Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 5, 117 - 131, 30.10.2018

Öz

Öğrenci
başarısını etkilediği düşünülen ve üzerinde araştırmalar yapılan konulardan
biri de öğrencilerin okulda ve sınıf ortamında geçirdikleri süredir. Bu süre,
geçmişten günümüze yapılan değişiklik ve düzenlemelerle, eğitim sistemini
düzenleyenlerin önemli bir uğraşı alanı olmuştur. Diğer taraftan ilkokuldaki
öğrenme-öğretme sürecinden asıl sorumlu olan sınıf öğretmenlerinin bu konudaki
düşünceleri de ilgili düzenlemeler ve değişikliklerde önem arz etmektedir. Bu
önemden hareketle yapılan çalışmanın amacı, ‘sınıf öğretmenlerinin
ilkokullardaki 40 dakikalık ders süresinin ve günlük 6 ders saatinin, yeterli
olup olmadığına ilişkin görüşlerini incelemek ayrıca bu görüşler içindeki neden
ve önerileri belirlemek’ şeklinde belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu,
aktif görevde olan 40 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı
tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış ve içerik
analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen en
önemli bulgular; öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 40 dakikalık ders süresinin
artırılmasını, ilkokul 1. sınıftaki ders sürelerinin diğer sınıf düzeylerinden
(2., 3. ve 4. sınıf) daha fazla olmasını ve günlük 6 saat olan ders sayısının
düşürülmesini istedikleri yönündedir. Bu sonuçlar ışığında eğitim sistemini
yönlendiren ve düzenleyenlere; genel ders süresinin, ilkokul 1. sınıftaki ders
sürelerinin ve günlük/haftalık ders saatlerinin, araştıramadan çıkan öğretmen
görüşleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Akıncı, B., Uzun, N. ve Kışoğlu, M. (2015). “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Problemler ve Fen Öğretiminde Yaşadıkları Zorluklar” International Journal of Human Sciences, 12 (1): 1189-1215.
 • Arı, A. (2004). “Yaz Tatili Öğrenme Kaybı Konusunda Öğretmen Görüşleri” Milli Eğitim Dergisi, 163: 91-103.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Durmuş, A. (2013). “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleklerinin İlk Yıllarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunların Yıllara Göre Değişimi” Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1): 29-44.
 • Balbağ, M. Z. ve Karaer, G. (2017). “Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1): 28-46.
 • Dağdelen, O. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). “İlkokullardaki Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19: 97-128.
 • Doğan, Y. (2010). “Fen ve Teknoloji Dersi Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1): 86-106.
 • Gökçe, F. (2012). “Öğretmen ve Velilerin, Öğrencilerin Okulda Geçirdikleri Zaman, Ders ve Dinlenme Süreleri İle Tatiller ve Okul Dönemleri Konusundaki Görüşleri” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4): 2541-2560.
 • Hürriyet. <http://www.hurriyet.com.tr/egitim/bakan-yilmaz-bu-cagda-40-dakika-ders-suresi-fazla-40650240> Erişim Tarihi: 11.06.2018.
 • Kane, C. (1994). Prisoners of Time Research: What We Know and What We Need to Know. Washington: National Education Commission on Time and Learning.
 • Mülayim, H. ve Soran, H. (2002). “Lise 1 Biyoloji Ders Kitapları ve Haftalık Ders Saatleri Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüş ve Önerileri” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 185-197.
 • Sağlam, M. (1999). Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Ttkb. <http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7> Erişim Tarihi: 11.06.2018.
 • Tazebay, A., Çelenk, S., Tertemiz, N. ve Kalaycı, N. (2000). İlköğretim Programları ve Gelişmeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Vural, M. (2000). İlköğretim Okulu Programı. Erzurum: Yakutiye Yayıncılık.
 • Vural, M. (2008). İlköğretim Okulu Ders Programları ve Öğretim Kılavuzları. Erzurum: Yakutiye Yayıncılık.
 • Walberg, H. ve Frederick, W.C. (1993). “Instructional Time and Learning” Encyclopedia of Educational Research, 2: 917- 924.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

LESSON DURATION AND LESSON HOURS OF PRIMARY SCHOOL ACCORDING TO OPINIONS OF CLASS TEACHERS

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 5, 117 - 131, 30.10.2018

Öz

It is considered that time of the students’
spend in school and in class influences student achievement. This time has been
an important field of work for the editors of the education system. On the
other hand, class teachers' thoughts on this issue are also important. The aim
of the study is to examine the opinions of the class teachers on the adequacy
of the 40-minute lesson and 6 lessons per day in primary school. Also to
determine the cause of these comments and suggestions. The study group of the
study is composed of 40 class teacher. The data were collected through a
semi-structured interview form prepared by the researcher. These data were also
evaluated by means of content analysis. The most important findings were; the
vast majority of teachers want to increase the 40-minute course length, the
duration of 1st class to be higher than other class levels and to reduce the
number of courses that are 6 hours per day. It is suggested that the course
period, the course duration of 1st class and daily/weekly course hours should
be reassessed for those who direct and regulate the education system.

Kaynakça

 • Akıncı, B., Uzun, N. ve Kışoğlu, M. (2015). “Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Problemler ve Fen Öğretiminde Yaşadıkları Zorluklar” International Journal of Human Sciences, 12 (1): 1189-1215.
 • Arı, A. (2004). “Yaz Tatili Öğrenme Kaybı Konusunda Öğretmen Görüşleri” Milli Eğitim Dergisi, 163: 91-103.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Durmuş, A. (2013). “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Mesleklerinin İlk Yıllarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunların Yıllara Göre Değişimi” Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1): 29-44.
 • Balbağ, M. Z. ve Karaer, G. (2017). “Sınıf Öğretmenlerinin Fen Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar” Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1): 28-46.
 • Dağdelen, O. ve Kösterelioğlu, İ. (2015). “İlkokullardaki Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19: 97-128.
 • Doğan, Y. (2010). “Fen ve Teknoloji Dersi Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1): 86-106.
 • Gökçe, F. (2012). “Öğretmen ve Velilerin, Öğrencilerin Okulda Geçirdikleri Zaman, Ders ve Dinlenme Süreleri İle Tatiller ve Okul Dönemleri Konusundaki Görüşleri” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4): 2541-2560.
 • Hürriyet. <http://www.hurriyet.com.tr/egitim/bakan-yilmaz-bu-cagda-40-dakika-ders-suresi-fazla-40650240> Erişim Tarihi: 11.06.2018.
 • Kane, C. (1994). Prisoners of Time Research: What We Know and What We Need to Know. Washington: National Education Commission on Time and Learning.
 • Mülayim, H. ve Soran, H. (2002). “Lise 1 Biyoloji Ders Kitapları ve Haftalık Ders Saatleri Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüş ve Önerileri” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23: 185-197.
 • Sağlam, M. (1999). Avrupa Ülkelerinin Eğitim Sistemi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Ttkb. <http://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7> Erişim Tarihi: 11.06.2018.
 • Tazebay, A., Çelenk, S., Tertemiz, N. ve Kalaycı, N. (2000). İlköğretim Programları ve Gelişmeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Vural, M. (2000). İlköğretim Okulu Programı. Erzurum: Yakutiye Yayıncılık.
 • Vural, M. (2008). İlköğretim Okulu Ders Programları ve Öğretim Kılavuzları. Erzurum: Yakutiye Yayıncılık.
 • Walberg, H. ve Frederick, W.C. (1993). “Instructional Time and Learning” Encyclopedia of Educational Research, 2: 917- 924.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış ÇAYCI
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijoeec433997, journal = {International Journal of Eurasian Education and Culture}, issn = {2602-4047}, address = {ijoeec@gmail.com}, publisher = {Kadir ULUSOY}, year = {2018}, volume = {3}, number = {5}, pages = {117 - 131}, title = {İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çaycı, Barış} }
APA Çaycı, B. (2018). İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ . International Journal of Eurasian Education and Culture , 3 (5) , 117-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/41282/433997
MLA Çaycı, B. "İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ" . International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (2018 ): 117-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoeec/issue/41282/433997>
Chicago Çaycı, B. "İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Eurasian Education and Culture 3 (2018 ): 117-131
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - BarışÇaycı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Eurasian Education and Culture JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 131 VL - 3 IS - 5 SN - 2602-4047- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Eurasian Education and Culture İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Barış Çaycı %T İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J International Journal of Eurasian Education and Culture %P 2602-4047- %V 3 %N 5 %R %U
ISNAD Çaycı, Barış . "İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Eurasian Education and Culture 3 / 5 (Ekim 2018): 117-131 .
AMA Çaycı B. İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2018; 3(5): 117-131.
Vancouver Çaycı B. İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Eurasian Education and Culture. 2018; 3(5): 117-131.
IEEE B. Çaycı , "İLKOKULLARDAKİ DERS SÜRESİ VE DERS SAATLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ", International Journal of Eurasian Education and Culture, c. 3, sayı. 5, ss. 117-131, Eki. 2018