Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Research on Graduate Theses Conducted in TURKEY on FRS for LMES

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 16, 491 - 500, 31.10.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.901046

Öz

The Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority published the Financial Reporting Standard for Large and Medium Enterprises (FRS for LMEs) on 29 July 2017 and required its implementation as of January 1, 2018. The aim of this study is to examine the postgraduate theses written on FRS for LMEs according to different variables. The study covers master’s and doctoral theses registered in the database of the higher education board’s thesis documentation center regarding FRS for LMEs between 2018-2020. In the research, scanning model was used as data collection technique. Postgraduate theses on FRS for LMEs were searched with the keyword “FRS for LMEs” from the thesis records of the higher education institution. Content analysis, one of the categorical data analysis techniques, was used in data analysis. As a result of the research, it was determined that a total of 24 theses were written on FRS for LMEs over a period of three years, one of them at the doctoral level. The most thesis on FRS for LMEs was written in 2019, the most thesis studies were completed in Marmara University, all the completed theses were written in Turkish, and the most thesis advisors were Assoc. It has been determined that he has the title. In addition, it was determined that the most work was done on revenue and stock issues, and “sample accounting records and analysis” method was used the most in theses.

Kaynakça

 • Albay, A. (2019). Duran varlıkların ve amortismanların UFRS çerçevesinde değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli
 • Alkan, G. (2014). Türkiye’de muhasebe alanında yapılan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma. (1984-2012), Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 41-52
 • Alkan, G. (2013). Araştırmacıların UFRS alanına bilimsel katkıları: UFRS konusunda yapılan lisans üstü tezlere ilişkin bir araştırma. III. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu.7-8 Eylül, Balıkesir
 • Aytaç, A. ve Gençoğlu, Ü.G. (2020). Maddi duran varlıklar ve amortismanlar açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS taslağı ve MSUGT’daki uygulamaların karşılaştırılması. Business and Economics Research Journal. 11(3), 753-767
 • Çoban Çelikdemir, N. (2019). Türkiye’de muhasebe standartları konusunda yapılan tezlerin incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 325-336
 • Durgut, M. ve Pehli̇van, A. (2018). Muhasebe (finansal raporlama) standartlarına yönelik Türkiye’de hazırlanan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma: 1987-2017 Dönemi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 10. Yıl Özel Sayısı, 1-23
 • Ercan, C. (2016). 2011-2013 yılları arasında düzenlenen uluslararası Türk coğrafyasında UFRS sempozyumları üzerine bir değerlendirme. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 49-56
 • Güngörmüş, A.H. (2016). Türkiye’de muhasebe standartlarına yönelik yazılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 347-362
 • Gökçen G., Öztürk, E. ve Güleç Ö.F. (2019). KÜMİ FRS seti taslağı, BOBİ FRS seti ve tam set TMS/TFRS’nin temel konular açısından karşılaştırılması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 413-430
 • İşseveroğlu, G., Ercan, C. ve Aracı, H. (2014). Türkiye’de 2005-2013 yılları arasında UFRS konusunda yapılan akademik çalışmalara ilişkin bir araştırma. 2.Uluslarararsı Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Bursa
 • KGK, (2017). Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı (BOBİ FRS), https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5151/Bu%CC%88yu%CC%88k-ve-Orta-Boy-I%CC%87s%CC%A7letmeler-I%CC%87c%CC%A7in-Finansal-Raporlama-Standard%C4%B1-(BOBI%CC%87-FRS(E.T:01.12.2020)
 • Öğülmüş, S. (1991). İçerik çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1), 213-228.
 • YÖK Tez Merkezi, (2021). Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (E.T: 13.02.2021)

BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 16, 491 - 500, 31.10.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.901046

Öz

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 29 Temmuz 2017 tarihinde Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) yayınlamış ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmasını zorunlu tutmuştur. Bu çalışmanın gayesi, BOBİ FRS ile ilgili olarak yazılan lisansüstü tezleri farklı değişkenlere göre incelemektir. Çalışma, 2018-2020 yılları arasında BOBİ FRS’ye ilişkin olarak yükseköğretim kurulu tez dokümantasyon merkezi (YÖK TEZ) veri tabanına kayıtlı yüksek lisans ve doktora tezlerini kapsamaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak tarama modeli kullanılmıştır. BOBİ FRS konusunda hazırlanan lisansüstü tezler YÖK Tez kayıtlarından “BOBİ FRS” anahtar sözcüğü ile araştırılmıştır. Veri analizinde ise kategorik data analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üç yıllık süre zarfında BOBİ FRS ile ilgili olarak birisi doktora düzeyinde olmak üzere toplam 24 adet tez yazıldığı tespit edilmiştir. BOBİ FRS ile ilgili en fazla tezin 2019 yılında yazıldığı, en fazla tez çalışmasının Marmara Üniversitesi’nde tamamlandığı, tamamlanan tezlerin hepsinin Türkçe dilinde yazıldığı, tez danışmanlarının en çok Doçent Dr. unvanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca en fazla çalışmanın hasılat ve stok konularında yapıldığı, tezlerde en fazla “örnek muhasebe kayıtları ve inceleme” yönteminin kullanıldığı saptanmıştır.

Kaynakça

 • Albay, A. (2019). Duran varlıkların ve amortismanların UFRS çerçevesinde değerlendirilmesi, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli
 • Alkan, G. (2014). Türkiye’de muhasebe alanında yapılan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma. (1984-2012), Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 41-52
 • Alkan, G. (2013). Araştırmacıların UFRS alanına bilimsel katkıları: UFRS konusunda yapılan lisans üstü tezlere ilişkin bir araştırma. III. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu.7-8 Eylül, Balıkesir
 • Aytaç, A. ve Gençoğlu, Ü.G. (2020). Maddi duran varlıklar ve amortismanlar açısından TFRS, BOBİ FRS, KÜMİ FRS taslağı ve MSUGT’daki uygulamaların karşılaştırılması. Business and Economics Research Journal. 11(3), 753-767
 • Çoban Çelikdemir, N. (2019). Türkiye’de muhasebe standartları konusunda yapılan tezlerin incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 325-336
 • Durgut, M. ve Pehli̇van, A. (2018). Muhasebe (finansal raporlama) standartlarına yönelik Türkiye’de hazırlanan lisansüstü tez çalışmaları üzerine bir araştırma: 1987-2017 Dönemi. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 10. Yıl Özel Sayısı, 1-23
 • Ercan, C. (2016). 2011-2013 yılları arasında düzenlenen uluslararası Türk coğrafyasında UFRS sempozyumları üzerine bir değerlendirme. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 1(1), 49-56
 • Güngörmüş, A.H. (2016). Türkiye’de muhasebe standartlarına yönelik yazılan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 347-362
 • Gökçen G., Öztürk, E. ve Güleç Ö.F. (2019). KÜMİ FRS seti taslağı, BOBİ FRS seti ve tam set TMS/TFRS’nin temel konular açısından karşılaştırılması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 413-430
 • İşseveroğlu, G., Ercan, C. ve Aracı, H. (2014). Türkiye’de 2005-2013 yılları arasında UFRS konusunda yapılan akademik çalışmalara ilişkin bir araştırma. 2.Uluslarararsı Muhasebe ve Finans Sempozyumu, 29-31 Mayıs, Bursa
 • KGK, (2017). Büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı (BOBİ FRS), https://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5151/Bu%CC%88yu%CC%88k-ve-Orta-Boy-I%CC%87s%CC%A7letmeler-I%CC%87c%CC%A7in-Finansal-Raporlama-Standard%C4%B1-(BOBI%CC%87-FRS(E.T:01.12.2020)
 • Öğülmüş, S. (1991). İçerik çözümlemesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(1), 213-228.
 • YÖK Tez Merkezi, (2021). Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (E.T: 13.02.2021)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme Finans
Yayınlanma Tarihi Sonbahar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burcu DOĞAN (Sorumlu Yazar)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2857-4335
Türkiye


Cuma ERCAN
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP MESLEK YÜKSEKOKULU, İŞLETMECİLİK PR.
0000-0001-7440-740X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 16

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iktisad901046, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {491 - 500}, doi = {10.25204/iktisad.901046}, title = {BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Doğan, Burcu and Ercan, Cuma} }
APA Doğan, B. & Ercan, C. (2021). BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 6 (16) , 491-500 . DOI: 10.25204/iktisad.901046
MLA Doğan, B. , Ercan, C. "BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 491-500 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/issue/65412/901046>
Chicago Doğan, B. , Ercan, C. "BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 491-500
RIS TY - JOUR T1 - BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma AU - Burcu Doğan , Cuma Ercan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25204/iktisad.901046 DO - 10.25204/iktisad.901046 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 491 EP - 500 VL - 6 IS - 16 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.901046 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.901046 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma %A Burcu Doğan , Cuma Ercan %T BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma %D 2021 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 6 %N 16 %R doi: 10.25204/iktisad.901046 %U 10.25204/iktisad.901046
ISNAD Doğan, Burcu , Ercan, Cuma . "BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 / 16 (Ekim 2021): 491-500 . https://doi.org/10.25204/iktisad.901046
AMA Doğan B. , Ercan C. BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma. İKTİSAD. 2021; 6(16): 491-500.
Vancouver Doğan B. , Ercan C. BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2021; 6(16): 491-500.
IEEE B. Doğan ve C. Ercan , "BOBİ FRS Konusunda Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlere ilişkin Bir Araştırma", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 16, ss. 491-500, Eki. 2021, doi:10.25204/iktisad.901046


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.