Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞ VE TUTUMLARI

Yıl 2022, Cilt: 3 Sayı: 1, 25 - 33, 01.06.2022

Öz

Bugünün ve yarının mimarı olan teknoloji çağının öğretmenlerinin, günümüzde oynadıkları roller de değişmiş olup öğrencilere yalnızca klasik yöntemlerle ders veren bir öğretmen yerine kendilerinden iyi bir eğitim uzmanı, güdüleyici bir lider ve öncü bir öğretim teknoloğu olmaları beklenmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin teknolojiyi kullanabilmesi, zengin öğrenme ortamları oluşturmaları günümüzün teknolojik eğitim ortamları ihtiyacına cevap vermekte ve etkili eğitim imkânı sağlamaktadır. Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş süreçlerinin her aşamasında kullanılması bilgisayar destekli eğitim olarak tanımlanmaktadır. Bilgisayar destekli eğitimin istenilen nitelikte sürdürülebilmesi yönündeki en önemli etmenlerden birisi bilgisayar destekli eğitimin uygulayıcısı olan öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime (BDE) ilişkin tutumlarıdır. Bu çalışmanın amacı ortaokul branş öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının yaş, cinsiyet, mesleki kıdem, branş, öğrenim düzeyi ve evinde bilgisayarı olup olmaması değişkenlerine göre incelenmesidir. Çalışmanın araştırma grubunu İstanbul İli; Çekmeköy İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ortaokullarda görev yapmakta olan ve araştırmaya tesadüfî olarak katılan 183 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş, cinsiyet, mesleki kıdem, branş, öğrenim düzeyi ve evinde bilgisayarı olup olmaması değişkenlerine göre bilgisyar destekli eğitime ilişkin tutumlarında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.

Kaynakça

 • Alkan, C. (1997). Eğitim teknolojisi. Ankara: Anı.
 • Aşkar, P. (1992). İlköğretimde bilgisayar: kuram ve uygulamalar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8), 209-216.
 • Başarıcı, R., Ural, A., (20090). Bilgisayar öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları, International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 165-176.
 • Becker, K. H., & Maunsaiyat, S. (2002). Thai students’ attitudes and concepts of technology. Journal of Technology Education, 13(2), 6–19.
 • Demirel, Ö., Seferoğlu, S., & Yağcı, E.(2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Kızılırmak, F. (2008). İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin bilgisayar destekli eğitime ilişkin görüşleri (Isparta ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi.) Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Kutluca, T., & Ekici, G. (2010). Examining teacher candidates’ attitudes and self-efficacy perceptions towards the computer assisted education. Hacettepe University, The Journal of Education, 38, 177–188.
 • Odabaşı, F. (1998). Bilgisayar destekli eğitim: çağdaş eğitimde yeni teknolojiler. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi.
 • Sağlam, B. (2006). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin Bilgisayar Destekli Eğitim ile İlgili Tutumlarının İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Sezer, A. (2011). Coğrafya öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-19.
 • Somyürek, S., & Yalin, H. İ. (2007). Bilgisayar destekli eğitim yazılımlarında kullanılan ön örgütleyicilerin alan bağımlı ve alan bağımsız öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 587-607.
 • Shashaani, L. (1993). Gender-based differences in attitudes toward computers. Computers & Education, 20(2), 169–181.
 • Uşun, S. (2004). Bilgisayar destekli öğretimin temelleri. Ankara: Nobel.
 • Yıldırım, S., & Kaban, A. (2010). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları. Uluslararası insan bilimleri Dergisi, 7(2), 158-168.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşe Akekin Başkaya 0000-0001-5788-2698

Erken Görünüm Tarihi 26 Mayıs 2022
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 30 Mart 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akekin Başkaya, A. (2022). ORTAOKUL BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞ VE TUTUMLARI. Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, 3(1), 25-33.

images?q=tbn%3AANd9GcSRmI3PyWhHEzu0GcR4VCZcs8WmlTRr8mPSkrLwlhJV7Y2pyBwd&usqp=CAUqMV-nsBH.png