Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examining Teachers’ Ideas Related to the Performance Evaluation System Based On Multi-Source Data

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 179 - 192, 03.12.2021
https://doi.org/10.52848/ijls.943871

Öz

It is explained in the Teacher’s Strategy Document (2017-2023) that to evaluate teachers a system which is based on multi-source data will be used, and it is told that teachers’ personal and vocational development will be perpetuated with this system. This study aims to determine teachers’ ideas related to the evaluation system based on multi-source data. The data in this study were taken from 144 high school teachers who voluntarily participated in the study in June 2018. At the end of this study, teachers worry about the fact that the evaluators will not consider the ethical principles, especially while giving the evaluation grades, and they highly agree that enough pilot practice hasn’t been applied, students will be able to use the grades they will give as a threat and parents won’t know the teachers well enough to evaluate them. The considered evaluation system should be re-planned by taking into account the feelings and thoughts of all teachers, as in curriculum renewal studies. Especially rating scales should be prepared by considering academicians’ and teachers’ ideas. Evaluable, objective, and reliable criteria should be determined.

Kaynakça

 • Akşit, F. (2006). Performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri (Bigadiç İlköğretim öğretmenleri örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 76-101.
 • Alay, G. (2006). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altay, P., & Kış, A. (2018). Okul müdürleri ve öğretmenlerin öğretmen performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Sivas.
 • Aslanargun, E., & Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim: Durum saptama değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Brown, A., (2005). Implementing performance management in England’s primary schools. International Journal of Productivity and Performance Management Vol. 54-5/6, 468-481.
 • Buyruk, H. (2014). Öğretmen performansının göstergesi olarak merkezi sınavlar ve eğitimde performans değerlendirme. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 28-42.
 • Çavuş, A. (2010). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin çoklu değişkenlere göre performans değerlendirmeye ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çelebi, N., Babaoğlan, E., Gülenaz, S., & Peker, S. (2018). Performans değerlendirme formuna ilişkin öğretmen görüşleri. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 211-233.
 • Çelikten, M., & Özkan, H. H. (2018). Öğretmen performans değerlendirme sistemi. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 806-824.
 • Çetin, C., & Arslan, M. L. (2017). Toplam kalite yönetimi (6. basım). İstanbul: Beta.
 • Demirbaş, A., & Eroğlu, E. (2001). Öğretmenlerin performans değerlendirme modeli ve sicil raporları. (EARGED Araştırma Raporu, Ankara, Danışman: Pehlivan, İ.).
 • Demirtaş, H., & Akarsu, M. (2016). Öğretmen teftişini müfettiş yerine okul müdürünün yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 69-93.
 • Desler, G. (2013). Human research management. USA: Prentice Hall.
 • Dilbaz Sayın, S., & Arslan (2017). Öğretmen ve okul yöneticilerinin öğretmen performans değerlendirme sürecindeki çoklu veri kaynakları ile ilgili görüşleri ve öz değerlendirmeleri. Uluslararası Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 1222- 1241.
 • Döngel, A. (2006). İlköğretimde denetim ve performans değerlendirme çalışmalarının ilişkin ilköğretim müfettişlerinin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Elliott, K. (2015). Teacher performance appraisal: More about performance or development?. Australian Journal of Teacher Education, 40(9), 101-115.
 • Eygü, H., & Kılınç, A. (2019). Sosyo-ekonomik gelişmişlik algısı üzerinde etkili olan faktörlerin sıralı logit model yardımıyla araştırılması: Erzurum-Kayseri örneği. Journal of Academic Value Studies, 5, 1023-1040.
 • Falak, Ö. (2017). 2016 yılı öğretmen performans değerlendirme sisteminin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi.
 • Ferecov, R. (2015). İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 133-153.
 • Hajar, E. A., & Mukheri. (2017). Evaluation of teacher performance appraisal program. JERAM, (1), 47-57.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.
 • Karakuş, A. (1999). Etkili eğitim denetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kahya, O., ve Hoşgörür, V. (2020). Çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirme sistemi hakkında öğretmen görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(3), 671-681.
 • Koçak, S., & Arslan S. Y. (2018). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirme uygulamalarına ilişkin görüş ve önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 602-620.
 • Kurban C., & Tok, T. N. (2017). Okul müdürlerinin performans denetim sistemindeki rolünün, öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11, 1-17.
 • MEB. (2017). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Norlund, A., Marzano, A., & Angelis, M. D.(2016) Decentralization tendencies and teacher evaluation policies in European countries. Italian Journal of Educatonal Research, 9(17), 53-66.
 • Odhiambo, O. G. (2005). Teacher appraisal: The experiences of Kenyan secondary school teachers. Journal of Educational Administration, 43(4), 402-416.
 • Oğuz, E. (2006). İlköğretim okulu yönetici performansının değerlendirilmesine ilişkin görüşler ve öneriler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(46), 227-258.
 • Peterson, K. D. (2006). Using multiple data sources ın teacher evaluation systems. In Stronge J.H. (Ed.), Evaluating Teaching, 212-232, California: Corwin Pres.
 • Sağbaş, N. O., & Özkan, C. (2019). 360 derece performans değerlendirme sistemine ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 2(1), 1-18.
 • Sarıaltın, H. (2017). Performans yönetiminde performans değerlendirme ve öneri sitemlerinin sürdürülebilir verimliliğe etkisinin incelenmesi: Bir örnek olay çalışması. İşletme Bilimi Dergisi, 5(1), 117-141.
 • Soydan, T. (2012). Eğitim alanında performans değerlendirme sisteminin geçerliği üzerine yönetici ve öğretmen görüşlerine dayalı bir araştırma. Ege Eğitim Dergisi, 13(1), 1-251.
 • Stronge J. S., & Ostrander L. P. (2006). Client surveys in teacher evaluation. In Stronge J.H. (Ed.), Evaluating Teaching, 125-151, California: Corwin Press.
 • Şahin, Ş, Ökmen, B., & Kılıç, A. (2019). Öğretmen performans değerlendirmesine ilişkin sendika söylemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4) , 1602-1619.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston, Pearson.
 • Teddlie, C., Stringfield, S., & Burdett, J. (2003). International comparisons of the relationship among educational effectiveness. Evaluation and improvement variables. Journal of Personel Evaluation in Education, 17(1), 5-20.
 • Tonbul, Y. (2008). Öğretim üyelerinin performansının değerlendirilmesine ilişkin öğretim üyesi ve öğrenci görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56, 633-662.

ÇOKLU VERİ KAYNAĞINA DAYALI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 3, 179 - 192, 03.12.2021
https://doi.org/10.52848/ijls.943871

Öz

Öğretmen Strateji Belgesinde (2017-2023) öğretmenlerin değerlendirilmesinde, çoklu veri kaynağına dayalı bir sisteme geçileceği açıklanmış, bu sistemle öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişiminin sürekli kılınacağı belirtilmiştir. Bu çalışmanın amacı, çoklu veri kaynağına dayalı değerlendirme sistemine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Bu araştırmada veriler, 2018 yılı haziran ayında, çalışmaya gönüllü olarak katılan 144 lise öğretmeninden alınmıştır. Çalışma sonucunda, öğretmenler özellikle değerlendirme puanı verilirken değerlendiricilerin etik ilkeleri göz önünde bulundurmayacağından kaygılanmakta, yeterince pilot uygulamanın yapılmadığı, öğrencilerin verecekleri puanları bir tehdit aracı olarak kullanabilecekleri, velilerin öğretmenleri değerlendirebilecek kadar tanıyamayacakları görüşüne yüksek düzeyde katılmaktadır. Düşünülen değerlendirme sistemi, öğretim programı yenileme çalışmalarında olduğu gibi tüm öğretmenlerin duygu ve düşüncelerini dikkate alarak tekrar planlanmalıdır. Özellikle değerlendirme ölçekleri, uzman akademisyen ve öğretmen görüşleri alınarak hazırlanmalı, ölçülebilir, nesnel ve güvenilir kriterler belirlenmelidir.

Kaynakça

 • Akşit, F. (2006). Performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri (Bigadiç İlköğretim öğretmenleri örneği). Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 76-101.
 • Alay, G. (2006). İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Altay, P., & Kış, A. (2018). Okul müdürleri ve öğretmenlerin öğretmen performans değerlendirme sistemine ilişkin görüşleri. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Sivas.
 • Aslanargun, E., & Göksoy, S. (2013). Öğretmen denetimini kim yapmalıdır? Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı, 98-121.
 • Aydın, İ. (2005). Öğretimde denetim: Durum saptama değerlendirme ve geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Brown, A., (2005). Implementing performance management in England’s primary schools. International Journal of Productivity and Performance Management Vol. 54-5/6, 468-481.
 • Buyruk, H. (2014). Öğretmen performansının göstergesi olarak merkezi sınavlar ve eğitimde performans değerlendirme. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 28-42.
 • Çavuş, A. (2010). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin çoklu değişkenlere göre performans değerlendirmeye ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çelebi, N., Babaoğlan, E., Gülenaz, S., & Peker, S. (2018). Performans değerlendirme formuna ilişkin öğretmen görüşleri. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 211-233.
 • Çelikten, M., & Özkan, H. H. (2018). Öğretmen performans değerlendirme sistemi. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 806-824.
 • Çetin, C., & Arslan, M. L. (2017). Toplam kalite yönetimi (6. basım). İstanbul: Beta.
 • Demirbaş, A., & Eroğlu, E. (2001). Öğretmenlerin performans değerlendirme modeli ve sicil raporları. (EARGED Araştırma Raporu, Ankara, Danışman: Pehlivan, İ.).
 • Demirtaş, H., & Akarsu, M. (2016). Öğretmen teftişini müfettiş yerine okul müdürünün yapmasına ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 69-93.
 • Desler, G. (2013). Human research management. USA: Prentice Hall.
 • Dilbaz Sayın, S., & Arslan (2017). Öğretmen ve okul yöneticilerinin öğretmen performans değerlendirme sürecindeki çoklu veri kaynakları ile ilgili görüşleri ve öz değerlendirmeleri. Uluslararası Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 1222- 1241.
 • Döngel, A. (2006). İlköğretimde denetim ve performans değerlendirme çalışmalarının ilişkin ilköğretim müfettişlerinin görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Elliott, K. (2015). Teacher performance appraisal: More about performance or development?. Australian Journal of Teacher Education, 40(9), 101-115.
 • Eygü, H., & Kılınç, A. (2019). Sosyo-ekonomik gelişmişlik algısı üzerinde etkili olan faktörlerin sıralı logit model yardımıyla araştırılması: Erzurum-Kayseri örneği. Journal of Academic Value Studies, 5, 1023-1040.
 • Falak, Ö. (2017). 2016 yılı öğretmen performans değerlendirme sisteminin öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi.
 • Ferecov, R. (2015). İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirme yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 133-153.
 • Hajar, E. A., & Mukheri. (2017). Evaluation of teacher performance appraisal program. JERAM, (1), 47-57.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.
 • Karakuş, A. (1999). Etkili eğitim denetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kahya, O., ve Hoşgörür, V. (2020). Çoklu veri kaynağına dayalı performans değerlendirme sistemi hakkında öğretmen görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(3), 671-681.
 • Koçak, S., & Arslan S. Y. (2018). Ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin performans değerlendirme uygulamalarına ilişkin görüş ve önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 602-620.
 • Kurban C., & Tok, T. N. (2017). Okul müdürlerinin performans denetim sistemindeki rolünün, öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11, 1-17.
 • MEB. (2017). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Ankara.
 • Norlund, A., Marzano, A., & Angelis, M. D.(2016) Decentralization tendencies and teacher evaluation policies in European countries. Italian Journal of Educatonal Research, 9(17), 53-66.
 • Odhiambo, O. G. (2005). Teacher appraisal: The experiences of Kenyan secondary school teachers. Journal of Educational Administration, 43(4), 402-416.
 • Oğuz, E. (2006). İlköğretim okulu yönetici performansının değerlendirilmesine ilişkin görüşler ve öneriler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 12(46), 227-258.
 • Peterson, K. D. (2006). Using multiple data sources ın teacher evaluation systems. In Stronge J.H. (Ed.), Evaluating Teaching, 212-232, California: Corwin Pres.
 • Sağbaş, N. O., & Özkan, C. (2019). 360 derece performans değerlendirme sistemine ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 2(1), 1-18.
 • Sarıaltın, H. (2017). Performans yönetiminde performans değerlendirme ve öneri sitemlerinin sürdürülebilir verimliliğe etkisinin incelenmesi: Bir örnek olay çalışması. İşletme Bilimi Dergisi, 5(1), 117-141.
 • Soydan, T. (2012). Eğitim alanında performans değerlendirme sisteminin geçerliği üzerine yönetici ve öğretmen görüşlerine dayalı bir araştırma. Ege Eğitim Dergisi, 13(1), 1-251.
 • Stronge J. S., & Ostrander L. P. (2006). Client surveys in teacher evaluation. In Stronge J.H. (Ed.), Evaluating Teaching, 125-151, California: Corwin Press.
 • Şahin, Ş, Ökmen, B., & Kılıç, A. (2019). Öğretmen performans değerlendirmesine ilişkin sendika söylemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4) , 1602-1619.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston, Pearson.
 • Teddlie, C., Stringfield, S., & Burdett, J. (2003). International comparisons of the relationship among educational effectiveness. Evaluation and improvement variables. Journal of Personel Evaluation in Education, 17(1), 5-20.
 • Tonbul, Y. (2008). Öğretim üyelerinin performansının değerlendirilmesine ilişkin öğretim üyesi ve öğrenci görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56, 633-662.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yılmaz SARIER 0000-0002-9245-6026

Yayımlanma Tarihi 3 Aralık 2021
Gönderilme Tarihi 27 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA SARIER, Y. (2021). ÇOKLU VERİ KAYNAĞINA DAYALI PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram Ve Uygulama, 4(3), 179-192. https://doi.org/10.52848/ijls.943871