1), 5-34.
 • Rosenberg, M. L., Mercy, J. A., & Annest, J. L. (1998). The problem of violence in the United States and globally. Public Health & Preventive Medicine, edited by R. B. Wallece, Stamford: Appleton & Lange, pp. 1223-1226.
 • Rousseau, C., & Tate, W. F. (2003). No time like the present: Reflecting on equity in school mathematics. Theory into Practice, 42(3), 210–216.
 • Stets, J. E. (1990). Verbal and physical aggression in marriage. Journal of Marriage and The Family, 52(2), 501-514.
 • TBMM Araştırma Komisyonu. (2007). Çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan (10/337,343,356,357) esas numaralı meclis araştırma komisyon raporu. Ankara: Ministry of National Education General Directorate of Special Education Guidance and Counseling Services.
 • Terzi, Ş. (2007). Okullarda yaşanan şiddeti önleyici bir yaklaşım: Kendini toparlama gücü. Journal of Social Policy Studies, 3(12), 73-82.
 • TKDF Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (2020). TKDF’den vahim tablo: Koronavirüs günlerinde kadına yönelik şiddet yüzde 80 arttı. https://www.evrensel.net/haber/401726/tkdfden-vahim-tablo-koronavirus-gunlerinde-kadina-yonelik-siddet-yuzde-80-artti
 • Uluocak, Ş., Gökulu, G., Bilir, O., Etizer Karacık, N., & Özbay, D. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet, Ankara: Paradigma Akademi.
 • Unwomen (2020). COVID-19 döneminde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik dijital şiddet ve bit yoluyla şiddet. https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/ Sections/Library/Publications/2020/Brief-Online-and-ICT-facilitated-violence-against-women-and-girls-during-COVID-19-tr.pdf
 • Walker, H. M., & Walker, J. E. (2000). Key questions about school safety critical issues and recommended solutions. Preventing School Violence, 84(614), 46-55.
 • World Health Organization. (2014). Global Status Report on Violence Prevention 2014: Executive Summary (No. WHO/NMH/NVI/14.2). World Health Organization.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Publishing.
 • Yüksel-Kaptanoğlu, İ., Çavlin, A., & Akadlı Ergöçmen, B. (2015). Research on domestic violence against women in Turkey. Hacettepe University Institute of Population Studies, Ankara: Elma Teknik Printing.
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülşah Özdemir Baki 0000-0002-1497-6528

Esra Karakuş Umar 0000-0003-1764-9394

Erken Görünüm Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özdemir Baki, G., & Karakuş Umar, E. (2023). Noticing of Secondary School Mathematics Teachers on Physical and Psychological Violence. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 10(1), 77-88. https://doi.org/10.17278/ijesim.1231483