Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

How Does A Management Advisor Make You Earn?

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 13, 36 - 54, 25.02.2023
https://doi.org/10.29064/ijma.1210656

Öz

This study aims to explain how management advisory creates value. The study is structured on related concepts, the historical development of the sector, theoretical approaches, and previous research examined before the empirical research. The research was conducted through in-depth interviews and observation methods with twenty management advisors and eleven managers. This empirical research is in the type of ethnography using descriptive and qualitative methods. Forty-three questions created based on the literature were reduced to twelve questions with the choices of twelve experienced management consultants in the pilot project, and the main project was started. In conclusion, the cultural context is essential for establishing a relationship and creating value between the management advisor and the client. The management advisor must gain a high number and variety of international professional experience and scientific knowledge. The management advisor should offer references in return client looks for reputation, and get leadership in the organization.

Kaynakça

 • Anhalt, K. N., Jankowski, T. E., Lohse, S., Newton, A. M., Schneider, L., & Smith, D. (2010). Global consulting marketplace 2010-2013 Key Trends, Profiles and Forecasts. In: ADVISORY, K. C. R. A. (ed.) Consulting Service Line Research. Peterborough, NH: BNA Subsidiaries, LLC.
 • Athey, T.R., & Orth, M.S. (1999). Emerging competency methods for the future. Human Resource Management, 38, 3, 215-225.
 • Bildirgen, M., B. (2010). İşletmelerin danışman kullanma eğilimlerinin belirlenmesi ve danışman seçiminde izledikleri yöntemler. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Bower, M. (1982). The forces that launched management consulting are still at work. Journal of Management Consulting, 1, 1, 4-6.
 • Bozkurt, U. (2007). Yönetim bilgilerinin yayılmasında yönetim danışmanlık firmalarının rolü: Türkiye üzerine tarihsel bir analiz. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Butler, N. (2009). What is management consultancy? (Ph.D. Thesis) University of Leicester. (https://leicester.figshare.com/articles/thesis/What_is_management_consultancy_/10088105
 • Chong, K. (2012) The work of financialisation: an ethnography of a global management consultancy in Post-Mao China. (Ph.D. Thesis). University of London. https://core.ac.uk/download/pdf/9579901.pdf
 • Collins, K., M., & Onwuegbuzie, A., J. (2006). Prevalence of mixed-methods sampling designs in social science research. Evaluation & Research in Education. 19(2), 83-101. doi:10.2167/eri421.0
 • Creswell, J.W. (2002) Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Deprey, B. D. (2011). The internationalisation process of small and medium-sized management consultancies in the UK. (Ph.D. Thesis) Ethos. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.542598
 • Drucker, P. F. (1981). “Why management consultants” in perspectives. Boston, MA, The Boston Consulting Group, No. 243.
 • Erdost, H., E. (2002). Danışmanlık hizmeti ve ülkemizde yönetim danışmanlığı firmaları. (Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ertüz, M., K. (2002). Yönetim danışmanlığı hizmetleri ve bir uygulaması. (Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Genç, N. (2010). Meslek yüksekokulları için yönetim ve organizasyon (2.bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ghiglione, R., & Matalon, B. (1978). Les enquêtes sociologiques, théorie et pratique. Paris, Armand Colin.
 • Greiner, L. E., & Metzger, R. O. (1983). Consulting to management. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall
 • Haan E. (2006). Fearless consulting: templations, risks and limits of the profession, John Wiley&Sons Ltd. England.
 • Hagedorn, H. J. (1982). The anatomy of ideas behind a successful consulting firm. Journal of Management Consulting 1 (1):49-59.
 • Kayabaşı, S. (2009). Yönetim danışmanlığı ve işletmelerin yönetim danışmanlığına bakış açıları: marmara bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde bir araştırma. (Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Kaynak, İ. (2020). Yönetim danışmanlığı ve danışmanlığın değer zincirine katkısı. (Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Kelley, R. E. (1979). Should you have an internal consultant? Harvard Business Review, 57, 110-120.
 • Kubr M. (1986). Management consulting: a guide to the profession. ILO, Switzerland
 • Kubr, M. (2002). Yönetim danışmanlığı meslek rehberi. Cenevre: Uluslararası Çalışma Örgütü.
 • Kurt, M. (2008). Yönetim danışmanlığı kuram, gelişim ve Türkiye örneği. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Leontiades, M., & Ahmet, A. (1989). CEO's perceptions of strategy consultants. Business Forum, Winter, 51-53.
 • Matthias, O. (2013). Developing a customisation blueprint for management consultancies to better serve their clients. (Ph.D. Thesis). Academia. https://www.academia.edu/19399584/Exploiting_Knowledge_to_improve_service_delivery_in_management_consulting
 • Morse, J.M. (1994). Designing funded qualitative research. In N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds) Handbook of Qualitative Research (pp. 220-235). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mucuk, İ. (1998). Modern işletmecilik. (9. Bs.) İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Paez, E., A. (2015). Creation of value in management consulting: a resources and dynamic capabilities perspective. (Ph.D. Thesis). Manchester University. https://pure.manchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/54578670/FULL_TEXT.PDF
 • Palmer-Woodward, C. (2008). Identity formation and emerging intentions in consultant-client relationships. (Ph.D. Thesis). University of Hertfordshire. https://uhra.herts.ac.uk/handle/2299/1838
 • Pina P., F. (2011). The consul at Rome: the civil functions of the consuls in the roman republic. Cambridge University Press.
 • Schein, E., H. (1998). Process consultation revisited building the helping relationship. Reading, Mass, Addison Wesley.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Skovgaard-Smith, I. (2008). Management consulting in action. value creation and ambiguity ın client-consultant relations. Ph.D. Series 4.2008. Doctoral School on Knowledge and Management Copenhagen Business School.
 • Statista (2022). 26 Kasım 2022 tarihinde www.statista.com/forecasts/413958/business-and-other-management-consultancy-activities-revenue-in-turkey adresinden erişildi.
 • Tunalı, N. (1999). İşletmelerde yönetim danışmanlığı hizmetlerinin kullanımı ve türkiye'deki uygulamasına yönelik araştırma. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Turner, A. N. (1982). Consulting is more than giving advice. Harvard Business Review, 60, 120-129.
 • Ünal, H., E. (2019). Yönetim danışmanlığı alan ve almayan işletmelerin karşılaştırılması: yazılım sektöründe bir uygulama. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Washburn, S., A. (1996). Challenge and renewal: a historical view of the profession. Journal of Management Consulting. 9, 2, 47-54
 • Weber, M. (1976). The protestant ethic and the spirit of capitalism. London: Allen and Unwin
 • Weiss, A., E. (2017). Management, consultancy and the British State, c.1960-c.2010. (Ph.D. Thesis). University of London. https://core.ac.uk/download/pdf/145643904.pdf

Yönetim Danışmanı Nasıl Kazandırır?

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 13, 36 - 54, 25.02.2023
https://doi.org/10.29064/ijma.1210656

Öz

Araştırmanın amacı, yönetim danışmanlığının nasıl değer yarattığını açıklamaktır. Bunun için öncelikle ilgili kavramlar, sektörün tarihi gelişimi, kuramsal yaklaşımlar ve önceki araştırmalar incelenmiştir. Bunun üzerine yönetim danışmanlarından yirmi ve yöneticilerden on bir katılımcıyla derinlemesine mülakat ve gözlem gerçekleştirilmiştir. Bu görgül araştırma tanımlayıcı ve nitel yöntem kullanılan etnografi türündedir. Literatür temelli oluşturulan kırk üç soru pilot uygulamada on iki deneyimli yönetim danışmanın seçimleriyle on iki soruya indirilerek asıl uygulamaya geçilmiştir. Tüm katılımcılar soruların niteliğini araştırma amacına uygun bulduğu yönünde onaylamıştır. Araştırma bulguları katılımcıların kapsamlı açıklamaları benzerlik ya da ortaklık veya farklılık ya da özgünlük nitelikleri dikkate alınarak harmanlanmış ve öze indirgenmiştir. Araştırma sonucunda yönetim danışmanı ve müşterisi arasında ilişki kurulabilmesi ve değer yaratılabilmesi için kültür bağlamının esas olduğuna ulaşılmıştır. Yönetim danışmanının bilimsel bilgi birikiminin yanı sıra yüksek sayıda ve çeşitlilikte uluslararası mesleki deneyim kazanması gereklidir. Müşterinin güven ve saygınlığını kazanması için referans sunabilmesi müşteri işletmeden liderlik desteği alması gereklidir.

Kaynakça

 • Anhalt, K. N., Jankowski, T. E., Lohse, S., Newton, A. M., Schneider, L., & Smith, D. (2010). Global consulting marketplace 2010-2013 Key Trends, Profiles and Forecasts. In: ADVISORY, K. C. R. A. (ed.) Consulting Service Line Research. Peterborough, NH: BNA Subsidiaries, LLC.
 • Athey, T.R., & Orth, M.S. (1999). Emerging competency methods for the future. Human Resource Management, 38, 3, 215-225.
 • Bildirgen, M., B. (2010). İşletmelerin danışman kullanma eğilimlerinin belirlenmesi ve danışman seçiminde izledikleri yöntemler. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Bower, M. (1982). The forces that launched management consulting are still at work. Journal of Management Consulting, 1, 1, 4-6.
 • Bozkurt, U. (2007). Yönetim bilgilerinin yayılmasında yönetim danışmanlık firmalarının rolü: Türkiye üzerine tarihsel bir analiz. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Butler, N. (2009). What is management consultancy? (Ph.D. Thesis) University of Leicester. (https://leicester.figshare.com/articles/thesis/What_is_management_consultancy_/10088105
 • Chong, K. (2012) The work of financialisation: an ethnography of a global management consultancy in Post-Mao China. (Ph.D. Thesis). University of London. https://core.ac.uk/download/pdf/9579901.pdf
 • Collins, K., M., & Onwuegbuzie, A., J. (2006). Prevalence of mixed-methods sampling designs in social science research. Evaluation & Research in Education. 19(2), 83-101. doi:10.2167/eri421.0
 • Creswell, J.W. (2002) Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Deprey, B. D. (2011). The internationalisation process of small and medium-sized management consultancies in the UK. (Ph.D. Thesis) Ethos. https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.542598
 • Drucker, P. F. (1981). “Why management consultants” in perspectives. Boston, MA, The Boston Consulting Group, No. 243.
 • Erdost, H., E. (2002). Danışmanlık hizmeti ve ülkemizde yönetim danışmanlığı firmaları. (Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Ertüz, M., K. (2002). Yönetim danışmanlığı hizmetleri ve bir uygulaması. (Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Genç, N. (2010). Meslek yüksekokulları için yönetim ve organizasyon (2.bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Ghiglione, R., & Matalon, B. (1978). Les enquêtes sociologiques, théorie et pratique. Paris, Armand Colin.
 • Greiner, L. E., & Metzger, R. O. (1983). Consulting to management. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall
 • Haan E. (2006). Fearless consulting: templations, risks and limits of the profession, John Wiley&Sons Ltd. England.
 • Hagedorn, H. J. (1982). The anatomy of ideas behind a successful consulting firm. Journal of Management Consulting 1 (1):49-59.
 • Kayabaşı, S. (2009). Yönetim danışmanlığı ve işletmelerin yönetim danışmanlığına bakış açıları: marmara bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde bir araştırma. (Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Kaynak, İ. (2020). Yönetim danışmanlığı ve danışmanlığın değer zincirine katkısı. (Doktora tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Kelley, R. E. (1979). Should you have an internal consultant? Harvard Business Review, 57, 110-120.
 • Kubr M. (1986). Management consulting: a guide to the profession. ILO, Switzerland
 • Kubr, M. (2002). Yönetim danışmanlığı meslek rehberi. Cenevre: Uluslararası Çalışma Örgütü.
 • Kurt, M. (2008). Yönetim danışmanlığı kuram, gelişim ve Türkiye örneği. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Leontiades, M., & Ahmet, A. (1989). CEO's perceptions of strategy consultants. Business Forum, Winter, 51-53.
 • Matthias, O. (2013). Developing a customisation blueprint for management consultancies to better serve their clients. (Ph.D. Thesis). Academia. https://www.academia.edu/19399584/Exploiting_Knowledge_to_improve_service_delivery_in_management_consulting
 • Morse, J.M. (1994). Designing funded qualitative research. In N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (eds) Handbook of Qualitative Research (pp. 220-235). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mucuk, İ. (1998). Modern işletmecilik. (9. Bs.) İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Paez, E., A. (2015). Creation of value in management consulting: a resources and dynamic capabilities perspective. (Ph.D. Thesis). Manchester University. https://pure.manchester.ac.uk/ws/portalfiles/portal/54578670/FULL_TEXT.PDF
 • Palmer-Woodward, C. (2008). Identity formation and emerging intentions in consultant-client relationships. (Ph.D. Thesis). University of Hertfordshire. https://uhra.herts.ac.uk/handle/2299/1838
 • Pina P., F. (2011). The consul at Rome: the civil functions of the consuls in the roman republic. Cambridge University Press.
 • Schein, E., H. (1998). Process consultation revisited building the helping relationship. Reading, Mass, Addison Wesley.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Skovgaard-Smith, I. (2008). Management consulting in action. value creation and ambiguity ın client-consultant relations. Ph.D. Series 4.2008. Doctoral School on Knowledge and Management Copenhagen Business School.
 • Statista (2022). 26 Kasım 2022 tarihinde www.statista.com/forecasts/413958/business-and-other-management-consultancy-activities-revenue-in-turkey adresinden erişildi.
 • Tunalı, N. (1999). İşletmelerde yönetim danışmanlığı hizmetlerinin kullanımı ve türkiye'deki uygulamasına yönelik araştırma. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Turner, A. N. (1982). Consulting is more than giving advice. Harvard Business Review, 60, 120-129.
 • Ünal, H., E. (2019). Yönetim danışmanlığı alan ve almayan işletmelerin karşılaştırılması: yazılım sektöründe bir uygulama. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Washburn, S., A. (1996). Challenge and renewal: a historical view of the profession. Journal of Management Consulting. 9, 2, 47-54
 • Weber, M. (1976). The protestant ethic and the spirit of capitalism. London: Allen and Unwin
 • Weiss, A., E. (2017). Management, consultancy and the British State, c.1960-c.2010. (Ph.D. Thesis). University of London. https://core.ac.uk/download/pdf/145643904.pdf
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yöneylem, Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi, İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İbrahim Can 0000-0003-1816-4356

Ata Özdemirci 0000-0002-8118-7967

Yayımlanma Tarihi 25 Şubat 2023
Gönderilme Tarihi 28 Kasım 2022
Kabul Tarihi 10 Ocak 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 13

Kaynak Göster

APA Can, İ., & Özdemirci, A. (2023). Yönetim Danışmanı Nasıl Kazandırır?. International Journal of Management and Administration, 7(13), 36-54. https://doi.org/10.29064/ijma.1210656

Dergide aşağıdaki alanların kapsamına giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;

İşletme, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Eğitim Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm Yönetimi, Havacılık Yönetimi, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi, Enerji Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Çevre Yönetimi, Medya ve İletişim Yönetimi, Afet Yönetimi, Multidisipliner Yönetim ve Ekonomi Çalışmaları.

 IJMA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-NC 4.0) License.