BibTex RIS Kaynak Göster

THE EFFECT OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES CARRIED OUT AT SHOPPING MALLS ON THE CONSUMERS

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 853 - 871, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433412

Öz

Today, heightened competition is directing firms towards promotions for convincing consumers in other words for marketing communications activities. The objective of this study is to determine the effect of public relations activities carried out at the shopping malls SM on the consumers in the concept of marketing communications. In this context, face-to-face surveys were conducted with 174 randomly sampled retailers from REAL Shopping Center, which is one of the biggest shopping centers in Konya province center. As a result of the analysis of mean, variance and t-test in the SPSS program, it was seen that public relations carried out at the SMs were regarded important by 76% of the consumers. However, there are meaningful differences in terms of their education levels, gender, occupation and income levels. In firms and institutions, the given importance and sensitivity to public relations provide a positive image for consumers

Kaynakça

 • Altunışık, R., & Mert, K. (2001). Tüketicilerin alışveriş merkezlerindeki satınalma davranışları üzerine bir saha çalışması. Tüketiciler kontrolü yitiriyor mu? 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum.
 • Arslan, F. M., & Bakır, N. O. (2010). Tüketiclerin ilgilenim düzeylerine göre alışveriş merkezlerini tercih etme nedenleri ve sadakate etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1), 227-259.
 • Asna, A. (2006). Kuramda ve uygulamada halkla ilişkiler. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Belch, G. E., & Belch, M. A. (2001). Advertising and promotion. an iıntegrated marketing communications perspectives (5 b.). New York: McGraw Hill.
 • Black, S. (1995). The practice of public relations. UK: Butterworth- Heinemann.
 • Bozkurt, İ. (2007). Bütünleşik pazarlama iletişimi. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Çakmak, A. Ç. (2012). Ziyaretçilerin alışveriş merkezlerini tercih etme nedenlerinin araştırılması: Karabük şehir merkezinde bir uygulama. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5(2), 195-215).
 • Dinçer, C. (2009). Pazarlamada halkla ilişkilerinin önemi ve rolü: Kobiler üzerine bir araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 1(1), 38-46.
 • Ekinci, I., Aktaş, T., Adil, İ., & Varlı, R. (1999). Alışveriş merkezleri ve zincirler. Power, 99- 123.
 • Harris, T. L. (1999). Value-added public relations. The secret weapon of integrated marketing. New York: McGraw-Hill.
 • İslamoğlu, A. H. (2011). Pazarlama yönetimi. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Kalender, A. (2013). Kavram olarak halkla ilişkiler. Dünyada ve Türkiye'de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi. (Edt. Özgür A Z), Halkla İlişkiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 2-30.
 • Kotler, P. (2001). Dijital çağda pazarlama. İstabul: Capital Yayınları.
 • Köksal, Y., & Aydın, E.E. (2015). Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 231-248.
 • Ledingham, J. A., & Bruning, S. D. (1998). Relationship management in public relations: Dimensions of an organization-public relationship. Public Relations Review, 24(1), 55- 65.
 • Lynn, J. A. (2006). Sadece süvari saldırısı yetmez. Yeni pazarlama trendleri. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Moriarty, S. E. (1994). PR and IMC: The benefits of integration. Public Relation Quarterly, 39(3), 38-44.
 • Odabaşı, Y., & Oyman, M. (2005). Pazarlama iletişimi yönetimi. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Okay, A., & Okay, A. (2002). Halkla ilişkiler. Kavram, strateji ve uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Önder, H. B. (2016). Dijital kültür ve dijital aktivizm karşisinda stratejik halkla ilişkilerin değişen durumu. Orta Karadeniz İletişim Çal. Derg./ MBS J Com. Stud., 1(1), 29-35.
 • Özel, A. (2015). Çevresel aktivizm, halkla ilişkiler ve yeşil aklama üzerine kuramsal bir bakış. Selçuk İletişim, 8 (4), 73-89.
 • Peksezer, B. (1999). Alışveriş merkezleri nereye koşuyor. Ekonomik Forum, 6(11), 38-40.
 • Peltekoğlu, F. B. (2001). Halkla ilişkiler nedir? İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Peltekoğlu, F. B. (2016). Halkla ilişkiler nedir? İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Potukoğlu, M. (2017). Kurumsal halkla ilişkiler (CPR) nedir? Erişim Tarihi: 25.07.2017, http:// www.potukoglu.com/index.php/ksyazilari/174
 • Sabuncuoğlu, Z. (2007). İşletmelerde halkla ilişkiler. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Saraçer, N. (2008). Basın işletmelerinde pazarlama iletişimi araştırmaları ve yönetimi. Günümüz Türk basını için bir model önerisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). MÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Shimp, T. A., & Delozier, M. W. (1993). Promotion management and marketing communications. Chicago, IL: The Dryden Press.
 • Tikveş, Ö. (2003). Halkla ilişkiler ve reklamcılık. Temel ilkeler, uygulamadan örnekler. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Tarhan, A. (2009). Bütünleşik pazarlama iletişiminde halkla ilişkilerin rolü üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma. Akademia, 1(1), 66-81.
 • Uğurlu, S. (2005). Pazarlama iletişimi açısından tüketim toplumunun oluşması sürecinde halkla ilişkiler (Pr) ve alışveriş merkezleri (ampirik bir analiz). (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yaraş, E., Özbük, M. Y., & Göncü, Z. Ü. (2016). Tüketicilerin alışveriş merkezlerine yönelik tutum ve davranışlarına göre kümelenmesi. International Review of Economics and Management, 4(2), 16-32.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YAPILAN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERE ETKİSİ

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 853 - 871, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433412

Öz

Günümüzde artan rekabet firmaları müşteriyi ikna etme amacına yönelik tutundurma, diğer deyimle pazarlama iletişimi faaliyetlerine yönlendirmektedir. Bu çalışmanın amacı, AVM’lerde pazarlama iletişimi çerçevesinde yapılan halkla ilişkiler faaliyetlerinin tüketiciler üzerinde etkisinin belirlenmesidir. Bu kapsamda Konya il merkezindeki en büyük alışveriş merkezlerinden birisi olan REAL AVM’de alışveriş yapanlar arasından basit tesadüfi örnekleme ile seçilen 174 kişi ile yüz yüze anket gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçları, SPSS Programında yapılan ortalama, varyans ve t-testi analizlerde, AVM’lerde gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin, tüketicilerce %76 oranında önemli bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat tüketicilerin AVM’ler tarafından yapılan halkla ilişkiler faaliyetlerine verdikleri önem, eğitim düzeyleri, cinsiyetleri, meslekleri ve gelir düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar göstermektedir. İşletmelerde ve kurumlarda halkla ilişkilere verilen önem ve hassasiyet, müşterilerde olumlu bir imaja sahip olunmasını sağlayacaktır.

Kaynakça

 • Altunışık, R., & Mert, K. (2001). Tüketicilerin alışveriş merkezlerindeki satınalma davranışları üzerine bir saha çalışması. Tüketiciler kontrolü yitiriyor mu? 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz, Erzurum.
 • Arslan, F. M., & Bakır, N. O. (2010). Tüketiclerin ilgilenim düzeylerine göre alışveriş merkezlerini tercih etme nedenleri ve sadakate etkisi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 18(1), 227-259.
 • Asna, A. (2006). Kuramda ve uygulamada halkla ilişkiler. İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Belch, G. E., & Belch, M. A. (2001). Advertising and promotion. an iıntegrated marketing communications perspectives (5 b.). New York: McGraw Hill.
 • Black, S. (1995). The practice of public relations. UK: Butterworth- Heinemann.
 • Bozkurt, İ. (2007). Bütünleşik pazarlama iletişimi. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Çakmak, A. Ç. (2012). Ziyaretçilerin alışveriş merkezlerini tercih etme nedenlerinin araştırılması: Karabük şehir merkezinde bir uygulama. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5(2), 195-215).
 • Dinçer, C. (2009). Pazarlamada halkla ilişkilerinin önemi ve rolü: Kobiler üzerine bir araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 1(1), 38-46.
 • Ekinci, I., Aktaş, T., Adil, İ., & Varlı, R. (1999). Alışveriş merkezleri ve zincirler. Power, 99- 123.
 • Harris, T. L. (1999). Value-added public relations. The secret weapon of integrated marketing. New York: McGraw-Hill.
 • İslamoğlu, A. H. (2011). Pazarlama yönetimi. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Kalender, A. (2013). Kavram olarak halkla ilişkiler. Dünyada ve Türkiye'de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi. (Edt. Özgür A Z), Halkla İlişkiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. 2-30.
 • Kotler, P. (2001). Dijital çağda pazarlama. İstabul: Capital Yayınları.
 • Köksal, Y., & Aydın, E.E. (2015). Tüketicilerin alışveriş merkezleri algısı üzerine karşılaştırmalı bir inceleme: Göller bölgesi örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(24), 231-248.
 • Ledingham, J. A., & Bruning, S. D. (1998). Relationship management in public relations: Dimensions of an organization-public relationship. Public Relations Review, 24(1), 55- 65.
 • Lynn, J. A. (2006). Sadece süvari saldırısı yetmez. Yeni pazarlama trendleri. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Moriarty, S. E. (1994). PR and IMC: The benefits of integration. Public Relation Quarterly, 39(3), 38-44.
 • Odabaşı, Y., & Oyman, M. (2005). Pazarlama iletişimi yönetimi. İstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Okay, A., & Okay, A. (2002). Halkla ilişkiler. Kavram, strateji ve uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Önder, H. B. (2016). Dijital kültür ve dijital aktivizm karşisinda stratejik halkla ilişkilerin değişen durumu. Orta Karadeniz İletişim Çal. Derg./ MBS J Com. Stud., 1(1), 29-35.
 • Özel, A. (2015). Çevresel aktivizm, halkla ilişkiler ve yeşil aklama üzerine kuramsal bir bakış. Selçuk İletişim, 8 (4), 73-89.
 • Peksezer, B. (1999). Alışveriş merkezleri nereye koşuyor. Ekonomik Forum, 6(11), 38-40.
 • Peltekoğlu, F. B. (2001). Halkla ilişkiler nedir? İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Peltekoğlu, F. B. (2016). Halkla ilişkiler nedir? İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Potukoğlu, M. (2017). Kurumsal halkla ilişkiler (CPR) nedir? Erişim Tarihi: 25.07.2017, http:// www.potukoglu.com/index.php/ksyazilari/174
 • Sabuncuoğlu, Z. (2007). İşletmelerde halkla ilişkiler. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları.
 • Saraçer, N. (2008). Basın işletmelerinde pazarlama iletişimi araştırmaları ve yönetimi. Günümüz Türk basını için bir model önerisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). MÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Shimp, T. A., & Delozier, M. W. (1993). Promotion management and marketing communications. Chicago, IL: The Dryden Press.
 • Tikveş, Ö. (2003). Halkla ilişkiler ve reklamcılık. Temel ilkeler, uygulamadan örnekler. İstanbul: Beta Basım A.Ş.
 • Tarhan, A. (2009). Bütünleşik pazarlama iletişiminde halkla ilişkilerin rolü üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma. Akademia, 1(1), 66-81.
 • Uğurlu, S. (2005). Pazarlama iletişimi açısından tüketim toplumunun oluşması sürecinde halkla ilişkiler (Pr) ve alışveriş merkezleri (ampirik bir analiz). (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yaraş, E., Özbük, M. Y., & Göncü, Z. Ü. (2016). Tüketicilerin alışveriş merkezlerine yönelik tutum ve davranışlarına göre kümelenmesi. International Review of Economics and Management, 4(2), 16-32.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Hasan Gedik Bu kişi benim

Birol Büyükdoğan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Gedik, H., & Büyükdoğan, B. (2017). ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE YAPILAN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİLERE ETKİSİ. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(4), 853-871. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433412