Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 32 - 46, 30.04.2017

Öz

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin kitap okuma nedenlerinin incelenmesidir. Araştırma 2017 yılı şubat ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji kullanılmıştır. Araştırma Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında öğrenim gören on altı öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. On altı öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Veriler tematik analiz yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda merak, mutluluk, kişisel gelişim, model alma, arkadaşlık, kitap türleri olmak üzere altı temaya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda önerilerde bulunulmuştur.     

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Alperen, N. (2001). Türkçe Okuma Ve Yazma Eğitimi Rehberi (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Alperen Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma Eğitimi (Geliştirilmiş 3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (4), ss: 461-470.
 • Belet, Ş. D. (2008). Okuma Öğrenme Alanı. Türkçe Öğretimi. (Editör: Yrd. Doç. Dr. Hülya Pilancı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Bıyık, M., Erdoğan, T. (2016). Okumayı Etkileyen Etmenler ve Hazırlık Çlaışmaları. İlk Okuma Yazma Öğretimi (Editörler: Fatma Susar Kırmızı, Emre Ünal). 97-139. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Browne, A. (1998). A Practical Guide to Teaching Reading in the Early Years. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Calp, M. (2010). Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B., Turner, L., A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen Ve Analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research : Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Erdoğan, Ö. (2013). İlkokuma-Yazma Öğretimi Sürecinde Anlama Becerileri. İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. (Eidtör: Süleyman Çelenkl). 137-161. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Eurydice (2011). Avrupa’da Okuma Öğretimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar. Brussels: Eğitim, İşitsel-Görsel Medya ve Kültür Yürütme Ajansı.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education (8th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Girgin, Ü. (2008). Serbest Okuma Yazma Süreci. İlk Okuma ve Yazma Öğretimi (Editör: Prof. Dr. Gürhan Can). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen Ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi Ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Johnson, A. P. (2008). Teaching Reading And Writing: A Guidebook For Tutoring And Remediating Students. Maryland: Rowman & Littlefield Education. Kavcar, C., Oğuzkan, F., ve Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kolaç, E. (2013). Okuma ve Dinleme. Türk Dili-II. (Editörler: Prof. Dr. Muhsin Macit, Yrd. Doç. Dr. Serap Cavkaytar). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • MEB (2006). Etkin ve Hızlı Okuma. Ankara: Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Oakhill, J., Cain, K., Elbro, C. (2015). Understanding And Teaching Reading Comprehension: A Handbook. Oxon: Routledge.
 • Ott, P. (1997). How To Detect And Manage Dyslexia. Oxford: Heinemann Educational Publishers.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri) (Çev. Edt: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, A. (2009). İlköğretim 6. 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2).
 • Şahin, A. (2012). İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), 367-388.
 • Turan, L. (2010). Arkadaş Edinme Güçlüğü Çeken Çocukların Problemlerini Çözmede Çocuk Edebiyatından Yararlanma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 124-135.
 • Ülper, H. (2011). Öğrenci Açısından Okumaya Güdüleyici Etmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 941-960.
 • Wall, A., Wall, R. (2005). The Complete Idiot’s Guide to Critical Reading. New York: Penguin Group.
 • Yılar, Ö. (2015). Okuma. İlkokuma ve Yaza Öğretimi (Editör: Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılar). 53-74. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 32 - 46, 30.04.2017

Öz

Kaynakça

 • Akyol, H. (2013). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Alperen, N. (2001). Türkçe Okuma Ve Yazma Eğitimi Rehberi (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Alperen Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2012). Okuma Eğitimi (Geliştirilmiş 3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Aytaş, G. (2005). Okuma Eğitimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (4), ss: 461-470.
 • Belet, Ş. D. (2008). Okuma Öğrenme Alanı. Türkçe Öğretimi. (Editör: Yrd. Doç. Dr. Hülya Pilancı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Bıyık, M., Erdoğan, T. (2016). Okumayı Etkileyen Etmenler ve Hazırlık Çlaışmaları. İlk Okuma Yazma Öğretimi (Editörler: Fatma Susar Kırmızı, Emre Ünal). 97-139. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Browne, A. (1998). A Practical Guide to Teaching Reading in the Early Years. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
 • Calp, M. (2010). Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Christensen, L., B., Johnson, R., B., Turner, L., A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen Ve Analiz (Çev. Edt: Ahmet Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational Research : Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitative Research (4th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Erdoğan, Ö. (2013). İlkokuma-Yazma Öğretimi Sürecinde Anlama Becerileri. İlkokuma Yazma Programı ve Öğretimi. (Eidtör: Süleyman Çelenkl). 137-161. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Eurydice (2011). Avrupa’da Okuma Öğretimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar. Brussels: Eğitim, İşitsel-Görsel Medya ve Kültür Yürütme Ajansı.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education (8th Edition). New York: McGraw-Hill.
 • Girgin, Ü. (2008). Serbest Okuma Yazma Süreci. İlk Okuma ve Yazma Öğretimi (Editör: Prof. Dr. Gürhan Can). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • Glesne, C. (2012). Nitel Araştırmaya Giriş. (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gliner, J. A., Morgan, G. A., ve Leech, N. L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen Ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi Ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Johnson, A. P. (2008). Teaching Reading And Writing: A Guidebook For Tutoring And Remediating Students. Maryland: Rowman & Littlefield Education. Kavcar, C., Oğuzkan, F., ve Sever, S. (1998). Türkçe Öğretimi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Kolaç, E. (2013). Okuma ve Dinleme. Türk Dili-II. (Editörler: Prof. Dr. Muhsin Macit, Yrd. Doç. Dr. Serap Cavkaytar). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi.
 • MEB (2006). Etkin ve Hızlı Okuma. Ankara: Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi.
 • MEB (2009). İlköğretim Türkçe dersi programı ve kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çev. Ed.: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B., Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. (Çev. Ed Sadegül Akbaba Altun ve Ali Ersoy). Ankara: Pegem Akademi.
 • Oakhill, J., Cain, K., Elbro, C. (2015). Understanding And Teaching Reading Comprehension: A Handbook. Oxon: Routledge.
 • Ott, P. (1997). How To Detect And Manage Dyslexia. Oxford: Heinemann Educational Publishers.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri) (Çev. Edt: Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir). Ankara: Pegem Akademi.
 • Şahin, A. (2009). İlköğretim 6. 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2).
 • Şahin, A. (2012). İlköğretim 4 Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıklarının Sosyo-Ekonomik Düzeylerine Göre İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (2), 367-388.
 • Turan, L. (2010). Arkadaş Edinme Güçlüğü Çeken Çocukların Problemlerini Çözmede Çocuk Edebiyatından Yararlanma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 124-135.
 • Ülper, H. (2011). Öğrenci Açısından Okumaya Güdüleyici Etmenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 941-960.
 • Wall, A., Wall, R. (2005). The Complete Idiot’s Guide to Critical Reading. New York: Penguin Group.
 • Yılar, Ö. (2015). Okuma. İlkokuma ve Yaza Öğretimi (Editör: Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılar). 53-74. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür BABAYİĞİT>
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijetsar311352, journal = {International Journal of Education Technology and Scientific Researches}, issn = {2587-0238}, address = {}, publisher = {Ayşe Burcu ULUSOY}, year = {2017}, volume = {2}, number = {2}, pages = {32 - 46}, title = {SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Babayiğit, Özgür} }
APA Babayiğit, Ö. (2017). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ . International Journal of Education Technology and Scientific Researches , 2 (2) , 32-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijetsar/issue/29596/311352
MLA Babayiğit, Ö. "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ" . International Journal of Education Technology and Scientific Researches 2 (2017 ): 32-46 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijetsar/issue/29596/311352>
Chicago Babayiğit, Ö. "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 2 (2017 ): 32-46
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ AU - ÖzgürBabayiğit Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of Education Technology and Scientific Researches JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 46 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-0238- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Technology and Scientific Researches SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ %A Özgür Babayiğit %T SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ %D 2017 %J International Journal of Education Technology and Scientific Researches %P 2587-0238- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Babayiğit, Özgür . "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ". International Journal of Education Technology and Scientific Researches 2 / 2 (Nisan 2017): 32-46 .
AMA Babayiğit Ö. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Education Technology and Scientific Researches. 2017; 2(2): 32-46.
Vancouver Babayiğit Ö. SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ. International Journal of Education Technology and Scientific Researches. 2017; 2(2): 32-46.
IEEE Ö. Babayiğit , "SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ", International Journal of Education Technology and Scientific Researches, c. 2, sayı. 2, ss. 32-46, Nis. 2017