Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 10, Sayfalar 224 - 237 2019-10-22

KÜRESELLEŞMENİN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G7 ÜLKELERİ PANEL VERİ ANALİZİ
EFFECT OF GLOBALIZATION ON INCOME INEQUALITY: PANEL DATA ANALYSIS OF G7 COUNTRIES

Halil TUNALI [1] , Harun ÇETİNKAYA [2]


Bu çalışmanın amacı küreselleşmedeki artışın gelir dağılımı üzerindeki etkisini G7 ülkeleri kapsamında incelemektir. Bu amaçla çalışmada 2003-2013 yılları arasındaki küreselleşme ve serbestleşme verileri ile gelir eşitsizliği ilişkisi panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları küreselleşme değişkeninin %95 güven düzeyinde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre küreselleşmede meydana gelecek bir birimlik artış gelir eşitsizliğini 0.59 oranında azaltacaktır. Bu sonuç küreselleşmedeki artışın gelir eşitsizliğini azaltacağı şeklindeki hipotezi desteklemektedir. Çalışmada kontrol değişkeni olarak belirlenen sermaye açıklığı değişkeni ile gelir eşitsizliği arasında %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada yer alan diğer kontrol değişkeni olan gayri safi yurtiçi hâsıla değişkeni de %90 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

The aim of this study is to examine the effect of increase in globalization on income distribution within the context of G7 countries. For this purpose, the relationship from 2003 and 2013 globalization and liberalization data and income inequality were analysed by panel data analysis. The results of the study revealed that globalization variable was negative sign and statistically significant at 95% confidence level. Accordingly, one-unit increase in globalization will reduce income inequality by 0.59. This result supports the hypothesis that the increase in globalization will reduce income inequality. In the study, a statistically significant relationship was reached 95% confidence level between the income inequality and capital deficit variable which was determined as control variable. In addition, the other control variable in the study, the gross domestic product variable, was found to be statistically significant at 90% confidence level.

Küreselleşme, Gelir Eşitsizliği, Finansal Serbestleşme, Yoksulluk
 • KAYNAKÇA Acemoğlu, D., & Ventura J. (2002). The World Income Distribution, Quarterly Journal of Economics, 117(3):659-94.
 • Acun, S. (2019). OECD Ülkelerinde Gelir Dağılımının Belirleyenleri, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2): 217-224.
 • Arellano, M. (1987). Practıtıoners’ Corner: Computing robust standard errors for within groups estimators. Oxford bulletin of Economics and Statistics, 49(4):431-434.
 • Asteriou, D., Dimelis, S. & Moudatsou, A. (2014). Globalization and income inequality: A panel data econometric approach for the EU27 countries. Economic modelling, 36:592-599.
 • Baek, Inmee ve Shi, Qichao (2016). Impact of Economic Globalization on Income Inequality: Developed Economies vs. Emerging Economies. Global Economy Journal, 16(1):49-61.
 • Balan, F., Torun, M., & Kilic, C. (2015). Globalization and Income Inequality in G7: A Bootstrap Panel Granger Causality Analysis. International Journal of Economics and Finance, 7(10):192.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis Of Panel Data (Third edition). England: John Wiley & Sons.
 • Baines, D. (1999). European Immigration since 1945. London and Newyork: Longman.
 • Bernanke, B. (2015). Karar Alma Cesareti. Scala Yayıncılık.
 • Bergh, A., & Nilsson T. (2010). Do Liberalization and globalization increase income Inequality?. European Journal of Political Economy. 26(4), 488-505.
 • Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization. New York: Oxford University Press.
 • Bilen, M. (2016). Küresel Servet Eşitsizliği: Piyasa ve Devlet Eksenli Çözümde İslam Ekonomisinin Konumu. Türkiye İslam İktisadı Dergisi, 1(3):17-25.
 • Bottai, M. (2003). Confidence regions when the Fisher information is zero. Biometrika, 90(1):73-84.
 • Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1287-1294.
 • Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). The small sample behavior of some statistics which test the equality of several means. Technometrics, 16(1):129-132.
 • Cornia, G., & Kiiski, S. (2001). Trends In Income Distribution In The Post-World War II Period (89). World Institute For Development Economic Research (WIDER).
 • Crafts, Nicholas (2004). Globalization and Economic Growth: A Historical Perspective. The World Economy, 27(1):45-58.
 • Dreher, A., & Noel, G. (2006). Has Globalization Increased Inequality. Working Papers, Swiss Institute for Business Cycle Research.
 • Durbin, J., & Watson, G. S. (1971). Testing for serial correlation in least squares regression. III. Biometrika, 58(1):1-19.
 • Eren, M.V. & Çütçü, İ. (2018). Küreselleşmenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 6(1):47-61
 • Erkul, E. & Erkul F. (2019). Neoliberal Politika Çerçevesinde Türkiye ve Şili’ye İlişkin Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İstatistiklerinin İncelenmesi. Sosyoekonomi, 27(39):11-38.
 • Froot, K. A. (1989). Consistent covariance matrix estimation with cross-sectional dependence and heteroskedasticity in financial data. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24(3):333-355.
 • Galbraith, J. K. & Halbach, B. (2016). A Comparison of Top Income Shares and Global Inequality Datasets. The University of Texas Inequality Project, Working Paper, No: 73.
 • Grossman, G. M., & Hansberg, E. E. (2008), “Trading Tasks: A Simple Theory of Off Shoring”, The American Economic Review, 99:1978-97.
 • Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the econometric society, 1251-1271.
 • Heshmati, A. (2004). The Relationship between Income Inequality, Poverty and Globalization. United Nation University. Research Paper No: 2005/37.
 • İncekara, A., & Savrul, M. (2015). Küreselleşme Ekonomik Entegrasyonlar ve Türkiye. İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı.
 • Karabıyık, C., & Dilber, İ. (2016). Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi. Journal of Yasar University 11(44):316-325.
 • Keynes, John Maynard, (1936). The General Theory of Employment, Interest And Money, 7th ed. London: Macmillan, 1967. (Orijinal ed. 1936.).
 • Kónya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6):978-992.
 • Kratou, H., & Goaied, M. (2016). How Can Globalization Affect Income Distribution? Evidence from Developing Countries. The International Trade Journal, 30(2):1-27.
 • Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. American Economic Review, 45(1): 1-28.
 • Levene, H. (1960). “Robust tests for equality of variances” In: Contributions to probability and statistics: essays in honor of Harold Hotelling. Stanford University Press, Palo Alto, p:278–292.
 • Lucas, R. (2000). Some Macroeconomics for the 21st Century. The Journal of Economic Perspectives, 14(1):159-168.
 • Merican, Y., Yusop, Z., Noor, Z., & Hook, L. (2007). Foreign Direct Investment and the Pollution in Five ASEAN Nations. Kuala Lumpur: Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia.
 • Milanoviç, B. (2005). Can We Discern The Effect of Globalization on Income Distribution? Evidence From Hausehold Surveys Alone. The World Bank Review (19):21-44.
 • OECD (2002). Manual on Statistics of International Trade in Services, Eurostat, IMF, OECD, UN, UNCTAD, WTO. Annex II, Glossary. Viewed 12rd October 2019, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1121#targetText=Advanced%20Filter,%2C%20corporations%2C%20technology%20and%20industries.
 • Özer, A. M. (2012). Türkiye'de Sermaye Hareketlerinin Gelişimi ve Yatırım-Tasarruf Üzerine Etkileri . Konya: Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, E. & Oktar, S. (2017). Kalkınma Gelir Eşitsizliği İlişkisi: Türkiye Örneği, Akademik Hassasiyetler, 4(8): 101-123
 • Quah, Danny T. (2002). One Third of the World’s Growth and Inequality. Journal of Economic Growth, 2:27-59.
 • Rodrik, D. (1998). Who needs capital account convertibility? Princeton Essays in International Finance, 55-65.
 • Rogers, W. (1993). Regression standard errors in clustered samples. Stata technical bulletin, (13):19-23.
 • Solt, F. (2016). The standardized World Income Inequality database. Social Science Quarterly, 97(5):1267-1281.
 • Stiglitz, J. E. (2012). Eşitsizliğin Bedeli: Bugünün Bölünmüş Toplumu Geleceğimizi Nasıl Tehlikeye Atıyor?. İletişim Yayınları.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2013). Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı (2. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Ekim-2019
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7900-536X
Yazar: Halil TUNALI
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF POLICY OF ECONOMICS
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8708-1840
Yazar: Harun ÇETİNKAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ISTANBUL UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF ECONOMICS, DEPARTMENT OF POLICY OF ECONOMICS
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 22 Ekim 2019

APA Tunalı, H , Çeti̇nkaya, H . (2019). KÜRESELLEŞMENİN GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G7 ÜLKELERİ PANEL VERİ ANALİZİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 4 (10) , 224-237 . DOI: 10.25204/iktisad.612170