PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi

Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2, 1 - 19, 28.12.2016

Öz

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim mekanlarının fiziki yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul İli Küçükçekmece İlçesinde bulunan 17 bağımsız anaokulunda çalışan 204 anaokulu öğretmen ve yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan bağımsız anaokullarında çalışan 117’si kadın, 4’ü erkek 121 anaokulu öğretmeni ve yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında evrenin % 59’una ulaşılmıştır. Küçükçekmece ilçesi İstanbul ilinde bağımsız anaokullarının en çok olduğu ilçe olması dolayısıyla seçilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin ve yöneticilerin cinsiyet, yaş, görev alanları, mesleki kıdem, eğitim durumu, görev süresi ve mezun olduğu bölüm değişkenleri kullanılmıştır. Katılımcıların anaokullarının fiziki yeterliliklerine ilişkin görüşlerini belirlemek için Sanoff (2001) tarafından geliştirilen ve bu çalışma kapsamında araştırmacı tarafından Türkçeye uyarlanan Okul Binaları Değerlendirme Ölçeği (OBDÖ) kullanılmıştır. Veriler; Tek Yönlü Varyans Analizi, t-testi, Welch testi, Scheffe testi ve Levene istatiği ile analiz edilmiştir.  Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenlerin bağımsız anaokullarının fiziki yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin yaş, mesleki kıdem, eğitim durumu, görev yapılan okuldaki görev süresi değişkenlerine göre farklılaştığı; cinsiyet, görev alanı ve mezun olunan bölüm değişkenlerine göre ise farklılaşmadığı bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, bağımsız anaokullarının fiziki yeterlilikleri daha etkin bir şekilde denetlenmeli sonucuna ulaşılmaktadır.

Kaynakça

 • Başaran, İ. E. (1994). Eğitime Giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası (4. Baskı).
 • Baykal, A. (2004). Program Geliştirme Yaklaşımlarında Alansal Bağlam. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Blau, D. M. (2000). The production of quality on child-care centers: Another look. Applied Developmental Science, 4, 136-148.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative data analysis with SPSS release 8 for Windows. A guide for social scientists. London: Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (11. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Campaign for Fiscal Equity. (2001). Special report: The trial’s court decision. Vol. 3. Campaign for Fiscal Equity Inc. vs. State of New York. 29 AD3d 175, modified (NY. Ct. App. 2006).
 • David, T.G. & Weinstein, C.S. (1987). The built environment and children’s development. In Weinstein, C. S. &David, T.G. (Eds.), Spaces for Children: The Built Environment and Child Development . New York: Plenum Press.
 • Earthman, G. I. (2002). School facility conditions and student academic achievement. Document WWS-RR008-1002, University of California Los Angeles Institute for Democracy, Education, and Access.
 • Fidan N. & Erden, M. (1998). Eğitime Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Fine, M., Burns, A., Payne, Y. & Torre, M. E. (2004). Civic lessons: The color and class of betrayal. Teachers College Record, 106(11), 2193-2223.
 • Gürkaynak, İ. (1988). Çevresel Psikoloji: Doğası, Tarihçesi, Yöntemleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21(1)1-9.
 • Heft, H. (2001). Ecological Psychology in Context. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Hines, E. W. (1996). Building conditions and student achievement and behavior. Unpublished doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.
 • Hu, L. T. & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structural analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 • Kane, M. T. (2001). Current concerns in validity theory. Journal of Educational Measurement, 38(4), 319-342Kıldan, O. A. (2007). Okulöncesi Eğitim Ortamları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15, 501-510.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. 15. bs. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Knez, I. (2005). Attachment and Identity as Related to a Place and Its Perceived Climate. Journal of Environmental Psychology, 25, 207-218.
 • Lackney, R. A. (1999). Why optimal learning environments matter. Keynote Presentation, annual Meeting of the Alaska Chapter of the Council of Educational Facility Planners, International. Ontario, Canada.
 • Maxwell, L. E. (1999). School Building Renovation and Student Performance: One District's Experience. Council of Educational Facility Planners, International, Scottsdale, AZ.
 • Murat, M., Radmard, S., & Yıldırım, G. (2015). Epistemolojik İnanç Ölçeğine Göre İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Resmi Müfredata İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4, 312-322.
 • Putus, T., Tuomainen, A. & Rautiala, S. (2014). Chemical and Microbial Exposures in a School Building: Adverse Health Effects in Children. Archives of Environmental Health: An International.
 • Rivlin, L.G. & Wolf, M. (1972). The early history of a psychiatric hospital for children: expectations and reality. Environment and Behavior, 4(1), 33-72.
 • Sanoff, H. (2001). School building assessment methods. Washington: National Clearinghouse for Educational Facilities.
 • Sanoff, H.&Walden, R. (2012). School Environments. The Oxford Handbook of EnvironmentalandConservationPsychology, 276-294.
 • Schneider M. (2002). Do School Facilities Affect Academic Outcomes, National Clearinghouse for Educational Facilities, http://www.ncef.org/pubs/outcomes.pdf adresinden alınmıştır (erişim tarihi: 02.09.2015).
 • Thomason, A. C. & La Paro, K. M. (2009). Measuring the quality of teacher–child interactions in toddler child care. Early Education and Development, 20, 285-304.
 • Türe, E. & Karaküçük, S. A. (2011). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Eğitim Ortamlarının Fiziksel/Mekânsal Değişkenleri Açısından İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 165-199.
 • Williams v. the State of California. (2002). Plaintiffs’ liability disclosure statement. Superior Court of the State of California. County of San Francisco No. 312236, www.cde.ca.gov/eo/ce/wc/documents/wmssettlenotice2.doc adresinden alınmıştır (erişim tarihi: 02.09.2015).

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülay Karataç Bu kişi benim


Seçil Eda Kartal


İbrahim Kocabaş

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { ijofe303422, journal = {Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-3030}, address = {}, publisher = {Şahin ORUÇ}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi}, key = {cite}, author = {Karataç, Tülay and Kartal, Seçil Eda and Kocabaş, İbrahim} }
APA Karataç, T. , Kartal, S. E. & Kocabaş, İ. (2016). Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi . Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi , 2 (2) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijofe/issue/28468/303422
MLA Karataç, T. , Kartal, S. E. , Kocabaş, İ. "Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi" . Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 2 (2016 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijofe/issue/28468/303422>
Chicago Karataç, T. , Kartal, S. E. , Kocabaş, İ. "Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 2 (2016 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi AU - Tülay Karataç , Seçil Eda Kartal , İbrahim Kocabaş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 2 IS - 2 SN - -2149-3030 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi %A Tülay Karataç , Seçil Eda Kartal , İbrahim Kocabaş %T Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi %D 2016 %J Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi %P -2149-3030 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Karataç, Tülay , Kartal, Seçil Eda , Kocabaş, İbrahim . "Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi". Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi 2 / 2 (Aralık 2016): 1-19 .
AMA Karataç T. , Kartal S. E. , Kocabaş İ. Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2016; 2(2): 1-19.
Vancouver Karataç T. , Kartal S. E. , Kocabaş İ. Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi. 2016; 2(2): 1-19.
IEEE T. Karataç , S. E. Kartal ve İ. Kocabaş , "Bağımsız Anaokullarının Fiziki Alanlarının Yönetimi", Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 1-19, Ara. 2017

       

                         International Journal of Field Educatİon (IJOFE)

                                                      ISSN: 2149-3030