BibTex RIS Kaynak Göster

FUZZY RULE BASED ANALYSIS OF ADVERTISING STRATEGIES WHICH ARE OPERATED BY A MARKET CHAIN

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 767 - 788, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433407

Öz

The aim of study is implementing a fuzzy rule-based analysis of the advertising tools that local supermarket chain has implemented in Denizli. Data were collected by questionnaire. Descriptive and relational analyzes were made using the SPSS Statistics 20 Program. The rules were entered into Matlab 2013 Fuzzy Logic Design. As an input in the rule base; revenue and visual, audio, virtual advertising tools were examined in three groups. TV, Newspaper, Magazine, Brochure-Catalog, Telephone, Billboard are within the visual group. Radio is within the audio group. Virtual group has consisted of Internet, Social Media and Mail. The data went through the process of fuzzification by linguistic variables. The fuzzy rule base contains 202 rules

Kaynakça

 • Akıllı, A., Atıl, H., & Kesenkaş, H. (2014). Çiğ süt kalite değerlendirmesinde bulanık mantık yaklaşımı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(2), 223-229.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö. (2016). Pazarlama ilkeleri ve yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Arpacı T., Ayhan, D. Y., Böge, E., Tuncer, D., & Üner, M. (1994). Pazarlama. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • Ayçın, E., & Özveri, O. (2015). Bulanık modelleme ile tedarik zinciri performansının değerlendirilmesi ve imalat sektöründe bir uygulama. AKÜ İİBF Dergisi, 17 (1), 51-60.
 • Baykal, N., & Beyan, T. (2004). Bulanık mantık ilke ve temelleri. Ankara: Bıçaklar Kitabevi.
 • Bojadziev, G., & Bojadziev, M. (1995). Fuzzy logic for business, finance and management, applications. London: World Scientific.
 • Buil, I., Chernatony, L., & Martinez, E. (2011). Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation. Journal of Business Research, 66(2013), 115-122.
 • Cheng, C. H., Yang, K. L., & Hwang, C. L. (1999). Evaluating attack helicopters by AHP based on linguistic variable weight. European Journal of Operation Research, 116 (2), 423- 435.
 • Dyer, G. (2010). İletişim olarak reklamcılık (Çev: N. Ö. Taşkıran). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Ertuğrul, İ. (1996). Bulanık mantık ve bir üretim planlamasında uygulama örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Feng, G. (2006). A survey on analysis and design of model- based fuzzy control systems. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 14(5), 676-697.
 • Güner, N., & Çomak, E. (2014). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının bulanık mantık yöntemi ile incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(5), 189-196.
 • Hagras, H. A. (2004). A hierarchical type-2 fuzzy logic control architecture for autonomus mobile robots. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 12(4), 524-539.
 • Homaifar, A., & McCormick, E. (1995). Simultaneous design of membership functions and rule sets for fuzzy controllers using genetic algorithms. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 3(2), 129-139.
 • Ilic, M. S., & Jain, L. C. (2006). Innovations in fuzzy clustering, theory and applications. Heidelberg: Springer.
 • İslamoğlu, H. (2009). Temel pazarlama bilgisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Jobber, D. (2004). Principles and practice of marketing. 4. Basım, McGraw Hill.
 • Kaya, F. (2013). Sanat ve pazarlama: Türkiye’deki sanat galerilerinde pazar odaklılık ve performans ilişkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kıyak, E., & Kahvecioğlu, A. (2003). Bulanık mantık ve uçuş kontrol problemine uygulanması. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz, 1(2), 63-72.
 • Korucu, A. T. (2007). Bulanık mantık problemleri için Türkçe görsel bir arayüz tasarımı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of marketing. 14. Basım, London: Pearson Publishing.
 • Kotler, P. (2000). Marketing management. 20. Basım, New Jersey: Prentice-Hall Publishing.
 • Kumar, A., Adlakha, A., & Mukherjee, K. (2016). Modeling of product sales promotion and price discounting strategy using fuzzy logic in a retail organization. Industrial Management & Data Systems, 116(8), 1418-1444.
 • Lee, C. C. (1990). Fuzzy logic in control sytems: Fuzzy logic controller. IEEE Transactions on Systems, 20(2), 404-418.
 • Mendel, J. M. (1995). Fuzzy logic systems for engineering: A tutorial. Proceedings of The IEEE, 83(3), 345-377.
 • Michels, K., Klawonn, F., Kruse, R., & Nürnberger, A. (2006). Fuzzy control, fundementals, stability and design of fuzzy controller. Heidelberg:Springer.
 • Özçil, A., Ertuğrul İ., Öztaş, T., & Öztaş, G. Z. (2015). Combi boiler system modeling with fuzzy inference mechanism and fuzzy copras method. 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-8, İstanbul, Türkiye.
 • Özdağoğlu, A. (2016). Bulanık işlemler durulaştırma ve sözel eşikler. Ankara:Detay Yayıncılık.
 • Özkan, B., Yılmaz, S., Yılmaz, İ., & Özçatalbaş, Ö. (2004). Antalya kentsel alanı tüketici davranışlarında reklamın rolü ve etkisi. Pazarlama Dünyası Dergisi, (6), 33-45.
 • Sharma, V. S., Sharma, S. K., & Sharma, A. K. (2008). Cutting tool wear estimation for turning. Journal of Intelligent Manufacturing, 19(1), 99-108.
 • Şen, Z. (2003). Modern mantık. İstanbul: Bilge, Kültür, Sanat Yayıncılık.
 • Tuş Işık, A. (2011). Bütünleşik üretim plânlamasında bulanık mantık yaklaşımı ve bir uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yönetken, A. (1999). Bulanık mantık denetimli bir seramik fırını tasarım ve uygulamaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • Zadeh, L. A. (1989). Knowledge representation in fuzzy logic. Knowledge and Data Engineering, 1(1), 89-99.

MARKET ZİNCİRİ OLAN BİR İŞLETMENİN UYGULADIĞI REKLAM ARAÇLARININ BULANIK KURAL TABANLI ANALİZİ

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 767 - 788, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433407

Öz

Çalışmanın amacı, Denizli ilinde faaliyet gösteren yerel bir market zincirinin uyguladığı reklam araçlarının bulanık kural tabanlı analizini gerçekleştirmektir. Veriler tüketicilerden anket ile elde edilmiştir. SPSS Statistics20 Programı’yla betimsel ve ilişkisel analizler yapılmış, kurallar oluşturularak veriler Matlab 2013 Programı üzerinden Bulanık Mantık Tasarımı arayüzüne girilmiştir. Kural tabanında girdi olarak; Gelir ve Görsel, İşitsel, Sanal olmak üzere üç grupta incelenen reklam araçları belirlenmiştir. Görsel grubu içinde TV, Gazete, Dergi, Broşür-Katalog, Telefon ve Açıkhava Billboard Reklamları; işitsel grubu içinde Radyo; Sanal Grubu içinde ise Internet, Sosyal Medya ve Mail Grupları toplanmıştır. Veriler dilsel ifadelerle bulanıklaştırılmıştır. Bulanık kural tabanı 202 kural ile oluşturulmuştur.

Kaynakça

 • Akıllı, A., Atıl, H., & Kesenkaş, H. (2014). Çiğ süt kalite değerlendirmesinde bulanık mantık yaklaşımı. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 20(2), 223-229.
 • Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö. (2016). Pazarlama ilkeleri ve yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Arpacı T., Ayhan, D. Y., Böge, E., Tuncer, D., & Üner, M. (1994). Pazarlama. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.
 • Ayçın, E., & Özveri, O. (2015). Bulanık modelleme ile tedarik zinciri performansının değerlendirilmesi ve imalat sektöründe bir uygulama. AKÜ İİBF Dergisi, 17 (1), 51-60.
 • Baykal, N., & Beyan, T. (2004). Bulanık mantık ilke ve temelleri. Ankara: Bıçaklar Kitabevi.
 • Bojadziev, G., & Bojadziev, M. (1995). Fuzzy logic for business, finance and management, applications. London: World Scientific.
 • Buil, I., Chernatony, L., & Martinez, E. (2011). Examining the role of advertising and sales promotions in brand equity creation. Journal of Business Research, 66(2013), 115-122.
 • Cheng, C. H., Yang, K. L., & Hwang, C. L. (1999). Evaluating attack helicopters by AHP based on linguistic variable weight. European Journal of Operation Research, 116 (2), 423- 435.
 • Dyer, G. (2010). İletişim olarak reklamcılık (Çev: N. Ö. Taşkıran). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Ertuğrul, İ. (1996). Bulanık mantık ve bir üretim planlamasında uygulama örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Feng, G. (2006). A survey on analysis and design of model- based fuzzy control systems. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 14(5), 676-697.
 • Güner, N., & Çomak, E. (2014). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının bulanık mantık yöntemi ile incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(5), 189-196.
 • Hagras, H. A. (2004). A hierarchical type-2 fuzzy logic control architecture for autonomus mobile robots. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 12(4), 524-539.
 • Homaifar, A., & McCormick, E. (1995). Simultaneous design of membership functions and rule sets for fuzzy controllers using genetic algorithms. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 3(2), 129-139.
 • Ilic, M. S., & Jain, L. C. (2006). Innovations in fuzzy clustering, theory and applications. Heidelberg: Springer.
 • İslamoğlu, H. (2009). Temel pazarlama bilgisi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Jobber, D. (2004). Principles and practice of marketing. 4. Basım, McGraw Hill.
 • Kaya, F. (2013). Sanat ve pazarlama: Türkiye’deki sanat galerilerinde pazar odaklılık ve performans ilişkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kıyak, E., & Kahvecioğlu, A. (2003). Bulanık mantık ve uçuş kontrol problemine uygulanması. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, Temmuz, 1(2), 63-72.
 • Korucu, A. T. (2007). Bulanık mantık problemleri için Türkçe görsel bir arayüz tasarımı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of marketing. 14. Basım, London: Pearson Publishing.
 • Kotler, P. (2000). Marketing management. 20. Basım, New Jersey: Prentice-Hall Publishing.
 • Kumar, A., Adlakha, A., & Mukherjee, K. (2016). Modeling of product sales promotion and price discounting strategy using fuzzy logic in a retail organization. Industrial Management & Data Systems, 116(8), 1418-1444.
 • Lee, C. C. (1990). Fuzzy logic in control sytems: Fuzzy logic controller. IEEE Transactions on Systems, 20(2), 404-418.
 • Mendel, J. M. (1995). Fuzzy logic systems for engineering: A tutorial. Proceedings of The IEEE, 83(3), 345-377.
 • Michels, K., Klawonn, F., Kruse, R., & Nürnberger, A. (2006). Fuzzy control, fundementals, stability and design of fuzzy controller. Heidelberg:Springer.
 • Özçil, A., Ertuğrul İ., Öztaş, T., & Öztaş, G. Z. (2015). Combi boiler system modeling with fuzzy inference mechanism and fuzzy copras method. 2015 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), 1-8, İstanbul, Türkiye.
 • Özdağoğlu, A. (2016). Bulanık işlemler durulaştırma ve sözel eşikler. Ankara:Detay Yayıncılık.
 • Özkan, B., Yılmaz, S., Yılmaz, İ., & Özçatalbaş, Ö. (2004). Antalya kentsel alanı tüketici davranışlarında reklamın rolü ve etkisi. Pazarlama Dünyası Dergisi, (6), 33-45.
 • Sharma, V. S., Sharma, S. K., & Sharma, A. K. (2008). Cutting tool wear estimation for turning. Journal of Intelligent Manufacturing, 19(1), 99-108.
 • Şen, Z. (2003). Modern mantık. İstanbul: Bilge, Kültür, Sanat Yayıncılık.
 • Tuş Işık, A. (2011). Bütünleşik üretim plânlamasında bulanık mantık yaklaşımı ve bir uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yönetken, A. (1999). Bulanık mantık denetimli bir seramik fırını tasarım ve uygulamaları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara.
 • Zadeh, L. A. (1989). Knowledge representation in fuzzy logic. Knowledge and Data Engineering, 1(1), 89-99.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

İrfan Ertuğrul Bu kişi benim

Gözde Sarı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Ertuğrul, İ., & Sarı, G. (2017). MARKET ZİNCİRİ OLAN BİR İŞLETMENİN UYGULADIĞI REKLAM ARAÇLARININ BULANIK KURAL TABANLI ANALİZİ. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(4), 767-788. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433407