Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 13, Sayfalar 331 - 346 2020-10-31

THE EFFECT OF TAX INCENTIVES ON INDUSTRIAL PRODUCTION IN INDUSTRIAL PRODUCTION IN TURKEY
TÜRKİYE’DE SANAYİ KESİMİNE YÖNELİK UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİNİN SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Özgür Emre KOÇ [1] , Taha Bahadır SARAÇ [2]


The aim of this study is to determine the effect of financial incentives on industrial production in Turkey. In the study, the industrial production index and investment incentive certificate data for the period 2007: 05-2018: 06 are used to investigate the effect of industrial incentives on industrial production. Markov Change Model is used as a model. The findings show that investment incentives can be used as an effective policy tool to mitigate the effects of economic contraction. As a result, it has been concluded that the increases in the investment incentive certificate positively affect the industrial production during the contraction and expansion periods of industrial production, and especially the investment incentive policy is more effective in the contraction regime.

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de mali teşviklerin sanayi üretimi üzerindeki etkisini tespit etmektir. Çalışmada sanayi teşviklerinin sanayi üretimi üzerindeki etkisinin araştırılması noktasında 2007:05-2018:06 dönemine ait sanayi üretim endeksi ile yatırım teşvik belgesi verileri kullanılmıştır. Model olarak Markov Değişim Modeli kullanılmıştır. Sanayi üretiminin içerisinde bulunduğu daralma ve genişleme dönemlerinde yatırım teşvik belgesindeki artışların sanayi üretimini olumlu yönde etkilediği ve özellikle yatırım teşvik politikasının daralma rejiminde daha fazla etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ekonometrik yöntem olarak Markov Rejim Değişim Modeli’nin kullanıldığı çalışmada, sanayi üretiminin içerisinde bulunduğu daralma ve genişleme dönemlerinde yatırım teşvik belgesindeki artışların sanayi üretimini olumlu yönde etkilediği ve özellikle yatırım teşvik politikasının daralma rejiminde daha fazla etkili olduğu tespit edilmiştir.
 • Akan, Y. & Arslan, İ. (2008). Türkiye’de Sektörel Yatırım Teşvik Belgeleri ile İstihdam Analizi. Çalışma ve Toplum Dergisi. 1, 107-119.
 • Akdeve, E. & Karagöl, E. T. (2013). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler ve Ülke Uygulamaları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı 37, .329-350.
 • Ay, M. H. (2005). Yatırım Teşviklerinin Sabit Sermaye Yatırımları Üzerindeki Etkisi. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2(5), 176-184.
 • Baştürk, K. (2012). Vergi Teşvik Politikası Ve Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergi Teşvikleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Baumüller, H. (2009). Sustainable Development Impacts of Investment Incentives in South Asia. International Institute for Sustainable Development.
 • Benk, S. (2005). Vergi Teşvikleri ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları. Vergi Sorunları Dergisi. 206, 183-191.
 • Blair, J. P. & Premus, R. (1987). Major Factors in Industrial Location: A Review. Economic Development Quarterly, 1(1), 72-85.
 • Bolnick, B. (2004). Effectiveness and Economic Impact of Tax Incentives in The SADC Region. Gaborone: SADC Tax Subcommittee. SADC Trade, Industry, Finance and Investment Directorate.
 • Bülbül, H. & Akgül, I. (2018). Türkiye Finansal Stres Endeksi ve Markov Değişim Modeli ile Yüksek Stres Dönemlerinin Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(3). 125-140.
 • Tatar Candan, G.& Yurdadoğ, V. (2017). Türkiye’de Maliye Politikası Aracı Olarak Mali Teşvik Uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. S. 27: 154-177.
 • Demir, İ. & Sivri, U. (2019). Enflasyon Direncinin Yapısal Kırılmalar Dikkate Alınarak Otoregresif Modelleme ile Analiz Edilmesi: Türkiye Örneği. Ekev Akademi Dergisi, 23(79). 255-275.
 • Duran, M. (1998), Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları (1968- 1998), Ankara: Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Araştırma-İnceleme Dizisi No: 19.
 • Easson,, A. & Zolt, E. M. (2018). Tax Incentives. http://siteresources.worldbank.org/INTTPA/ Resources/EassonZoltPaper.pdf (ET: 22.04.2020)
 • Erden, L. & Çakmak, H.K. (2005). Türkiye’de Yerel Kalkınma ve Devletin Rolü: Bir Yöresel Panel Veri Analizi. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi. 23(2), 13-32.
 • Gülmez, M. & Yalman, İ. N. (2010). Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Sivas İli Örneği. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(2), 235-257.
 • Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press, New Jersey.
 • Hazman, G.G. (2010). Türkiye’de Mali Nitelikteki Teşviklerin Doğrudan Yabancı Sermaye Üzerindeki Etkisi: Toda-Yamamota Nedensellik Çerçevesinde Değerlendirme. Maliye Dergisi, 158, 262-277.
 • Ismail, M.T. & Isa, Z. (2006). Modeling Exchange Rates Using Regime Switching Models, Sains Malaysiana, 35(2). 55-62.
 • İncekara, A. (1995).Türkiye’de Teşvik Sistemi-Genel Değerlendirme. İTO Yayını, Nr.10, İstanbul.
 • James, S. (2007). Incentives and Investments: Evidence and Policy Implications. Investment Climate Advisory Services of the World Bank Group, 1.
 • James, S. (2009). Tax And Non-Tax Incentives And Investments: Evidence and Policy Implications. Investment Climate Advisory Services of the World Bank Group, https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/Incentives%20and%20Investments.%20Evidence.pdf (ET:01.01.2020).
 • Koç, N. (2019). Türkiye’de Bölgesel Mali Teşvik Uygulamaları. Türkiye’de Mali Teşvik Sistemi ve Uygulamaları Edt. Taytak, M. & Şaşmaz, M. Ü. Ekin Yayınevi.
 • Lee, C. C., Liang, C.M. & Jou, H.J. (2013). Identifying Taiwan Real Estate Cycle Turning Points- An Application of Multivariate Markov Switching Autoregressive Model, Advances in Management & Applied Economics, 3(2). 1-23.
 • Lee, J. & Strazicich, M. C. (2003). Minumum Lagrange Multiplier Unit Root Test with Two Structural Breaks. The Review of Economics and Statistics, 85(4). 1082-1089.
 • Moreno-Dodson, B., & González-Páramo, J. M. (2003). The Role of the State and Consequences of Alternative Forms of Public Expenditure Financing. World Bank Institute, The World Bank, Washington, DC.
 • Narin, M. (2012). Türkiye’de Yatırımlar ve Yatırım Teşvikleri. 3. Ulusal İktisat Kongresi, DEÜ İİBF İktisat Bölümü / İzmir-Türkiye.
 • OECD (2001). Competition Policy in Subsidies and State Aid. DAFFE/CLP(2001)24.
 • Öz, E. & Buyrukoğlu, S. (2017). Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikalarının Makroekonomik Değişkenler Üzerindeki Etkisinin Amprik Analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 322-336.
 • Özdemir, S. & Akgül, I. (2015). Ham Petrol ve Benzin Fiyatlarının Sanayi Üretimine Etkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi. C. 15, S. 3: 367-378.
 • Öztürk, N. & Uzun, A. M. (2010). Bölgesel Kalkınma Dinamikleri: Bölgesel Dengesizliklerin Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan İktisadi Etmenler. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 11(2). 91-110.
 • Perron, P. (1989). The Great Crash, The Oil Price Shock, and The Unit Root Hypothesis. Econometrica. 57(6). 1361-1401.
 • Peters, A. & Fisher, P. (1998). Industrial Incentives: Competition Among American States and Cities. Kalamazoo. MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research, 3.
 • Şahin, M. & Uysal, Ö. (2011). Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi. Maliye Dergisi. 160, 111-138.
 • Thomas, K. (2007). Investment Incentives: Growing Use, Uncertain Benefits, Uneven Controls. Global Subsidies Initiative, 1, 3, 26.
 • Thomas, K. P. (2007). Investment Incentives: Growing Use, Uncertain Benefits, Uneven Controls, The Global Subsidies Initiative (GSI).
 • Tıraşoğlu, B. Y. (2014). Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri ile OECD Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Testi, Ekonometri ve İstatistik Dergisi, S. 20: 68-87.
 • Tsay, R.S. & Chen, R. (2019). Nonlinear Times Series Analysis, John Wiley & Sons, Inc.
 • Üzümcü, A. & Doğan, A. (2001). Türkiye Ve Sivas’ta Yatırım-Kobi Teşviklerinin Gelişimi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2(1). 299-318.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Güz
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2788-8049
Yazar: Özgür Emre KOÇ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Hitit Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6911-854X
Yazar: Taha Bahadır SARAÇ
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 16 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 16 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2020

APA Koç, Ö , Saraç, T . (2020). TÜRKİYE’DE SANAYİ KESİMİNE YÖNELİK UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİNİN SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 5 (13) , 331-346 . DOI: 10.25204/iktisad.753639