Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 45 - 60 2017-02-27

ÖZEL SAĞLIK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜT İKLİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL CLIMATE PERCEPTIONS OF HEALTH ORGANIZATION’S STAFF IN TERMS OF THE DEMOGRAPHIC PROPERTIES

Özgül YÜKSEKBİLGİLİ [1]


Örgüt iklimi çalışanların örgütün psikolojik ortamına dair algı benzerlikleri olarak ifade edilmektedir. Bu benzerlikler ise bir örgütün iklimini diğer örgütlerden ayıran özellikleri oluşturur. Yani her örgütün kendine özgü iklimi olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sağlık işletmelerinde çalışanların kendi örgüt iklimine ilişkin görüşleri çalışanların cinsiyet, medeni durum, meslek ve yaş değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 50 maddeden ve 9 boyuttan oluşan Litwin ve Stringer tarafından geliştirilen örgüt iklim ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada anket yöntemi kullanılmış olup, Türkiye’deki Gaziantep ve Adıyaman illerinde faaliyet gösteren özel hastanelerde uygulanmıştır. Cinsiyet, medeni durum, yaş, meslek gibi değişkenlerin çalışanların örgüt iklimi algısını etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Anketlerden elde edilen verilerin analizi ise “SPSS 23.0” istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda cinsiyetin, medeni durumun ve mesleğin örgüt iklimi algısında farklılık oluşturduğu görülmektedir. 

Organizational climate is defined as perceptual similarities regarding the psychological context of the organization. These similarities form the properties that separate the one organizational climate from other organizations. Thus, it can be said that every organization has its unique climate. This research aims to find out whether the perceptions of health organization staff about their own organizational climate vary depending on their gender, marital status, occupation or age. In this research, the organizational climate scale, consisting of 50 items and 9 dimensions developed by Litwin and Stringer, is used as the data collection tool. The survey method was used in the research and it was implemented on private hospitals serving in Gaziantep and Adıyaman cities, in Turkey. It is aimed to find out whether the organizational climate perceptions of staff are influenced by the variables, namely gender, marital status, age and occupation. The data collected through the surveys is analysed with “SPSS 23.0” statistical package software. The analyses show that; gender, marital status and occupation are influential on the perception of organizational climate. 

 • ABBEY, A. and DICKSON, W. J. (1983). “R&D Work Climate And Innovation In Semiconductors”, Academy of Management Journal, 26(2): 362-368.
 • ALTMAN, S., VALENCY, E. and HODGETTS, R.M. (1985). Organizational Behevior Theory And Practice. Academic Press-Inc. Orlando.
 • BİLGEN, N. (1990). Örgüt İklimi. TODAIE Yayınları No: 235. Ankara.
 • BÜYÜKSAVAŞ, A. (2010). Kamu Hizmeti Sunan Özel Hastanelerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri: Isparta Ve Antalya Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Isparta.
 • EFİL, İ. (1996). İşletmelerde Yönetim Ve Organizasyon. Uludağ Güçlendirme Vakfı Yayınları. 4.Baskı. Bursa.
 • FOREHAND, G. A. ve GILMER, B. V. H. (1964). “Environmental Variation In Studies Of Organizational Behaviour”, Psychological Bulletin, 62(6): 361-382.
 • GENÇ, N. ve KARCIOĞLU, F. (2000). Örgüt İkliminin Gücü Aşkale Çimento Örneği. Karizma Yayınları. İstanbul.
 • GRAY, R. (2007). A Climate Of Success: Creating The Right Organization Climate For High Performance. Elsevier/Butterworth-Heinemann. Amsterdam.
 • HALPIN, A. W. and CROFT, D. B. (1963). “The Organizational Climate Of Schools. Administrator's Notebook”, Midwest Administration Center The University of Chicago, 11(7).
 • KANTEN, P. ve ER, ÜLKER, F. (2013). “The Effect Of Organizational Climate On Counterproductive Behaviors: An Empirical Study On The Employees Of Manufacturing Enterprises”, The Macrotheme Review. 2(4): 144-160.
 • MAHESHBABU, N., SHIVAKUMAR, S. C. and BALAJI, W. (2014). “Organizational Climate And Job Anxıety Of Prımary School Teachers”, International Journal of Current Research, 6(1): 4694-4696.
 • PAYNE, R. N. ve MANSFIELD, R. (1973). “Relationship Of Perceptions Of Organizational Climate To Organizational Structure. Context, And Hierarchial Position”, Administrative Seience Quarterly, 18(4): 515-526
 • PEIRO, J. M. and GONZALES-ROMA, V. and ROMAS, J. (2006). “The Influence of Work-Team Climate on Role Stress, Tension, Satisfaction and Leadership Perceptions”, European Review of Applied Psychology, 42(1).
 • PERMARUPAN, P. Y., AL-MAMUN, A., AHMAD SAUFI, R. and BINTI, N. R. (2013). “Organizational Climate On Employees’ Work Passion: A Review”, Canadian Social Science, 9(4): 63-68.
 • SCHNEIDER, B. and REICHERS, A. E. (1983). “On The Etiology Of Climates”, Personnel Psychology, 36(1): 19-39
 • SILVER, P.F. (1983). Education Administration (Theoretical Perspective On Practice And Research). Harper Row Publisher Inc. New York.
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Ocak-Şubat 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Özgül YÜKSEKBİLGİLİ
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Ocak 2017
Kabul Tarihi : 25 Şubat 2017
Yayımlanma Tarihi : 27 Şubat 2017

APA Yüksekbi̇lgi̇li̇, Ö . (2017). ÖZEL SAĞLIK İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜT İKLİMİ ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 2 (2) , 45-60 . DOI: 10.25204/iktisad.306063