Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 10, Sayfalar 214 - 223 2019-10-31

A GENERAL OVERVIEW OF WORK IN ACCOUNTING APPLICATIONS DURING GLOBALIZATION
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

Mahmut YARDIMCIOĞLU [1] , Ali YÖRÜK [2]


The aim of the study is to examine accounting practices in the process of globalization. For this purpose, previous work on this subject will be examined within the framework of international accounting standards and a general evaluation will be made about accounting practices. As a result, IFAC and the IASC Foundation are the main institutions driving the global accounting climate, and IASB (International Accounting Standards Board) was established in 1973 to create a common accounting system for companies worldwide. Internationally accepted accounting standards have been established under the name of the field and also Turkey Accounting Standards (TAS) and Turkey Financial Reporting standards (IFRS) has emerged as accepted standards in Turkey.
Bu çalışmanın amacı, küreselleşme sürecinde muhasebe uygulamalarını incelemektir. Bu amaçla, bu konuda daha önce yapılan çalışmalar uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde incelenecek ve muhasebe uygulamaları hakkında genel bir değerlendirme yapılacaktır. Sonuç olarak, küresel muhasebe iklimini yönlendiren temel kuruluşun IFAC ve IASC Vakfı olduğu görülmüştür ve dünya çapında şirketlerin kullanacağı ortak bir muhasebe sisteminin oluşturulması amacıyla 1973 yılında IASB (International Accounting Standards Board) kurulmuş ve Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS), Uluslararası Finansal raporlama Standartları (UFRS) adı altında uluslararası alanda kabul gören muhasebe standartları oluşturulmuş ve Türkiye’de de Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) olarak kabul edilen standartlar ortaya çıkmıştır.
 • Akdoğan, N. (2007). Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma Süreci: Sorunlar, Çözüm Önerileri. Mali Çözüm, İSMMMO Yayın Organı, (80): 101-118.
 • Atmaca, M. (2010). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ve Vergi Yasalarına Göre Düzenlenen Temel Mali Tabloların Finansal Analiz Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Aysan, M. (2008). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Küresel Uyum. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (40): 44-53.
 • Bağcı, H. (2002). Ulusal Muhasebe Standartları ve Uluslararası Standartlara Uyum. XVII. Türkiye Muhasebe Kongresi, İstanbul, 10- 12 Ekim, 21-30.
 • Bekçi, İ. & Özdemir, O. (2006). Muhasebe Standartlarının Oluşum Süreci Ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Yönelik Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, (2): 143- 164.
 • Çelik, S. (2013). Muhasebe Meslek Mensuplarının Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarına Bakış Açılarının Değerlendirilmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma: Niğde Örneği. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Niğde.
 • Dinç, E. & Erdoğan M. (2009). Türkiye Muhasebe Standartları Ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (43): 154-169.
 • Gezgin, S. (2005). Küreselleşmenin Medya ve Toplum Üzerindeki Etkileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (21): 9-12.
 • Goyal, K. A. (2006). Impact of Globalization on Developing Countries (With Special Reference to India). International Research Journal of Finance and Economics, (5): 166-171.
 • Güneş, H. N. (2008). Tek Düzen Hesap Planının Muhasebe Standartlarına Uygunluğu SPK-TFRS-UFRS’na Uygun Mali Tablo Düzenleme Uygulaması. İSMMMO Yayınları, Yayın no:102, İstanbul.
 • Güneş, R., Durmuş, A. F. & Solak, B. (2012). Küreselleşmenin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 3(2): 57-66.
 • Güvemli, B. (2008). Uluslararası Muhasebe Standartları’nın Çeşitli Ülkelerin Muhasebe Kültürleri İle Etkileşimi Ve Türkiye Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı, İstanbul.
 • İçli, G. (2001). Küreselleşme ve Kültür. C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 25(2): 163-172.
 • Kalmış, H. & Dereköy, F. (2010). TMS-18’e Göre Hasılatın Muhasebeleştirilmesi ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi ile Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 12(1): 123-145.
 • Karakaya, M. (2010). KOBİ’lerin Küresel Ekonomik İklime Uyumunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 3(2): 1-25.
 • Kiracı, M. & Köse, T. (2002). IASC, FASB ve TMUDESK’deki Muhasebe Standartları Oluşturma Süreci ve Uyumlaştırma. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1): 47-70.
 • Kocamaz, H. (2012). Uluslararası Muhasebe Standartlarının Dünyada ve Türkiye’de Oluşum ve Gelişim Süreci. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi; 2(2): 105-120.
 • Korkmaz, T., Temel, H. & Birkan, E. (2007). Uluslararası Muhasebe Standartları ve KOBİ’lere Etkileri. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (36): 96-105.
 • Kürkçü Dumanlı, D. (2013). Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşmeye Yönelik Yaklaşımlar. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication TOJDAC, 3(2): 1-11.
 • Parlakkaya, R. (2004). Muhasebede Uluslararası Uyum Ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Muhasebe Uyumlaştırma Çalışmaları. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(7): 119– 139.
 • Şahin, D. & Pazarçeviren, S. Y. (2007). TFRS (TMS 1, TMS 2, TMS 7, TMS 18, TMS 24, TMS 40) ve SPK Muhasebe Standartlarının IFRS ile Karşılaştırılması. Akademik İncelemeler Dergisi, 2(2): 129-146.
 • Tağraf, H. (2002). Küreselleşme Süreci ve Çokuluslu İşletmelerin Küreselleşme Sürecine Etkisi. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2): 33-47.
 • Toraman, C. & Bayramoğlu, F. M. (2006). Avrupa Birliği Uyum Sürecinin Muhasebe Uygulamalarına Etkisi. Mali Çözüm Dergisi (Özel Sayı), (76): 457-480.
 • Toroslu, V. (2014). Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Seçkin Yayıncılık. Ankara.
 • Ürgüp Elden, S. (2016). Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) Üretim Maliyeti Hesaplamasına Etkisi Ve Bir Uygulama. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı. Sivas.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Ekim-2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3502-9634
Yazar: Mahmut YARDIMCIOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5390-2137
Yazar: Ali YÖRÜK
Kurum: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

APA Yardımcıoğlu, M , Yörük, A . (2019). KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 214-223 . DOI: 10.25204/iktisad.526597