BibTex RIS Kaynak Göster

ANALYSIS ON CONSUMPTION EXPENDITURES OF GUMUSHANE UNIVERSITY MEMBERS

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 719 - 736, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433404

Öz

The aim of this study is to determine the consumption behavior of Gumushane University members residence in city center. In the study, data obtained from four-week questionnaires administered to 101 members is analyzed by EASI Exact Affine Stone Index Demand System Model. Share of consumption expenditure in budget, Engel curves of individuals and the effects of demographic variables on consumption are estimated by SUR Seemly Unrelated Regression method. With these models findings statistically significant relationship between gender, age, marital status, car ownership and share of their consumption expenditures in the budget is determined. Moreover, the share of food and clothing expenditure in budget is low in high-income groups and the share of housing and transportation expenditure considerably high in low-income groups

Kaynakça

 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. H., & Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite öğrencilerinin bulundukları il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri: Isparta 2003-2009 yılları örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (22).
 • Büyükdoğan, B., Afşar, B., & Gedik, H. (2015). Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehre ekonomik katkıları: KTO Karatay Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 161-174.
 • Çalışkan, Ş., & Demir, F. (2013). Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu öğrenci harcamalarının bileşimi ve ilçe ekonomisindeki yeri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 357-371.
 • İpek, E. (2014). Hanehalkı tüketim davranışlarını ölçmeye yönelik talep sistemi teorileri ve Türkiye üzerine bir uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Kaşlı, M., & Serel, A. (2008). Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine katkılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 99-113.
 • Lewbel, A., & Pendakur, K. (2009). Tricks with hicks: The EASI demand system. The American Economic Review, 99(3), 827-863.
 • Özer, H., Akan, Y., & Çalmaşur, G. (2010). Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin gelir-harcama ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 231-249.
 • Selçuk, G. N. (2012). Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin harcamalarının analizi ve Erzurum ekonomisine katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3).
 • Sosyal, A., Bakan, S., Özçalıcı, M., Kaymaz, Y., & Söylemez, C. (2011). Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin Kilis ekonomisine katkısı: 2011-2012 eğitim-öğretim yılı örneği. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 261-276.
 • Tarı, R., Çalışkan, Ş., & Bayraktar, Y. (2006). Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin gelir ve tüketim ilişkisi üzerine ekonometrik bir inceleme. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 168-179.
 • Tatlı, H. (2014). Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin Bingöl ekonomisine katkısı. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7).
 • Vogelvang, B. (2005). Econometrics: Theory and applications with eviews. Pearson Education.
 • Yayar, R., & Demir, D. (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat ili ekonomisine etkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(8).
 • Yayar, R., Karanfil, N., & Seker, H. (2017). The econometric analysis of student expenditures: A case study of Amasya Univesity, Business and Economics Research Journal, 8(2), 167.
 • Yaylalı, M., Özer, H., & Dilek, Ö. (2012). Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gelir-harcama ilişkisi ve meslek yüksekokulunun ilçe ekonomisine katkısı. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(13), 1-13.
 • Zellner, A. (1962). An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias. Journal of the American Statistical Association, 57 (298), 348-368. EKLER
 • Ek 1: Tablo 2: EASI Talep Sistemi Modeli Tahmin Sonuçları (SUR)
 • Denklemler Katsayı Std.Hata 0.054558 1.64E-02 1.42E-03 0.002088 0.018717 0.027862 0.019583 0.03107 0.029472 0.080798 2.43E-02 2.10E-03 0.003092 0.027719 0.041263 0.029001 0.046013 0.043647 0.076695 2.30E-02 2.00E-03 0.002935 0.026312 0.039167 0.027529 0.043676 0.04143 -0.8 0.427
 • 0.1141446 0.048259 z6 -0.03294 3.57E-03 0.00766 0.03558 0.041588 Giyim 5.94E-03 0.042022 0.104489 Barınma 1.82E-03

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARINA AİT TÜKETİM HARCAMALARI ANALİZİ

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 719 - 736, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433404

Öz

Bu çalışmanın amacı, Gümüşhane il merkezinde ikamet eden Gümüşhane Üniversitesi mensuplarına ait tüketim davranışlarının belirlenmesidir. Çalışmada, 101 mensuba haftalık olarak uygulanan anketler ile elde edilen veriler, EASI Exact Affine Stone Index talep sistemi yardımıyla modellenip, tüketim harcamalarının bütçe içindeki payları, Engel eğrileri ve demografik değişkenlerin tüketim üzerindeki etkileri SUR Görünürde İlişkisiz Regresyon yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. Cinsiyet, yaş, medeni durum, araç sahipliği demografik değişkenleri ve tüketim harcamalarının bütçe içindeki payı arasında istatistikî anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yüksek gelir gruplarında gıda ve giyim harcamalarının bütçe içindeki payının düşük kaldığı, düşük gelir gruplarında ise barınma ve ulaştırma harcamalarının bütçe içindeki payının bir hayli yüksek olduğu tahmin edilmiştir.

Kaynakça

 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. H., & Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite öğrencilerinin bulundukları il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri: Isparta 2003-2009 yılları örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (22).
 • Büyükdoğan, B., Afşar, B., & Gedik, H. (2015). Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehre ekonomik katkıları: KTO Karatay Üniversitesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), 161-174.
 • Çalışkan, Ş., & Demir, F. (2013). Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu öğrenci harcamalarının bileşimi ve ilçe ekonomisindeki yeri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 357-371.
 • İpek, E. (2014). Hanehalkı tüketim davranışlarını ölçmeye yönelik talep sistemi teorileri ve Türkiye üzerine bir uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Kaşlı, M., & Serel, A. (2008). Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine katkılarını belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(2), 99-113.
 • Lewbel, A., & Pendakur, K. (2009). Tricks with hicks: The EASI demand system. The American Economic Review, 99(3), 827-863.
 • Özer, H., Akan, Y., & Çalmaşur, G. (2010). Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin gelir-harcama ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 231-249.
 • Selçuk, G. N. (2012). Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin harcamalarının analizi ve Erzurum ekonomisine katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3).
 • Sosyal, A., Bakan, S., Özçalıcı, M., Kaymaz, Y., & Söylemez, C. (2011). Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinin Kilis ekonomisine katkısı: 2011-2012 eğitim-öğretim yılı örneği. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 261-276.
 • Tarı, R., Çalışkan, Ş., & Bayraktar, Y. (2006). Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin gelir ve tüketim ilişkisi üzerine ekonometrik bir inceleme. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 168-179.
 • Tatlı, H. (2014). Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin Bingöl ekonomisine katkısı. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(7).
 • Vogelvang, B. (2005). Econometrics: Theory and applications with eviews. Pearson Education.
 • Yayar, R., & Demir, D. (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat ili ekonomisine etkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(8).
 • Yayar, R., Karanfil, N., & Seker, H. (2017). The econometric analysis of student expenditures: A case study of Amasya Univesity, Business and Economics Research Journal, 8(2), 167.
 • Yaylalı, M., Özer, H., & Dilek, Ö. (2012). Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gelir-harcama ilişkisi ve meslek yüksekokulunun ilçe ekonomisine katkısı. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(13), 1-13.
 • Zellner, A. (1962). An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias. Journal of the American Statistical Association, 57 (298), 348-368. EKLER
 • Ek 1: Tablo 2: EASI Talep Sistemi Modeli Tahmin Sonuçları (SUR)
 • Denklemler Katsayı Std.Hata 0.054558 1.64E-02 1.42E-03 0.002088 0.018717 0.027862 0.019583 0.03107 0.029472 0.080798 2.43E-02 2.10E-03 0.003092 0.027719 0.041263 0.029001 0.046013 0.043647 0.076695 2.30E-02 2.00E-03 0.002935 0.026312 0.039167 0.027529 0.043676 0.04143 -0.8 0.427
 • 0.1141446 0.048259 z6 -0.03294 3.57E-03 0.00766 0.03558 0.041588 Giyim 5.94E-03 0.042022 0.104489 Barınma 1.82E-03
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Egemen İpek

Özlem Sekmen Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA İpek, E., & Sekmen, Ö. (2017). GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MENSUPLARINA AİT TÜKETİM HARCAMALARI ANALİZİ. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(4), 719-736. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433404