Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Examples of Activities Suitable for Bloom Taxonomy with Web 2.0 Tools in Teaching Turkish as a Foreign Language

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 4 - 25, 30.06.2022

Öz

The aim of the study is to present the created activities using Web 2.0 tools in accordance with the revised Bloom taxonomy of teaching Turkish as a foreign language as well as introducing the web 2.0 tools implemented to create activities utilizing an appropriate text chosen from B1 level. A screening model was used for this descriptive study. The data was generated from Web 2.0 tools as a reference source by selecting Bloom taxonomy as the framework for this study. Sevim AK's Ayakkabı Tamircisi text was written on the Emaze presentation tool. The Wordwall tool was employed the remembering step, the Padlet clipboard program in the understanding step, the Canva tool in the applying step, the Visme presentation tool in the analyze step, the Linoit clipboard tool in the evaluate step, and the Storyboardthat tool in the create step. All created activities are transferred to the Blendspace tool for convenience during the application

Kaynakça

 • Kaynakça Altrichter, H. (2020). The concept of quality in action research: Giving practitioners a voice in educational research. In Qualitative voices in educational research (pp. 40-55). Routledge. Ak, S. (2016). Mahalle Sineması (22. Baskı). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Akbulut, Y., Erişti, S. D. B., Kuzu, A., Yurdakul, I. K. ve Kurt, A. A. (Ed.). (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Arslanbaş, F ve İnal, E. (2021). Türkçenin Yabancı Dil olarak Uzaktan Öğretiminde İletişim Odaklı Web 2.0 Araçları ve Uygulama Örnekleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(Özel Sayı), 228-249.
 • Baş, B. ve Yıldırım, T. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 827-839.
 • Baş, B. ve Turhan, O. (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1233-1248.
 • Başkaya, K. ve Tursunovic, M. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İş Birlikli Öğrenme ve Padlet. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 2(2), 79-96.
 • Batıbay, E. F. ve Mete, F. (2019). Web 2.0 Uygulamalarının Türkçe Eğitiminde Motivasyona Etkisi: Kahoot Örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1029-1047.
 • Bümen, N. T. (2006). Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Blom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(142), 3-14.
 • Cristensen, L., Johnson, B. ve Turner, L. (2020). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Council of Europa (2018). Common European framework of reference for languages (CEFR). Strasbourg: Cambrigde University Press.
 • Durmuş, A. (2015). Akkoyunlu, B., İşman, A. Ve Odabaşı, F. (Ed). Web Araçları ve Eğitsel Uygulamalar. Eğitim Teknolojileri Okumaları. TOJET – Sakarya Üniversitesi. Karadağ, B.F. ve Garip, S. (2021). Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Uygulaması Olarak LearningApps’ın Kullanımı. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 4(1), 21-40.
 • Genç, A. ve Türker, M. S. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2018 (39), 251-266.
 • Gibbs, G. (2007). Analysing qualitative data. New York: Sage.
 • Göker, M. ve İnce, B. (2019). Web 2.0 Araçlarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı ve Akademik Başarıya Etkisi. Turkophone, 6(1), 12-22.
 • Kerpiç, A., & Bozkurt, A. (2011). Etkinlik tasarım ve uygulama prensipleri çerçevesinde 7. sınıf matematik ders kitabı etkinliklerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütsü Dergisi, 8(16), 303-318.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A Revision Of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practıve, 41(4), 212-218.
 • Medina, E. G. L., & Hurtado, C. P. R. (2017). Kahoot! A Digital Tool for Learning Vocabulary in a language classroom. Revista Publicando, 4(12), 441-449.
 • Mert. E. L. (2014). Türkçenin Eğitimi ve Öğretiminde Dört Temel Dil Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinde Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 23-48.
 • Özyalçın, K. E. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Metin Altı Soru Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik (1. Basım) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Telc, GmbH. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi. Öğrenim, öğretim ve değerlendirme (2.baskı). Avrupa Konseyi/ Modern Diller Bölümü. Almanya: Frankfurt/ Main.
 • Tenekeci, M. (2020). Türkçe öğretiminde web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile bunların öğretmenlerce bilinirliği. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 429-445.
 • Tok, M. ve Yığın, M. (2013). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 8, 132-147.
 • Yeşilyurt, Ş. (2019). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Web 2.0 Araçları. XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 2053-2067.
 • Yıldız, D. (2015). Türkçe Dersi Sınav Sorularının Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(2), 479-497.
 • Yıldız, D., ve Metin, M. Türkçe Öğretmenlerinin Teknolojik Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumları. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 9(2), 144-155.
 • Zarzycka-Piskorz, E. (2016). Kahoot it or not? Can games be motivating in learning grammar? Teaching English with Technology, 16(3), 17-36.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarıyla Bloom Taksonomisine Uygun Etkinlik Örnekleri

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 4 - 25, 30.06.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde etkinlik oluşturmada kullanılabilecek Web 2.0 araçlarını tanıtmak ve yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisine uygun olarak Web 2.0 araçlarıyla oluşturulan etkinlikleri sunmaktır. Tarama modelinde betimsel bir çalışma olan araştırma için B1 seviyesine uygun olan Sevim Ak’ın Ayakkabı Tamircisi metni seçilmiş ve bu metin kullanılarak etkinlikler oluşturulmuştur. Veriler Web 2.0 araçlarından elde edilerek oluşturulmuştur. Veri kaynaklarının incelenmesinde kullanılacak çerçeve olarak Bloom Taksonomisi seçilmiştir. Sevim Ak’ın Ayakkabı Tamircisi metni Emaze sunum aracına yazılmıştır. Hatırlama basamağında Wordwall aracı, anlama basamağında Padlet pano programı, uygulama basamağında Canva aracı, analiz basamağında Visme sunum aracı, değerlendirme basamağında Linoit pano aracı, yaratma basamağında da Storyboardthat aracı kullanılmıştır. Oluşturulan bütün etkinlikler uygulama sırasında kolaylık oluşturması için Blendspace aracına aktarılmıştır.

Kaynakça

 • Kaynakça Altrichter, H. (2020). The concept of quality in action research: Giving practitioners a voice in educational research. In Qualitative voices in educational research (pp. 40-55). Routledge. Ak, S. (2016). Mahalle Sineması (22. Baskı). İstanbul: Can Sanat Yayınları.
 • Akbulut, Y., Erişti, S. D. B., Kuzu, A., Yurdakul, I. K. ve Kurt, A. A. (Ed.). (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
 • Arslanbaş, F ve İnal, E. (2021). Türkçenin Yabancı Dil olarak Uzaktan Öğretiminde İletişim Odaklı Web 2.0 Araçları ve Uygulama Örnekleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(Özel Sayı), 228-249.
 • Baş, B. ve Yıldırım, T. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Teknoloji Entegrasyonu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(3), 827-839.
 • Baş, B. ve Turhan, O. (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisine Yönelik Web 2.0 Araçları: Poll Everywhere Örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1233-1248.
 • Başkaya, K. ve Tursunovic, M. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde İş Birlikli Öğrenme ve Padlet. Aydın TÖMER Dil Dergisi, 2(2), 79-96.
 • Batıbay, E. F. ve Mete, F. (2019). Web 2.0 Uygulamalarının Türkçe Eğitiminde Motivasyona Etkisi: Kahoot Örneği. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(4), 1029-1047.
 • Bümen, N. T. (2006). Program Geliştirmede Bir Dönüm Noktası: Yenilenmiş Blom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 31(142), 3-14.
 • Cristensen, L., Johnson, B. ve Turner, L. (2020). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Council of Europa (2018). Common European framework of reference for languages (CEFR). Strasbourg: Cambrigde University Press.
 • Durmuş, A. (2015). Akkoyunlu, B., İşman, A. Ve Odabaşı, F. (Ed). Web Araçları ve Eğitsel Uygulamalar. Eğitim Teknolojileri Okumaları. TOJET – Sakarya Üniversitesi. Karadağ, B.F. ve Garip, S. (2021). Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Uygulaması Olarak LearningApps’ın Kullanımı. Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 4(1), 21-40.
 • Genç, A. ve Türker, M. S. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Blogların Öğretim Amaçlı Kullanımı Üzerine Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2018 (39), 251-266.
 • Gibbs, G. (2007). Analysing qualitative data. New York: Sage.
 • Göker, M. ve İnce, B. (2019). Web 2.0 Araçlarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı ve Akademik Başarıya Etkisi. Turkophone, 6(1), 12-22.
 • Kerpiç, A., & Bozkurt, A. (2011). Etkinlik tasarım ve uygulama prensipleri çerçevesinde 7. sınıf matematik ders kitabı etkinliklerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitütsü Dergisi, 8(16), 303-318.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A Revision Of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practıve, 41(4), 212-218.
 • Medina, E. G. L., & Hurtado, C. P. R. (2017). Kahoot! A Digital Tool for Learning Vocabulary in a language classroom. Revista Publicando, 4(12), 441-449.
 • Mert. E. L. (2014). Türkçenin Eğitimi ve Öğretiminde Dört Temel Dil Becerisinin Geliştirilmesi Sürecinde Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(1), 23-48.
 • Özyalçın, K. E. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Metin Altı Soru Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik (1. Basım) Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Telc, GmbH. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi. Öğrenim, öğretim ve değerlendirme (2.baskı). Avrupa Konseyi/ Modern Diller Bölümü. Almanya: Frankfurt/ Main.
 • Tenekeci, M. (2020). Türkçe öğretiminde web uygulamaları ve mobil uygulamalar ile bunların öğretmenlerce bilinirliği. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 429-445.
 • Tok, M. ve Yığın, M. (2013). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 8, 132-147.
 • Yeşilyurt, Ş. (2019). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Web 2.0 Araçları. XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu. 2053-2067.
 • Yıldız, D. (2015). Türkçe Dersi Sınav Sorularının Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(2), 479-497.
 • Yıldız, D., ve Metin, M. Türkçe Öğretmenlerinin Teknolojik Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumları. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 9(2), 144-155.
 • Zarzycka-Piskorz, E. (2016). Kahoot it or not? Can games be motivating in learning grammar? Teaching English with Technology, 16(3), 17-36.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aylin ATEŞLİ>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5530-7494
Türkiye


Derya YILDIZ> (Sorumlu Yazar)
Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K.Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
0000-0002-5419-8986
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ateşli, A. & Yıldız, D. (2022). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Web 2.0 Araçlarıyla Bloom Taksonomisine Uygun Etkinlik Örnekleri . Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi , 5 (1) , 4-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijotfl/issue/70647/1039357

Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi | 2018 ISSN: