Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 12, 16.08.2018

Öz

Kaynakça

 • Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akın, M. (2007). Bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanmanın uygulama alan bilgisi oluşturma yönünde etkisi (Erzincan Eğitim Fakültesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 49-70.
 • Akpınar, Y. (2004). Eğitim teknolojisiyle ilgili öğrenmeyi etkileyebilecek bazı etmenlere karşı öğretmen yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology,3(3), 124- 134.
 • Bostancı, H. (2010). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Can, T. (2003). Bolu ortaöğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Education Technology-TOJET, 2(3), 94-107.
 • Cantürk, G. & Aksu, T. (2017). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(4), 21-40.
 • Çoklar, A. N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. & Dalgıç, G. (2011). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği özyeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (2), 145-166.
 • Harmancı, F.M. (2009). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. A., Balcı (Ed.), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri (s.29-45) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hofer, M. J. (2003). ISTE Educaitonal technology standards:Implementation in award-winning teacher education programs. Doktoral Dissertation. Virginia: Virginia University.
 • Genç, S.Z.(2000). Bilgi toplumunda öğretmen eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23,375-387.
 • Görgülü, D. (2013). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Görgülü, D., Küçükali, R. ve Ada, Ş. (2014). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz-yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 53-71.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2008). National educational technology standards for teachers. 2nd. Ed. Eugene, OR: Author.
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, yöneticilerinin “teknoloj liderliği” düzeylerine ilişkin algıları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, B. ve Kıyıcı, M.(2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 1(1).
 • İşman, A.(2005) Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Aylaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Köse, E. (2017). Bilimsel araştırma modelleri. R.Y., Kıncal. (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (s.99-122) içinde. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (1999). Eğitim teknolojisi kılavuzu. Ankara: Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Oh, E. & French, R. (2005). Preservice teachers’ perceptions of an introductory instructional technology course. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 3(1).
 • Song, J., Liang, G., Liu, G., Richard, T. & Walls, R.T. (2005). Are teachers in China ready to teach in 21st century. Journal of Technology and Teacher Education, 13(2), ss.197-209.
 • Stuve, M. & Cassady, J. (2005). A factor analysis of the NETS performance profiles: Searching for constructs of self-concept and technology professionalism. Journal of Technology and Teacher Education,13(2), s.303-324.
 • Tanzer, S. (2004). Mesleki ve teknik öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Rıza, E.T.(1997). Eğitim teknolojisi uygulamaları. İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Ulaş, A.H. ve Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1): 63-84.
 • Uşun, S. (2006). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Valdez, G. (2004). Critical issue:Technology leadership: Enhancing positive educational change. Erişim: https://dsgmusic.wordpress.com, 23.04.2018.

ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 1 - 12, 16.08.2018

ÖzAraştırmada öğretmenlerin teknolojik liderlik
özyeterliklerinin ne düzeyde olduğunun belirlenmesi ve bu konuda öğretmenleri
etkileyen değişkenlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma Konya iline bağlı
resmi temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görevli iki yüz öğretmen
üzerinde yapılmıştır. Bu araştırmanın modeli taramadır.   National Educational Technology Standards
for Teachers (NETS-T) standartlarından yararlanılarak geliştirilen veri toplama
aracı kullanılmıştır. Veriler tek yönlü varyans ve t testi ile analiz
edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin teknolojik liderlik
özyeterliklerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin
teknolojik liderlik özyeterliklerinin bilişim teknolojileriyle ilgili hizmet
içi eğitim alma durumlarına bağlı olarak değiştiği bulunmuştur. Öğretmenlerin
teknolojik liderlik özyeterliklerinin mesleki kıdem ve cinsiyet durumlarına
bağlı olarak ise değişmediği gözlenmiştir.Kaynakça

 • Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Akın, M. (2007). Bilgisayar ve internet teknolojilerinden yararlanmanın uygulama alan bilgisi oluşturma yönünde etkisi (Erzincan Eğitim Fakültesi örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 49-70.
 • Akpınar, Y. (2004). Eğitim teknolojisiyle ilgili öğrenmeyi etkileyebilecek bazı etmenlere karşı öğretmen yaklaşımları. The Turkish Online Journal of Educational Technology,3(3), 124- 134.
 • Bostancı, H. (2010). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Can, T. (2003). Bolu ortaöğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Education Technology-TOJET, 2(3), 94-107.
 • Cantürk, G. & Aksu, T. (2017). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik davranışları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(4), 21-40.
 • Çoklar, A. N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. & Dalgıç, G. (2011). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği özyeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (2), 145-166.
 • Harmancı, F.M. (2009). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. A., Balcı (Ed.), Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri (s.29-45) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Hofer, M. J. (2003). ISTE Educaitonal technology standards:Implementation in award-winning teacher education programs. Doktoral Dissertation. Virginia: Virginia University.
 • Genç, S.Z.(2000). Bilgi toplumunda öğretmen eğitimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23,375-387.
 • Görgülü, D. (2013). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde okul yöneticilerinin teknoloji liderlik yeterlilikleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Görgülü, D., Küçükali, R. ve Ada, Ş. (2014). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz-yeterlilikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 53-71.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2008). National educational technology standards for teachers. 2nd. Ed. Eugene, OR: Author.
 • Irmak, M. (2015). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin, yöneticilerinin “teknoloj liderliği” düzeylerine ilişkin algıları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • İşman, A., Baytekin, Ç., Balkan, F., Horzum, B. ve Kıyıcı, M.(2002). Fen bilgisi eğitimi ve yapısalcı yaklaşım. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 1(1).
 • İşman, A.(2005) Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Koşar, E., Yüksel, S., Özkılıç, R., Avcı, U., Aylaz, Y. ve Çiğdem, H. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Köse, E. (2017). Bilimsel araştırma modelleri. R.Y., Kıncal. (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri (s.99-122) içinde. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (1999). Eğitim teknolojisi kılavuzu. Ankara: Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
 • Oh, E. & French, R. (2005). Preservice teachers’ perceptions of an introductory instructional technology course. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 3(1).
 • Song, J., Liang, G., Liu, G., Richard, T. & Walls, R.T. (2005). Are teachers in China ready to teach in 21st century. Journal of Technology and Teacher Education, 13(2), ss.197-209.
 • Stuve, M. & Cassady, J. (2005). A factor analysis of the NETS performance profiles: Searching for constructs of self-concept and technology professionalism. Journal of Technology and Teacher Education,13(2), s.303-324.
 • Tanzer, S. (2004). Mesleki ve teknik öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Rıza, E.T.(1997). Eğitim teknolojisi uygulamaları. İzmir: Anadolu Matbaası.
 • Ulaş, A.H. ve Ozan, C. (2010). Sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojileri açısından yeterlilik düzeyi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1): 63-84.
 • Uşun, S. (2006). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Valdez, G. (2004). Critical issue:Technology leadership: Enhancing positive educational change. Erişim: https://dsgmusic.wordpress.com, 23.04.2018.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Deniz Görgülü

Rıdvan Küçükali

Yayımlanma Tarihi 16 Ağustos 2018
Gönderilme Tarihi 8 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Görgülü, D., & Küçükali, R. (2018). ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK LİDERLİK ÖZYETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 1(1), 1-12.