Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı 11, Sayfalar 22 - 50 2019-06-15

Comparison of Strategies Used by Preschool Teachers in Different Socio-Economic Level Schools
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması

Şakire OCAK KARABAY [1] , Damla GÜZELDERE AYDIN [2] , Sena ARICI [3]


In this research, it is aimed to compare the preventive approaches used by preschool teachers who work in schools from different socioeconomic levels in educational environments, by examining them in terms of functioning of the rules, organization of the physical environment, planning/implementation of daily education flow and creation of positive class atmosphere. While the study group used in the research was being created, disconfirming case sampling was used, and in this scope, studies were carried out with 24 preschool teachers from three independent kindergartens from low and high socio-economic levels, affiliated to the Ministry of National Education in the academic year of 2017-2018, in two central districts of İ-Izmir. "Semi-structured Teacher Interview Form for Evaluating Preventive Approaches" and "Observation Form for Evaluating Preventive Approaches of Teachers" were used as data collection tools in the research. Content analysis were used in the analysis of the data obtained through interview, while percentage calculation with descriptive statistics were used in the analysis of the data obtained through observation. Evaluation of the findings obtained from this study shows that the most fundamental difference between the teachers in both groups is the organization of the physical environment. It has been found that in schools that are economically supported and where the parents are cooperated with, the teachers' awareness and applications are higher in this respect. On the other hand, teachers have shown inadequate performance at the creation of a positive classroom atmosphere. When the results are evaluated in general, it is thought that the teachers need to improve their skills on the preventive approach. 

Bu araştırmada, farklı sosyoekonomik düzeye sahip okullarda görev yapmakta olan okulöncesi öğretmenlerinin eğitim ortamlarında kullandıkları önleyici yaklaşım biçimlerinin kuralların işleyişi, fiziksel ortamın düzenlenmesi, günlük eğitim akışının planlanması /uygulanması ve olumlu bir sınıf atmosferinin oluşturulması boyutlarında incelenerek karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada çalışma grubu oluşturulurken aykırı durum örneklemesine başvurulmuş ve bu kapsamda düşük ve yüksek sosyo-ekonomik düzeye sahip olan 2017-2018 eğitim öğretim yılında İzmir’e bağlı iki merkez ilçede Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı üç bağımsız anaokulundan 24 okul öncesi öğretmeni ile çalışma yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Önleyici Yaklaşımları Değerlendiren Yarı Yapılandırılmış Öğretmen Görüşme Formu” ve “Öğretmenlerin Önleyici Yaklaşımlarını Değerlendiren Gözlem Formu” kullanılmıştır. Görüşme yoluyla elde edilen verilerin analizinde içerik analizine; gözlem yoluyla elde edilen verilerin analizinde ise betimsel istatistik ile yüzde hesaplamasına başvurulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde her iki grupta yer alan öğretmenler arasındaki en temel farklılık fiziksel ortamın düzenlenmesi boyutunda ortaya çıkmıştır. Ekonomik açıdan desteklenen ve veliler ile işbirliği içerisinde bulunan okullarda öğretmenlerin bu boyuta yönelik farkındalık ve uygulamalarının daha yüksek seviyede olduğu saptanmıştır. Olumlu bir sınıf atmosferinin oluşturulması boyutunda ise öğretmenlerin yetersiz performans sergiledikleri görülmüştür. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde ise öğretmenlerin önleyici yaklaşıma yönelik uygulamalarda donanımlarının geliştirilmesine gereksinim olduğu düşünülmektedir.  

 • Adelman, Howard, Taylor, Linda. (2002), Fostering School, Family and Community Involvement. Safe and Secure: Guides to Creaiting Safer Schools. Northwest Regional Educational Laboratory, http://www.ncjrs.org/pdffiles1/ojjdp/book7.pdf, Erişim Tarihi: 25.09.2008.
 • Allen, K. P. (2010). Classroom management, bullying, and teacher practices. The Professional Educator, 34(1), 1-15.
 • Aral, N., Can Yaşar, M. (2015). 36-72 Aylık Çocuklar İçin Eğitim Programı. Okul Öncesi Eğitim Programları. Edt.: Aysel Köksal Akyol. s: 78-112 Ankara: Hedef Yayınları
 • Aysu, B., & Aral, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öğrenme merkezleri hakkındaki görüş ve uygulamalarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2561-2574.
 • Baker, C.B., Gentry, J., & Larmer, W. (2016). A model for online support in classroom Management: Perceptions of beginning teachers. Administrative Issues Journal: Connecting Education, Practice, and Research, 6(1(, 22-37.
 • Beaty, J.J. (2000) Skill for Preschool Teachers . Prentice –Hall Inc. Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, USA.
 • Beaty-O'Ferrall M. E., Green, A. Hanna F. (March, 2010). Classroom Management Strategies for Difficult Students Promoting Change through Relationships, Middle School Journal, 41(4), 4-11.
 • Bilir, A. (2014). Sınıf Yönetiminde Başarının Aracı: Önlemsel Model. Folklor/Edebiyat, 20(78), 203-214.
 • Canter, L. (2014). Classroom management for academic success. Solution Tree Press.
 • Carlson, J. S., Tiret, H. B., Bender, S. L., & Benson, L. (2011). The Influence of Group Training in the Incredible Years Teacher Classroom Management Program on Preschool Teachers’ Classroom Management Strategies. Journal of Applied School Psychology, 27, 134-154.
 • Cartleoge, G., & Kourea, L. (2008). Culturally responsive classrooms for culturally diverse students with and at risk for disabilities. Exceptional Children.74 (3), 351-371.
 • Christensen, L.B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri: Desen ve Analiz. (Çev. Ed.: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Crowther, I. & Wellhousen, K., (2004). Creating Effective Learning Environments. Kanada: Delmar Learning Thomson.
 • Cunningham, G. K. (2003). Can education schools be saved? (http://www.vestibular.uerj.br/vest2004/files/2004ef_d1_ing.pdf).
 • Çelik, M., Kök, M. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı Ve Donanımın Önemi, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 158-170
 • Denham, S. A.,Bassett, H. H. , & Zinsser, K. (2012) Early childhood teachers as socizlizers of young children’s emotional competence. Early Childhood Education Journal, 40, 137-143.
 • Domitrovich, C. E., Gest, S. D., Gill, S., Bierman, K. L., Welsh, J. A., & Jones, D. J. (2009). Fostering high quality teaching with an enriched curriculum and professional development: Head Start REDI. American Educational Research Journal, 46, 567–597.
 • Drang, D. M. (2011). Preschool teachers’ beliefs, knowledge, and practices related to classroom management (Unpublished doctoral dissertation). University of Maryland.
 • Emmer, E.T., Evertson, C.M. ve Worsham, M.E. (2003). Classroom management for secondary teachers. Boston: Allyn and Bacon.
 • Emmer, E. T.,& Stough, L. M. (2001). Classroom Management: A Critical Part of Educational Psychology, with Implications for Teacher Education. Educational Psychologist. 36(2), 103-112.
 • Erşan, Ş. (2011). “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İlgi Köşelerinde Serbest Oyun Etkinlikleri ile İlgili Görüş ve Uygulamalarının İncelenmesi.” Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara
 • Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Classroom management as a field of inquiry. In C. M. Evertson, & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
 • Fan, X. & Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: a metaanalysis. Educational Psychology Review, 13 (1), 1-22.
 • Fox, L., & Little, N. (2001). Starting early: School-wide behavior support in a community preschool. Journal of Positive Behavior Interventions, 3, 251–254.
 • Gartrell D. (2001 November). Replacing time-out part one – using guidence to build an encouraging classroom. Young Children, 8-16.
 • Güleç, S. ve Alkış, S. (2004). Öğretmenlerin sınıf ortamında kullandıkları davranış değiştirme stratejileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(17), 247-266.
 • Harrower, J. K., Fox, L., Dunlap, G., & Kincaid, D. (2000) Functional assessment and comprehensive early intervention. Exceptionality, 8, 189–204.Henniger. M. L. (2005). Teaching an introduction young children. New Jersey: Pearson Prentice.
 • Hieneman, M., Dunlap, G., & Kincaid, D. (2005). Positive behavior support strategies for students in general education settings. Psychology in the Schools, 42, 779-794.
 • Hohmann, M., Weikart, D.P., 2000. Küçük Çocukların Eğitimi. Çeviren: Sibel Saltiel Kohen ve Ülfet Öğüt. Hisar Eğitim Vakfı Yayınları. Kuruçeşme, İstanbul.
 • Howes, C., Phillipsen, L. C., & Peisner-Feinberg, E. (2000). The consistency of perceived teacher-child relationships between preschool and kindergarten. Journal of School Psychology, 38, 113–132.
 • Jalongo, R.M., Isenberg, P.J. (2000). Exploring your role in designing a safe, healthy, and appropriate early childhood environment. New Jersey: Prentice Hall.
 • Kağıtçıbaşı, C. & Ataca, B. 2015. Value of Children, Family Change, and Implications for the Care of the Elderly. Cross-Cultural Research, 49, 374-392.
 • Kandır, A., Çatlık, İ. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görevli Öğretmenlerin Okullarının Fiziksel Koşullarına Ve Sınıflarındaki İlgi Köşelerinin Özelliklerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, Mesleki Eğitim Dergisi, 8(15), 40-62.
 • Karabay, S. O., Ası, D. Ş. (2015). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıfta Uyguladıkları Kurallar ve Çocukların Kurallara Yönelik Farkındalık Düzeyleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), ss.69-86. DOI: 10.17679/iuefd.16331426.
 • Kaya, S., Lundeen, C., & Wolfgang, C. H. (2010). Discipline orientations of pre-service teachers before and after student teaching. Teaching Education, 21 (2), 157-169.
 • Kıldan, O. (2010). Okul Öncesi Eğitim Bağlamında: Eğitim Hizmetlerinde Kalite. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.15,111-130.
 • Kıldan, O. (2010). Okul Öncesi Eğitim Bağlamında: Eğitim Hizmetlerinde Kalite. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c.15,111-130.
 • Koçyiğit, S. & Baydilek, N. B. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal Of Education Faculty.,Cilt:XII, Sayı:I,1-28 .
 • Martin, A. J., Linfoot, Ken.,& Stephenson, J. (1999).How teachers respond to concerns about misbehavior in their classroom. Psychology in the Schools, 36(4),347-358.
 • Marzano, R.,J.& Marzano, J. , S. (2003). The Key to Classroom Management. Educational Leadership, 61(1), 6-13.
 • Marzano, R. J. (2006).Classroom assessment and grading that work. Alexandria, VA: ASCD.
 • McLoughlin, J.A. & Lewis, R. B. (2002). Özel Gereksinimli Öğrencilerin Ölçümlenmesi. (Ed. A. Ataman, Çev. F. Gencer). IV. Baskı, Gündüz Yayınevi, Ankara.
 • Mitchell-Copeland, J., Denham, S. A., & DeMulder, E.K., (1997). Q-sort assessment of child-teacher attachment relationships and social competence in the preschool. Early Education and Development, 8(1), pp: 27–39.
 • Murray, C., & Greenberg, M.T., (2001). Relationships with teachers and bonds with school: Social emotional adjustment correlates for children with and without disabilities. Psychology in the Schools, 38 (1), 25–41.
 • Özdemir, S. (2014). 5-6 Yas Grubu Çocukların Serbest Zaman Etkinliklerindeki Oyun Ve Oyuncak Tercihlerinin İncelenmesi, Journal Of Educational Science, 2(2), 1-15.
 • Özkubat, S. (2013). Okul öncesi kurumlarında eğitim ortamlarının düzenlenmesi ve donanım. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 58-66.
 • Parsonson, B. S. (2012). Evidence-based classroom behavior management strategies. Kairaranga, 13(1), 16-23.
 • Pianta, R.C. (1998). Enhancing relationships between children and teachers. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Pianta, R. C., & Hamre, B. K. (2001). Students, taechers, and relationship support: Consultant’s manual. U.S.A.: Psychological Assessment Resources, Inc.
 • Pianta, R., C., (2017). Çocuklar ve Öğretmenler Arasındaki İlişkilerin Zenginleştirilmesi, (Çev. Ş. Karabay, & D., Ası). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. (Orijinal çalışmanın yayın tarihi, 1999).
 • Ritchie S, Howes C. Program practices, caregiver stability, and child-caregiver relationships. Journal of Applied Developmental Psychology. 2003;24:497–516
 • Ritz, M., Noltemeyer, A., Davis, D., & Green J. (2014). Behavior management in preschool classrooms: Insights revealed through systematic observation and interview. Psychology in the Schools. 51(2). 181-197.
 • Sabol T., J.,& Pianta, R. C. (2012). Recent trends in research on teacher- child relationships. Attachment & Human Development, 14 (3), 213-231.
 • Sieberer-Nagler, K. (2016). Effective Classroom-Management & Positive Teaching. English Language Teaching, 9(1), 163-172. doi:10.5539/elt.v9n1p163
 • Sözbilir, M. (2010). Madde Analizi ve Test Geliştirme. 1/06/2018 tarihinde http://olcmevedegerlendirme.wordpress.com/about/ adresinden alınmıştır.
 • Tillery, A. D, Varjas, K. Meyers, J., & Collins, A. S. (2010). General Education Teachers’ Perceptions of Behavior Managements and Intervention Strategies. Journal of Pozitive Behavior Interventions. 12(2), 86-102.
 • Townsend-Butterworth, D.(2010). What to expect at preschool: the classroom everyt- hing about the environment is designed to help your child learn and grow. http://www2.scholastic.com/browse/article.jsp?id=136
 • Trivette, P., & Anderson, E. (1995). The effects of four components of parental involvement on eight-grade student achievement: structural analysis of nels-88 data. School Psychology Review, 24 (2), 51-59.
 • Van Hoorn, J., Noujrot, P., Scales, B. & Alward, K. (2003). Play at the center ofthe curriculum (3rd ed.).Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice Hall.
 • Vitto, J. M. (2003). Relationship-driven classroom management: Strategies that promote student motivation. Thousand Oaks, California: Corwin Press.
 • Wen, X., Elicker, J. G., & McMullen M.B. (2011). Early childhood teachers’ curriculum beliefs: are they consistent with bserved classroom practices?.Early Educatıon And Development, 22(6), 945–969. DOI: 10.1080/10409289.2010.507495
 • Westman S., & Bergmark, U. (2014). A strengthened teaching mission in preschool:teachers’ experiences, beliefs and strategies. International Journal of Early Years Education, 22(1), 73-88.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2013). Qualitative research from start to finish. USA: Guilford.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2240-0251
Yazar: Şakire OCAK KARABAY
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5618-1224
Yazar: Damla GÜZELDERE AYDIN
Kurum: İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

Orcid: 0000-0001-8249-6123
Yazar: Sena ARICI

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijoses450210, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {22 - 50}, doi = {10.20860/ijoses.450210}, title = {Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Ocak Karabay, Şakire and Güzeldere Aydın, Damla and Arıcı, Sena} }
APA Ocak Karabay, Ş , Güzeldere Aydın, D , Arıcı, S . (2019). Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (11) , 22-50 . DOI: 10.20860/ijoses.450210
MLA Ocak Karabay, Ş , Güzeldere Aydın, D , Arıcı, S . "Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması" . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 22-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoses/issue/43475/450210>
Chicago Ocak Karabay, Ş , Güzeldere Aydın, D , Arıcı, S . "Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2019 ): 22-50
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması AU - Şakire Ocak Karabay , Damla Güzeldere Aydın , Sena Arıcı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.20860/ijoses.450210 DO - 10.20860/ijoses.450210 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 50 VL - 6 IS - 11 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.450210 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.450210 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması %A Şakire Ocak Karabay , Damla Güzeldere Aydın , Sena Arıcı %T Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması %D 2019 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 6 %N 11 %R doi: 10.20860/ijoses.450210 %U 10.20860/ijoses.450210
ISNAD Ocak Karabay, Şakire , Güzeldere Aydın, Damla , Arıcı, Sena . "Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 6 / 11 (Haziran 2019): 22-50 . https://doi.org/10.20860/ijoses.450210
AMA Ocak Karabay Ş , Güzeldere Aydın D , Arıcı S . Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması. INDEX. 2019; 6(11): 22-50.
Vancouver Ocak Karabay Ş , Güzeldere Aydın D , Arıcı S . Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyde Yer Alan Okullarda Görev Yapan Okulöncesi Öğretmenlerinin Önleyici Boyutta Kullandıkları Stratejilerin Karşılaştırılması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 6(11): 22-50.