Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 15 - 20 2016-09-25

İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi

Derya UZELLİ YILMAZ [1] , Esra AKIN KORHAN [2] , Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT [3] , Yurdanur DİKMEN [4] , Gönül DÜZGÜN [5] , Ayşegül EREM [6]İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi

 

Özet (≤250 KELİME)

 • Amaç: Araştırma, iki ayrı bölgeye uygulanan subkutan enjeksiyonun ağrı ve ekimoz oluşumuna etkisinin belirlenmesi amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra, İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinin palyatif bakım kliniğinde 15 Haziran 2013 - 30 Aralık 2013 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma örneklemini yetişkin, bilinci açık, işitme engeli olmayan, gebe olmayan, hematolojik hastalığı bulunmayan, alerji öyküsü olmayan, kol ve abdominal bölge doku bütünlüğü bozulmamış ve ilk kez antikoagülan tedavi uygulanacak olan 70 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında “Hasta Tanıtım Formu”, “Ekimoz Takip Çizelgesi” ve “Vizüel Analog Skala” kullanılmıştır. Kol ve abdominal bölgeye subkutan enjeksiyon uygulanan hastaların enjeksiyon alanı işaretlenmiş, enjeksiyondan 48 saat sonra bölge gözlenmiş, cetvel yardımıyla ekimoz büyüklüğü belirlenip kaydedilmiştir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 63.62±12.74 yıldır. Hastaların %71.4’ünün kronik hastalığı mevcuttur. Kol bölgesinden yapılan enjeksiyon sonrasında oluşan ortalama ekimoz büyüklüğü 0.82±0.45 cm olarak bulunurken, abdominal bölgeden yapılan subkutan enjeksiyon için ortalama ekimoz büyüklüğü 0.65±0.450.82 cm olarak bulunmuştur. Kol ve abdominal bölgeden yapılan subkutan enjeksiyon sonrası oluşan ekimoz büyüklükleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Hastaların işlem sırasında ağrı şiddeti skorları kol bölgesinde ortalama 4.32±1.27, abdominal bölgede ortalama 3.45±1.68 olarak bulunmuştur. Hastaların kol ve abdominal bölgeden yapılan subkutan enjeksiyon sonrası ağrı skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonucunda, hastaların abdominal bölgeden yapılan enjeksiyonda daha az ağrı hissettikleri ve ekimoz büyüklüklerinin daha az olduğu saptanmıştır. Subkutan enjeksiyon uygulamalarında abdominal bölgenin kol bölgesine tercihen kullanımının deride ekimoz oluşumunu ve ağrı düzeyini azaltacağı söylenebilir

Anahtar Kelimeler: (3-5 Kelime): Subkutan enjeksiyon, Ekimoz, Ağrı

 


Effect of Subcutaneous Injection Applied to Two Different Areas on Formation of Pain and Ecchymoses

 

Abstract (≤250 WORDS)

Objective: This research was conducted quasi-experimentally to detect the effect of subcutaneous injection, which was applied to two different areas, on formation of pain and ecchymosis. Material and Method: The study was conducted after the research ethical committee approval, in palliative care clinic of a training and research hospital in Izmir between June, 15 and December, 30 in 2013. The study sample was composed of 70 patients who were adults, conscious, not hear-impaired, not pregnant, did not have allergy history and hematologic disease, had undestroyed tissue integrity in leg and abdominal site and would undergo anticoagulant treatment for the first time. During the data collection, “Patient Identification Form”, “Ecchymosis Inspection Form” and “Visual Analogue Scale” were used. The injection area of the patients, whose arms and abdominal areas were subjected to subcutaneous injection, were marked. After 48 hours, these areas were examined and the size of the ecchymosis was determined via a rule and recorded. Findings: The mean age of the patients was 63.62±12.74 years. 71.4% of the patients had chronic diseases. While the ecchymosis size in arm was 0.82±0.45, the ecchymosis size in abdominal region was

0.65±0.450.82. There was a statistically significant difference between ecchymosis size which was formed after subcutaneous injection in arm and abdominal regions. The mean scores of severity in the patients during process were found to be 4.32±1.27 for the arm area and 3.45±1.68 for the abdominal area. There was a statistically significant difference between pain score of patients in arm and abdominal areas during the subcutaneous injection. Conclusion: Consequently, it was found that the patients felt less pain during injection that was applied to abdominal region and the ecchymosis sizes were also smaller. In the applications of subcutaneous injection, the use of abdominal area rather than arm area can be claimed to decrease ecchymosis formation and level of pain. Efforts should be made to inform the families and include the infants in the screening programme who cannot pass the initial screening tests and who are not involved in further control tests.

Keywords: (3-5 Words): Subcutaneous injection, Ecchymosis, Pain.


Subkutan enjeksiyon, Ekimoz, Ağrı
 • Acaroğlu, R., & Şendir, M. (2001). Antikoagülanların kullanımında hasta eğitiminin önemi. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12, 69-77.
 • Akça Ay, F. (2008). İlaç Uygulamaları. Temel Hemşirelik Kavramlar, İlkeler,Uygulamalar (337-341). İstanbul: Medikal Yayıncılık, İstanbul
 • Akça Ay F. (2011). Mesleki temel kavramlar. İçinde Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler (16-21). İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.
 • Atabek, Aştı T., & Karadağ, A. (2012). Hemşirelik esasları hemşirelik bilimi ve sanatı. İçinde Hemşireliğin doğası (26-35). İstanbul: Akademi Basın ve Yayıncılık.
 • Avşar, G. (2010). Subkutan heparin uygulamalarında dört farklı yöntemin ekimoz, hematom ve ağrıya neden olma yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum, 36-37.
 • Chan, H. (2001). Effects of injection duration on site-pain intensity and bruising associated with subcutaneous heparin. Journal of Advanced Nursing, 35(6), 882-892.
 • Cline, M.E., Herman, J., Show, F., et al (1992). Standardization of the visual analoque scale. Nursing Research, 41(6), 378-379.
 • Craven, R.F., & Hirnle, C.J. (2003). Fundamentals of nursing: Human health and function (513-575). Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
 • Crips, J., & Taylor, C. (2001). Fundamentals of nursing concept, process, and practice (940-944). Australia: Mosby Company.
 • Fahs, P., & Kinney, M. (1991). The abdomen, thigh and arm as sites for subcutaneous sodium heparin injections. Nursing Research, 40, 204–207.
 • Gümüş, N.Y. (2000). İlaç etkinliğinde hemşirenin vazgeçilmezliği. I. Uluslar Arası VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, İstanbul, 8-10 Nisan, 44.
 • Hadley, SA., Chang, M., & Rogers, K. (1996). Effect of syringe size on bruising following subcutaneous heparin injection, Ame Journal of Critical Care, 5(4), 271-276.
 • Karadakovan, A., & Aslan E.F. (2010). Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. İçinde A (137-160). Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Karadakovan, A., & Aslan E.F. (2010). Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. İçinde Derinin değerlendirilmesi (1044-1045). Ankara: Nobel Kitabevi.
 • Kayaalp, O. (1988). Tıbbi Farmakoloji (1328-1344). Ankara: Feryal Matbaacılık.
 • Kayaalp, O. (2000). Tıbbi Farmakoloji-Rasyonel Tedavi Yönünden (581- 611). Ankara: Feryal Matbaacılık.
 • Kazan, E.E., & Görgülü, S. (2009). Hemşirelerin subkutan düşük molekül ağırlıklı heparin enjeksiyonu uygulamasına ilişkin becerileri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 1-13.
 • Kuzu, N. (1999). Subkütan heparin enjeksiyonu: Ekimoz, hematom ve ağrı gelişimi nasıl önlenir?. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(2), 40-46.
 • Kuzu, N., & Uçar, N. (2001). The effect of cold on the occurrence of bruising, hematoma and pain at the injection site in subcutaneous low moleculer weight heparin. International Journal of Nursing Studies, 38, 51-59.
 • Küçükgüçlü, Ö., & Okumuş, H. (2010). Subkutan antikoagulan tedavi uygulanan hastalarda cilde buz uygulamanın ekimoz oluşumu üzerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(4), 182-186.
 • McConnell, E.A. (2000). Do’s & don’ts: Administering subcutaneous heparin. Nursing, 30(6), 17-22.
 • Palese, A., Aidone, E., Dante, A., & Pea, F. (2013). Occurrence and extent of bruising according to duration of administration of subcutaneous low molecular-weight heparin a quasi-experimental casecrossover study. Journal of Cardiovascular Nursing, 28(5), 473-482.
 • Perry, A.G., & Potter, P.A. (2011). Klinik uygulama becerileri ve yöntemleri. (T. Atabek Aştı ve A. Karadağ, Çev). Adana: Nobel Tıp Kitabevi.
 • Pope, B.B. (2002). How to administer subcutaneous and intramusculer injections. Nursing, 32(1), 50-51.
 • Potter, P.A., & Perry, A.G. (1997). Fundamentals of nursing concepts,process and practice (828-833). U.S.A: A Times Mirror Company.
 • Pourghaznein, T., Azimi, VA., & Jafarabadi, M.A. (2013). The effect of injection duration and injection site on pain and bruising of subcutaneous injection of heparin. Journal of Clinical Nursing, 23, 1105–1113.
 • Rızalar, S., & Güner, T. (2007). Subkutan antikoagülan uygulanan hastalarda ekimoz oluşma sıklığı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 24, 19-25.
 • Rosdahl, B.C. (1995). Textbook of basic nursing (737-740). Philadelphia: J.B. Lippincott
 • Ross S., & Soltes D. (1995). Heparin and hematom: does ice make a difference? Journal of Advanced Nursing, 21, 434-439.
 • Rushing, J. (2004). How to administer a subcutaneous injection. Nursing, 34(6), 32-33.
 • Sabuncu, N. (2008). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. İçinde İlaçların veriliş yolları (277-358). İstanbul: Alter Yayıncılık, İstanbul.
 • Salerno, M. (2003). Mosby’s pharmacology in nursing (622-630). Missouri: St Louis.
 • Şenturan, L., Karabacak, Ü., Ecevit Alpar, Ş., et al (2008). Hemşirelerin kullanıma hazır enjektörlerle subkutan yolla heparin uygulamaları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 1(2), 30-42.
 • Stewart, F.P.S., & Kinney, M.R. (1991). The abdomen, thigh and arm as sites for subcutaneous sodium heparin injections. Nursing Research, 40(4), 204-207.
 • Timby, B.K. (1996). Fundamental skills and concepts in patient care (734- 739). Philadelphia: J.B. Lippincott Company.
 • Ulusoy, M.F., & Görgülü, R.S. (1996). Hemşirelik esasları-temel kuram, kavram, ilke ve yöntemler (207-210). Ankara: 72 TDFO Ltd. Şti.
 • Wooldridge, J.B., & Jackson, J.G. (1988). Evaluation of bruises and areas of induration after two techniques of subcutaneous heparin injection. Heart & Lung, 17(5):476-82.
 • Yıldırım, N. (2005). Subkütan heparin enjeksiyonlarında farklı yöntem uygulamanın komplikasyon oluşturma yönünden değerlendirilmesi, Hemşirelik Dergisi, 55.
 • Zaybak, A. (2008). Subkutan heparin enjeksiyonundan sonra uygulanan basıncın ekimoz oluşumuna etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 12 (3), 1-8.
 • Zaybak, A., & Khorshid, L. (2008.) A study on the effect of the durati¬on of subcutaneous heparin injection on bruising and pain. Journal of Clinical Nursing, 17(3), 378-385.
 • Zeraatkari, K., Karimi, M., Shahrzad, M. K., Changiz, T. (2005). Comparison of heparin subcutaneous injection in thigh, arm and abdomen. Canadian Journal of Anesthesia, 52(1), 109 .
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Derya UZELLİ YILMAZ
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı,

Yazar: Esra AKIN KORHAN
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı,

Yazar: Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT

Yazar: Yurdanur DİKMEN
Kurum: Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Sakarya

Yazar: Gönül DÜZGÜN
Kurum: Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Eğitim Hemşiresi

Yazar: Ayşegül EREM
Kurum: 4İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uygulamalı Matematik ve İstatistik

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Eylül 2016

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd595239, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {15 - 20}, doi = {}, title = {İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi}, key = {cite}, author = {UZELLİ YILMAZ, Derya and AKIN KORHAN, Esra and HAKVERDİOĞLU YÖNT, Gülendam and DİKMEN, Yurdanur and DÜZGÜN, Gönül and EREM, Ayşegül} }
APA UZELLİ YILMAZ, D , AKIN KORHAN, E , HAKVERDİOĞLU YÖNT, G , DİKMEN, Y , DÜZGÜN, G , EREM, A . (2016). İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (3) , 15-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47252/595239
MLA UZELLİ YILMAZ, D , AKIN KORHAN, E , HAKVERDİOĞLU YÖNT, G , DİKMEN, Y , DÜZGÜN, G , EREM, A . "İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 15-20 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47252/595239>
Chicago UZELLİ YILMAZ, D , AKIN KORHAN, E , HAKVERDİOĞLU YÖNT, G , DİKMEN, Y , DÜZGÜN, G , EREM, A . "İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 15-20
RIS TY - JOUR T1 - İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi AU - Derya UZELLİ YILMAZ , Esra AKIN KORHAN , Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT , Yurdanur DİKMEN , Gönül DÜZGÜN , Ayşegül EREM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 20 VL - 1 IS - 3 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi %A Derya UZELLİ YILMAZ , Esra AKIN KORHAN , Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT , Yurdanur DİKMEN , Gönül DÜZGÜN , Ayşegül EREM %T İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi %D 2016 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD UZELLİ YILMAZ, Derya , AKIN KORHAN, Esra , HAKVERDİOĞLU YÖNT, Gülendam , DİKMEN, Yurdanur , DÜZGÜN, Gönül , EREM, Ayşegül . "İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 / 3 (Eylül 2016): 15-20 .
AMA UZELLİ YILMAZ D , AKIN KORHAN E , HAKVERDİOĞLU YÖNT G , DİKMEN Y , DÜZGÜN G , EREM A . İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(3): 15-20.
Vancouver UZELLİ YILMAZ D , AKIN KORHAN E , HAKVERDİOĞLU YÖNT G , DİKMEN Y , DÜZGÜN G , EREM A . İki Farklı Bölgeye Uygulanan Subkutan Enjeksiyonun Ağrı ve Ekimoz Oluşumuna Etkisi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(3): 20-15.