BibTex RIS Kaynak Göster

DETERMINATION OF THE REASONS OF SMES USE OR DO NOT USE SOCIAL MEDIA IN THEIR MARKETING CAMPAIGNS: A RESEARCH IN THE PROVINCE OF KASTAMONU

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 891 - 910, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433414

Öz

SMEs, which constitute the backbone of economies, are under much heavier competitive pressure today than ever. The survival of SMEs under this intense competitive pressure depends on them following developments in the market and consumer trends, especially those in technology, and adapting to such developments. One of such developments is, undeniably, social media in our lives. Thus, in the scope of this study which was conducted with the aim of determining the reasons of SMEs for using or not using social media, face-to-face interviews were conducted in the months of Augusts and September in 2016 with a total of 175 SME representatives. At the top of the reasons for SMEs not using social media were that they did not have qualified personnel regarding social media that their sectors were not suitable for social media, and that they had doubts about the benefits to be gained from social media

Kaynakça

 • Adedbuyi, O. (2015). Effect of social media marketing on small scale business performance in ota-metropolis, Nigeria. International Journal of Managementand Social Sciences, 2(3), 275-283.
 • Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması, sosyal webde pazarlama stratejileri. Ankara: Efil Yayınları.
 • Aslan, E. Ş., & Güz, H. (2016). Global markaların sosyal medyada gündem belirlemesi: Markaların 2.0 gündemi üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 42(Bahar), 191-212.
 • Barutçu, S., & Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması etkinliğinin ölçümü. Journal of Internet Applications & Management/ İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 5-24.
 • Baş, Y., Gümüş, N., & Cop, R. (2010). Sosyal paylaşım sitelerinin pazarlama iletişim aracı olarak tüketici kararlarına etkisi ve bir araştırma. 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Brogan, C. (2010). Social media 101 tactics and tips to develop your business online. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Dağıtmaç, M. (2015). Sosyal medya tercihlerinde kullanıcıyı etkileyen faktörler. Yayınlanmamış doktora tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dahnil, M. I., Marzuki, K. M., Langgat, J., & Fabeil, N. F. (2014). Factors influencing SMES adoption of social media marketing. Procedia-social and Behavioral Sciences, 148, 119-126.
 • Dilek, S. (2016). Ticaret yapmanın önünde engeller ve Kastamonu. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 118-124.
 • Duman, Ö. D. (2015). KOBİ'lerde sosyal medya kullanımı: Erzurum ili üzerine inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Edosomwan, S., Prakasan, S. K., Kouame, D., Watson, J., & Seymour, T. (2011). The history of social media and its impact on business. The Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 16(3), 79-91.
 • Eley, B., &, Tilley, S. (2009). Online marketing inside out. Austraila: Sitepoint Pty. Ltd.
 • Evans, D., & Bratton, S. (2008). Social media marketing an hour a day. Indiana: Wiley Publishing Inc.
 • Gordon, J. (2009). The coming change in social media business aplications. Erişim tarihi:23.04.2016, http://www.mikekujawski.ca/ftp/SMT_whitepaper_biz.pdf3-11
 • Hansen, M., & Erdley, S. (2009). YouTube and other Web 2.0 applications for nursing education. OJNI Online Journal of Nursing Informatics, 13(3), 1-20.
 • Hubspot. (2016). How to use LınkedIn for business. Erişim tarihi: 11.03.2016, http://cdn2. hubspot.net/hub/53/file-13204711pdf/docs/linkedin.for.business.pdf
 • Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite the challenges and opportunities of social media. Indiana Universty: Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Kara, Y., & Coşkun, A. (2012). Sosyal ağların pazarlama aracı olarak kullanımı: Türkiye'deki hazır giyim firmaları örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 73-90.
 • Karabulut, M. Ş., & Bulut, E. (2017). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sosyal medya pazarlamasına bakışı: Sinop ilinde bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 70-88.
 • KOBİ Bilgi Sitesi. (2005). AB’deki KOBİ tanımı. Erişim Tarihi: 04.04.2016x http://www.kobi. org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=226
 • Lavoie, K. A. (2015). Instagram and branding: A case study of dunkin’ donuts. Elon Journal of Undergraduate Research, 6(2), 79-90.
 • Lewis, K., Kaufman, J., Gonzalez, M., Wimmer, A., & Christakis, N. (2008). Tastes, ties, and time: A new social network dataset using Facebook.com. Journal Homepage, 30(4), 330-342.
 • Mayfield, A. (2008). What is social media?. Erişim tarihi: 20.06.2016, http://www.icrossing. com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/what%20is%20social%20media_ icrossing_ebook.pdf
 • Mersey, R. D., Malthouse, E. C., & Calder, B. J. (2010). Engagement with online media. Journal of Media Business Studies, 7(2), 39-56.
 • Michaelidou, N., Siamagka N., & Christodoulides, G. (2011). Industrial marketing management, 40, 1153-1159.
 • Nardalı, S., & Boyacı, G. (2016). Sosyal medyanın, KOBİ’lerin tutundurulmasındaki rolü: Ege İhracatçılar Birliği’ne kayıtlı firmalar üzerine bir çalışma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2).
 • Odabaşı, K., & Odabaşı, K. A. (2010). İnternette pazarlama ve sosyal medya stratejileri. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Ören, K. (1998). Gümrük Birliği'nin Türk KOBİ'leri üzerine etkisi. Konya: Konya Ticaret Odası Kültür ve Eğitim Yayınları.
 • Philips, D., & Young, P. (2009). A practical guide to developing an online strategy in the world of social media. Online Public Relations. London: Kogan page.
 • Policy Brief. (2000). http://Www.Oecd.Org/Cfe/Leed/1918307.Pdf (Erişim tarihi: 10.06.2016).
 • Resmi Gazete (2012). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelik. Erişim tarihi: 11.04.2016, http://resmigazete. gov.tr
 • Safko, L., & Brake, D. K. (2010). The social media bible: tactics, tools and strategies for business to build. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Sohn, D. (2005). Interactive media and social exchange of market ınformatio. The University of Texas at austin in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
 • Stiner, A. (2008). How nonprofit organizations can utilize blogs, online videos and Facebook to create powerful relationships and promote their missions. Arizona State University.
 • Sweeney, S., & Craig, R. (2011). Social media for business. Canada: Maximum Press.
 • Tuten, T. L. (2008). Social media marketing in a Web 2.0 world. New Jersey: Greenwood Publishing Group Inc.
 • TÜİK. (2015). İstatistiksel tablolar. Erişim tarihi: 23.08.2016, http://www.tuik. gov.tr/pretablo. do?alt_id=1048
 • Vikipedi. (2015). Instagram. Erişim tarihi: 11.03.2016, https://tr.wikipedia.org/ wiki/Instagram.
 • Wigmo, J., & Wikström, E. (2010). Social media marketing: What role can social media play as a marketing tool?. Yayınlanmamış lisans tezi. İsveç: Linnaeus Üniversitesi Bilgisayar Bilimi, Fizik ve Matematik Okulu.
 • Zarrella, D. (2010). The social media marketing book. New Jersey: O'Reilly Media Inc.

KOBİ'LERİN PAZARLAMA ÇALIŞMALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANMA VE KULLANMAMA NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: KASTAMONU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2017, Cilt: 13 Sayı: 4, 891 - 910, 01.10.2017
https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433414

Öz

Ekonomilerin temelini oluşturan KOBİ'ler günümüzde her zamankinden daha fazla rekabet baskısı altında kalmaktadırlar. Bu yoğun rekabet baskısı altında KOBİ’lerin hayatta kalabilmeleri, teknoloji başta olmak üzere pazardaki ve tüketici trendlerinde ki gelişmeleri takip edip bu gelişmelere ayak uydurmalarına bağlıdır. Bu gelişmelerden biri şüphesiz hayatımızda var olan sosyal medyadır. Bu doğrultuda KOBİ’lerin sosyal medya kullanma ve kullanmama nedenlerinin öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında 2016 yılı Ağustos ve Eylül aylarında toplam 175 KOBİ yetkilisi ile yüz yüze anket gerçekleştirilmiştir. KOBİ'lerin sosyal medya kullanmama nedenlerinin başında sosyal medya konusunda donanımlı çalışanlarının olmaması, sektörlerinin sosyal medya için uygun olmaması ve sosyal medyanın sağlayacağı fayda konusunda duydukları şüphe gelmektedir.

Kaynakça

 • Adedbuyi, O. (2015). Effect of social media marketing on small scale business performance in ota-metropolis, Nigeria. International Journal of Managementand Social Sciences, 2(3), 275-283.
 • Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması, sosyal webde pazarlama stratejileri. Ankara: Efil Yayınları.
 • Aslan, E. Ş., & Güz, H. (2016). Global markaların sosyal medyada gündem belirlemesi: Markaların 2.0 gündemi üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 42(Bahar), 191-212.
 • Barutçu, S., & Tomaş, M. (2013). Sürdürülebilir sosyal medya pazarlaması ve sosyal medya pazarlaması etkinliğinin ölçümü. Journal of Internet Applications & Management/ İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 4(1), 5-24.
 • Baş, Y., Gümüş, N., & Cop, R. (2010). Sosyal paylaşım sitelerinin pazarlama iletişim aracı olarak tüketici kararlarına etkisi ve bir araştırma. 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Brogan, C. (2010). Social media 101 tactics and tips to develop your business online. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Dağıtmaç, M. (2015). Sosyal medya tercihlerinde kullanıcıyı etkileyen faktörler. Yayınlanmamış doktora tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Dahnil, M. I., Marzuki, K. M., Langgat, J., & Fabeil, N. F. (2014). Factors influencing SMES adoption of social media marketing. Procedia-social and Behavioral Sciences, 148, 119-126.
 • Dilek, S. (2016). Ticaret yapmanın önünde engeller ve Kastamonu. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 118-124.
 • Duman, Ö. D. (2015). KOBİ'lerde sosyal medya kullanımı: Erzurum ili üzerine inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Erzurum.
 • Edosomwan, S., Prakasan, S. K., Kouame, D., Watson, J., & Seymour, T. (2011). The history of social media and its impact on business. The Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 16(3), 79-91.
 • Eley, B., &, Tilley, S. (2009). Online marketing inside out. Austraila: Sitepoint Pty. Ltd.
 • Evans, D., & Bratton, S. (2008). Social media marketing an hour a day. Indiana: Wiley Publishing Inc.
 • Gordon, J. (2009). The coming change in social media business aplications. Erişim tarihi:23.04.2016, http://www.mikekujawski.ca/ftp/SMT_whitepaper_biz.pdf3-11
 • Hansen, M., & Erdley, S. (2009). YouTube and other Web 2.0 applications for nursing education. OJNI Online Journal of Nursing Informatics, 13(3), 1-20.
 • Hubspot. (2016). How to use LınkedIn for business. Erişim tarihi: 11.03.2016, http://cdn2. hubspot.net/hub/53/file-13204711pdf/docs/linkedin.for.business.pdf
 • Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite the challenges and opportunities of social media. Indiana Universty: Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Kara, Y., & Coşkun, A. (2012). Sosyal ağların pazarlama aracı olarak kullanımı: Türkiye'deki hazır giyim firmaları örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 73-90.
 • Karabulut, M. Ş., & Bulut, E. (2017). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin sosyal medya pazarlamasına bakışı: Sinop ilinde bir araştırma. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 70-88.
 • KOBİ Bilgi Sitesi. (2005). AB’deki KOBİ tanımı. Erişim Tarihi: 04.04.2016x http://www.kobi. org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=226
 • Lavoie, K. A. (2015). Instagram and branding: A case study of dunkin’ donuts. Elon Journal of Undergraduate Research, 6(2), 79-90.
 • Lewis, K., Kaufman, J., Gonzalez, M., Wimmer, A., & Christakis, N. (2008). Tastes, ties, and time: A new social network dataset using Facebook.com. Journal Homepage, 30(4), 330-342.
 • Mayfield, A. (2008). What is social media?. Erişim tarihi: 20.06.2016, http://www.icrossing. com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/what%20is%20social%20media_ icrossing_ebook.pdf
 • Mersey, R. D., Malthouse, E. C., & Calder, B. J. (2010). Engagement with online media. Journal of Media Business Studies, 7(2), 39-56.
 • Michaelidou, N., Siamagka N., & Christodoulides, G. (2011). Industrial marketing management, 40, 1153-1159.
 • Nardalı, S., & Boyacı, G. (2016). Sosyal medyanın, KOBİ’lerin tutundurulmasındaki rolü: Ege İhracatçılar Birliği’ne kayıtlı firmalar üzerine bir çalışma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2).
 • Odabaşı, K., & Odabaşı, K. A. (2010). İnternette pazarlama ve sosyal medya stratejileri. İstanbul: Cinius Yayınları.
 • Ören, K. (1998). Gümrük Birliği'nin Türk KOBİ'leri üzerine etkisi. Konya: Konya Ticaret Odası Kültür ve Eğitim Yayınları.
 • Philips, D., & Young, P. (2009). A practical guide to developing an online strategy in the world of social media. Online Public Relations. London: Kogan page.
 • Policy Brief. (2000). http://Www.Oecd.Org/Cfe/Leed/1918307.Pdf (Erişim tarihi: 10.06.2016).
 • Resmi Gazete (2012). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelik. Erişim tarihi: 11.04.2016, http://resmigazete. gov.tr
 • Safko, L., & Brake, D. K. (2010). The social media bible: tactics, tools and strategies for business to build. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Sohn, D. (2005). Interactive media and social exchange of market ınformatio. The University of Texas at austin in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.
 • Stiner, A. (2008). How nonprofit organizations can utilize blogs, online videos and Facebook to create powerful relationships and promote their missions. Arizona State University.
 • Sweeney, S., & Craig, R. (2011). Social media for business. Canada: Maximum Press.
 • Tuten, T. L. (2008). Social media marketing in a Web 2.0 world. New Jersey: Greenwood Publishing Group Inc.
 • TÜİK. (2015). İstatistiksel tablolar. Erişim tarihi: 23.08.2016, http://www.tuik. gov.tr/pretablo. do?alt_id=1048
 • Vikipedi. (2015). Instagram. Erişim tarihi: 11.03.2016, https://tr.wikipedia.org/ wiki/Instagram.
 • Wigmo, J., & Wikström, E. (2010). Social media marketing: What role can social media play as a marketing tool?. Yayınlanmamış lisans tezi. İsveç: Linnaeus Üniversitesi Bilgisayar Bilimi, Fizik ve Matematik Okulu.
 • Zarrella, D. (2010). The social media marketing book. New Jersey: O'Reilly Media Inc.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Niyazi Gümüş Bu kişi benim

Dilber Nilay Kütahyalı Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Gümüş, N., & Kütahyalı, D. N. (2017). KOBİ’LERİN PAZARLAMA ÇALIŞMALARINDA SOSYAL MEDYA KULLANMA VE KULLANMAMA NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: KASTAMONU İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 13(4), 891-910. https://doi.org/10.17130/ijmeb.2017433414