Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İŞLETME PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt 17, Sayı 1, 181 - 205, 31.03.2021
https://doi.org/10.17130/ijmeb.793189

Öz

Günümüz ekonomi anlayışının temelini şüphesiz ki finans faktörü oluşturmaktadır. Temel finans bilgisinin önemi, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. Yakın zamana kadar dünyayı sarmaya başlayan güncel ve yeni finansal kavramların içinde en önemlilerden biri finansal okuryazarlık kavramıdır. Finansal okuryazarlığa en çok ihtiyaç duyacağı düşünülen girişimcilerin, finansal okuryazarlık seviyelerinin tespiti bu çalışmanın motivasyonunu oluşturmaktadır. Ayrıca girişimcilerin işletme performanslarının da finansal okuryazarlık seviyelerinden etkileneceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, Gaziantep ilinde faaliyet göstermekte olan iş yeri sahibi girişimcilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi ve finansal okuryazarlığın işletme performansları üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu doğrultuda, Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 206 iş yeri sahibi girişimciye finansal okuryazarlık ve işletme performans ölçeklerinden oluşan anket formu uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre finansal okuryazarlık seviyesi işletme performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca bir diğer önemli bulgu da girişimcilerin finansal okuryazarlık seviyelerinin eğitim düzeylerinden bağımsız olduğudur.

Kaynakça

 • Adeleke, T. (2013), The effects of gender and gender role on the financial literacy of college students, wilmington, North Carolina: Oklahoma State University, July.
 • Ansong, A. ve Gyensare, M. A. (2012). Determinants of University working-students’ financial literacy at the university of cape coast, Ghana. International Journal of Business and Management. 7(9), 126-133.
 • Atkinson, A. ve Messy, F-A. (2012). Measuring financial literacy: Results of the OECD / International network on financial education (INFE) pilot study. C. 15. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions. 15.
 • Aytekin, M. (2018). Üretim, lojistik ve pazarlama bölümleri arasındaki koordinasyonun işletme performansına etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32(4), 1121-1134.
 • Barboza, G., Smith, C. ve Pesek, J. G. (2016). Assessing financial literacy, gender gap and cognitive differences. Journal of Financial Education 42(3-4), 205-242.
 • Bayram, S. S. (2010). Finansal okuryazarlık ve para yönetimi davranışları: Anadolu Üniversitesi öğrencileri üzerine uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finansman Bilim Dalı.
 • Beal, D. J. ve Delpachitra, S. B. (2003). Financial literacy among Austalian University students. Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy 22(1), 65-78.
 • Béres, D. ve Huzdik, K. (2012). Financial literacy and Macro-Economics. Public Finance Quarterly 57(3), 298-312.
 • Bönte, W. ve Filipiak, U. (2012). Financial literacy, Information flows, and caste affiliation: Empirical evidence from India. Journal of Banking and Finance 36(12), 3399-3414.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. Financial Services Review 7(2), 107-128.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (2002). Gender differences in personal financial literacy among college students. Financial Services Review 11(3), 289-307.
 • Çiğdem, Ş. (2019). Tedarik zinciri iş birliğinin inovasyon ve performans üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modellemesi ile analizi. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Dağ, P. (2019). ‘Ekonomiden hiç anlamam’ diyenlerden misiniz? Bunun bedelini biliyor musunuz? Fikir Turu. Son Erişim Tarihi: 05 Nisan 2020 (https://fikirturu.com/2019/08/06/ekonomiden-hic-anlamam-diyenlerden-misiniz-bunun-bedelini-biliyor-musunuz/).
 • Danes, S. M. ve Hira, T. K. (1987). Money management knowledge of college students. Journal of Student Financial Aid 17(1), 4-16.
 • Ergün, B., Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). Finansal okuryazarlık: İşletme bölümü öğrencileri üzerine bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7(34), 847-864.
 • Fatoki, O. (2014). The financial literacy of micro entrepreneurs in South Africa. Journal of Social Sciences 40(2), 151-158.
 • Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği. (2016). Finansal okuryazarlık ve finansal yönetim konusunda pratikler. FODER. Son Erişim Tarihi: 03 Nisan 2020 (https://www.fo-der.org/finansal-okuryazarlik-ve-finansal-yonetim-konusunda-pratikler/).
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: felsefe - yöntem -analiz. Seçkin Yayıncılık.
 • Hastings, J. S., Madrian, B. C. ve Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes. Annual Review of Economics 5(1), 347-373.
 • Hogarth, J. M. ve Hilgert, M. A. (2002). Financial knowledge, experience and learning preferences: Preliminary results from a new survey on financial literacy. Consumer Interest Annual 48, 1-7.
 • Jorgensen, B. L. (2007). Financial literacy of college students parental and peer ınfluences. Master of Science, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 6. bs. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karyağdı, N. G. (2018). Finansal okuryazarlık ve farkındalığının belirlenmesine yönelik Bitlis Eren Üniversitesi SBMYO öğrencileri üzerine bir uygulama. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 1(2), 110-126.
 • Kaya, A. (2015). Kobi yöneticilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesine yönelik bir araştırma: İzmir ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Kaynak, H. (2003). The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance. Journal of operations management, 21(4), 405–435.
 • Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal okuryazarlık: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi (66), 129-150.
 • Kılıç, Y. (2016). Finansal okuryazarlık ve finansal refahın belirleyicileri: Gaziantep ve çevre illeri için yapısal eşitlik modeli uygulaması. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Kıran, F. ve Bozkurt, Ö. (2019). Finansal Okuryazarlık Seviyesinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Batı Akdeniz Girişimcileri Üzerine Bir Araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi 8(2), 68-96.
 • Kuratko, D. F. (2003). Entrepreneurship education: Emerging trends and challenges for the 21st Century. The Entrepreneurship Program, College of Business, Ball State University Muncie IN
 • Kutukız, D. ve Özden, C. (2018). Kadın girişimciliği ve finansal okuryazarlığın kadın girişimciler üzerindeki etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8, 349-365.
 • Lee, T. A. ve Tweedie, D. P. (1976). The private shareholder: his sources of financial information and his understanding of reporting practices. Accounting and business research, 6(24), 304-314.
 • Lusardi, A. (2008). Household saving behavior: The role of financial literacy, ınformation and financial education programs. NBER Working Paper Series, Working Paper 1-43.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy around the world: An overview. Journal of Pension Economics and Finance 10(4), 497-508.
 • Mandell, L. (2008). The financial literacy of young american adults: results of the 2008 national jump$tart coalition survey of high school seniors and college students. Washington: Jump$tart Coalition.
 • Mercan, N., Oyur, E., Altınay, A. ve Aksanyar, A. (2012). Ekonomi okur yazarlığına yönelik ampirik bir araştırma. Ekonomi Bilimleri Dergisi 4(2), 109-118.
 • Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi: AMOS uygulamaları. 2. bs. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Nakti̇yok, A. ve Küçük, O. (2003). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) toplam kalite yönetimi (TKY) kritik faktörlerinin örgütsel performans üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (21), 43-65.
 • Nano, D. (2013). Major differences ın fınancial literacy among albanian unıversity students. In Regional Science Conference with International Participation 389-394.
 • OECD. (2014). PISA 2012 Results: Students and Money (Volume VI): Financial Literacy Skills for the 21st Century. OECD.
 • Patyal, V. S. ve Koilakuntla, M. (2017). The impact of quality management practices on performance: an empirical study. Benchmarking: An International Journal, 24(2), 511–535.
 • Ripain, N., Amirul, S. M. ve Mail, R. (2017). Financial literacy and SMEs’ potential entrepreneurs: The case of Malaysia. Journal of Administrative and Business Studies 3(2), 60-68.
 • Seyrek, İ. H. ve Gül, M. (2017). Finansal okuryazarlık ve girişimcilik niyeti: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15(2), 103-118.
 • Sezici, E. ve Çelikkol, M. M. (2016). Girişimcilik tutumu ve finansal okuryazarlığın girişimcilik eğilimi ile arasındaki ilişkide algılanan sosyal desteğin aracılık etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Afro (Avrasya Özel Sayısı), 419-436.
 • Shaari, N. A., Hasan, N. A., Mohamed, R. K., ve Sabri, M. A. (2013). Fınancıal lıteracy: A study among the unıversıty students. Institute of Interdisciplinary Business Research, 279-299.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014). 10. Kalkıma Planı 2014-2018, Yurtiçi Tasarrufları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 2902. Ankara: Kalkınma Bakanlığı.
 • Toraman, C., Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). Credit card literacy levels and credit card usage behaviors of college students. Journal of Business Research - Turk (8), 266-276.
 • Tuna, G. ve Ulu, M. O. (2016). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: İşletme bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (16):128-141.
 • Ustasüleyman, T. (2011). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye’nin 500 Büyük Firmasına Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13(2), 67-96.
 • Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7(2), 95-115.
 • Varcoe, K. P., Martin, A., Devitto, Z. ve Go, C. (2005). Using a financial education curriculum for teens. Financial Counseling and Planning 16, 63-71.
 • Volpe, R. P., Chen, H. ve Pavlicko, J. J. (1996). Personal investment literacy among college students: A survey. Financial Practice And Education 86-94.
 • Yalçın, Z. ve Öztürk, M. E. (2019). Finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amacıyla Türkiye’de üniversite öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalar: Munzur Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştırma. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) 8(15), 83-98.
 • Yıldız, B. ve Aytekin, M. (2019). Tedarikçi kalite yönetiminin performans üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modeli ile analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences 18(1), 413-439.
 • Yıldız, B. ve Çetindaş, A. (2018). Stratejik kaynak kullanımının firma performansı üzerindeki etkisinde tedarik zinciri çevikliğinin aracı rolü. Business and Management Studies: An International Journal 6(4), 878-897.
 • Yıldız, B. ve Çiğdem, Ş. (2018). Tedarikçi yenilik odağının firma performansı üzerindeki etkisinde alıcı-tedarikçi ilişkisinin düzenleyici rolü. The International New Issues in Social Sciences 6(2), 85-110.
 • Yıldız, B. ve Çiğdem, Ş. (2019). Firma inovasyon stratejisinin inovasyon performansı üzerindeki etkisinde tedarikçi inovatifliğinin aracı rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(2), 1761-1777.

IMPACT OF ENTREPRENEURS' FINANCIAL LITERACY LEVELS ON BUSINESS PERFORMANCES

Yıl 2021, Cilt 17, Sayı 1, 181 - 205, 31.03.2021
https://doi.org/10.17130/ijmeb.793189

Öz

Undoubtedly, the financial factor constitutes the basis of today's economic understanding. The importance of basic financial knowledge is increasing day by day in our country as well as in the world. One of the most important of the current and new financial concepts that has started to surround the world until recently is the concept of financial literacy. The determination of the financial literacy levels of entrepreneurs who are thought to need financial literacy the most is the motivation of this study. In addition, it is thought that the enterprise performance of entrepreneurs will be affected by their financial literacy levels. In this regard, the purpose of this study is to determine the financial literacy levels of entrepreneurs operating in Gaziantep and to examine whether financial literacy has an effect on their business performance. In this direction, a questionnaire consisting of financial literacy and business performance scales was applied to 206 business owners operating in Gaziantep. According to the findings obtained from the study, financial literacy level affects business performance significantly and positively. In addition, another important finding is that the financial literacy levels of entrepreneurs are not affected by their education level.

Kaynakça

 • Adeleke, T. (2013), The effects of gender and gender role on the financial literacy of college students, wilmington, North Carolina: Oklahoma State University, July.
 • Ansong, A. ve Gyensare, M. A. (2012). Determinants of University working-students’ financial literacy at the university of cape coast, Ghana. International Journal of Business and Management. 7(9), 126-133.
 • Atkinson, A. ve Messy, F-A. (2012). Measuring financial literacy: Results of the OECD / International network on financial education (INFE) pilot study. C. 15. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions. 15.
 • Aytekin, M. (2018). Üretim, lojistik ve pazarlama bölümleri arasındaki koordinasyonun işletme performansına etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 32(4), 1121-1134.
 • Barboza, G., Smith, C. ve Pesek, J. G. (2016). Assessing financial literacy, gender gap and cognitive differences. Journal of Financial Education 42(3-4), 205-242.
 • Bayram, S. S. (2010). Finansal okuryazarlık ve para yönetimi davranışları: Anadolu Üniversitesi öğrencileri üzerine uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Finansman Bilim Dalı.
 • Beal, D. J. ve Delpachitra, S. B. (2003). Financial literacy among Austalian University students. Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy 22(1), 65-78.
 • Béres, D. ve Huzdik, K. (2012). Financial literacy and Macro-Economics. Public Finance Quarterly 57(3), 298-312.
 • Bönte, W. ve Filipiak, U. (2012). Financial literacy, Information flows, and caste affiliation: Empirical evidence from India. Journal of Banking and Finance 36(12), 3399-3414.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (1998). An analysis of personal financial literacy among college students. Financial Services Review 7(2), 107-128.
 • Chen, H. ve Volpe, R. P. (2002). Gender differences in personal financial literacy among college students. Financial Services Review 11(3), 289-307.
 • Çiğdem, Ş. (2019). Tedarik zinciri iş birliğinin inovasyon ve performans üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modellemesi ile analizi. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Dağ, P. (2019). ‘Ekonomiden hiç anlamam’ diyenlerden misiniz? Bunun bedelini biliyor musunuz? Fikir Turu. Son Erişim Tarihi: 05 Nisan 2020 (https://fikirturu.com/2019/08/06/ekonomiden-hic-anlamam-diyenlerden-misiniz-bunun-bedelini-biliyor-musunuz/).
 • Danes, S. M. ve Hira, T. K. (1987). Money management knowledge of college students. Journal of Student Financial Aid 17(1), 4-16.
 • Ergün, B., Şahin, A. ve Ergin, E. (2014). Finansal okuryazarlık: İşletme bölümü öğrencileri üzerine bir çalışma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7(34), 847-864.
 • Fatoki, O. (2014). The financial literacy of micro entrepreneurs in South Africa. Journal of Social Sciences 40(2), 151-158.
 • Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği. (2016). Finansal okuryazarlık ve finansal yönetim konusunda pratikler. FODER. Son Erişim Tarihi: 03 Nisan 2020 (https://www.fo-der.org/finansal-okuryazarlik-ve-finansal-yonetim-konusunda-pratikler/).
 • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: felsefe - yöntem -analiz. Seçkin Yayıncılık.
 • Hastings, J. S., Madrian, B. C. ve Skimmyhorn, W. L. (2013). Financial literacy, financial education, and economic outcomes. Annual Review of Economics 5(1), 347-373.
 • Hogarth, J. M. ve Hilgert, M. A. (2002). Financial knowledge, experience and learning preferences: Preliminary results from a new survey on financial literacy. Consumer Interest Annual 48, 1-7.
 • Jorgensen, B. L. (2007). Financial literacy of college students parental and peer ınfluences. Master of Science, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg.
 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 6. bs. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karyağdı, N. G. (2018). Finansal okuryazarlık ve farkındalığının belirlenmesine yönelik Bitlis Eren Üniversitesi SBMYO öğrencileri üzerine bir uygulama. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 1(2), 110-126.
 • Kaya, A. (2015). Kobi yöneticilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenebilmesine yönelik bir araştırma: İzmir ili örneği. Yüksek Lisans Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Kaynak, H. (2003). The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance. Journal of operations management, 21(4), 405–435.
 • Kılıç, Y., Ata, H. A. ve Seyrek, İ. H. (2015). Finansal okuryazarlık: Üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi (66), 129-150.
 • Kılıç, Y. (2016). Finansal okuryazarlık ve finansal refahın belirleyicileri: Gaziantep ve çevre illeri için yapısal eşitlik modeli uygulaması. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Kıran, F. ve Bozkurt, Ö. (2019). Finansal Okuryazarlık Seviyesinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Batı Akdeniz Girişimcileri Üzerine Bir Araştırma. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi 8(2), 68-96.
 • Kuratko, D. F. (2003). Entrepreneurship education: Emerging trends and challenges for the 21st Century. The Entrepreneurship Program, College of Business, Ball State University Muncie IN
 • Kutukız, D. ve Özden, C. (2018). Kadın girişimciliği ve finansal okuryazarlığın kadın girişimciler üzerindeki etkisi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 8, 349-365.
 • Lee, T. A. ve Tweedie, D. P. (1976). The private shareholder: his sources of financial information and his understanding of reporting practices. Accounting and business research, 6(24), 304-314.
 • Lusardi, A. (2008). Household saving behavior: The role of financial literacy, ınformation and financial education programs. NBER Working Paper Series, Working Paper 1-43.
 • Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy around the world: An overview. Journal of Pension Economics and Finance 10(4), 497-508.
 • Mandell, L. (2008). The financial literacy of young american adults: results of the 2008 national jump$tart coalition survey of high school seniors and college students. Washington: Jump$tart Coalition.
 • Mercan, N., Oyur, E., Altınay, A. ve Aksanyar, A. (2012). Ekonomi okur yazarlığına yönelik ampirik bir araştırma. Ekonomi Bilimleri Dergisi 4(2), 109-118.
 • Meydan, C. H., ve Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi: AMOS uygulamaları. 2. bs. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Nakti̇yok, A. ve Küçük, O. (2003). Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde (KOBİ) toplam kalite yönetimi (TKY) kritik faktörlerinin örgütsel performans üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (21), 43-65.
 • Nano, D. (2013). Major differences ın fınancial literacy among albanian unıversity students. In Regional Science Conference with International Participation 389-394.
 • OECD. (2014). PISA 2012 Results: Students and Money (Volume VI): Financial Literacy Skills for the 21st Century. OECD.
 • Patyal, V. S. ve Koilakuntla, M. (2017). The impact of quality management practices on performance: an empirical study. Benchmarking: An International Journal, 24(2), 511–535.
 • Ripain, N., Amirul, S. M. ve Mail, R. (2017). Financial literacy and SMEs’ potential entrepreneurs: The case of Malaysia. Journal of Administrative and Business Studies 3(2), 60-68.
 • Seyrek, İ. H. ve Gül, M. (2017). Finansal okuryazarlık ve girişimcilik niyeti: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 15(2), 103-118.
 • Sezici, E. ve Çelikkol, M. M. (2016). Girişimcilik tutumu ve finansal okuryazarlığın girişimcilik eğilimi ile arasındaki ilişkide algılanan sosyal desteğin aracılık etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Afro (Avrasya Özel Sayısı), 419-436.
 • Shaari, N. A., Hasan, N. A., Mohamed, R. K., ve Sabri, M. A. (2013). Fınancıal lıteracy: A study among the unıversıty students. Institute of Interdisciplinary Business Research, 279-299.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014). 10. Kalkıma Planı 2014-2018, Yurtiçi Tasarrufları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 2902. Ankara: Kalkınma Bakanlığı.
 • Toraman, C., Kılıç, Y. ve Buğan, M. F. (2016). Credit card literacy levels and credit card usage behaviors of college students. Journal of Business Research - Turk (8), 266-276.
 • Tuna, G. ve Ulu, M. O. (2016). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: İşletme bölümü öğrencileri üzerine bir araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (16):128-141.
 • Ustasüleyman, T. (2011). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye’nin 500 Büyük Firmasına Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13(2), 67-96.
 • Uygurtürk, H. ve Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 7(2), 95-115.
 • Varcoe, K. P., Martin, A., Devitto, Z. ve Go, C. (2005). Using a financial education curriculum for teens. Financial Counseling and Planning 16, 63-71.
 • Volpe, R. P., Chen, H. ve Pavlicko, J. J. (1996). Personal investment literacy among college students: A survey. Financial Practice And Education 86-94.
 • Yalçın, Z. ve Öztürk, M. E. (2019). Finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi amacıyla Türkiye’de üniversite öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalar: Munzur Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir araştırma. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD) 8(15), 83-98.
 • Yıldız, B. ve Aytekin, M. (2019). Tedarikçi kalite yönetiminin performans üzerindeki etkisinin yapısal eşitlik modeli ile analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences 18(1), 413-439.
 • Yıldız, B. ve Çetindaş, A. (2018). Stratejik kaynak kullanımının firma performansı üzerindeki etkisinde tedarik zinciri çevikliğinin aracı rolü. Business and Management Studies: An International Journal 6(4), 878-897.
 • Yıldız, B. ve Çiğdem, Ş. (2018). Tedarikçi yenilik odağının firma performansı üzerindeki etkisinde alıcı-tedarikçi ilişkisinin düzenleyici rolü. The International New Issues in Social Sciences 6(2), 85-110.
 • Yıldız, B. ve Çiğdem, Ş. (2019). Firma inovasyon stratejisinin inovasyon performansı üzerindeki etkisinde tedarikçi inovatifliğinin aracı rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(2), 1761-1777.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Volkan SÜNBÜL Bu kişi benim
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9265-8624
Türkiye


Mehmet Fatih BUĞAN (Sorumlu Yazar)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-9027-9532
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Başvuru Tarihi 10 Eylül 2020
Kabul Tarihi 25 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 17, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sünbül, V. & Buğan, M. F. (2021). GİRİŞİMCİLERİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İŞLETME PERFORMANSLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 17 (1) , 181-205 . DOI: 10.17130/ijmeb.793189