Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çok Büyük ve Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi ile İlgili Kavram Yanılgıları Nelerdir?

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2, 142 - 165, 30.06.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1280683

Öz

Bu çalışma, nitel bir metodoloji izleyen durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma, 8. sınıf öğrencilerinin çok büyük ve çok küçük sayıların (ÇBÇKS) bilimsel gösterimi kavramına ilişkin olası kavram yanılgılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına uygun olarak “Bilimsel Gösterim Kavram Yanılgıları Tanı Testi” hazırlanarak Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 8.sınıf öğrencileri arasından rastlantısal örnekleme yoluyla seçilen 40 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanmasında betimsel istatistik yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları, türlerine göre frekans değerleri (f) belirlenerek araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır. Öğrencilerin sahip oldukları yanılgılar; kavram yanılgısı türleri bağlamında incelenmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin en çok “aşırı özelleme” ve en az “aşırı genelleme” türlerinde kavram yanılgılarına sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Mevcut çalışmada elde edilen önemli sonuçlardan biri ise, öğrencilerin çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterim ile ifade etme konusunun ön öğrenmesi niteliğinde olan bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade etmede yaşadıkları işlemsel zorluklardan ötürü cevaplarını bilimsel gösterim ile ifade edemedikleri tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Anderson, C.W., & Smith, E.L. (1987). Teaching science. In Richardson-Koehler, V. (Ed.), Educators’ handbook: A research perspective (84-111). New York: Longman.
 • Anıl, Ş. (2007). Mutlak değer konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Entitüsü, Balıkesir.
 • Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitiveview. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Avcu, T., & Durmaz, B. (2011). Tam sayılarla ilgili işlemlerde ilköğretim düzeyinde yapılan hatalar ve karşılaşılan zorluklar. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya.
 • Aydın, F. & Temel, H. (2012). Fen ve Teknoloji Dersi ile Matematik Dersinin Entegrasyonunun Sağlanması: Üslü Sayılar Örneği. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Bolu.
 • Baki, A. (2019). Matematiği öğretme bilgisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baki, A. & Kartal, T. (2014). Kavramsal Ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgilerinin Karakterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-50.
 • Baştürk, S., ve Dönmez, G. (2008). Üniversite Mezunu Yetişkinlerde Sayı Kavramı. VIII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi. Bolu.
 • Bayram, G. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadelere ilişkin sayı duyuları ve başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Bell, A. & Baki, A. (1997). Ortaöğretim matematik öğretimi. Ankara: YÖK Dünya Bankası.
 • Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2007). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn & Bacon. Byrd, C.E., McNeil, N. M., Chesney, D. L. & Matthews, P.G. (2015). A specific misconception of the equal sign acts as a barrier to children's learning of early algebra. Learning and Individual Differences, 38, 61–67. https://doi.org/10.101o2121150106/j.lindif.2015.01.001
 • Çepni, S. (Ed.). (2016). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2021). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Ankara: Celepler Matbaacılık
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., & Ayas, A. (2004). Kavram yanılgılarının çalışma yapraklarıyla giderilmesine yönelik bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 163, 121-131.
 • Duatepe Paksu, A. (2010). Üslü ve köklü sayılar konularındaki öğrenme güçlükleri. İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2018). “Kraliçeyi Kurtarmak” adlı hikâye kitabında yer alan bilmecelerin problem çözme stratejileri bağlamında incelenmesi. In IV. International Academic Research Congress (INES) (Vol. 29).
 • Hammer, D. (1996). Misconceptions or P-Primes: How mayalternative perspectives of cognitive structure influence instructional perceptions and intentions?. The Journal of the Learning Science, 5, 97-127.
 • Mcmillan, J. H. (2000). Educational research Fundamentals for the consumer. USA: Longman.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Matematik dersi (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Ojose, B. (2015). Students’ misconceptions in mathematics: analysis of remedies and what research says. Ohio Journal of School Mathematics, Fall 2015, Vol. 72.
 • Osborne, R. J., Bell, B. F. & Gilbert, Y.K. (1983). Science teaching and children's view of the world. European Journal of Science Education, 5(1), 1-14.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Sastre, M. T. M. ve Mullet, E. (1998). Evolution of the ıntuitive mastery of the relationship between base, exponent, and number magnitude in highschool students. Mathematical Cognition, 4(1), 67-77.
 • Smith, J. P., diSessa, A. A., & Roschelle, J. (1993). Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. The Journal of the Learning Sciences, 3(2), 115-163.
 • Temizkan, M., & Sallabaş, M. E. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 207– 220
 • Tuluk, G. (2015). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının açı kavramına ilişkin oluşturdukları kavram haritalarının değerlendirilmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 323-337, http://doi.org/10.16949/turcomat.36234
 • Uçar, E. (2019). Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin üslü sayılar konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Ensitütsü, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Van De Walle, J., Karp K. S., & Bay-Williams, J.M. (2021). İlkokul ve ortaokul matematiği (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yazır, F., Akkoç, H., (2017). Meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim matematik öğretim programındaki cebir konularına ait kavramsal ve işlemsel bilgi yeterlilikleri. Gaziantep University Journal of Educational Sciences, 1(1), 34-54.
 • Yılmaz, K. & Çolak, R. (2011). Kavramlara genel bir bakış: Kavramların ve kavram haritalarının pedagojik açıdan incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 185-204.
 • Yılmaz, Z. & Yenilmez, K. (2008). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar konusundaki kavram yanılgıları (Uşak ili örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 461-483.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Zembat, İ. Ö. (2013). Sayıların farklı algılanması-sorun sayılarda mı, öğrencilerde mi?. M. F. Özmantar, E. Bingölbali, & H. Akkoç (Edt.), Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri (s. 41-60) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

What Are the Misconceptions About Scientific Notation Of Very Large And Very Small Numbers?

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2, 142 - 165, 30.06.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1280683

Öz

This study used a case study method following a qualitative methodology. The study aims to reveal the possible misconceptions of 8th grade students regarding the concept of scientific notation of very large and very small numbers. ‘’Scientific Notation Misconceptions Diagnostic Test’’ was prepared by the researchers in accordance with the purpose of the study and applied to 40 students selected by random sampling among the 8th grade students in a secondary school in the Central Black Sea Region. Descriptive statistics method was used in the interpretation of the obtained data. The misconceptions of the students were interpreted by the researchers by determining the frequency values (f) according to their types. The misconceptions of the students were examined in the context of misconception types. As a result of the study, it was revealed that the students had misconceptions about “over-specification” at the most and “over-generalization” at the least. One of the important results obtained in the current study was that they could not express their answers in scientific notation because of the operational difficulties they experienced in expressing a number, which is preliminary learning of expressing very large and very small numbers with scientific notation, using different integer powers of 10.

Kaynakça

 • Anderson, C.W., & Smith, E.L. (1987). Teaching science. In Richardson-Koehler, V. (Ed.), Educators’ handbook: A research perspective (84-111). New York: Longman.
 • Anıl, Ş. (2007). Mutlak değer konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Entitüsü, Balıkesir.
 • Ausubel, D. P. (1968). Educational psychology: A cognitiveview. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Avcu, T., & Durmaz, B. (2011). Tam sayılarla ilgili işlemlerde ilköğretim düzeyinde yapılan hatalar ve karşılaşılan zorluklar. 2 nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya.
 • Aydın, F. & Temel, H. (2012). Fen ve Teknoloji Dersi ile Matematik Dersinin Entegrasyonunun Sağlanması: Üslü Sayılar Örneği. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Bolu.
 • Baki, A. (2019). Matematiği öğretme bilgisi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Baki, A. & Kartal, T. (2014). Kavramsal Ve İşlemsel Bilgi Bağlamında Lise Öğrencilerinin Cebir Bilgilerinin Karakterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-50.
 • Baştürk, S., ve Dönmez, G. (2008). Üniversite Mezunu Yetişkinlerde Sayı Kavramı. VIII. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi. Bolu.
 • Bayram, G. (2013). 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadelere ilişkin sayı duyuları ve başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Bell, A. & Baki, A. (1997). Ortaöğretim matematik öğretimi. Ankara: YÖK Dünya Bankası.
 • Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (2007). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Boston: Allyn & Bacon. Byrd, C.E., McNeil, N. M., Chesney, D. L. & Matthews, P.G. (2015). A specific misconception of the equal sign acts as a barrier to children's learning of early algebra. Learning and Individual Differences, 38, 61–67. https://doi.org/10.101o2121150106/j.lindif.2015.01.001
 • Çepni, S. (Ed.). (2016). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2021). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Ankara: Celepler Matbaacılık
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., & Ayas, A. (2004). Kavram yanılgılarının çalışma yapraklarıyla giderilmesine yönelik bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 163, 121-131.
 • Duatepe Paksu, A. (2010). Üslü ve köklü sayılar konularındaki öğrenme güçlükleri. İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2018). “Kraliçeyi Kurtarmak” adlı hikâye kitabında yer alan bilmecelerin problem çözme stratejileri bağlamında incelenmesi. In IV. International Academic Research Congress (INES) (Vol. 29).
 • Hammer, D. (1996). Misconceptions or P-Primes: How mayalternative perspectives of cognitive structure influence instructional perceptions and intentions?. The Journal of the Learning Science, 5, 97-127.
 • Mcmillan, J. H. (2000). Educational research Fundamentals for the consumer. USA: Longman.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). Matematik dersi (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Ojose, B. (2015). Students’ misconceptions in mathematics: analysis of remedies and what research says. Ohio Journal of School Mathematics, Fall 2015, Vol. 72.
 • Osborne, R. J., Bell, B. F. & Gilbert, Y.K. (1983). Science teaching and children's view of the world. European Journal of Science Education, 5(1), 1-14.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Sastre, M. T. M. ve Mullet, E. (1998). Evolution of the ıntuitive mastery of the relationship between base, exponent, and number magnitude in highschool students. Mathematical Cognition, 4(1), 67-77.
 • Smith, J. P., diSessa, A. A., & Roschelle, J. (1993). Misconceptions reconceived: A constructivist analysis of knowledge in transition. The Journal of the Learning Sciences, 3(2), 115-163.
 • Temizkan, M., & Sallabaş, M. E. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 207– 220
 • Tuluk, G. (2015). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının açı kavramına ilişkin oluşturdukları kavram haritalarının değerlendirilmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 323-337, http://doi.org/10.16949/turcomat.36234
 • Uçar, E. (2019). Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin üslü sayılar konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fen Bilimleri Ensitütsü, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Van De Walle, J., Karp K. S., & Bay-Williams, J.M. (2021). İlkokul ve ortaokul matematiği (Çev. S. Durmuş). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yazır, F., Akkoç, H., (2017). Meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerinin ortaöğretim matematik öğretim programındaki cebir konularına ait kavramsal ve işlemsel bilgi yeterlilikleri. Gaziantep University Journal of Educational Sciences, 1(1), 34-54.
 • Yılmaz, K. & Çolak, R. (2011). Kavramlara genel bir bakış: Kavramların ve kavram haritalarının pedagojik açıdan incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 185-204.
 • Yılmaz, Z. & Yenilmez, K. (2008). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ondalık sayılar konusundaki kavram yanılgıları (Uşak ili örneği). Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 461-483.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Zembat, İ. Ö. (2013). Sayıların farklı algılanması-sorun sayılarda mı, öğrencilerde mi?. M. F. Özmantar, E. Bingölbali, & H. Akkoç (Edt.), Matematiksel kavram yanılgıları ve çözüm önerileri (s. 41-60) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz 0000-0002-7836-6868

Yasemin Çalışkan 0000-0002-1021-9327

Erken Görünüm Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Hacısalihoğlu Karadeniz, M., & Çalışkan, Y. (2023). Çok Büyük ve Çok Küçük Sayıların Bilimsel Gösterimi ile İlgili Kavram Yanılgıları Nelerdir?. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 10(2), 142-165. https://doi.org/10.17278/ijesim.1280683