Yıl 2021, Cilt 6 , Sayı 14, Sayfalar 71 - 83 2021-02-28

Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
The Relationship Between Credit Default Swaps, Stock Markets, Bonds and Exchange Rates: Evidence from Turkey

Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ [1]


Bu çalışmanın amacı Türkiye özelinde CDS primleri, borsa endeksleri, tahvil faizleri ve döviz kuru arasındaki ilişkilerin analiz edilmesidir. Bu amaçla değişkenler arasındaki ilişkiyi tahmin edebilmek için 29.04.2018-22.11.2020 tarihleri arasındaki haftalık veriler kullanılmıştır. Çalışmada değişkenlerin durağanlıkları birim kök testleri ile analiz edilmiştir. Durağan olduğu sonucuna ulaşılan değişkenler arası nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre BIST banka endeksi BIST Tüm, tahvil faizleri ve CDS primlerinin granger nedenidir. Ayrıca BIST Tüm ve döviz kurları arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Son olarak Zivot-Andrews testi sonuçlarına göre tahvil faizleri hariç tüm değişkenlerde Covid-19 hastalığının dünya sağlık örgütüne bildirildiği tarih olan 31.12.2019 tarihinden sonra kırılmalar meydana gelmektedir. Bu sonuçlar pandemi sonucunda BIST Banka endeksinde kırılmalar meydana geldiğini ve bu kırılmaların ise diğer BIST Tüm, tahvil faizleri ve CDS primlerinde değişmelere neden olduğunu göstermektedir.

The aim of this study is to analyze the relations between CDS spreads, stock market indices, bonds and exchange rates in Turkey. For this purpose, weekly data between 29.04.2018 -22.11.2020 were used to estimate the relationship between variables. In the study, the stationarities of variables were analyzed by unit root tests. The causality relationship between variables, which was concluded to be stationary, was analyzed by the Toda-Yamamoto test. According to the findings, the BIST Liquid Bank index is granger cause of BIST All Shares, bonds and CDS spreads. In addition, there is a bidirectional relationship between BIST All Shares and exchange rates. Finally, according to the results of the Zivot-Andrews test, structural breaks occur in all variables (except for bonds) after 31.12.2019, which is the date when the Covid-19 disease was reported to the world health organization. These results show that the breakdowns occurred in the BIST Bank index as a result of the pandemic, and these breakages caused changes in other BIST All Shares, bond rates and CDS spreads.

 • Akaike, H. (1970). Statistical Predictor Identification. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, (22), 203-217.
 • Akaike, H. (1978). A Bayesian Analysis of The Minimum AIC Procedure. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, (20), 9-14.
 • Akkaya, M. (2017). Türk Tahvillerinin CDS Primlerini Etkileyen İçsel Faktörlerin Analizi. Maliye Finans Yazıları, (107), 129-146.
 • Augustin, P., Subrahmanyam, M.G., Tang, D.Y. & Wang, S.Q. (2016). Credit Default Swaps: Past, Present and Future, Annual Review of Financial Economics, 8, 175-196.
 • Başarır, Ç. & Keten, M. (2016). Gelişmekte Olan Ülkelerin CDS Primleri ile Hisse Senetleri ve Döviz Kurları Arasındaki Kointegrasyon İlişkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 369-380.
 • Bektur, Ç. & Malcıoğlu, G. (2017). Kredi Temerrüt Takasları ile BIST 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 73-83.
 • Blanco, R., Brennan, S. & Marsh, I.W. (2005). An Empirical Analysis of The Dynamic Relation Between Investment-Grade Bonds and Credit Default Swaps. The Journal of Finance, 60, 2255-2281.
 • Bystrom, H. (2006). Credit Default Swaps and Equity Prices: The ITraxx CDS Index Market. Financial Analysts Journal, 62, 65-76.
 • Ceylan, I. E., Ceylan, F., Tuzun, O. & Ekinci, R. (2018). The Effect of Credit Default Swaps (CDS) on BIST100 in Turkey: MS-VAR Approach. Ecoforum Journal, 7(1), 1-5.
 • Chan, K.C., Fung, H.G. & Zhang, G. (2009). On The Relationship Between Asian Sovereign Credit Default Swap Markets and Equity Markets. Journal of Asia Business Studies, 4(1), 3-12.
 • Çonkar, M.K. & Vergili, G. (2017). Kredi Temerrüt Swapları ile Döviz Kurları Arasındaki İlişki: Türkiye için Amprik Bir Analiz. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 59-66.,
 • Das, S., Kalimipalli, M. & Nayak, S. (2014). Did CDS Trading Improve the Market for Corporate Bonds?. Journal of Financial Economics, 111, 495-525.
 • Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1979). Distribution of The Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74, 427-431.
 • Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1981). Distribution of The Estimators for Autoregressive Time Series with A Unit Root. Econometrica, 49, 1057-1072.
 • Eren, M. & Başar, S. (2016). Makroekonomik Faktörler ve Kredi Temerrüt Takaslarının BIST-100 Endeksi Üzerindeki Etkisi: ARDL Yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(3), 567-589.
 • Ergenç, S. & Genç, E.G. (2020). Türkiye’de Kredi Temerrüt Takası Primlerindeki Değişimin İncelenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(37), 449-461.
 • Evci, S. (2020). Kredi Temerrüt Swapları ile Borsa İstanbul Arasındaki Eşbütütünleşme İlişkisinin Analizi. Gaziantep Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 100-117.
 • Forte, S. & Pena, J.I. (2009). Credit Spreads: An Empirical Analysis on The Informational Content of Stocks, Bonds and CDS. Journal of Banking & Finance, 33, 2013-2025.
 • Foseca, J.D. & Gottschalk, K. (2018). The Co‐Movement of Credit Default Swap Spreads, Equity Returns and Volatility: Evidence from Asia‐Pacific Markets. International Review of Finance, 20(3), 551-579.
 • Fung, H.G., Sierra, G.E., Yau, J., & Zhang, G. (2008). Are the U.S. Stock Market and Credit Default Swap Market Related? Evidence From the CDX Indices. Journal of Alternative Investments, 11(1), 43-61.
 • Hancı, M. (2014). Kredi Temerrüt Takasları ve BIST 100 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Maliye Finans Yazıları, 28(102), 9-22.
 • Hannan E. J. & Quinn, B. G. (1979). The Determination of The Order of An Auturegression. Journal of the Royal Statistical Society, 41, 190-195.
 • Kadooğlu, G., Hazar, A. & Çütçü, İ. (2016). Kredi Temerrüt Takası ile Menkul Kıymet Borsaları Arasındaki İlişki: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülke Uygulamaları. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-21.
 • Kargı, B. (2014). Credit Default Swap (CDS) spreads: The Analysis of Time Series for The Interaction with The Interest Rates and The Growth in Turkish Economy. Montenegrin Journal of Economics, 10(1), 59-66.
 • Liu, Y. & Morley, B. (2012). Sovereign Credit Default Swaps and The Macroeconomy. Applied Economics Letters, 19, 129-132.
 • Longstaff, F.A., Pan, J., Pedersen, L.H. & Singleton, K.J. (2011). How Sovereign is Sovereign Credit Risk? American Economic Journal: Macroeconomics, 3(2), 75-103.
 • Narayan, P.K., Sharma, S.S. & Thuraisamy, K.S. (2014). An Analysis of Price Discovery From Panel Data Models of CDS and Equity Returns. Journal of Banking & Finance, 41, 167-177.
 • Norden, L. & Weber, M. (2009). The Co-Movement of Creditdefault Swap, Bond and Stock Markets: An Empirical Analysis. European Financial Management, 15(3), 529-562.
 • Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for A Unit Root in Time-Series Regression. Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Sadeghzadeh, K. (2019). Borsa Endekslerinin Ülke Risklerine Duyarlılığı: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Analizler. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 33(2), 435-450.
 • Sarıgül, H. & Şengelen, H. E. (2020). Ülke Kredi Temerrüt Takas Primleri ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da Banka Hisse Senetleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 86, 247-264.
 • Schwarz, G. (1978). Estimating The Dimensions of A Model. The Annals of Statistical, 6, 461-464.
 • Sovbetov, Y. & Saka, H. (2018). Does It Take Two to Tango: Interaction Between Credit Default Swaps and National Stock Indices. Journal of Economics and Financial Analysis, 2(1), 129-149.
 • Şahin, E., E. & Özkan, O. (2018). Kredi Temerrüt Takası, Döviz Kuru ve BIST 100 Endeksi İlişkisi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3) 1939-1945.
 • Toda, H. Y. & Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Auto-Regressions with Possibly Integrated Processes. Journal of Econometrics, 66(1), 225-250.
 • Topaloğlu, E.E & Ege, İ. (2020). Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Kısa ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1373-1393.
 • Trutwein, P. & Schiereck, D. (2011). The Fast and The Furious--Stock Returns and CDS of Financial Institutions Under Stress. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21(2), 157-175.
 • Yenice, S. & Hazar, A. (2015). Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Risk Primleri ile Menkul Kıymet Borsalarının Etkileşiminin İncelenmesi. Journal of Economics Finance and Accounting, 2(2), 135-151.
 • Yüksel A. & Yüksel, A. (2017). Avrupa Borç Krizi Döneminde Global Risk Faktörleri ve Ülke Kredi Temerrüt Takası Primi İlişkisi: 19 Ülke Örneği. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (36), 1-18.
 • Zhu, H., 2004. An Empirical Comparison of Credit Spreads Between The Bond Market and The Credit Default Swap Market. BIS Working Papers, No 160.
 • Zivot, E. & Andrews, D.W.K. (1992). Further Evidence on The Great Crash, The Oil-Price Shock and The Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251-270.
Birincil Dil tr
Konular İşletme Finans
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3852-9332
Yazar: Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Şubat 2021

Bibtex @araştırma makalesi { iktisad837722, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {71 - 83}, doi = {10.25204/iktisad.837722}, title = {Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {Akgüneş, Ahmet Oğuz} }
APA Akgüneş, A . (2021). Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 6 (14) , 71-83 . DOI: 10.25204/iktisad.837722
MLA Akgüneş, A . "Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 71-83 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/issue/60251/837722>
Chicago Akgüneş, A . "Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 71-83
RIS TY - JOUR T1 - Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği AU - Ahmet Oğuz Akgüneş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25204/iktisad.837722 DO - 10.25204/iktisad.837722 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 83 VL - 6 IS - 14 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.837722 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.837722 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği %A Ahmet Oğuz Akgüneş %T Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği %D 2021 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 6 %N 14 %R doi: 10.25204/iktisad.837722 %U 10.25204/iktisad.837722
ISNAD Akgüneş, Ahmet Oğuz . "Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 / 14 (Şubat 2021): 71-83 . https://doi.org/10.25204/iktisad.837722
AMA Akgüneş A . Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. İKTİSAD. 2021; 6(14): 71-83.
Vancouver Akgüneş A . Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2021; 6(14): 71-83.
IEEE A. Akgüneş , "Kredi Temerrüt Takasları, Borsa Endeksleri, Tahvil Faizleri ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 14, ss. 71-83, Şub. 2021, doi:10.25204/iktisad.837722