Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Edilmiş Matematik Sınıflarına Hazırbulunuşluklarının ve Öz Düzenleyici Öğrenme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 3, 190 - 207, 30.09.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1327697

Öz

Bu araştırmada, ortaokul öğrencilerinin ters yüz edilmiş matematik sınıflarına hazırbulunuşluk düzeylerini ve öz düzenleyici öğrenme beceri düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, sınıf düzeyi, internet erişimi değişkenleri açısından araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmada son olarak, öğrencilerin matematik dersindeki öz düzenleyici öğrenme beceri düzeyleri ile ters yüz edilmiş matematik sınıflarına hazırbulunuşluk düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma betimsel tarama modeli ve ilişkisel tarama modellerinden nedensel karşılaştırma ve korelasyonel yaklaşım ile yürütülmüştür. Araştırma, 328 ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Ters Yüz Öğrenme Hazırbulunuşluk Ölçeği ve Matematikte Öz Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin hem ters yüz edilmiş matematik sınıflarına hazırbulunuşluk düzeylerinin “iyi” hem de öz düzenleyici öğrenme beceri düzeylerinin “iyi” düzeyde olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, hazırbulunuşluk düzeyi için cinsiyet değişkenine göre istatiksel olarak anlamlı bir farklılaşma göstermezken sınıf düzeyi ve internet erişimi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin matematik dersindeki öz düzenleyici öğrenme beceri düzeyleri için ise internet erişimi değişkeni açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği; cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından istatiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin, matematik dersindeki öz düzenleyici öğrenme beceri düzeyleri ile ters yüz edilmiş matematik sınıflarına hazırbulunuşluk düzeyleri arasında istatistiksel olarak “yüksek” düzeyde ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Adams, D., Sumintono, B., Mohamed, A. ve Noor, N.S.M. (2018). E-learning readiness among students of diverse backgrounds in a leading malaysian higher education institution. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(2), 227-256.
 • Aktan, S. ve Tezci, E. (2013). Matematikte öz düzenleyici öğrenme stratejileri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. New World Sciences Academy (NWSA) Education Sciences, 8(1), 46-62.
 • Algarni, B. ve Forgues, H.L. (2022). An evaluation of the impact of flipped-classroom teaching on mathemetics proficiency and self-efficacy in Saudi Arabia. British Journal of Educational Technology (BJET), 54(1), 414-435. doi: 10.1111/ bjet.1325 0
 • Alpaslan, M.M. ve Ulubey, Ö. (2019). Matematik dersindeki başarı duygusu, öz- düzenleyici öğrenme stratejileri ve akademik başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1-14. doi: 10.17556/erziefd.458020
 • Apriska, E. ve Sugiman (2020). Flipped classroom research trends in mathematics learning in Indonesia. Ahmad Dahlan International Conference on Mathematics and Mathematics Education, 1613, 1-9.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class Every day. https://www.rcboe.org/cms/lib/ga01903614/centricity/domain/15451/flip_your_classroom.pdf adresinden 19.05.2023 tarihinde alınmıştır.
 • Bulut, R. (2019). Oran-orantı konusunun öğretiminde ters yüz sınıf modelinin etkisinin incelenemsi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Chen, C. K., Huang, N.T.N., ve Hwang, G.J. (2019). Findings and implications of flipped science learning research: Areview of journal publications. Interactive Learning Environments, 949-966. doi: 10.1080/10494820.2019.1690528
 • Cevikbas, M. ve Kaiser, G. (2022). Student engagement in a flipped secondary mathematics classroom. International Journal of Science and Mathematics Education, 20, 1455-1480. doi: 10.1007/s10763-021-10213-x.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Erlbaum.
 • Detwiler, T. (2022). The importance of self-regulatory learning skills and collaboration in 7th-12th grade online classes. [Doctoral Dissertation]. St. John’s University Department of Administrative and Instructional Leadership, New York.
 • Deveci Topal, A. ve Akhisar, Ü. (2018). Ters yüz öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: Mikroişlemci /mikrodenetleyiciler II dersinin uygulaması. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1(2), 135-148.
 • Diningrat, S.W.M., Setyosari, P., Ulfa, S. ve Widiati, U. (2023). The effect of an extended flipped classroom model for fully online learning and its interaction with working memory capacity on students’ reading comprehension. Journal of New Approaches in Educational Research, 12(1), 77-99. doi: 10.7821/naer.2023.1.1073.
 • Du, Y. (2018). Discussion on flipped classroom teaching mode in college english teaching. English Language Teaching, 11(11), 92-97. doi: 10.5539/elt.v11n11p92.
 • Durak, H.Y. (2017). Ortaokul öğrencileri için ters yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1056-1068.
 • Durak, H.Y. (2018). Flipped learning readiness in teaching programming in middle schools: Modelling its relation to various variables. Journal of Computer Assisted Learning, 34, 939-959. doi: 10.1111/jcal.12302
 • Durak, H.Y. (2020). Modeling different variables in learning basic concepts of programming in flipped classrooms. Journal of Educational Computing Research, 58(1), 160-199.doi:10.1177/0735633119827956.
 • Engelbrecht, J., Llinares, S. ve Borba, M.C. (2020). Transformation of the mathematics classroom with the internet. ZDM, 52, 825-841. doi: 10.1007/s11858-020- 01176-4.
 • Erdoğan, F. ve Şengül, S. (2014). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz- düzenleyici öğrenme stratejileri üzerine bir inceleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 3(3), 108-118.
 • Fernández-Martín, F.D., Romero-Rodríguez, J.M., Gómez-García, G. ve Ramos Navas-Parejo, M. (2020). Impact of the flipped classroom method in the mathematical area: A systematic review mathematics. Mathematics 2020, 8(12), 2162. doi: 10.3390/math8122162.
 • Fung, C.H., Besser, M., ve Poon, K.K. (2021). Systematic literature review of flipped classroom in mathematics. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Techonology Education, 17(6), 1-17. doi:10.29333/ejmste/10900.
 • Göğebakan Yıldız, D. ve Kıyıcı, G. (2016). Ters yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişilerine, üstbiliş farkındalıklarına ve epistemolojik inançlarına etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 405-426.
 • Gökdaş, İ. ve Gürsoy, S. (2018). İlkokullarda dönüştürülmüş sınıf modelinin matematik dersindeki akademik başarı ve motivasyona etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 159-174. doi: 10.29329/mjer.2018.172.9.
 • Görü Doğan, T. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: Ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24- 48.
 • Gündoğan Önderöz, F. ve Özdemir, S.M. (2022). Ters yüz öğrenme yönteminin ilkokul öğrencilerinin derse katılımlarına ve öğrenme sorumluluklarına katkısı üzerine bir araştırma. Mustafa Kemal Ümiversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 146-168. doi: 10.56677/mkuefder.1194547.
 • Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., ve Tatham, R. L. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). London: Pearson New International Edition.
 • Hao, Y. (2016a). Middle school students' flipped learning readiness in foreign language classrooms: exploring its relationship with personal characteristics and individual circumstances. Computers in Human Behavior, 59, 295-303. doi: 10.1016/j.chb.2016.01.031.
 • Hao, Y. (2016b). Exploring undergraduates' perspectives and flipped learning readiness in their flipped classrooms. Computers in Human Behavior, (59), 82-92. doi: 10.1016/j.chb.2016.01.032.
 • Hayırsever, F. ve Orhan, A. (2018). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 572-596. doi: 10.17860/mersinefd.431745.
 • Herreid, C.F. ve Schiller, N.A. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 62-66.
 • Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? TechTrends, 63, 564-569. doi: 10.1007/s11528-019-00375-5.
 • Inayah, S., Septian, A. ve Ramadhanty, C.L. (2021). The development of flipped classroom model learning device based on problem based learning to improve critical thinking ability and self-regulated learning. Proceedings International Conference on Education of Suryakancana, 200-205.
 • Ishartono, N., Nurcahyo, A., Waluyo, M., Prayitno, H.J. ve Hanifah, M. (2022). Integrating GeoGebra into the flipped learning approach to improve students' self-regulated learning during the covid-19 pandemic. Journal on Mathematics Education, 13(1), 69-86.doi: 10.22342/jme.v13i1.pp69-86.
 • Jen Hwang, G., Lin Lai, C. ve Yi Wang, S. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Journal of Computers in Education, 2, 449-473. doi: 10.1007/s40692-015-0043-0.
 • Jong, M.S.Y. (2023). Flipped classroom: motivational affordances of spherical video-based immersive virtual reality in support of prelecture individual learning in pre-service teacher education. Journal of Computing in Higher Education, 35, 144-165. doi: 10.1007/s12528-022-09334-1.
 • Kandal, R. ve Baş, F. (2021). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, matematiğe yönelik kaygı ve tutum düzeylerinin matematik başarısını yordama durumu. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 8(1), 27-43. doi:10.17278/ijesim.834851.
 • Kaya, D. (2018). Matematik öğretiminde ters yüz öğrenme modelinin ortaokul öğrencilerin derse katılıma etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 232-249. doi: 10.19126/suje.453729.
 • Kazu, İ.Y. ve Kurtoğlu, C. (2020). Research of flipped classroom based on students’ perceptions. Asian Journal of Education and Training, 6(3), 505-513.
 • Kazu, İ.Y. ve Kurtoğlu Yalçin, C. (2022). The relationship between secondary school teachers and students’ readiness of using flipped classroom. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 15(1), 1-9 doi: 10.7160/eriesj.2022.150101.
 • Khodaei, S., Hasanvand, S., Gholami, M., Mokhayeri, Y. ve Amini, M. (2022). The effect of the online flipped classroom on self-directed learning readiness and metacognitive awareness in nursing students during the COVID-19 pandemic. BMC Nursing, 21(22). doi: 10.1186/s12912-022-00804-6.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.
 • Kozikoğlu, İ. ve Camuşcu, K. (2019). Ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları ile araştırma / sorgulamaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 187-201. doi: 10.33308/26674874.2019332132.
 • Kurtoğlu, C. (2019). Ters yüz sınıf modeline ilişkin ortaokul öğretmen ve öğrencilerinin hazır bulunuşluk durumlarının incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Listiqowati, I., Budijanto., Sumarmi., ve Ruja, I. N. (2022). The impact of project-based flipped classroom (PjBFC) on critical thinking skills. International Journal of Instruction, 15(3), 853- 868. doi: 10.29333/iji.2022.15346a.
 • Lo, C.K. ve Hew, K.F. (2021). Developing a flipped learning approach to support student engagement: a design-based research of secondary school mathematics teaching. Journal of Computer Assisted Learning, 37(1), 142-157. doi: 10.1111/jcal.12474.
 • McLean, S. ve Attardi, S.M. (2023). Sage or guide? Student perceptions of the role of the instructur in a flipped classroom. Active Learning in Higher Education, 24(1), 3-76. doi: 10.1177/1469787418793725.
 • Muir, T. (2019). Flipping the learning of mathematics: different enactments of mathematics instruction in secondary classrooms. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 20(1), 18-32.
 • Nacaroğlu, O. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin ters yüz öğrenme modeline yönelik hazırbulunuşluklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 51-66. doi: 10.31592/aeusbed.661838.
 • Özdemir, M.Ç., Ağırman Aydın, T. ve Küçük Demir, B. (2020). Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometri Tutumlarını Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma: Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulaması. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(1), 37-58.
 • Öztop, F. (2022). İlkokul matematik öğretiminde bireysel ve sınıf tabanlı dijital teknoloji kullanımının etkililiği: bir meta-analiz çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(19), 288-302. doi: 10.46778/goputeb.1083099.
 • Öztürk, M. ve Çakıroğlu, Ü. (2018). Ters yüz edilmiş yabancı dil sınıfında öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 21-35.
 • Öztürk, S. ve Alper, A. (2019). Programlama öğretimindeki ters-yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST), 3(1), 13-26.
 • Polat, E., Hopcan, S., Albayrak, E. ve Yildiz Durak, H. (2022). Examining the effect of feedback type and gender oncomputing achievements, engagement, flipped learning readiness, and aoutonomous learning in online flipped classroom. Computer Applications in Engineering Education, 30(6), 1613-1978. doi: 10.1002/cae.22547.
 • Rao, C.S. (2019). Blended learning: a new hybrid teaching methodology. Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching, 13(3), 1-6.
 • Sáez-Delgado, F., López-Angulo, Y., Mella-Norambuena, J., Baeza-Sepúlveda, C., Contreras-Saavedra, C. ve Lozano-Peña, G. (2022). Teacher self-regulation and its relationship with student self-regulation in secondary education. Sustainbility,14. doi: 10.3390/su142416863.
 • Schallert, S., Lavicza, Z., ve Vandervieren, E. (2021). Towards inquiry-based flipped classroom scnarios: A design heuristic and principles for lesson planning. International Journal of Science and Mathematics Education. (20), 277-297. doi: 10.1007/s10763-021-10167-0.
 • Sevgi, Ü. (2022). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe ilişkin başarı duyguları, motivasyonları ve öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Sezer, B. (2017). The effectiveness of a technology-enhanced flipped science classroom. Journal of Educational Computing Research, 55(4), 447-597. doi: 10.1177/0735633116671325.
 • Shakeel, S.I., Haolader, M.F.A. ve Sultana, M.S. (2023). Exploring dimensions of blended learning readiness: Validation of scale and assessing blended learning readiness in the context of TVET Bangladesh. Heliyon, 9(1), 1-17.
 • Shrivastava, A. ve Shrivastava, M. (2022). An exploration of students’ perceptions on the blended learning mode in management education: a case of selected colleges in India. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 18(2), 207-214.
 • Sriwichai, C. (2020). Students’ readiness and problems in learning english through blended learning environment. Asian Journal of Education and Training, 6(1), 23-34. doi: 10.20448/journal.522.2020.61.23.34.
 • Staker, H. ve Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 blended learning. files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf. adresinden 19.05.2023 tarihinde alınmıştır.
 • Strayer, J.F. (2012). How learning in a inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15, 171-193. doi: 10.1007/s10984-012-9108-4.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson.
 • Tai Li, C., Tse Hou, H., Chaun Li, M. ve Chen Kuo, C. (2022). Comparison of mini-game-based flipped classroom and video-based flipped classroom: An analysis of learning performance, flow and concentration on discussion. Asia-Pasific Education Research,31(3), 321-332. doi:10.1007/s40299-021-00573-x.
 • Talan, T. ve Gülseçen, S. (2018). Ters-yüz sınıf ve harmanlanmış öğrenmede öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(3), 563-580. doi: 10.16949/turkbilmat.403618.
 • Tomas, L., Evans, N., Doyle, T. ve Skamp, K. (2019). Are first year students ready for a flipped classroom? A case for a flipped learning continuum. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(5). doi: 10.1186/s41239019-0135-4.
 • Turan, Z. ve Goktas, Y. (2016). The flipped classroom: Instructional efficiency and impact on achievement and cognitive load levels. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 12(4), 51-62. doi: 10.20368/1971-8829/1122.
 • Türk, Ö. ve Ev Çimen, E. (2022). Matematik öğretmen adaylarının beceri temelli etkinlik geliştirmede kullanılan ters yüz edilmiş öğrenme modeline yönelik görüşleri. Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi, 1(2), 92-109. doi: 10.5281/zenodo.7487540.
 • Urfa, M. ve Durak, G. (2017). Implementation of the flipped classroom model in the scientefic ethics course. Journal of Education and e-Learning Research, 4(3), 108-117. doi: 10.20448/journal.509.2017.43.108.117
 • Wang, T. (2017). Overcaming barriers to ‘flip’: building teacher’s capacity for the adoption of flipped classroom in Hong Kong secondary schools. Wang Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(6).
 • Wright, G. ve Park, S. (2022). The effects of flipped classrooms on K-16 students’ science and math achievement: a systematic review. Studies in Science Education, 58(1), 95-136. doi: 10.1080/0305 7267.2021.1933354.
 • Wut, T.M., Xu, J., Lee, S.W. ve Lee, D. (2022). University student readiness and its effect on intention to participate in the flipped classroom setting of hybrid learning. Education Sciences, 12(7), 442. doi: 10.3390/educsci12070442.
 • Yıldırım, G., Yıldırım, S. ve Çelik, E. (2018). Uygulayıcıların ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarına yönelik deneyimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 192-211. doi: 1 0.17943/etku.390905.
 • Youngkin, C.A. (2014). The flipped classroom: Practices and opportunities for health sciences librarians. Medical Reference Services Quarterly, 33(4), 367-374.
 • Zhao, W. (2022). An empirical study on blended learning in higher education in “internet+”era. Education and Information Technologies, 27, 8705-8722. doi: 10.1007/s10639-022-10944-6.
 • Zimmerman, B.J. ve Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82(1), 51-59. doi: 10.1037/0022-0663.82.1.51.

Investigation of Secondary School Students’ Readiness for Flipped Mathematics Classes and Self-Regulated Learning Skill Levels

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 3, 190 - 207, 30.09.2023
https://doi.org/10.17278/ijesim.1327697

Öz

This research aimed to determine secondary school students’ readiness level for flipped mathematics classes and self-regulated learning skill levels and to investigate these according to gender, class level and internet access variables. This research finally, the relationship between students’ self-regulated learning skill levels in mathematic lesson and their readiness for flipped mathematic classes was investigated. This research was carried out with the descriptive survey model and the casual comparison and correlational approach from the correlational survey models. This research was conducted with the participation of 328 secondary school students. The data were collected by using Personal Information Form, Flipped Learning Readiness and Self-Regulated Learning Strategies Scale in Mathematics. As a result of this research, it was determined that both the readiness levels for flipped mathematics classes and the self-regulated learning skill levels were at a good level. In the study, while there was no statistically significant difference according to the gender variable for the readiness level, it was observed that there were significant differences according to the class level and internet access variable. It was observed that there was no statistically significant difference in terms of internet access variable for students’ self-regulated learning skill levels in mathematics and there were statistically significant differences in terms of gender and grade level variables. In addition, it has been determined that there was a statistically high correlation between self-regulated learning skill levels in the mathematics and readiness levels for the flipped mathematics classes of the secondary school students.

Kaynakça

 • Adams, D., Sumintono, B., Mohamed, A. ve Noor, N.S.M. (2018). E-learning readiness among students of diverse backgrounds in a leading malaysian higher education institution. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(2), 227-256.
 • Aktan, S. ve Tezci, E. (2013). Matematikte öz düzenleyici öğrenme stratejileri ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. New World Sciences Academy (NWSA) Education Sciences, 8(1), 46-62.
 • Algarni, B. ve Forgues, H.L. (2022). An evaluation of the impact of flipped-classroom teaching on mathemetics proficiency and self-efficacy in Saudi Arabia. British Journal of Educational Technology (BJET), 54(1), 414-435. doi: 10.1111/ bjet.1325 0
 • Alpaslan, M.M. ve Ulubey, Ö. (2019). Matematik dersindeki başarı duygusu, öz- düzenleyici öğrenme stratejileri ve akademik başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1-14. doi: 10.17556/erziefd.458020
 • Apriska, E. ve Sugiman (2020). Flipped classroom research trends in mathematics learning in Indonesia. Ahmad Dahlan International Conference on Mathematics and Mathematics Education, 1613, 1-9.
 • Bergmann, J. ve Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class Every day. https://www.rcboe.org/cms/lib/ga01903614/centricity/domain/15451/flip_your_classroom.pdf adresinden 19.05.2023 tarihinde alınmıştır.
 • Bulut, R. (2019). Oran-orantı konusunun öğretiminde ters yüz sınıf modelinin etkisinin incelenemsi. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
 • Chen, C. K., Huang, N.T.N., ve Hwang, G.J. (2019). Findings and implications of flipped science learning research: Areview of journal publications. Interactive Learning Environments, 949-966. doi: 10.1080/10494820.2019.1690528
 • Cevikbas, M. ve Kaiser, G. (2022). Student engagement in a flipped secondary mathematics classroom. International Journal of Science and Mathematics Education, 20, 1455-1480. doi: 10.1007/s10763-021-10213-x.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Erlbaum.
 • Detwiler, T. (2022). The importance of self-regulatory learning skills and collaboration in 7th-12th grade online classes. [Doctoral Dissertation]. St. John’s University Department of Administrative and Instructional Leadership, New York.
 • Deveci Topal, A. ve Akhisar, Ü. (2018). Ters yüz öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: Mikroişlemci /mikrodenetleyiciler II dersinin uygulaması. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1(2), 135-148.
 • Diningrat, S.W.M., Setyosari, P., Ulfa, S. ve Widiati, U. (2023). The effect of an extended flipped classroom model for fully online learning and its interaction with working memory capacity on students’ reading comprehension. Journal of New Approaches in Educational Research, 12(1), 77-99. doi: 10.7821/naer.2023.1.1073.
 • Du, Y. (2018). Discussion on flipped classroom teaching mode in college english teaching. English Language Teaching, 11(11), 92-97. doi: 10.5539/elt.v11n11p92.
 • Durak, H.Y. (2017). Ortaokul öğrencileri için ters yüz öğrenme hazırbulunuşluk ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1056-1068.
 • Durak, H.Y. (2018). Flipped learning readiness in teaching programming in middle schools: Modelling its relation to various variables. Journal of Computer Assisted Learning, 34, 939-959. doi: 10.1111/jcal.12302
 • Durak, H.Y. (2020). Modeling different variables in learning basic concepts of programming in flipped classrooms. Journal of Educational Computing Research, 58(1), 160-199.doi:10.1177/0735633119827956.
 • Engelbrecht, J., Llinares, S. ve Borba, M.C. (2020). Transformation of the mathematics classroom with the internet. ZDM, 52, 825-841. doi: 10.1007/s11858-020- 01176-4.
 • Erdoğan, F. ve Şengül, S. (2014). İlköğretim öğrencilerinin matematik dersine yönelik öz- düzenleyici öğrenme stratejileri üzerine bir inceleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 3(3), 108-118.
 • Fernández-Martín, F.D., Romero-Rodríguez, J.M., Gómez-García, G. ve Ramos Navas-Parejo, M. (2020). Impact of the flipped classroom method in the mathematical area: A systematic review mathematics. Mathematics 2020, 8(12), 2162. doi: 10.3390/math8122162.
 • Fung, C.H., Besser, M., ve Poon, K.K. (2021). Systematic literature review of flipped classroom in mathematics. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Techonology Education, 17(6), 1-17. doi:10.29333/ejmste/10900.
 • Göğebakan Yıldız, D. ve Kıyıcı, G. (2016). Ters yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişilerine, üstbiliş farkındalıklarına ve epistemolojik inançlarına etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 405-426.
 • Gökdaş, İ. ve Gürsoy, S. (2018). İlkokullarda dönüştürülmüş sınıf modelinin matematik dersindeki akademik başarı ve motivasyona etkisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 159-174. doi: 10.29329/mjer.2018.172.9.
 • Görü Doğan, T. (2015). Sosyal medyanın öğrenme süreçlerinde kullanımı: Ters-yüz edilmiş öğrenme yaklaşımına ilişkin öğrenen görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 24- 48.
 • Gündoğan Önderöz, F. ve Özdemir, S.M. (2022). Ters yüz öğrenme yönteminin ilkokul öğrencilerinin derse katılımlarına ve öğrenme sorumluluklarına katkısı üzerine bir araştırma. Mustafa Kemal Ümiversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 146-168. doi: 10.56677/mkuefder.1194547.
 • Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., ve Tatham, R. L. (2014). Multivariate data analysis (7th ed.). London: Pearson New International Edition.
 • Hao, Y. (2016a). Middle school students' flipped learning readiness in foreign language classrooms: exploring its relationship with personal characteristics and individual circumstances. Computers in Human Behavior, 59, 295-303. doi: 10.1016/j.chb.2016.01.031.
 • Hao, Y. (2016b). Exploring undergraduates' perspectives and flipped learning readiness in their flipped classrooms. Computers in Human Behavior, (59), 82-92. doi: 10.1016/j.chb.2016.01.032.
 • Hayırsever, F. ve Orhan, A. (2018). Ters yüz edilmiş öğrenme modelinin kuramsal analizi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 572-596. doi: 10.17860/mersinefd.431745.
 • Herreid, C.F. ve Schiller, N.A. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 62-66.
 • Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? TechTrends, 63, 564-569. doi: 10.1007/s11528-019-00375-5.
 • Inayah, S., Septian, A. ve Ramadhanty, C.L. (2021). The development of flipped classroom model learning device based on problem based learning to improve critical thinking ability and self-regulated learning. Proceedings International Conference on Education of Suryakancana, 200-205.
 • Ishartono, N., Nurcahyo, A., Waluyo, M., Prayitno, H.J. ve Hanifah, M. (2022). Integrating GeoGebra into the flipped learning approach to improve students' self-regulated learning during the covid-19 pandemic. Journal on Mathematics Education, 13(1), 69-86.doi: 10.22342/jme.v13i1.pp69-86.
 • Jen Hwang, G., Lin Lai, C. ve Yi Wang, S. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Journal of Computers in Education, 2, 449-473. doi: 10.1007/s40692-015-0043-0.
 • Jong, M.S.Y. (2023). Flipped classroom: motivational affordances of spherical video-based immersive virtual reality in support of prelecture individual learning in pre-service teacher education. Journal of Computing in Higher Education, 35, 144-165. doi: 10.1007/s12528-022-09334-1.
 • Kandal, R. ve Baş, F. (2021). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık, öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, matematiğe yönelik kaygı ve tutum düzeylerinin matematik başarısını yordama durumu. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 8(1), 27-43. doi:10.17278/ijesim.834851.
 • Kaya, D. (2018). Matematik öğretiminde ters yüz öğrenme modelinin ortaokul öğrencilerin derse katılıma etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 232-249. doi: 10.19126/suje.453729.
 • Kazu, İ.Y. ve Kurtoğlu, C. (2020). Research of flipped classroom based on students’ perceptions. Asian Journal of Education and Training, 6(3), 505-513.
 • Kazu, İ.Y. ve Kurtoğlu Yalçin, C. (2022). The relationship between secondary school teachers and students’ readiness of using flipped classroom. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 15(1), 1-9 doi: 10.7160/eriesj.2022.150101.
 • Khodaei, S., Hasanvand, S., Gholami, M., Mokhayeri, Y. ve Amini, M. (2022). The effect of the online flipped classroom on self-directed learning readiness and metacognitive awareness in nursing students during the COVID-19 pandemic. BMC Nursing, 21(22). doi: 10.1186/s12912-022-00804-6.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: Guilford Press.
 • Kozikoğlu, İ. ve Camuşcu, K. (2019). Ortaokul öğrencilerinin ters yüz öğrenme hazırbulunuşlukları ile araştırma / sorgulamaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yaşadıkça Eğitim, 33(2), 187-201. doi: 10.33308/26674874.2019332132.
 • Kurtoğlu, C. (2019). Ters yüz sınıf modeline ilişkin ortaokul öğretmen ve öğrencilerinin hazır bulunuşluk durumlarının incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Listiqowati, I., Budijanto., Sumarmi., ve Ruja, I. N. (2022). The impact of project-based flipped classroom (PjBFC) on critical thinking skills. International Journal of Instruction, 15(3), 853- 868. doi: 10.29333/iji.2022.15346a.
 • Lo, C.K. ve Hew, K.F. (2021). Developing a flipped learning approach to support student engagement: a design-based research of secondary school mathematics teaching. Journal of Computer Assisted Learning, 37(1), 142-157. doi: 10.1111/jcal.12474.
 • McLean, S. ve Attardi, S.M. (2023). Sage or guide? Student perceptions of the role of the instructur in a flipped classroom. Active Learning in Higher Education, 24(1), 3-76. doi: 10.1177/1469787418793725.
 • Muir, T. (2019). Flipping the learning of mathematics: different enactments of mathematics instruction in secondary classrooms. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 20(1), 18-32.
 • Nacaroğlu, O. (2020). Özel yetenekli öğrencilerin ters yüz öğrenme modeline yönelik hazırbulunuşluklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 51-66. doi: 10.31592/aeusbed.661838.
 • Özdemir, M.Ç., Ağırman Aydın, T. ve Küçük Demir, B. (2020). Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometri Tutumlarını Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma: Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulaması. Eurasian Journal of Teacher Education, 1(1), 37-58.
 • Öztop, F. (2022). İlkokul matematik öğretiminde bireysel ve sınıf tabanlı dijital teknoloji kullanımının etkililiği: bir meta-analiz çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(19), 288-302. doi: 10.46778/goputeb.1083099.
 • Öztürk, M. ve Çakıroğlu, Ü. (2018). Ters yüz edilmiş yabancı dil sınıfında öğrencilerin öz-düzenleyici öğrenme becerileri ve akademik başarıları arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 21-35.
 • Öztürk, S. ve Alper, A. (2019). Programlama öğretimindeki ters-yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST), 3(1), 13-26.
 • Polat, E., Hopcan, S., Albayrak, E. ve Yildiz Durak, H. (2022). Examining the effect of feedback type and gender oncomputing achievements, engagement, flipped learning readiness, and aoutonomous learning in online flipped classroom. Computer Applications in Engineering Education, 30(6), 1613-1978. doi: 10.1002/cae.22547.
 • Rao, C.S. (2019). Blended learning: a new hybrid teaching methodology. Journal for Research Scholars and Professionals of English Language Teaching, 13(3), 1-6.
 • Sáez-Delgado, F., López-Angulo, Y., Mella-Norambuena, J., Baeza-Sepúlveda, C., Contreras-Saavedra, C. ve Lozano-Peña, G. (2022). Teacher self-regulation and its relationship with student self-regulation in secondary education. Sustainbility,14. doi: 10.3390/su142416863.
 • Schallert, S., Lavicza, Z., ve Vandervieren, E. (2021). Towards inquiry-based flipped classroom scnarios: A design heuristic and principles for lesson planning. International Journal of Science and Mathematics Education. (20), 277-297. doi: 10.1007/s10763-021-10167-0.
 • Sevgi, Ü. (2022). Ortaokul öğrencilerinin matematiğe ilişkin başarı duyguları, motivasyonları ve öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Sezer, B. (2017). The effectiveness of a technology-enhanced flipped science classroom. Journal of Educational Computing Research, 55(4), 447-597. doi: 10.1177/0735633116671325.
 • Shakeel, S.I., Haolader, M.F.A. ve Sultana, M.S. (2023). Exploring dimensions of blended learning readiness: Validation of scale and assessing blended learning readiness in the context of TVET Bangladesh. Heliyon, 9(1), 1-17.
 • Shrivastava, A. ve Shrivastava, M. (2022). An exploration of students’ perceptions on the blended learning mode in management education: a case of selected colleges in India. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), 18(2), 207-214.
 • Sriwichai, C. (2020). Students’ readiness and problems in learning english through blended learning environment. Asian Journal of Education and Training, 6(1), 23-34. doi: 10.20448/journal.522.2020.61.23.34.
 • Staker, H. ve Horn, M. B. (2012). Classifying K-12 blended learning. files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf. adresinden 19.05.2023 tarihinde alınmıştır.
 • Strayer, J.F. (2012). How learning in a inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15, 171-193. doi: 10.1007/s10984-012-9108-4.
 • Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson.
 • Tai Li, C., Tse Hou, H., Chaun Li, M. ve Chen Kuo, C. (2022). Comparison of mini-game-based flipped classroom and video-based flipped classroom: An analysis of learning performance, flow and concentration on discussion. Asia-Pasific Education Research,31(3), 321-332. doi:10.1007/s40299-021-00573-x.
 • Talan, T. ve Gülseçen, S. (2018). Ters-yüz sınıf ve harmanlanmış öğrenmede öğrencilerin öz-düzenleme becerilerinin ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 9(3), 563-580. doi: 10.16949/turkbilmat.403618.
 • Tomas, L., Evans, N., Doyle, T. ve Skamp, K. (2019). Are first year students ready for a flipped classroom? A case for a flipped learning continuum. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(5). doi: 10.1186/s41239019-0135-4.
 • Turan, Z. ve Goktas, Y. (2016). The flipped classroom: Instructional efficiency and impact on achievement and cognitive load levels. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 12(4), 51-62. doi: 10.20368/1971-8829/1122.
 • Türk, Ö. ve Ev Çimen, E. (2022). Matematik öğretmen adaylarının beceri temelli etkinlik geliştirmede kullanılan ters yüz edilmiş öğrenme modeline yönelik görüşleri. Dijital Teknolojiler ve Eğitim Dergisi, 1(2), 92-109. doi: 10.5281/zenodo.7487540.
 • Urfa, M. ve Durak, G. (2017). Implementation of the flipped classroom model in the scientefic ethics course. Journal of Education and e-Learning Research, 4(3), 108-117. doi: 10.20448/journal.509.2017.43.108.117
 • Wang, T. (2017). Overcaming barriers to ‘flip’: building teacher’s capacity for the adoption of flipped classroom in Hong Kong secondary schools. Wang Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(6).
 • Wright, G. ve Park, S. (2022). The effects of flipped classrooms on K-16 students’ science and math achievement: a systematic review. Studies in Science Education, 58(1), 95-136. doi: 10.1080/0305 7267.2021.1933354.
 • Wut, T.M., Xu, J., Lee, S.W. ve Lee, D. (2022). University student readiness and its effect on intention to participate in the flipped classroom setting of hybrid learning. Education Sciences, 12(7), 442. doi: 10.3390/educsci12070442.
 • Yıldırım, G., Yıldırım, S. ve Çelik, E. (2018). Uygulayıcıların ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarına yönelik deneyimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 192-211. doi: 1 0.17943/etku.390905.
 • Youngkin, C.A. (2014). The flipped classroom: Practices and opportunities for health sciences librarians. Medical Reference Services Quarterly, 33(4), 367-374.
 • Zhao, W. (2022). An empirical study on blended learning in higher education in “internet+”era. Education and Information Technologies, 27, 8705-8722. doi: 10.1007/s10639-022-10944-6.
 • Zimmerman, B.J. ve Martinez-Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: relating grade, sex, and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82(1), 51-59. doi: 10.1037/0022-0663.82.1.51.
Toplam 77 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Matematik Eğitimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Kübra Açıkgül 0000-0003-2656-8916

Onurcan Yalınkılıç 0009-0009-1401-6955

Erken Görünüm Tarihi 1 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Açıkgül, K., & Yalınkılıç, O. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Ters Yüz Edilmiş Matematik Sınıflarına Hazırbulunuşluklarının ve Öz Düzenleyici Öğrenme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Educational Studies in Mathematics, 10(3), 190-207. https://doi.org/10.17278/ijesim.1327697