Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Konfüçyüs’ün Otantik ve Dönüşümcü Liderliği

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: Özel Sayı 2, 109 - 116, 28.12.2020

Öz

Bu çalışmada liderlik, otantik liderlik kavramları, otantik liderliğin özellikleri, Konfüçyüs’ ün hayatı ve otantik liderliğinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, son yıllarda popüler olan dönüşümcü liderlik kavramı ve Konfüçyüs’ün dönüşümcü liderliğin bazı boyutları bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. Konfüçyüs’ ün liderlikte esas aldığı tutarlılık, güven, samimiyet, ahlak ve erdem gibi özellikler, otantik lider için tanımlanan liderlik özellikleri ile bağdaşmaktadır. Ayrıca, Konfüçyüs’ün karizmatik liderliği ve rol-model olmayı vurgulaması dönüşümcü liderliğin karizmatik boyutu ile bağdaşmaktadır. Liderlik ettiği bireyleri tanımaya ve bu bağlamda bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya verdiği önem, dönüşümcü liderliğin birey destek boyutu ile bağdaşmaktadır. Konfüçyüs’ ün öğretileri ve yaşam biçimi ile otantik ve dönüşümcü liderlik modelleri arasındaki bu bağlantılar aktarılmaya çalışılmıştır. Aktarım süreci Konfüçyüs’ ün öğretilerinden örnekler sunularak ve örneklerden çıkarımlar yapılarak gerçekleştirilmiştir

Teşekkür

Bu süreçte öğrendiklerim ve özel sayıda yer alabilme imkanına sahip olduğum için teşekkür ederim.

Kaynakça

 • Adair, J. (2014). Konfüçyüs ve liderlik. (1.Baskı). İstanbul: Babıali kültür yayıncılığı
 • Ahmet, G. Ü. Ç. (2001). Konfüçyüs ve Konfüçyüsçülük. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(2).
 • Arslan H., Can N., Dönmez B., Gülveren H., Işık H., Karslı M. D. et al. (2016). Sınıf Yönetimi. (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Bektaş, Ç. Liderlik yaklaşımları ve modern liderden beklentiler.
 • Coulter, R. D. (2016). Yönetimin Esasları. (8. Basımdan Çeviri). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Çırpan, H. (1999). Lider mi, yönetici mi. Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Haziran-Temmuz, 7, 1-5.
 • Çiçek, M. (2011). Liderlikte farklı bir yaklaşım: Otantik liderlik tarzı ve transformasyonel liderlik biçimi ile karşılaştırılması. Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(3), 59-71.
 • Demirtaş, E., & Şama, E. (2016). Okullarda Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Igdir University Journal of Social Sciences, (10).
 • Erçetin, Ş. Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon. (2. Bası). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kalkır, N. (2018). Konfuçyüs' ün Yönetim Anlayışı Üzerine Bir Analiz. Current Research in Social Sciences, 4(3), 97-107.
 • Kırel, Ç. (2001). Liderlik Davranış Biçimleri Konusuna Yeni Bir Yaklaşım: Karizmatik Liderlikten Dönüşümsel Liderliğe.
 • Komşu, U. C. (2011). Konfüçyüs ve Sokrates’ in Eğitim Felsefelerinin Yetişkin Eğitimi Açısından Karşılaştırılması. Journal of Kirsehir Education Faculty, 12(4). Arkeofili, “Filozof ve Eğitmen Konfüçyüs Kimdi”, Erişim tarihi: 12 Nisan 2020, Erişim adresi: https://arkeofili.com/filozof-ve-egitmen-konfucyus-kimdi/
 • Konfüçyüs. (Tarih yok). Konuşmalar. (Çeviren Özerdim M. N., 2000) Baskı: Çağdaş Matbaa Yayıncılık.
 • Konfüçyüs. Analektler. (D.C. Lau, Çev.). Erişim tarihi: 25 Nisan 2020. İnternet adresi: https://antilogicalism.files.wordpress.com/2017/07/the-analects.pdf
 • Özdemir, M. (2018). Eğitim Yönetimi Alanın Temelleri ve Çağdaş Yönelimler. (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ssalı, m. b. (2017). Kadın ve erkek okul müdürlerinin fraktal liderlik uygulamalarının karşılaştırmalı bir analizi (Mbale, Uganda).
 • Şahin, L. (2018). Liderlik ve koçluk stratejileri. Erişim tarihi: 19 Nisan 2020. Erişim adresi: http://www.profdrleventsahin.com/wpcontent/uploads/2018/12/liderlik_ve_kocluk_tez siz_yu ksek_lisans.pdf
 • Taş, S. (2009). Atatürk' ün dönüşümcü liderliği. SDU International Journal of Technological Science, 1(2).
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri internet sitesi, sozluk.gov.tr.
 • Türk Dil Kurumu Sözlükleri. Erişim tarihi: 26 Nisan 2020. İnternet adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Vikipedi, “Konfüçyüs”, Erişim tarihi: 11 Nisan 2020, Erişim adresi: tr.wikipedia.org/wiki/
 • Konfüçyüs kim kimdir, “Konfüçyüs”, Erişim tarihi: 12 Nisan 2020, Erişim adresi: http://www.kimkimdir.gen.tr/
 • Yukl, G. (2018). Örgütlerde Liderlik. (8. Basımdan Çeviri). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Berrenur DİNÇ 0000-0002-2346-6650

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 9 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: Özel Sayı 2

Kaynak Göster

APA DİNÇ, B. (2020). Konfüçyüs’ün Otantik ve Dönüşümcü Liderliği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 3(Özel Sayı 2), 109-116.