PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

IN TERMS OF COUNTRY CREDIT RATING CRITERIA, TURKEY: THE COMPARATIVE ANALYSIS WITH EU

Yıl 2014, Cilt 10, Sayı 23, 53 - 80, 01.09.2014
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2014.10.23.671

Öz

As an indicator of countries’ potential to fulfill their financial obligations, credit rating becomes increasingly important. Sovereign rating is defined as the independent assessments of rating agencies about the credibility of a country, and country credibility is determined with regard to the country’s political, economical and social structure. Especially within the global crisis, credit rating agencies which affect the direction of international investments through their credit ratings have been started to discuss and criticized. Likewise, credit ratings given for Turkey have been a continuous subject of debate. The goal of the study is to reveal the relationship between credit rating of Turkey and Turkey’s performance with regard to rating criteria, comparatively with EU countries. In this context, announced credit ratings by Standard&Poor’s and the main indicators related to rating criteria were used

Kaynakça

 • Acar, M. (2010). Serbest ticaret, ekonomik özgürlükler ve refah. Bilig, 53, 1-28.
 • Beers, D. T., Cavanaugh, M. & Ogawa, T. (2002). Sovereign credit ratings: A primer reprinted ratings direct from www.standardandpoors.com.
 • Blaurock, U. (2007). Control and responsibility of credit rating agencies. Electronic Journal of Comparative Law, 11(3). http://www.ejcl.org/113/article113-16.pdf.
 • Cantor, R., Packer, F. (1996). Determinants and ımpact of sovereign credit ratings, FRBNY Economic Policy Review, October, 37-54.
 • CIA. (2014). The World factbook. Erişim Tarihi: 02.03.2014, https://www.cia.gov
 • CSP. (2014). INSRC Data Page. Erişim Tarihi: 02.03.2014. http://www.systemicpeace.org/ inscr/inscr.htm.
 • Çalışkan, Ö.V. (2002). Kredi derecelendirme kuruluşları ve risk değerlendirme kriterleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 53-66.
 • Dimitrijevic, A., Beers, D., Chambers, J & Kraemer, M., (2011). Sovereign government rating methodology and assumptions. Ratings Direct on the Global Credit Portal, June 30, 2011.
 • Dimitrijevic, A. (2012). Ülkelerin kredi notunu nasıl belirliyoruz?. Standart&Poor’s Raiting Services, McGraw-Hill. http://www.standardandpoors.com/spf/upload/Ratings_ EMEA/2012-03-01_UlkerlerinKrediNotunuBasilBelirliyoruz.pdf
 • Dünya Bankası (2014). World economic and financial surveys.World Economic Outlook Database, Erişim Tarihi: 22.04.2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/ 2014/01/weodata/index.aspx.
 • Erkan, M., & Demircioğlu, M.Y. (2010). Ülke derecelendirmesinin ekonomik kamu düzeni üzerindeki etkisi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 107-132.
 • Ertürk, H. (2012). Kredi Derecelendirme kuruluşu Standard & Poors’un metodolojisinin değerlendirilmesi ve Türkiye’nin kredi notunun diğer ülkelerle karşılaştırılması. Erişim Tarihi:11.02.2014, http://www.yatirimfinans.net/resources/kredi _derecelendirme.pdf.
 • EUROSTAT. (2014). Headline indicators. Erişim Tarihi: 01.04.2014, http://epp.eurostat. ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators.
 • Fitch. (2014). Erişim Tarihi: 14.04.2014, https://www.fitchratings.com/gws/en/sector/ overview/sovereigns.
 • Ghosh, S. (2013). A study of differences in Standard & Poor’s and Moody’s corporate credit ratings. Erişim Tarihi: 13.01.2014. http://www-wcs.stern.nyu.edu/cons/ groups/content/ documents/webasset/con_041250.pdf.
 • Glancy, D.A. (2012). Political risk-an ımportant ıssue for sovereign wealth funds. The Sovereign Wealth Fund Initiative, Erişim Tarihi: 12.03.2014, http://fletcher.tufts.edu/ SWFI-OLD/~/media/Fletcher/Microsites/swfi/pdfs/2012/ Political%20Risk2.pdf. FINAL%20Glancy%20
 • Gürdal, T. (2008). Türkiye’de faiz dışı fazla ve borçların sürdürülebilirliği (1975-2007 Dönemi). Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10 (2), 417-442.
 • Heritage Foundation. (2014). 2014 index of economic freedom. Erişim Tarihi: 03.03.2014, http://www.heritage.org/index/ranking.
 • Hoti, S., McAleer, M. (2002). Country risk ratings: An international comparison. International Country Risk Guide, University of Western, Australia, November. Erişim Tarihi: 04.02.2014, from https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/ Teaching/BA456_2006/ Hoti_Country_risk_ratings.pdf.
 • ICRG. (2014). International country risk guide. Erişim Tarihi: 01.03.2014, http://www. prsgroup.com/PDFS/PRSIndex.pdf.
 • IMF. (2014). World economic outlook. World Economic and Financial Surveys, Erişim Tarihi:11.04.2014, weoselco.aspx?g=2001&sg=All+countries.
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/
 • IMF. (2014). World economic and financial surveys.World economic outlook, database april 2014. ErişimTarihi:13.04.2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ 2014/01/ weodata/ index.aspx.
 • Karagöl, E.T. (2010). Geçmişten günümüze Türkiye’de dış borçlar, Seta Analiz Yayınları, Erişim Tarihi: 02.03.2013, http://file.setav.org/Files/Pdf/gecmisten-gunumuze-turkiyede-dis- borclar.pdf.
 • Karagöl, E.T., & Mıhçıokur, Ü.İ. (2012). Kredi derecelendirme kuruluşları alternatif arayışlar. SETA Rapor, 7. Erişim Tarihi: 02.01.2014, http://file.setav.org/Files/ Pdf/20121126124257_seta-kredi_derecelendirme_kuruluslari-_alternatif_arayisl ar.pdf.
 • Kräussl, R. (2000). Sovereign ratings and their impact on recent financial crises. Unpublished Working Paper, 2000/04. Center for Financial Studies, Frankfurt, Mainz.
 • Moody’s. (2014). Erişim tarihi: 14.04.2014, https://www.moodys.com/credit-ratings/Turkey- Government-of-credit-rating-768337.
 • TCMB. (2010). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bülten, Sayı:18, Haziran 2010, Erişim Tarihi, 01.03.2014,http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/Bulten _Turkce18.pdf
 • TCMB. (2013). Parasal aktarım mekanizması. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yayını. Erişim Tarihi: 13.02.2014. http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/ kitaplar/ ParasalAktarim.pdf.
 • TOBB. (2011). Ekonomik rapor 2010, TOBB Yayın No: 2011/135.
 • Ryan, J. (2012). The negative impact of credit rating agencies and proposals for better regulation, Working Paper FG 1, 2012/ 01, SWP Berlin.
 • S&P. (2008). Criteria: Sovereign credit ratings: A primer. Erişim Tarihi: 03.04.2012, www. standardandpoors.com/ratingsdirect.
 • S&P. (2011). Kredi derecelendirmelerinin tanıma rehberi. http://www.standardandpoors.com/ spf/upload/Ratings_EMEA/kredi_derecelendirmelerini_tanima_rehberi.pdf.
 • S&P. (2014). Erişim tarihi: 14.04.2014, http://www.standardandpoors.com/ratings/en/ us?rpqS earch=NO&pageNav=No&searchText=turkey&searchField=Entity
 • Yapraklı, S. (2008). Kurumsal yapının ekonomik büyümeye etkisi: Üst orta gelir düzeyindeki ülkeler üzerine bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 8(1), 301-317.
 • Yazıcı, M. (2009). Kredi derecelendirme kuruluşlarının önemi ve denetimi, Maliye ve Finans Yazıları, 82, Ocak.
 • www.hazine. gov.tr, AB tanımlı genel yönetim borç stoku istatistikleri arşivi, Erişim Tarihi: 01.04.2014.

ÜLKE KREDİ NOTU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE: AB İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Yıl 2014, Cilt 10, Sayı 23, 53 - 80, 01.09.2014
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2014.10.23.671

Öz

Ülkelerin finansal yükümlülüğünü yerine getirme potansiyelinin bir göstergesi olarak kredi notunun önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ülke kredi notu, ülkenin kredibilitesi hakkında derecelendirme kuruluşlarının bağımsız görüşleri olarak tanımlanmakta, ülkenin kredibilitesi ise o ülkenin politik, ekonomik ve sosyal yapısına göre belirlenmektedir. Özellikle küresel krizle birlikte, verdikleri notlarla uluslararası yatırımlara yön veren kredi kuruluşları tartışılmaya ve eleştirilmeye başlanmıştır. Aynı şekilde Türkiye için verilen kredi notları da sürekli tartışma konusu olmuştur. Çalışmanın amacı, Türkiye’nin kredi notu ile derecelendirme kriterlerindeki performansı arasındaki ilişkiyi AB ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada Standard&Poor’s’un açıkladığı kredi notları ve derecelendirme kriterlerine ilişkin başlıca göstergelerden yararlanılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, M. (2010). Serbest ticaret, ekonomik özgürlükler ve refah. Bilig, 53, 1-28.
 • Beers, D. T., Cavanaugh, M. & Ogawa, T. (2002). Sovereign credit ratings: A primer reprinted ratings direct from www.standardandpoors.com.
 • Blaurock, U. (2007). Control and responsibility of credit rating agencies. Electronic Journal of Comparative Law, 11(3). http://www.ejcl.org/113/article113-16.pdf.
 • Cantor, R., Packer, F. (1996). Determinants and ımpact of sovereign credit ratings, FRBNY Economic Policy Review, October, 37-54.
 • CIA. (2014). The World factbook. Erişim Tarihi: 02.03.2014, https://www.cia.gov
 • CSP. (2014). INSRC Data Page. Erişim Tarihi: 02.03.2014. http://www.systemicpeace.org/ inscr/inscr.htm.
 • Çalışkan, Ö.V. (2002). Kredi derecelendirme kuruluşları ve risk değerlendirme kriterleri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 53-66.
 • Dimitrijevic, A., Beers, D., Chambers, J & Kraemer, M., (2011). Sovereign government rating methodology and assumptions. Ratings Direct on the Global Credit Portal, June 30, 2011.
 • Dimitrijevic, A. (2012). Ülkelerin kredi notunu nasıl belirliyoruz?. Standart&Poor’s Raiting Services, McGraw-Hill. http://www.standardandpoors.com/spf/upload/Ratings_ EMEA/2012-03-01_UlkerlerinKrediNotunuBasilBelirliyoruz.pdf
 • Dünya Bankası (2014). World economic and financial surveys.World Economic Outlook Database, Erişim Tarihi: 22.04.2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/ weo/ 2014/01/weodata/index.aspx.
 • Erkan, M., & Demircioğlu, M.Y. (2010). Ülke derecelendirmesinin ekonomik kamu düzeni üzerindeki etkisi. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1), 107-132.
 • Ertürk, H. (2012). Kredi Derecelendirme kuruluşu Standard & Poors’un metodolojisinin değerlendirilmesi ve Türkiye’nin kredi notunun diğer ülkelerle karşılaştırılması. Erişim Tarihi:11.02.2014, http://www.yatirimfinans.net/resources/kredi _derecelendirme.pdf.
 • EUROSTAT. (2014). Headline indicators. Erişim Tarihi: 01.04.2014, http://epp.eurostat. ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators.
 • Fitch. (2014). Erişim Tarihi: 14.04.2014, https://www.fitchratings.com/gws/en/sector/ overview/sovereigns.
 • Ghosh, S. (2013). A study of differences in Standard & Poor’s and Moody’s corporate credit ratings. Erişim Tarihi: 13.01.2014. http://www-wcs.stern.nyu.edu/cons/ groups/content/ documents/webasset/con_041250.pdf.
 • Glancy, D.A. (2012). Political risk-an ımportant ıssue for sovereign wealth funds. The Sovereign Wealth Fund Initiative, Erişim Tarihi: 12.03.2014, http://fletcher.tufts.edu/ SWFI-OLD/~/media/Fletcher/Microsites/swfi/pdfs/2012/ Political%20Risk2.pdf. FINAL%20Glancy%20
 • Gürdal, T. (2008). Türkiye’de faiz dışı fazla ve borçların sürdürülebilirliği (1975-2007 Dönemi). Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10 (2), 417-442.
 • Heritage Foundation. (2014). 2014 index of economic freedom. Erişim Tarihi: 03.03.2014, http://www.heritage.org/index/ranking.
 • Hoti, S., McAleer, M. (2002). Country risk ratings: An international comparison. International Country Risk Guide, University of Western, Australia, November. Erişim Tarihi: 04.02.2014, from https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/ Teaching/BA456_2006/ Hoti_Country_risk_ratings.pdf.
 • ICRG. (2014). International country risk guide. Erişim Tarihi: 01.03.2014, http://www. prsgroup.com/PDFS/PRSIndex.pdf.
 • IMF. (2014). World economic outlook. World Economic and Financial Surveys, Erişim Tarihi:11.04.2014, weoselco.aspx?g=2001&sg=All+countries.
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/
 • IMF. (2014). World economic and financial surveys.World economic outlook, database april 2014. ErişimTarihi:13.04.2014, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/ 2014/01/ weodata/ index.aspx.
 • Karagöl, E.T. (2010). Geçmişten günümüze Türkiye’de dış borçlar, Seta Analiz Yayınları, Erişim Tarihi: 02.03.2013, http://file.setav.org/Files/Pdf/gecmisten-gunumuze-turkiyede-dis- borclar.pdf.
 • Karagöl, E.T., & Mıhçıokur, Ü.İ. (2012). Kredi derecelendirme kuruluşları alternatif arayışlar. SETA Rapor, 7. Erişim Tarihi: 02.01.2014, http://file.setav.org/Files/ Pdf/20121126124257_seta-kredi_derecelendirme_kuruluslari-_alternatif_arayisl ar.pdf.
 • Kräussl, R. (2000). Sovereign ratings and their impact on recent financial crises. Unpublished Working Paper, 2000/04. Center for Financial Studies, Frankfurt, Mainz.
 • Moody’s. (2014). Erişim tarihi: 14.04.2014, https://www.moodys.com/credit-ratings/Turkey- Government-of-credit-rating-768337.
 • TCMB. (2010). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bülten, Sayı:18, Haziran 2010, Erişim Tarihi, 01.03.2014,http://www.tcmb.gov.tr/yeni/iletisimgm/Bulten _Turkce18.pdf
 • TCMB. (2013). Parasal aktarım mekanizması. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yayını. Erişim Tarihi: 13.02.2014. http://www.tcmb.gov.tr/yeni/evds/yayin/ kitaplar/ ParasalAktarim.pdf.
 • TOBB. (2011). Ekonomik rapor 2010, TOBB Yayın No: 2011/135.
 • Ryan, J. (2012). The negative impact of credit rating agencies and proposals for better regulation, Working Paper FG 1, 2012/ 01, SWP Berlin.
 • S&P. (2008). Criteria: Sovereign credit ratings: A primer. Erişim Tarihi: 03.04.2012, www. standardandpoors.com/ratingsdirect.
 • S&P. (2011). Kredi derecelendirmelerinin tanıma rehberi. http://www.standardandpoors.com/ spf/upload/Ratings_EMEA/kredi_derecelendirmelerini_tanima_rehberi.pdf.
 • S&P. (2014). Erişim tarihi: 14.04.2014, http://www.standardandpoors.com/ratings/en/ us?rpqS earch=NO&pageNav=No&searchText=turkey&searchField=Entity
 • Yapraklı, S. (2008). Kurumsal yapının ekonomik büyümeye etkisi: Üst orta gelir düzeyindeki ülkeler üzerine bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 8(1), 301-317.
 • Yazıcı, M. (2009). Kredi derecelendirme kuruluşlarının önemi ve denetimi, Maliye ve Finans Yazıları, 82, Ocak.
 • www.hazine. gov.tr, AB tanımlı genel yönetim borç stoku istatistikleri arşivi, Erişim Tarihi: 01.04.2014.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Serap OVALI Bu kişi benim
Karadeniz Teknik Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2014
Başvuru Tarihi
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 10, Sayı 23

Kaynak Göster

APA Ovalı, S. (2014). ÜLKE KREDİ NOTU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AÇISINDAN TÜRKİYE: AB İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 10 (23) , 53-80 . DOI: 10.17130/ijmeb.2014.10.23.671