Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 11 - 22 2017-02-27

DİSİPLİN YÖNETİMİNİN YÖNETSEL ETİK AÇIDAN İNCELENMESİ: BİR KAMU ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF DISCIPLINARY MANAGEMENT FROM PERSPECTIVE THE ADMINISTRATIVE ETHICAL: SAMPLE OF A PUBLIC UNIVERSITY HOSPITAL

ERHAN KILINÇ [1] , ABDULKADİR AYDIN [2]


Disiplin, örgütsel amaçlara ulaşmada davranış ortaya koyan ve çalışanlara yönelik kuralları düzenleyen olgu bütünüdür. Etik, mesleklerin değerlerini, normlarını ahlaksal açıdan araştıran bir felsefe dalıdır. Bu çalışmanın amacı, disiplin yönetiminin araç ve sonuçları açısından yönetsel etik üzerindeki etkisini ölçmektir. Araştırmanın evrenini, bir kamu üniversitesi hastanesinde görev yapan 108 idari birim çalışandan (sekreter, büro memuru, sorumlu/şef) oluşmuştur. Çalışmanın verileri, Nisan-Mayıs 2013 tarihleri arasında, kişisel bilgi formu ve “Disiplin yönetimi ölçeği” ve “Yönetsel etik ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre katılımcıların, disiplinin personel ve işyeri için gerekliliğine inandığı, etik kavramını önemsedikleri, yöneticilerin ahlaki değerlere önem vermeleri gerektiğine inandıkları, ceza uygulamasının çalışan disiplininde iyi bir araç olmadığını görüşünde oldukları saptanmıştır. Ayrıca katılımcılar çoğunluğunun kurum içi atamalarda eğitim ve yeterlilik durumundan çok birtakım yakınlıklara (siyasi, cinsiyet, akrabalık vb.) önem verildiği; kurumda disiplin kurallarının uygulanmasında ve iş bölümünde herkese eşit davranılmadığı; kurumda ödül ve cezanın adil olarak uygulanmadığı; yönetimin çalışanlara karşı açık ve dürüst davranmadığı görüşünde oldukları da görülmüştür. Katılımcıların verdikleri cevaba göre, çalışanların %92,7’sinin yönetimde en önemli sorunu ast-üst arasında iletişimsizlik olarak gördüğü, %56’sı iyi bir memur olmak için halka hizmeti en önemli görev bildiği, %47,7’sinin çalışmalarda daha istekli ve verimli olmak için iş dağılımı ve ücret adil olması gerektiği görüşünde olduğu saptanmıştır.

Discipline is the whole phenomenon that sets behaviour for reaching organizational goals and organizes rules for employees. Ethics is a philosophy that investigates the values and norms of the professions in terms of morality. The aim of this study is to measure the impact of the discipline of management on the administrative ethics in terms of instruments and results. The population of the study consisted of 108 administrative unit employees (secretaries, office clerks, chiefs) working in a public university hospital. The study's data was collected to personal information form and "Discipline Management Scale" and "Managerial Ethics Scale" at between April and May of 2013. According to the survey results, it is found that the participants believe the discipline is necessary both for the workers and in the workplace as much as they believe in ethics is significant and managers should give importance to moral values; also it is believed that to penalize workers is not a useful tool to provide discipline in the workplace. Furthermore, most of the participants agree on that, in-house appointments, close proximity to the managers (being relative, politic similarity, gender etc.) are more important than their educations and qualifications; there is no equality in terms of applying certain discipline rules to everyone and division of labour; there is no fair application on conferment or penalising; the managers are not clear or honest to the employees. In respect of the participants’ responses, it is seen that 92,7% of the employees regard the most important problem in management as the lack of superior-subordinate communication, 56% of them see the public service is the most important duty for being a good officer, and lastly 47,7% of them think that distribution and wage should be fair in order to be more willing and productive in their work.

 • 1. Ağcakaya, S. ve Toprak, D., (2009). Kamusal Etik Açısından 5018 ve Mali Saydamlık, Kamu Etiği Sempozyumu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 25-26 Mayıs, s.317-337.
 • 2. Ajay, S., (1999). Management and Discipline. http://ajay- shukla.sulekha.com/blog/post/1999/12/ management-and-discipline.htm), Erişim tarihi, 10.12.2015
 • 3. Aydın, E. (1999). Tıbbi Etik ve Malpraktis, Tıbbi Tıp Etiği Araştırmaları, Biyoetik Derneği yayınları, Ankara, s. 45-50.
 • 4. Aydın P., İ.(2002) Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem yayınları.
 • 5. Can, H., Akgün, A., Kavuncubaşı, Ş. (1998). Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, s.375-401.
 • 6. Cingil, A. ve Uyargil, C. (1997). İnsan Kaynakları Yönetiminde Disiplin Sistemleri ve Üç Askeri Hastanenin Disiplin Sistemine İlişkin Bir Örnek Olay Çalışması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 7. Çobanoğlu, N. (2007) Tıp Etiği, İlke Yayınevi.
 • 8. Discipline in the Workplace (2015). UBC Human Resources, 350 - 2075 Wesbrook Mall Vancouver ,BC, Canada V6T 1Z1, http://www.hr.ubc.ca/administrators/employee-relations/discipline-in-the-workplace/, Erişim tarihi 15.12.2015
 • 9. Eren, E.(2008). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul. s.417-430.
 • 10. Gökçe, O., & Örselli, E. (2011). Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Dışı Davranış Algısı. İş Ahlakı Dergisi, 1(7), s. 45-66.
 • 11. Kaplan, Ç. (2008). Disiplin Yönetiminin Araçları ve Sonuçları Açısından Yönetsel Etik Oluşumuna Etkisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, s. 69-88.
 • 12. Kaya, C.,(2005). Memur Disiplin Suç ve Cezalarına ve Disiplin Soruşturmasına Hakim Olan Temel İlkeler, Amme idaresi dergisi, cilt 38, sayı 2, haziran 2005, s.61-87 .
 • 13. Özdemir, S. (2011). İç Denetim Etiği ve Kamu Denetçileri tarafından algılanışı, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 3/2 (2011), s.150-168.
 • 14. Özdemir, M. (2008). Kamu Yönetiminde Etik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 7, s. 179-195.
 • 15. Petrisor, I. (1998), Managerial Ethics - Strategic Issues, Economics and Organization, Dragisa Grozdanovi, University of the West, Timioara, Romania, Vol.1, No 6: 43-47.
 • 16. Seçkin, Z. (2009), Örgütlerde Disiplin Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, C.44, S.4, s.32-49.
 • 17. Usta, A. (2011). Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), s.39-50.
 • 18. Yıldırım, A. ve Oktay, E. (2010). Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet İlişkisi Üzerine Bir Uygulama, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • 19. Yüksel Ö. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.161-167.
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Ocak-Şubat 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: ERHAN KILINÇ
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: ABDULKADİR AYDIN
Kurum: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 15 Ocak 2017
Kabul Tarihi : 23 Şubat 2017
Yayımlanma Tarihi : 27 Şubat 2017

APA Kılınç, E , Aydın, A . (2017). DİSİPLİN YÖNETİMİNİN YÖNETSEL ETİK AÇIDAN İNCELENMESİ: BİR KAMU ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 2 (2) , 11-22 . DOI: 10.25204/iktisad.292121