Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 1, Sayfalar 19 - 25 2016-03-01

Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Nilgün Yurtsever [1] , Medine Yılmaz [2]


Amaç: Bu çalışmanın amacı İzmir ilinde çalışan evde bakım hemşirelerinin sosyodemografik özelliklerinin, hizmet sunumunda yaşadıkları güçlükler ile eğitim gereksinimlerinin belirlenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden çalışanların tamamı alınmıştır (N:71). Veri toplamada Bilgi Formu kullanılmıştır. Etik kurul izni alınmıştır.Bulgular:  Evde bakım hemşiresi olarak çalışanların hemşire (%64.8), ebe (%22.5) ve sağlık memuru (%12.7) olduğu , %46.5’inin devlet, %36.6’sının belediye ve %16.9’unun özel sektörde çalıştığı görülmüştür. Hemşirelerin %71.8’i kurumlarında evde bakım alanına ilişkin herhangi bir eğitim almamışlardır. Hemşirelerin %54.9’u hizmetiçi eğitime ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir. Hemşirelerin eğitim almak istedikleri konuların en sık “evde bakım gerektiren durum / hastalıkların yönetimi” (%47.9), “evde bakım hemşireliğinin görev tanımı rol ve sorumlulukları” (%42.2) ile “evde kullanılması gereken tıbbi cihaz ve malzemelere” (%36.4)  ilişkin olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin %42.3’ü kurum kaynaklı güçlüklere, %16.9’u fiziksel ortamdan kaynaklanan güçlüklere, %14.1 hasta ve hasta yakını kaynaklı güçlüklere birinci sırada yer vermiştir. Hemşirelerin %59.2’si işten ayrılmayı düşündüğünü belirtmiştir.Sonuç: Araştırma sonuçları doğrultusunda gelecekte daha da önemli hale gelecek olan evde bakım hizmetlerinin etkin olabilmesi için bu alanda çalışanların desteklenmesinin, nitelik ve niceliklerinin artırılmasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Evde bakım hemşireliği, İş ile ilgili güçlükler, Eğitim Gereksinimleri,
 • American Nurses Association: Scope and standartds of home health nursing practice,
 • Washington, DC, 2008. Erişim; 10 Aralık 2015.
 • http://www.nursingworld.org/scopeandstandardsofpractice.
 • Abele, C.L., Nies, M.A. (2010). Home Health and Hospice. İçinde: M.A. Nies, M. McEven.
 • Community/Public Health Nursing. 5th edition. Missiouri, Elsevier Saunders Co
 • Çoban, S. (2013). Evde Bakım hemşirelerinin çalışma alanında karşılaştıkları güçlüklerin ve
 • bakım vermede duyulan gereksinim alanlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek
 • Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Ellenbecker, C.H., Neal-Boylan, L., Samia L. (2006). What home healthcare nurses are
 • saying about their jobs. Home Healthcare Nurse, 24(5); 315-324
 • Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik. 10.03.2005 tarih ve 25751 sayılı
 • Resmî Gazete
 • Flynn, L. (2003). Agency characteristics most valued by home care nurses: findings of a
 • nation wide study. Home Healthcare Nurse, 21, 812–817.
 • Hasson H.,Arnetz JE. (2008).Nursing staff competence, work strain, stress and satisfaction in
 • elderly care: a comparison of home-based care and nursing homes., Journal of Clinical
 • Nursing, 17(4):468-81.
 • Kar, G. (2003). Evde bakım hizmeti veren hemşirelerin hizmetlerde yaşadıkları güçlükler ve
 • iş doyumu düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
 • Enstitüsü, İstanbul.
 • Leslie Neal- Boylan. (2006). An analysis of the differences between hospital and home health
 • care nurse. Home Healthcare Nurse; 24 (8);
 • Malak, B., Üstün, B. (2011). Hemşirelerin sosyotropi-otonomi kişilik özellikleri ve
 • tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık
 • Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 1–16
 • Martin, K.S., Bowles, K.H. (2014). Nurse in home health and hospice. İçinde: M. Stanhope, J.
 • Lancaster. Public Health Nursing: population centered health care in the community.
 • th edition. Missiouri, Elsevier Mosby
 • Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları
 • Hakkında Yönerge. Erişim: 10 Kasım 2015. http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-
 • /saglik-bakanliginca-sunulan-evde-saglik-hizmetlerinin-u-.html.
 • Samia, L.W., Ellenbecker, C.H. Friedman DH, Dick C. (2012). Home care nurses' experience
 • of job stress and considerations for the work environment. Home Health Care Services
 • Querterly, 31: 243-265
 • Smith-Stoner, M. (2004). Home care nurses’ perceptions of agency and supervisory
 • characteristics: Working in the rain. Home Healthcare Nurse, 22, 536–546
 • (Stanhope, M., Lancaster, J. (2008). Public Health Nursing: population centered health care in the community. 8th edition. Missiouri, Elsevier Mosby
 • https://www.healthcare.gov/glossary/home-health-care/ (Erişim:28 Kasım 2015)
 • (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-12606/hemsirelik-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-y-.html) Erişim ;10 Aralık 2015.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nilgün Yurtsever

Yazar: Medine Yılmaz

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2016

Bibtex @ { ikcusbfd106552, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {19 - 25}, doi = {}, title = {Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Yurtsever, Nilgün and Yılmaz, Medine} }
APA Yurtsever, N , Yılmaz, M . (2016). Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 19-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/25505/106552
MLA Yurtsever, N , Yılmaz, M . "Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 19-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/25505/106552>
Chicago Yurtsever, N , Yılmaz, M . "Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 19-25
RIS TY - JOUR T1 - Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi AU - Nilgün Yurtsever , Medine Yılmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 25 VL - 1 IS - 1 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi %A Nilgün Yurtsever , Medine Yılmaz %T Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi %D 2016 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yurtsever, Nilgün , Yılmaz, Medine . "Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Mart 2016): 19-25 .
AMA Yurtsever N , Yılmaz M . Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(1): 19-25.
Vancouver Yurtsever N , Yılmaz M . Evde Bakım Alanında Çalışan Hemşirelerin Çalışma Koşulları, Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(1): 25-19.