Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 14, 48 - 70, 28.02.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.836186

Öz

Örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm, kurumlar açısından önemli araştırma konuları olmaya başlamıştır. Örgütsel özdeşleşmenin kurumlar için verim arttırıcı faydaları olduğu kabul edilirken, örgütsel sinizmin verim düşürücü olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, örgütsel özdeşleşme ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Diğer bir amaç ise, Pamukkale Üniversitesinin Kınıklı Yerleşkesindeki Fakültelerde görev yapan idari personelin örgütsel özdeşleşme ve örgüt sinizm düzeylerini incelemektir. Çalışmanın diğer bir amacı da idari personelin demografik özellikleri açısından gruplar arasında farklılıkların olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için idari personele anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi, 174 veri setinden oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Örgütsel özdeşleşme açısından cevaplayıcıların demografik özelliklerine göre farklılıklar tespit edilememiştir. Ancak örgütsel sinizm açısından gruplar arasında yaş, eğitim ve maaş düşüncelerine göre bazı anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Kaynakça

 • Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 • Akbaba, M. (2018). Otel İşletmelerinde Psikolojik Sözleşmenin İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi. Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, 4(9), 320-330.
 • Akdemir, B., Kırmızıgül B. & Zengin, Y. (2016). Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma. KSÜ İİBF Dergisi, 6(2), 115-130.
 • Andersson, L. M. & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Behavior, 18(5), 449-469.
 • Andersson, L. M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.
 • Argon, T. & Ekinci S. (2016). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-19.
 • Arslan, A. (2006). İlkçağ Felsefe Tarihi 2: Sofistlerden Platon’a. İstanbul. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ashforth, B. E. & Mael, F. (1989) Social Identity Theory and the Organization. The Academy of Management Review, 14(1), 20-39.
 • Ashforth, B. E., Harrison, S. H. & Corley, K. G. (2008). Identification in Organizations: An Examination of Four Fundamental Questions. Journal of Management, 34(3), 325-374.
 • Atmaca, T. (2021). Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları ve Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 367-389.
 • Ayık, A., Şayir, G. & Bilici, A. (2016). Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 233-254.
 • Aypar, S., Sökmen, A. & Ekmekçioğlu, E. B. (2018). İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 116-124.
 • Barefoot, J. C., Dodge, K. A., Peterson, B. L., Dahlstrom, W. G. & Williams R. B. (1989). The Cook-Medley Hostility Scale: Item Content and Ability to Predict Survival. Psychosomatic Medicine, 51(1), 46-57.
 • Bateman, T. S., Sakano, T. & Fujita, M. (1992). Roger, Me, and Attitude: Film Propaganda and Cynicism Toward Corporate Leadership. Journal of Applied Psychology, 77(5), 768-771.
 • Battal, F. (2020). Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Örnek. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(24), 2362-2393.
 • Bedeian, A. G. (2007). Even If the Tower Is “Ivory,” It Isn’t “White:” Understanding the Consequences of Faculty Cynicism. Academy of Management Learning & Education, 6(1), 9-32.
 • Bhattacharya, C. B. & Elsbach, K. D. (2002). Us Versus Them: The Roles of Organizational Identification and Disidentification in Social Marketing Initiatives. Journal of Public Policy & Marketing, 21(1), 26-36.
 • Billig, M. & Tajfel, H. (1973). Social Categorization and Similarity in Intergroup Behaviour. European Journal of Social Psychology, 3(1), 27-52.
 • Brandes, P. M. (1997). Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences (Unpublished Doctoral Dissertation). The University of Cincinnati.
 • Brandes, P., Castro, S. L. James, M. S. L., Martinez, A. D., Matherly, T. A., Ferris, G. R. & Hochwarter, W. A. (2008). The Interactive Effects of Job Insecurity and Organizational Cynicism on Work Effort Following a Layoff. Journal of Leadership & Organizational Studies, 14(3), 233-247.
 • Brandes, P., Dharwadkar, R., & Dean, Jr. J. W. (1999). Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisior Perspectives on Work Outcomes. The 36th Annual Meeting of the Eastern Academy of Management, Philadelphia, 1-33.
 • Cheney, G. & Thompkins, P. K. (1987). Coming to Terms with Organizational Identification and Commitment. Central States Speech Journal, 38(1), 1-15.
 • Cheney, G. (1983). On the Various and Changing Meanings of Organizational Membership: A Field Study of Organizational Identification. Communication Monographs, 50(4), 342-362.
 • Çevik, A. & Can, N. (2020). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Sinizm Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin Makamsal Güç Kaynakları. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 13-30.
 • Dean, Jr. J. W., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 • Demirtaş, H. A. (2003). Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımları. İletişim: Araştırmaları Dergisi, 1(1), 123-144.
 • Duman, N., Sak, R., Şahin, Sak, İ. T. (2020). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1098-1127.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M. & Harquail, C. V. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.
 • Edwards, M. R. (2005). Organizational Identification: A Conceptual and Operational Review. International Journal of Management Reviews, 7(4), 207-230.
 • Erer, B. & Şahin, M. (2020). Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi: Konya İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2944-2959.
 • Evans, W. R., Goodman, J. M. & Davis, W. D. (2011). The Impact of Perceived Corporate Citizenship on Organizational Cynicism, OCB, and Employee Deviance. Human Performance, 24(1), 79-97.
 • Gökberk, M. (1993). Felsefe Tarihi. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Gündüz, Ş. (2017). İş Yerinde Yaşanan Sendromlar. İstanbul. Beta Basım Yayım.
 • Işık, M. & Zincirkıran, M. (2016). Kurumsal İtibar Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Üzerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3), 89-106.
 • Johnson, J. L. & O’Leary-Kelly, A. M. (2003). The Effects of Psychological Contract Breach and Organizational Cynicism: Not All Social Exchange Violations Are Created Equal. Journal of Organizational Behavior, 24(5), 627-647.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2019). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul. Evrim Yayınevi.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Antalya.
 • Kalay, F., Oğrak A., Bal, Vedat. & Nişancı Z. N. (2014). Mobbing, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Örnek Bir Uygulama. Sakarya İktisat Dergisi, 3(2), 1-18.
 • Karataş, S. & Taş, A. (2017). İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Narsistik Kişilik Eğilimleri ile Örgütsel Özdeşleşme Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 92-121.
 • Karcıoğlu, M. S. & Naktiyok, A. (2015). Örgütsel Ortamda Algılanan Güven Düzeyinin Sinizm Üzerindeki Rolü: Atatürk Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma. AKÜ İİBF Dergisi, 17(1), 19-34.
 • Kaygın, E. & Kosa, G. (Ed.). (2019). Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış. Konya. Eğitim Yayınevi.
 • Kerse, G. & Karabey, C. N. (2019). Örgütsel Sinizm ve Özdeşleşme Bağlamında Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Bağlanma ve Politik Davranış Algısına Ektisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 83-108.
 • Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği. İstanbul. Beta Basım Yayım.
 • Korkmaz, O., Aydemir S. & Uysal H. T. (2017). Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Örgüte Hâkim Kurum Kültürünün Etkisi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 62-80.
 • Koyuncu, H. & Büyükyılmaz O. (2020). Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Örgütsel Güven ve Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Üniversite Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 1191-1199.
 • Kreiner, G. H. & Ashforth, B. E. (2004). Evidence Toward an Expanded Model of Organizational Identification. Journal of Organizational Behavior, 25(1), 1-27.
 • Küçük, B., & Yavuz, E. (2021). Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 5(1), 453-472.
 • Levinson, H. (1965). Reciprocation: The Relationship between Man and Organization. Administrative Science Quarterly, 9(4), 370-390.
 • Mael, F. & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test Of The Reformulated Model Of Organizational Identification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103-123.
 • Mael, F. A. & Ashforth, B. E. (1995). Loyal From Day One: Biodata, Organizational Identification, and Turnever Among Newcomers. Personnel Psychology, 48(2), 309-333.
 • Nafei, W. A. & Kaifi, B. A. (2013). The Impact of Organizational Cynicism on Organizational Commitment: An Applied Study on Teaching Hospitals in Egypt. Europen Journal of Business and Management, 5(12), 131-147.
 • Özdemir, H. Ö., Erkutlu, H. V. & Elden, B. (2018). Otantik Liderlik ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkide Demografik Faktörlerin Düzenleyici Etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 202-210.
 • Özgözgü, S., Bektaş, M., Arıkan, F. & Şimşek, H. (2017). Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. Elementary Education Online, 16(3), 1058-1078.
 • Peng, Z. & Zhou, F. (2009). The Moderating Effect of Supervisory Conscientiousness on the Relationship Between Employees’ Social Cynicism and Perceived Interpersonal Justice. Social Behavior and Personality, 37(6), 863-864.
 • Perrewe, P. L. & Ganster, D. C. (Ed.). (2006). Employee Health, Coping and Methodologies. New York. JAI Press.
 • Polat, M. & Meydan, C. H. (2010). Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1), 145-172.
 • Polat, M., Meydan, C. H. & Tokmak İ. (2010). Personel Güçlendirme, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 20(2), 1-22.
 • Pratt, M. G. & Rafaeli, A. (1997). Organizational Dress As A Symbol of Multilayered Social Identities. Academy of Management Journal, 40(4), 862-898.
 • Ravishankar, M. N. & Pan, S. L. (2008). The Influence of Organizational Identification on Organizational Knowledge Management (KM). Omega: The International Journal of Management Science, Cilt: 36(2), 221-234.
 • Rotondi, T. Jr. (1975). Organizational Identification and Group Involvement. The Academy of Management Journal, 18(4), 892-897.
 • Rousseau, D. M. (1998). Why Workers Still Identify with Organizations. Journal of Organizational Behavior, 19(3), 217-233.
 • Sammarra, A. & Biggiero L. (2001). Identity and Identification in Industrial Districts. Journal of Management and Governance, 5(1), 61-82.
 • Saruhan, S. (2017). Örgütsel Sosyalleşmenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırıkkale.
 • Sayılarla PAU (2019). Sayılarla Pamukkale Üniversitesi, https://www.pau.edu.tr/pau/tr/sayilarlaPAU (ET: 25.06.2019).
 • Sezgin, Nartgün, Ş. & Kalay, M. (2014). Öğretmenlerin Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ile Örgütsel Sinizm Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Journal of Turkish Studies, 9(2), 1361-1376.
 • Şantaş, F., Uğuluoğlu, Ö., Kandemir, A. & Çelik Y. (2016). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm, İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 867-886.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara. Seçkin Yayınevi.
 • Tağraf, H. & Bozkulak G. (2020). Mermer Sektörü Çalışanlarının Demografik Değişkenleri ile Örgütsel Sinizm Farklılıklarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 5(9), 274-286.
 • Tajfel, H. (1982). Social Psychology of Intergroup Relations. Annual Review of Psychology, 33(1), 1-39.
 • Tak, B. & Çiftçioğlu, A. (2009). Algılanan Örgütsel Prestij ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 9(18), 100-116.
 • Taslak, S. & Çiftçi, B. (Ed.). (2019). Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeleri. İstanbul. Beta Basım Yayım.
 • Taşlıyan, M., Hırlak, B. & Çiftçi, G. E. (2016). Farklılık Yönetiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Akademik ve İdari Personel Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1339-1359.
 • Tolman, E. C. (1943). Identification and The Post-War World. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 38(2), 141-148.
 • Tuna, R., Eskin, Bacaksız, F., Harmancı, Seren, A. K. (2018). The Effects of Organizational Identification and Organizational Cynicism on Employee Performance Among Nurses. International Journal of Caring Sciences, 11(3), 1707-1714.
 • Van, Dick, R. & Wagner, U. (2002). Social Identification Among School Teachers: Dimensions, Foci, and Correlates. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(2), 129-149.
 • Van, Knippenberg, D. & Sleebos, E. (2006). Organizational Identification Versus Organizational Commitment: Self-Definition, Social Exchange, and Job Attitudes. Journal of Organizational Behavior, 27(5), 571-584.
 • Van, Knippenberg, D. & Van, Schie, E. C. M. (2000). Foci and Correlates of Organizational Identification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(2), 137-147.
 • Walsh, K. & Gordon, J. R. (2008). Creating an Individual Work Identity. Human Resource Management Review. 18(1), 46-61.
 • Whetten, D. A. & Godfrey, P. C. (Ed.). (1998). Identity in Organizations: Building Theory Through Conversations. Thousand Oaks. Sage Publications.
 • Wilkerson, J. M., Evans, W. R. & Davis, W. D. (2008). A Test of Coworkers’ Influence on Organizational Cynicism, Badmouthing, and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 38(9), 2273-2292.
 • Yakın, B., Sökmen, A. & Bıyık, Y. (2017). Organizational Trust, Organizational Identification and Organizational Cynicism: A Researchon White Colors. International Journal of Business and Management Invention, 6(7), 72-78.

Organizational Identification and Organizational Cynicism Relationship: A Research on Administrative Personnel in Pamukkale University

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 14, 48 - 70, 28.02.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.836186

Öz

Organizational identification and organizational cynicism have become important research topics for institutions. While it is accepted that organizational identification has efficiency improvement benefits for institutions, organizational cynicism is considered to be reducing the productivity. The main purpose of this study is to determine the relationship between organizational identification and organizational cynicism. Another purpose is to examine the organizational identification and organizational cynicism levels of the administrative staff working in the Faculties of Pamukkale University's Kınıklı Campus. In addition to these aims of the study, another aim is to determine whether there are differences between the groups in terms of the demographic characteristics of the administrative staff. In order to achieve these goals, a survey method was applied to administrative staff. The sample of the study consists of 174 data sets. According to the results of the research, a negative and significant relationship was found between organizational identification and organizational cynicism. In terms of organizational identification, there weren’t found any differences according to the demographic characteristics of the respondents. However, in terms of organizational cynicism, there were found some significant differences according to the age, education and salary opinions of the groups.

Kaynakça

 • Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126(3), 269-292.
 • Akbaba, M. (2018). Otel İşletmelerinde Psikolojik Sözleşmenin İşe Yabancılaşma ve Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi. Journal of Institute of Economic Development and Social Researches, 4(9), 320-330.
 • Akdemir, B., Kırmızıgül B. & Zengin, Y. (2016). Örgütsel Sinizm ile İş Performansı Arasındaki İlişki ve Bir Araştırma. KSÜ İİBF Dergisi, 6(2), 115-130.
 • Andersson, L. M. & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the Workplace: Some Causes and Effects. Journal of Organizational Behavior, 18(5), 449-469.
 • Andersson, L. M. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using a Contract Violation Framework. Human Relations, 49(11), 1395-1418.
 • Argon, T. & Ekinci S. (2016). İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-19.
 • Arslan, A. (2006). İlkçağ Felsefe Tarihi 2: Sofistlerden Platon’a. İstanbul. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ashforth, B. E. & Mael, F. (1989) Social Identity Theory and the Organization. The Academy of Management Review, 14(1), 20-39.
 • Ashforth, B. E., Harrison, S. H. & Corley, K. G. (2008). Identification in Organizations: An Examination of Four Fundamental Questions. Journal of Management, 34(3), 325-374.
 • Atmaca, T. (2021). Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları ve Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 11(1), 367-389.
 • Ayık, A., Şayir, G. & Bilici, A. (2016). Öğretmenlerin Algılarına Göre Örgütsel Sinizmin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 233-254.
 • Aypar, S., Sökmen, A. & Ekmekçioğlu, E. B. (2018). İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(13), 116-124.
 • Barefoot, J. C., Dodge, K. A., Peterson, B. L., Dahlstrom, W. G. & Williams R. B. (1989). The Cook-Medley Hostility Scale: Item Content and Ability to Predict Survival. Psychosomatic Medicine, 51(1), 46-57.
 • Bateman, T. S., Sakano, T. & Fujita, M. (1992). Roger, Me, and Attitude: Film Propaganda and Cynicism Toward Corporate Leadership. Journal of Applied Psychology, 77(5), 768-771.
 • Battal, F. (2020). Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Örnek. OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(24), 2362-2393.
 • Bedeian, A. G. (2007). Even If the Tower Is “Ivory,” It Isn’t “White:” Understanding the Consequences of Faculty Cynicism. Academy of Management Learning & Education, 6(1), 9-32.
 • Bhattacharya, C. B. & Elsbach, K. D. (2002). Us Versus Them: The Roles of Organizational Identification and Disidentification in Social Marketing Initiatives. Journal of Public Policy & Marketing, 21(1), 26-36.
 • Billig, M. & Tajfel, H. (1973). Social Categorization and Similarity in Intergroup Behaviour. European Journal of Social Psychology, 3(1), 27-52.
 • Brandes, P. M. (1997). Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences (Unpublished Doctoral Dissertation). The University of Cincinnati.
 • Brandes, P., Castro, S. L. James, M. S. L., Martinez, A. D., Matherly, T. A., Ferris, G. R. & Hochwarter, W. A. (2008). The Interactive Effects of Job Insecurity and Organizational Cynicism on Work Effort Following a Layoff. Journal of Leadership & Organizational Studies, 14(3), 233-247.
 • Brandes, P., Dharwadkar, R., & Dean, Jr. J. W. (1999). Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisior Perspectives on Work Outcomes. The 36th Annual Meeting of the Eastern Academy of Management, Philadelphia, 1-33.
 • Cheney, G. & Thompkins, P. K. (1987). Coming to Terms with Organizational Identification and Commitment. Central States Speech Journal, 38(1), 1-15.
 • Cheney, G. (1983). On the Various and Changing Meanings of Organizational Membership: A Field Study of Organizational Identification. Communication Monographs, 50(4), 342-362.
 • Çevik, A. & Can, N. (2020). Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Sinizm Davranışlarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin Makamsal Güç Kaynakları. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 13-30.
 • Dean, Jr. J. W., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 • Demirtaş, H. A. (2003). Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımları. İletişim: Araştırmaları Dergisi, 1(1), 123-144.
 • Duman, N., Sak, R., Şahin, Sak, İ. T. (2020). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Örgütsel Sinizm Tutumlarının İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1098-1127.
 • Dutton, J. E., Dukerich, J. M. & Harquail, C. V. (1994). Organizational Images and Member Identification. Administrative Science Quarterly, 39(2), 239-263.
 • Edwards, M. R. (2005). Organizational Identification: A Conceptual and Operational Review. International Journal of Management Reviews, 7(4), 207-230.
 • Erer, B. & Şahin, M. (2020). Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi: Konya İli Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2944-2959.
 • Evans, W. R., Goodman, J. M. & Davis, W. D. (2011). The Impact of Perceived Corporate Citizenship on Organizational Cynicism, OCB, and Employee Deviance. Human Performance, 24(1), 79-97.
 • Gökberk, M. (1993). Felsefe Tarihi. İstanbul. Remzi Kitabevi.
 • Gündüz, Ş. (2017). İş Yerinde Yaşanan Sendromlar. İstanbul. Beta Basım Yayım.
 • Işık, M. & Zincirkıran, M. (2016). Kurumsal İtibar Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Üzerinde Bir Uygulama. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3), 89-106.
 • Johnson, J. L. & O’Leary-Kelly, A. M. (2003). The Effects of Psychological Contract Breach and Organizational Cynicism: Not All Social Exchange Violations Are Created Equal. Journal of Organizational Behavior, 24(5), 627-647.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. & Cemalcılar, Z. (2019). Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul. Evrim Yayınevi.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Antalya.
 • Kalay, F., Oğrak A., Bal, Vedat. & Nişancı Z. N. (2014). Mobbing, Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Örnek Bir Uygulama. Sakarya İktisat Dergisi, 3(2), 1-18.
 • Karataş, S. & Taş, A. (2017). İlk ve Ortaokullardaki Öğretmenlerin Narsistik Kişilik Eğilimleri ile Örgütsel Özdeşleşme Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 92-121.
 • Karcıoğlu, M. S. & Naktiyok, A. (2015). Örgütsel Ortamda Algılanan Güven Düzeyinin Sinizm Üzerindeki Rolü: Atatürk Üniversitesi İdari Personeli Üzerinde Bir Araştırma. AKÜ İİBF Dergisi, 17(1), 19-34.
 • Kaygın, E. & Kosa, G. (Ed.). (2019). Olumsuz Boyutlarıyla Örgütsel Davranış. Konya. Eğitim Yayınevi.
 • Kerse, G. & Karabey, C. N. (2019). Örgütsel Sinizm ve Özdeşleşme Bağlamında Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Bağlanma ve Politik Davranış Algısına Ektisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 83-108.
 • Koçel, T. (2014). İşletme Yöneticiliği. İstanbul. Beta Basım Yayım.
 • Korkmaz, O., Aydemir S. & Uysal H. T. (2017). Örgütsel Özdeşleşme Üzerinde Örgüte Hâkim Kurum Kültürünün Etkisi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 62-80.
 • Koyuncu, H. & Büyükyılmaz O. (2020). Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Örgütsel Güven ve Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Üniversite Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 1191-1199.
 • Kreiner, G. H. & Ashforth, B. E. (2004). Evidence Toward an Expanded Model of Organizational Identification. Journal of Organizational Behavior, 25(1), 1-27.
 • Küçük, B., & Yavuz, E. (2021). Hizmetkâr Liderlik ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış Dergisi, 5(1), 453-472.
 • Levinson, H. (1965). Reciprocation: The Relationship between Man and Organization. Administrative Science Quarterly, 9(4), 370-390.
 • Mael, F. & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and Their Alma Mater: A Partial Test Of The Reformulated Model Of Organizational Identification. Journal of Organizational Behavior, 13(2), 103-123.
 • Mael, F. A. & Ashforth, B. E. (1995). Loyal From Day One: Biodata, Organizational Identification, and Turnever Among Newcomers. Personnel Psychology, 48(2), 309-333.
 • Nafei, W. A. & Kaifi, B. A. (2013). The Impact of Organizational Cynicism on Organizational Commitment: An Applied Study on Teaching Hospitals in Egypt. Europen Journal of Business and Management, 5(12), 131-147.
 • Özdemir, H. Ö., Erkutlu, H. V. & Elden, B. (2018). Otantik Liderlik ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkide Demografik Faktörlerin Düzenleyici Etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 202-210.
 • Özgözgü, S., Bektaş, M., Arıkan, F. & Şimşek, H. (2017). Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnançları ve Örgütsel Özdeşleşme Algıları. Elementary Education Online, 16(3), 1058-1078.
 • Peng, Z. & Zhou, F. (2009). The Moderating Effect of Supervisory Conscientiousness on the Relationship Between Employees’ Social Cynicism and Perceived Interpersonal Justice. Social Behavior and Personality, 37(6), 863-864.
 • Perrewe, P. L. & Ganster, D. C. (Ed.). (2006). Employee Health, Coping and Methodologies. New York. JAI Press.
 • Polat, M. & Meydan, C. H. (2010). Örgütsel Özdeşleşmenin Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Savunma Bilimleri Dergisi, 9(1), 145-172.
 • Polat, M., Meydan, C. H. & Tokmak İ. (2010). Personel Güçlendirme, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 20(2), 1-22.
 • Pratt, M. G. & Rafaeli, A. (1997). Organizational Dress As A Symbol of Multilayered Social Identities. Academy of Management Journal, 40(4), 862-898.
 • Ravishankar, M. N. & Pan, S. L. (2008). The Influence of Organizational Identification on Organizational Knowledge Management (KM). Omega: The International Journal of Management Science, Cilt: 36(2), 221-234.
 • Rotondi, T. Jr. (1975). Organizational Identification and Group Involvement. The Academy of Management Journal, 18(4), 892-897.
 • Rousseau, D. M. (1998). Why Workers Still Identify with Organizations. Journal of Organizational Behavior, 19(3), 217-233.
 • Sammarra, A. & Biggiero L. (2001). Identity and Identification in Industrial Districts. Journal of Management and Governance, 5(1), 61-82.
 • Saruhan, S. (2017). Örgütsel Sosyalleşmenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırıkkale.
 • Sayılarla PAU (2019). Sayılarla Pamukkale Üniversitesi, https://www.pau.edu.tr/pau/tr/sayilarlaPAU (ET: 25.06.2019).
 • Sezgin, Nartgün, Ş. & Kalay, M. (2014). Öğretmenlerin Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ile Örgütsel Sinizm Düzeylerine İlişkin Görüşleri. Journal of Turkish Studies, 9(2), 1361-1376.
 • Şantaş, F., Uğuluoğlu, Ö., Kandemir, A. & Çelik Y. (2016). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sinizm, İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(3), 867-886.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara. Seçkin Yayınevi.
 • Tağraf, H. & Bozkulak G. (2020). Mermer Sektörü Çalışanlarının Demografik Değişkenleri ile Örgütsel Sinizm Farklılıklarını İncelemeye Yönelik Bir Araştırma. Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 5(9), 274-286.
 • Tajfel, H. (1982). Social Psychology of Intergroup Relations. Annual Review of Psychology, 33(1), 1-39.
 • Tak, B. & Çiftçioğlu, A. (2009). Algılanan Örgütsel Prestij ile Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 9(18), 100-116.
 • Taslak, S. & Çiftçi, B. (Ed.). (2019). Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeleri. İstanbul. Beta Basım Yayım.
 • Taşlıyan, M., Hırlak, B. & Çiftçi, G. E. (2016). Farklılık Yönetiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Akademik ve İdari Personel Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1339-1359.
 • Tolman, E. C. (1943). Identification and The Post-War World. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 38(2), 141-148.
 • Tuna, R., Eskin, Bacaksız, F., Harmancı, Seren, A. K. (2018). The Effects of Organizational Identification and Organizational Cynicism on Employee Performance Among Nurses. International Journal of Caring Sciences, 11(3), 1707-1714.
 • Van, Dick, R. & Wagner, U. (2002). Social Identification Among School Teachers: Dimensions, Foci, and Correlates. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(2), 129-149.
 • Van, Knippenberg, D. & Sleebos, E. (2006). Organizational Identification Versus Organizational Commitment: Self-Definition, Social Exchange, and Job Attitudes. Journal of Organizational Behavior, 27(5), 571-584.
 • Van, Knippenberg, D. & Van, Schie, E. C. M. (2000). Foci and Correlates of Organizational Identification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73(2), 137-147.
 • Walsh, K. & Gordon, J. R. (2008). Creating an Individual Work Identity. Human Resource Management Review. 18(1), 46-61.
 • Whetten, D. A. & Godfrey, P. C. (Ed.). (1998). Identity in Organizations: Building Theory Through Conversations. Thousand Oaks. Sage Publications.
 • Wilkerson, J. M., Evans, W. R. & Davis, W. D. (2008). A Test of Coworkers’ Influence on Organizational Cynicism, Badmouthing, and Organizational Citizenship Behavior. Journal of Applied Social Psychology, 38(9), 2273-2292.
 • Yakın, B., Sökmen, A. & Bıyık, Y. (2017). Organizational Trust, Organizational Identification and Organizational Cynicism: A Researchon White Colors. International Journal of Business and Management Invention, 6(7), 72-78.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Celaleddin SERİNKAN (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-8056-2596
Türkiye


Muharrem TÜLÜ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6431-949X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 14

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iktisad836186, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2021}, volume = {6}, number = {14}, pages = {48 - 70}, doi = {10.25204/iktisad.836186}, title = {Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Serinkan, Celaleddin and Tülü, Muharrem} }
APA Serinkan, C. & Tülü, M. (2021). Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 6 (14) , 48-70 . DOI: 10.25204/iktisad.836186
MLA Serinkan, C. , Tülü, M. "Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 48-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/issue/60251/836186>
Chicago Serinkan, C. , Tülü, M. "Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 48-70
RIS TY - JOUR T1 - Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma AU - Celaleddin Serinkan , Muharrem Tülü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25204/iktisad.836186 DO - 10.25204/iktisad.836186 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 70 VL - 6 IS - 14 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.836186 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.836186 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma %A Celaleddin Serinkan , Muharrem Tülü %T Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma %D 2021 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 6 %N 14 %R doi: 10.25204/iktisad.836186 %U 10.25204/iktisad.836186
ISNAD Serinkan, Celaleddin , Tülü, Muharrem . "Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 / 14 (Şubat 2021): 48-70 . https://doi.org/10.25204/iktisad.836186
AMA Serinkan C. , Tülü M. Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma. İKTİSAD. 2021; 6(14): 48-70.
Vancouver Serinkan C. , Tülü M. Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2021; 6(14): 48-70.
IEEE C. Serinkan ve M. Tülü , "Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sinizm İlişkisi: Pamukkale Üniversitesindeki İdari Personele Yönelik Bir Araştırma", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 14, ss. 48-70, Şub. 2021, doi:10.25204/iktisad.836186


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.