Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 13, Sayfalar 318 - 330 2020-10-31

PUBLIC VALUE MANAGEMENT: PROPOSAL OF A METHOD REGARDING APPLICATION
KAMU DEĞERİ YÖNETİMİ: UYGULAMAYA YÖNELİK BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

Bekir PARLAK [1] , Fatih GENÇOSMAN [2]


In this study, it is aimed to present an application method of Public Value Management in the context of Public Private Partnerships and to discuss this method. The implementation method proposal was put forward inspired by similar management approaches in the private sector. In order to better understand the subject, the concept of public value management was briefly mentioned at the beginning of the study. Risks and opportunities have been set forth primarily regarding the problems of the approach in implementation. In this way, the feasibility of a possible method was evaluated. Various private sector applications that can help during the establishing of the method are also mentioned. As a result of both the adaptation of these methods and the original recommendations, a method proposal has been developed to be applied only in the field of Public Private Partnerships. Thus, it is aimed both to create a conceptual input for the development of the subject and to provide a contribution for the future practice studies.

Bu çalışmada Kamu Değeri Yönetimi’nin Kamu Özel Ortaklıkları bağlamında bir uygulama yönteminin sunulması ve bu yöntemin tartışılması amaçlanmıştır. Uygulama yöntemi önerisi özel sektördeki benzer yönetim yaklaşımlarından esinlenerek ortaya konmuştur. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından çalışmanın başında kamu değeri yönetimi kavramından özet olarak bahsedilmiştir. Yaklaşımın uygulama konusundaki sıkıntılarına istinaden öncelikle risk ve fırsatlar ortaya konmuştur. Bu şekilde olası bir yöntemin uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Yöntemin oluşturulması esnasında yardımcı olabilecek çeşitli özel sektör uygulamalarından da bahsedilmiştir. Gerek bu yöntemlerin uyarlanması gerekse özgün öneriler neticesinde sadece Kamu Özel Ortaklıkları alanında uygulanmak üzere bir yöntem önerisi geliştirilmiştir. Böylece hem konunun geliştirilmesine yönelik kavramsal bir girdi oluşturulması hem de daha sonra yapılacak uygulamaya yönelik çalışmalar için bir katkı sunulması amaçlanmıştır.
 • Benington, J. & Moore, M. H. (2011). Public Value: Theory and Practice (1. Edition). Palgrave Macmillan.
 • Brandenburger, A. M. & Stuart Jr, H. W. (1996). Value‐Based Business Strategy. Journal of Economics & Management Strategy, 5(1), 5-24.
 • Devos, G. & Bouckenooghe, D. (2006). Individual and Organisational Facets of Change in The Public and Private Sectors: A Comparative Study. Asia Pacific Journal of Public Administration, 28(2), 201-229.
 • Gülen, K. G. (2005). Lojistik Hizmetlerde Dış Kaynak Kullanımının Yaygınlaşması ve Tedarikçi İşletmelerde Gelişim Stratejileri, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8), 29-48.
 • Güzelsari, S. (2009). Kamu Özel Ortaklıkları Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Yayın No: 598, Ankara.
 • Horner L., Rebecca F. & Michelle M. (2007). Creating Public Value: Case Studies. The Work Foundation, London.
 • Horner, L. & Hutton, W. (2011). Public Value, Deliberative Democracy and the Role of Public Managers, Public Value Theory and Practice, Book Chapter, Ed. John Benington & Mark Moore. Palgrave Macmillan.
 • Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1996). Putting the Balanced Scorecard to Work, Harvard Business Review, January-February, s.1-18.
 • Karkın, N. (2012). Kamu Siyasalarının Üretilmesinde Yeni Bir Ölçüt: Kamusal Değer Kavramı ve Kritiği, Kamu Politikalarında Dönüşüm- Kayfor2012 Bildiriler Kitabı, TODAİE Yayınları, Ankara, s.359-372.
 • Kelly, G., Mulgan G. & Muers S. (2002). Creating Public Value- An Analytical Framework for Public Service Reform. Londra. Strategy Unit, Cabinet Office.
 • Kivleniece I, Kivleniece B.Q. (2012). Creating and Capturing Value in Public-Private Ties: A Private Actor’s Perspective, Academy of Management Review, 37(2), 272-299.
 • Köseoğlu Ö. & Sobacı Z. (2014). Kamu Politikaları Yoluyla Kamu Değeri Üretmek, Kamu Yönetiminde Değişim- Kayfor12 Bildiriler Kitabı, TOBB & Adnan Menderes Üniversitesi, s. 434-450.
 • Köseoğlu Ö. & Tuncer A. (2014). Kamu Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Kamu Değeri: Kavramsal ve Kuramsal Açıdan Bir Tartışma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(24), 145-170.
 • Liker, J. K. (2004). The Toyota Way (1. Edition). McGraw-Hill Professional.
 • Martin, J. D. & Petty, J. W. (2001). Value Based Management: The Corporate Response to The Shareholder Revolution. Oxford University Press.
 • Moore M. H. (2005). Creating Public Value Through Private/Public Partnerships, CLAD X Santiago Kongre Bildirileri, Şili.
 • Moore, M. H. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. London. Harvard University Press.
 • Moore, M. H. (2003). The Public Value Scorecard: A Rejoinder and An Alternative To ‘Strategic Performance Measurement and Management in Non-Profit Organizations' by Robert Kaplan. Hauser Center For Nonprofit Organizations Working Paper, (18).
 • O’flynn, J. (2007). From New Public Management to Public Value: Paradigmatic Change and Managerial Implications, The Australian Journal of Public Administration, 66(3), 353-366.
 • Reynaers, A. M. (2010). Public Values and Integrity in Public-Private Partnerships, EGPA Kongre Bildirileri, Study Group on Ethics and Integrity of Governance, Toulouse, Eylül 8-10.
 • Rivera, L., Chen, F. F., & Lee, W. M. (2007). Beyond Partnerships: The Power of Lean Supply Chains. In Trends in Supply Chain Design and Management, Springer Yayınları, Londra, s.241-268.
 • Stoker, G. (2006). Public Value Management A New Narrative for Networked Governance?, American Review of Public Administration, 36(1), 41-57.
 • Uz, A. (2007). Kamu-Özel Ortaklığı/Public-Private Partnershıp (PPP) (Kavram ve Hukuksal Çerçeve), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XI(1-2), 1165-1182.
 • Williams, I. & Shearer, H. (2011). Appraising Public Value: Past, Present And Futures, Public Administration, 89(4), 1367-1384.
 • Yang, K. (2016). Creating Public Value and Institutional Innovations Across Boundaries: An Integrative Process of Participation, Legitimation, And Implementation, Public Administration Review, 76(6), 873-885.
Birincil Dil tr
Konular Kamu Yönetimi
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8919-6481
Yazar: Bekir PARLAK
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3103-3601
Yazar: Fatih GENÇOSMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 16 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2020

APA Parlak, B , Gençosman, F . (2020). KAMU DEĞERİ YÖNETİMİ: UYGULAMAYA YÖNELİK BİR YÖNTEM ÖNERİSİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (13) , 318-330 . DOI: 10.25204/iktisad.693091