Yıl 2016, Cilt 1 , Sayı 3, Sayfalar 21 - 27 2016-09-25

Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma

Derya UZELLİ YILMAZ [1] , Esra AKIN KORHAN [2] , Burcu BAYSAN [3] , Esra TAN [4] , Ayşegül EREM [5] , Serkan ÇELİK [6] , Gülay OYUR ÇELİK [7]Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma

 

Özet (≤250 KELİME)

Amaç: Araştırma, mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda müzik terapinin sedasyon düzeyi ve yaşamsal belirtiler üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, deneysel desende tasarlanmış, randomize kontrollü bir pilot çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, bir eğitim ve araştırma hastanesinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğinde yatmakta olan, mekanik ventilasyon desteğinde olan, yetişkin yaş grubu, nörolojik

ve psikiyatrik hastalık tanısı almamış, sedasyon tedavisi uygulanan, nöromüsküler bloker ilaç tedavisi almayan, yüksek doz inotrop desteğinde olmayan, hemodinamik stabilliği olan, mekanik ventilatör modları aynı, Glaskow koma skalası puanı 9 ve üstünde olan, işitme problemi olmayan hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Hasta Tanıtım Formu”, “Yaşamsal Belirtiler İzlem Formu” ve “Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliğinin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Deney grubunda yer alan hastalara 60 dakika süre ile Klasik Batı Müziği eserleri (Barok Dönemi) kulaklık ile dinlettirilmiştir. Müzik terapinin 0., 30. ve 60. dakikalarında ölçümlere ilişkin veriler ilgili formlara kaydedilmiştir. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, The Friedman ve Wilcoxon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Deney grubundaki hastaların müzik terapinin 0., 30. ve 60. dakikalarında ölçülen sistolik ve diyastolik kan basıncı ile oksijen satürasyonu değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, kontrol grubunun aynı dakikalarda ölçülen değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Deney grubunun müzik terapinin 0. ve 60. dakikalarında Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliğinin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sonuç: Araştırmamızın sonuçları, müzik terapinin mekanik ventilasyon desteğinde olan hastalarda sedasyon ihtiyacını azalttığını, yaşam bulguların değerlerini olumlu yönde etkilediğini

göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: (3-5 Kelime): Mekanik Ventilasyon, Müzik Terapi, Sedasyon Düzeyi, Yaşamsal Belirtiler

 


The Effect of Music Therapy on Sedation Levels and Vital Signs of Patients under Mechanical Ventilatory Support: A Pilot Study

 

Abstract (≤250 WORDS)

Objective: The study was conducted to investigate the effects of music therapy on sedation levels and vital signs of patients under mechanical ventilation support. Material and Method: The study which was designed in an experimental design is a randomized controlled pilot study. The study sample was composed of patients hospitalized at Anesthesiology and Reanimation Clinic of an education and research hospital, were under mechanical support, in the adult age group, without a diagnosis of neurological and psychiatric disorder, taking sedation therapy, not receiving treatment of neuromuscular blocker medications, not in highdose inotropic support, had hemodynamic stability, had similar mechanical ventilation modes, had 9 or above Glascow coma scale, and without a hearing problem.. Data were collected with “Patient Identification Form”, “Vital Signs Patient Follow-up Form” and “Sedation Scale for the Assessment of the American Association of Intensive Care Nurses”. Intervention group patients listened up the music consists of Classical Music is “Barouque period” works by using the headphones for 60 minutes. Measurement data of the patients were recorded at baseline (0. minute), , at the 30th minute and the 60th minute of the therapy. Data were analysed with number, percentage, mean and The Friedman and Wilcoxon tests. Findings: While a significant difference for the patients in experimental group was found between systolic and dialostic blood pressure, and oxygen saturation scores at the 0th , 30th and 60th minutes of the music therapy, no significant difference between the values at the same minutes was determined for the control group. There was a statistically significant difference between the mean scores from the sub-scales of American Association of Intensive Care Nurses Scale at mthe 0th and 60th minutes of the music therapy of the experimental group. Conclusion: These results suggest that music therapy reduces the need for sedation in patients on mechanical ventilation support and positively affect the value of vital signs.

Keywords: (3-5 Words): Mechanical Ventilation, Music Therapy, Sedation Level, Vital Signs


Mekanik Ventilasyon, Müzik Terapi, Sedasyon Düzeyi, Yaşamsal Belirtiler
 • Akgül, A. (2003). Tıbbi arastırmalarda istatistiksel analiz teknikleri. İçinde SPSS uygulamaları. Ankara: Emek Ofset Yayınevi.
 • Akın Korhan, E., Khorshid, L., & Uyar, M. (2011). The effect of music therapy on physiological signs of anxiety in patients receiving mechanical ventilatory support. Journal of Clinical Nursing, 20(7-8), 1026-1034.
 • Akın Korhan, E., Khorshid, L., Uyar, M., & Çankaya, G. (2013). Amerikan Yoğun Bakım Hemşireler Birliği’nin Sedasyon Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe çevirisinin güvenirlik çalışması. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 21(1), 40-48.
 • Akıncı, SB., Kanbak, M., Güler, A., Canbay, M., & Aypar, Ü. (2007). Mekanik ventilasyondaki hastalarda stres yaratan deneyimler. Türk Anestiyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 35(5), 320-328.
 • Alasad, J., & Ahmad, M. (2005). Communication with critically ill patients. Journal of Advanced Nursing, 50(4), 356-362.
 • Aldridge, D., Gustorff, D., & Hannich, H.J. (1990). Where am i? Music therapy applied to coma patients. Journal of the Royal Society of Medicine, 83, 345-346.
 • Allen, K., et al (2001). Normalization of hypertensive responses during ambulatory surgical stres by perioperative music. Psychosomatic Medicine, 63, 487-492.
 • Almerud, S., & Peterson, K. (2003). Music therapy a comolementary treatment for mechanically ventilated intensive care patients. Intensive and Critical Care Nursing, 19(1), 21-30.
 • Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok degiskenli istatistiksel yöntemlere giriş I. Ankara: Bağırgan Yayınevi.
 • Angela O., Chang Y., Chan M. & Chan W. (2005) Music and its effect on the physiologial responses and anxiety levels of patients receiving mechanical ventilation: a pilot study. Journal of Clinical Nursing, 14(5), 609-622.
 • Chlan, L. (1998). Effectiveness of a music therapy intervention on relaxation and anxiety for patients receiving ventilatory assistance. Heart&Lung, 27(3), 169-175.
 • Chlan, L. (1999). A single session of music therapy decreased anxiety and improved relaxation in adults who required mechanical ventilation. Evidence-Based Nursing, 2:49. - Chlan, L.L. (2004). Relationship between two anxiety instruments in patients receiving mechanical ventilatory support. Journal of Advanced Nursing, 48(5), 493-499.
 • Cooke, M., Chaboyer, W., & Hiratos, M.A. (2005). Music and its effect on anxiety in short waiting periods: a critical appraisal. Journal of Clinical Nursing, 14, 145-155.
 • Daykin, N., Bunt L., & McClean S. (2006). Music and healing in cancer care: a survey of supportive care providers. The Arts in Psychotherapy, 10, 1016.
 • De Jong, M.J., et al (2005). Development of the American Association of Critical- Care Nurses’ Sedation Assessment Scale for critically ill patients. American Journal of Critical Care, 14(6), 531-544.
 • Dijkstra, B.M., Gamel, C., van der Bijl, J.J., Bots, M.L., & Kesecioğlu J. (2010). The effects of music on physiological responses and sedation scores in sedated, mechanically ventilated patients. Journal of Clinical Nursing; 19, 1030–1039.
 • Edwards, J. (2005). Possibilities and problems for evidence-based practice in music therapy. The Arts in Psychotherapy, 32(4), 293-301.
 • Egerod, I. (2002). Uncertain terms of sedation in ICU. How nurses and physicians manage and describe sedation for mechanically ventilated patients. Journal of Clinical Nursing, 11(6), 831-840.
 • Fontaine, D.K. (1994). Nonpharmacologic management of patient distress during mechanical ventilation. Critial Care Clinics, 10(4), 695-708.
 • Guttormson, J.L., Chlan, L., Weinert, C., & Savik, K. (2010). Factors influencing nurse sedation practices with mechanically ventilated patients: A U.S. national survey. Intensive and Critical Care Nursing, 26, 44-50.
 • Kaygusuz, K., Gürsoy, S., Kunt, N., & Kafalı, H. (2004). Yoğun bakımda kullanılan sedatif ajanların hemodinami ve oksijen transportu üzerine etkileri. Erciyes Tıp Dergisi, 26(4): 165-177.
 • Kress, J.P., & Hall, J.B. (2006). Sedation in the mechanically ventilated patients. Critical Care Medicine, 34(10), 2542-2546.
 • Lee, O.K.A., Chung Y.F.L., Chan M.F. & Chan W.M. (2005). Music and its effect on the physilogical responses and anxiety levels of patients receiving mechanical ventilation: a pilot study. Journal of Clinical Nursing, 14, 609-620.
 • Nieuwenhuijs, D., Coleman, E.L., Douglas, N.J., Drummond, G.B., &Dahan, A. (2002). Bispectral index values and spectral edge frequency at different stages of physiologic sleep. Anesthesia and Analgesia, 94, 125-129.
 • Ostermann, M.E., Keenan, S.P., Seiferling, R.A., & Sibbald, W.J. (2000). Sedation in the intensive care unit: A systematic review. JAMA, 283, 1451-1459.
 • Pudas-Tähkä, S.M., Axelin, A., Aantaa, R., Lund, V., & Salanterä, S. (2009). Pain assessment tools for unconscious or sedated intensive care patients: a systematic review. Journal of Advanced Nursing, 65(5), 946-56.
 • Roteta, I. (2003). Music therapy effectiveness to decrease anxiety in mechanically ventilated patients. Enferm Intensiva, 14(2), 43-48.
 • Samuelson, K., Lundberg, D., & Fridlund, B. (2006). Memory in relation to depth of sedation in adult mechanically ventilated intensive care patients. Journal of Intensive Care Medicine, 32, 660-667.
 • Sarıcaoğlu, F., Akıncı, SB., Dal, D., & Aypar, Ü. (2005). Yoğun bakım hastalarında analjezi ve sedasyon. Hacettepe Tıp Dergisi, 36, 86-90.
 • Seyhan, TÖ. (2006). Yoğun bakımda kullanılan sedatif ve analjezik ajanlar. Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 4(1), 45-49.
 • Tsay, S.L., Wang, J.C., & Chung, U.L. (2005). Effects of Acupressure Therapy for Patients Having Prolonged Mechanical Ventilation Support. Journal of Advanced Nursing, 52(2), 142-150).
 • Uyar, M., & Akın Korhan, E. (2011). Yoğun bakım hastalarında müzik terapinin ağrı ve anksiyete üzerine etkisi. Ağrı Dergisi, 23(4), 139- 146.
 • Uyar, M. (2006). Mekanik ventilasyonda sedasyon. Yoğun Bakım Derneği mDergisi, 4(1), 65-70.
 • Van Dishoeck, A.M., Van der Hooft, T., Simoons, M.L., Van der Ent, M., & Scholte op Reimer W J.M. (2009). Reliable assessment of sedation level in routine clinical practice by adding an instruction to the ramsay scale. European Journal of Cardiovascular Nursing, 8, 25-128.
 • Yaman Aktaş, Y., & Karabulut N. (2015). The effects of usic therapy in endotracheal suctioning of mechanically ventilated patients. Nursing Critical Care, 21(1), 44-52.
 • Wong H.L., Lopez-Nahas V., & Molassiotis A. (2001) Effects of music therapy on anxiety in ventilator dependent patients. Heart & Lung, 30(5), 376-387.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Derya UZELLİ YILMAZ
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Yazar: Esra AKIN KORHAN
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Yazar: Burcu BAYSAN
Kurum: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yazar: Esra TAN
Kurum: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yazar: Ayşegül EREM
Kurum: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uygulamalı Matematik ve İstatistik

Yazar: Serkan ÇELİK
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Rekreasyon Bölümü

Yazar: Gülay OYUR ÇELİK
Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 25 Eylül 2016

Bibtex @araştırma makalesi { ikcusbfd595256, journal = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {2458-9799}, address = {}, publisher = {İzmir Katip Çelebi Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {21 - 27}, doi = {}, title = {Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma}, key = {cite}, author = {UZELLİ YILMAZ, Derya and AKIN KORHAN, Esra and BAYSAN, Burcu and TAN, Esra and EREM, Ayşegül and ÇELİK, Serkan and OYUR ÇELİK, Gülay} }
APA UZELLİ YILMAZ, D , AKIN KORHAN, E , BAYSAN, B , TAN, E , EREM, A , ÇELİK, S , OYUR ÇELİK, G . (2016). Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (3) , 21-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47252/595256
MLA UZELLİ YILMAZ, D , AKIN KORHAN, E , BAYSAN, B , TAN, E , EREM, A , ÇELİK, S , OYUR ÇELİK, G . "Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 21-27 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/47252/595256>
Chicago UZELLİ YILMAZ, D , AKIN KORHAN, E , BAYSAN, B , TAN, E , EREM, A , ÇELİK, S , OYUR ÇELİK, G . "Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 21-27
RIS TY - JOUR T1 - Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma AU - Derya UZELLİ YILMAZ , Esra AKIN KORHAN , Burcu BAYSAN , Esra TAN , Ayşegül EREM , Serkan ÇELİK , Gülay OYUR ÇELİK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 27 VL - 1 IS - 3 SN - 2458-9799- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma %A Derya UZELLİ YILMAZ , Esra AKIN KORHAN , Burcu BAYSAN , Esra TAN , Ayşegül EREM , Serkan ÇELİK , Gülay OYUR ÇELİK %T Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma %D 2016 %J İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P 2458-9799- %V 1 %N 3 %R %U
ISNAD UZELLİ YILMAZ, Derya , AKIN KORHAN, Esra , BAYSAN, Burcu , TAN, Esra , EREM, Ayşegül , ÇELİK, Serkan , OYUR ÇELİK, Gülay . "Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma". İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 / 3 (Eylül 2016): 21-27 .
AMA UZELLİ YILMAZ D , AKIN KORHAN E , BAYSAN B , TAN E , EREM A , ÇELİK S , OYUR ÇELİK G . Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(3): 21-27.
Vancouver UZELLİ YILMAZ D , AKIN KORHAN E , BAYSAN B , TAN E , EREM A , ÇELİK S , OYUR ÇELİK G . Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda Müzik Terapinin Sedasyon Düzeyi ve Yaşamsal Belirtiler Üzerine Etkisi: Bir Pilot Çalışma. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2016; 1(3): 27-21.