Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 16, 335 - 347, 31.10.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.901062

Öz

With the 2008 Global Crisis, Non-performing loans (NPLs) has dramatically increased in both developed and developing countries. The excessive and uncontrolled increase in NPLs caused serious deterioration in the banking system. Particularly, in the countries, such as Turkey, where the banking system has a quite significant place in financial system, the deterioration in the banking system affects not only financial markets but also the economy in a negative way. In this research paper, the association between exchange rate, interest rate, total loan volume and production (output), which are macroeconomic variables expressed as external factors in the literature, and NPLs is investigated for 2008:01-2017:12 period in Turkey. Unrestricted error correction model (UECM) and boundary test approach with the scope of ARDL analysis developed by Pesaran et al. (2001) is applied as an analysis method. Based on the analysis results, it is found that these macroeconomic variables and NPLs are cointegrated. Moreover, there is an economical and statistically significant relationship between interest rate and total loan volume and NPLs in both long and short term. In other words, it is determined that if interest rate and total loan volume increases, NPLs also move in the same direction.

Kaynakça

 • Akbalık, M. (2009). Bankalarda stres testi. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Akel, V. and Gazel, S. (2014). Döviz kurları ile BIST sanayi endeksi arasındaki eşbütünleşme ilişkisi: Bir ARDL sınır testi yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 23-41
 • Bayraktar, Y. and Karaoğlu, E. (2016). Reel konjonktür teorisi, getirdiği yenilikler ve diğer konjonktür teorileri ile karşılaştırılması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 140-162
 • Beaton, K., Myrvoda, A. and Thompson S. (2016). Non-performing loans in the ECCU: Determinants and macroeconomic impact. IMF Working Paper, 16/229
 • Beck, R., Jakubík, P. and Piloiu, A. (2013). Non-performing loans: What matters in addition to the economic cycle?. European Central Bank Working Paper, 1515, 1-34
 • Belgrave, A., G. Kester and M. Jackman. (2012). Industry specific shocks and 33 non-performing loans in Barbados. The Review of Finance and Banking, 4(2), 123-133
 • Bofondi, M. and Ropele, T. (2011). Macroeconomic determinants of bad loans: Evidence from Italian banks. Occasional Papers, 89, 1-42
 • Brown, R. L. Durbin, J. and Evans, J.M. (1975). Techniques for testing the consistency of regression relations over time. Journal of Royal Statistical Society, 37, 149–192
 • Carlos A. O. B. (2012). Macroecononic determinants of the NPLs in Spain and Italy. (Unpublished Dissertation). Submitted to The University of Leicester
 • Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672-683
 • CBRT. (2010). Financial Stability Report. Ankara: CBRT Publication
 • Dickey, D. A. and Fuller, W.A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica Journal of the Econometric Society, 49(4), 1057-1072
 • Engle, R. F. and Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55, 251–76
 • Espinoza, R. and A. Prasad. (2010). Nonperforming Loans in the GCC Banking Systems and Their Macroeconomic Effects. IMF Working Paper No. 10/224
 • Gabeshi, K. (2017). The impact of macroeconomic and bank specific factors on Albanian NPLs. European Journal of Sustainable Development Research, 2(1), 95-102
 • Garanti Bank. (2005). Krediler ve dış ticaret, İstanbul: Eğitim Merkezi Dökümanları
 • Hada, T., Bărbut,ă-Mişu, N., Iuga, I. C. and Wainberg, D. (2020). Macroeconomic Determinants of Nonperforming Loans of Romanian Banks. Sustainability, 12, 1-19
 • Hess, K., Grimes, A. and Holmes, V. (2009). Credit losses in Australasian banking. The Economic Record, 85(270), 331–343
 • Inaba, N., Kozu, T., Sekine, T. and Nagahata, T. (2005). NPLs and the real economy: Japan’s experience. BIS Papers, 22, 106-127
 • Jakubik, P. (2007). Macroeconomic environment and credit risk. Czech Journal of Economics and Finance, 57(1-2), 60-78
 • Jakubik, P. and Reininger, T. (2013). Determinants of nonperforming loans in Central, Eastern and Southeastern Europe. Oesterreichische Nationalbank Focus on European Economic Integration, 3, 48-66
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economics Dynamic and Control, 12(2-3), 231–254
 • Jordan, A. and Tucker, C. (2013). Assessing the impact of nonperforming loans on economic growth in the Bahamas. Monetaria, 371-400
 • Kara, M. and Afsal, M. S. (2018). The effectiveness of monetary policy instruments applied for financial stability in Turkey. Journal of the Human and Social Science Researches, 7(3), 1822-1847
 • Karahanoğlu, İ. and Ercan, H. (2015). The effect of macroeconomic variables on non-performing loans in Turkish banking sector. The Journal of International Social Research, 8(39), 883-892
 • Kjosevski, J. and Petkovski, M. (2016). Non-performing loans in the Baltic states: Determinants and macroeconomic effects. Baltic Journal of Economics, 17(2), 25-44
 • Klein, N. (2013). NPLs in CESEE: Determinants and impact on macroeconomic performance. IMF Working Paper, 13(72), 1-27.
 • Köksel, B. and Yöntem, T. (2014). Türk bankacılık sektöründe kredi tayınlaması: 2002-2013 dönemi üzerine bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 43, 107-131.
 • Kuutol, P.K. (2016). Exchange rate, non-performing loans and economic growth in Africa. (Unpublished Master’s Thesis). Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Knust) Institute of Social Sciences, Ghana
 • Louzis, D. P., Vouldis, A.T. and Metaxas, V.L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of NPLs in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking and Finance, 36, 1012–1027
 • Love, I. and R.T. Ariss. (2014). Macro-financial linkages in Egypt: a panel analysis of economic shocks and loan portfolio quality. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 28, 158-181
 • Mancka A. (2012). The impact of national currency ınstability and the world financial crisis in the credit risk: The case of Albania. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 8, 1-18
 • Narayan S. and Narayan P.K. (2004). Determinants of demand of Fiji’s exports: An empirical investigation. The Developing Economics, 17(1), 95-112
 • Nkusu, M. (2011). Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies. IMF Working Paper, 11(161), 1-28
 • Pesaran M.H., Shin, Y. and Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326
 • Rahman, F. and Hamid Md. K. (2019). Impact of macroeconomic variables on non-performing loan in banking sector of Bangladesh. The Jahangirnagar Journal of Business Studies, 8(1), 157-168
 • Reinhart, C. and Rogoff, K. (2009). This time is dif¬ferent. Princeton: Princeton University Press.
 • Roy, S. G. (2014). Determinants of non-performıng assets in India - panel regression. Eurasian Journal of Economics and Finance, 2(3), 69-78
 • Seval, B. (1990). Kredilendirme süreci ve kredi yönetimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları
 • Shingjergji, A. (2013). The impact of macroeconomic variables on the non-performing loans in the Albanian banking system during 2005 – 2012. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(9), 335-339
 • Skarica, B. (2014). Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European Countries. Financial Theory and Practice, 38(1), 37-59
 • Us, V. (2020). A panel VAR approach on analyzing non-performing loans in the Turkish banking sector. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 14(1), 1-38
 • Zribi, N. and Boujelbene, Y. (2011). The factors ınfluencing bank credit risk: The case of Tunisia. Journal of Accounting and Taxation, 3(4), 70-78

Makroekonomik Faktörlerin Sorunlu Krediler Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir Zaman Serisi Analizi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 16, 335 - 347, 31.10.2021
https://doi.org/10.25204/iktisad.901062

Öz

2008 Küresel Krizi ile takipteki krediler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli ölçüde artmıştır. Sorunlu kredilerdeki aşırı ve kontrolsüz artış, bankacılık sisteminde ciddi bir bozulmaya neden olmuştur. Bankacılık siteminin önemli olduğu Türkiye gibi ülkelerde sistemdeki bozulma sadece finansal piyasaları değil, ekonomiyi bir bütün olarak olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, literatürde dışsal faktörler olarak ifade edilen makroekonomik değişkenlerden döviz kuru, faiz oranı, toplam kredi hacmi ve üretim ile sorunlu krediler arasındaki ilişki 2008:01-2017:12 dönemi Türkiye için incelenmiştir. Analiz yöntemi olarak Pesaran vd. tarafından geliştirilen ARDL analizi kapsamında sınırsız hata düzeltme modeli (UECM) ve sınır testi yaklaşımı (2001) uygulanmıştır. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde, ele alınan makroekonomik değişkenlerin ve sorunlu kredilerin eşbütünleşik olduğu bulunmuştur. Ayrıca, faiz oranı ile toplam kredi hacmi ve sorunlu krediler arasında hem uzun hem de kısa vadede ekonomik ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani faiz oranı ve toplam kredi hacmi artarsa sorunlu kredilerin de aynı yönde hareket ettiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akbalık, M. (2009). Bankalarda stres testi. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Akel, V. and Gazel, S. (2014). Döviz kurları ile BIST sanayi endeksi arasındaki eşbütünleşme ilişkisi: Bir ARDL sınır testi yaklaşımı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 44, 23-41
 • Bayraktar, Y. and Karaoğlu, E. (2016). Reel konjonktür teorisi, getirdiği yenilikler ve diğer konjonktür teorileri ile karşılaştırılması. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 140-162
 • Beaton, K., Myrvoda, A. and Thompson S. (2016). Non-performing loans in the ECCU: Determinants and macroeconomic impact. IMF Working Paper, 16/229
 • Beck, R., Jakubík, P. and Piloiu, A. (2013). Non-performing loans: What matters in addition to the economic cycle?. European Central Bank Working Paper, 1515, 1-34
 • Belgrave, A., G. Kester and M. Jackman. (2012). Industry specific shocks and 33 non-performing loans in Barbados. The Review of Finance and Banking, 4(2), 123-133
 • Bofondi, M. and Ropele, T. (2011). Macroeconomic determinants of bad loans: Evidence from Italian banks. Occasional Papers, 89, 1-42
 • Brown, R. L. Durbin, J. and Evans, J.M. (1975). Techniques for testing the consistency of regression relations over time. Journal of Royal Statistical Society, 37, 149–192
 • Carlos A. O. B. (2012). Macroecononic determinants of the NPLs in Spain and Italy. (Unpublished Dissertation). Submitted to The University of Leicester
 • Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672-683
 • CBRT. (2010). Financial Stability Report. Ankara: CBRT Publication
 • Dickey, D. A. and Fuller, W.A. (1981). Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica Journal of the Econometric Society, 49(4), 1057-1072
 • Engle, R. F. and Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation and testing. Econometrica, 55, 251–76
 • Espinoza, R. and A. Prasad. (2010). Nonperforming Loans in the GCC Banking Systems and Their Macroeconomic Effects. IMF Working Paper No. 10/224
 • Gabeshi, K. (2017). The impact of macroeconomic and bank specific factors on Albanian NPLs. European Journal of Sustainable Development Research, 2(1), 95-102
 • Garanti Bank. (2005). Krediler ve dış ticaret, İstanbul: Eğitim Merkezi Dökümanları
 • Hada, T., Bărbut,ă-Mişu, N., Iuga, I. C. and Wainberg, D. (2020). Macroeconomic Determinants of Nonperforming Loans of Romanian Banks. Sustainability, 12, 1-19
 • Hess, K., Grimes, A. and Holmes, V. (2009). Credit losses in Australasian banking. The Economic Record, 85(270), 331–343
 • Inaba, N., Kozu, T., Sekine, T. and Nagahata, T. (2005). NPLs and the real economy: Japan’s experience. BIS Papers, 22, 106-127
 • Jakubik, P. (2007). Macroeconomic environment and credit risk. Czech Journal of Economics and Finance, 57(1-2), 60-78
 • Jakubik, P. and Reininger, T. (2013). Determinants of nonperforming loans in Central, Eastern and Southeastern Europe. Oesterreichische Nationalbank Focus on European Economic Integration, 3, 48-66
 • Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economics Dynamic and Control, 12(2-3), 231–254
 • Jordan, A. and Tucker, C. (2013). Assessing the impact of nonperforming loans on economic growth in the Bahamas. Monetaria, 371-400
 • Kara, M. and Afsal, M. S. (2018). The effectiveness of monetary policy instruments applied for financial stability in Turkey. Journal of the Human and Social Science Researches, 7(3), 1822-1847
 • Karahanoğlu, İ. and Ercan, H. (2015). The effect of macroeconomic variables on non-performing loans in Turkish banking sector. The Journal of International Social Research, 8(39), 883-892
 • Kjosevski, J. and Petkovski, M. (2016). Non-performing loans in the Baltic states: Determinants and macroeconomic effects. Baltic Journal of Economics, 17(2), 25-44
 • Klein, N. (2013). NPLs in CESEE: Determinants and impact on macroeconomic performance. IMF Working Paper, 13(72), 1-27.
 • Köksel, B. and Yöntem, T. (2014). Türk bankacılık sektöründe kredi tayınlaması: 2002-2013 dönemi üzerine bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 43, 107-131.
 • Kuutol, P.K. (2016). Exchange rate, non-performing loans and economic growth in Africa. (Unpublished Master’s Thesis). Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Knust) Institute of Social Sciences, Ghana
 • Louzis, D. P., Vouldis, A.T. and Metaxas, V.L. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of NPLs in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking and Finance, 36, 1012–1027
 • Love, I. and R.T. Ariss. (2014). Macro-financial linkages in Egypt: a panel analysis of economic shocks and loan portfolio quality. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 28, 158-181
 • Mancka A. (2012). The impact of national currency ınstability and the world financial crisis in the credit risk: The case of Albania. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 8, 1-18
 • Narayan S. and Narayan P.K. (2004). Determinants of demand of Fiji’s exports: An empirical investigation. The Developing Economics, 17(1), 95-112
 • Nkusu, M. (2011). Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies. IMF Working Paper, 11(161), 1-28
 • Pesaran M.H., Shin, Y. and Smith, R.J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326
 • Rahman, F. and Hamid Md. K. (2019). Impact of macroeconomic variables on non-performing loan in banking sector of Bangladesh. The Jahangirnagar Journal of Business Studies, 8(1), 157-168
 • Reinhart, C. and Rogoff, K. (2009). This time is dif¬ferent. Princeton: Princeton University Press.
 • Roy, S. G. (2014). Determinants of non-performıng assets in India - panel regression. Eurasian Journal of Economics and Finance, 2(3), 69-78
 • Seval, B. (1990). Kredilendirme süreci ve kredi yönetimi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları
 • Shingjergji, A. (2013). The impact of macroeconomic variables on the non-performing loans in the Albanian banking system during 2005 – 2012. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 2(9), 335-339
 • Skarica, B. (2014). Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European Countries. Financial Theory and Practice, 38(1), 37-59
 • Us, V. (2020). A panel VAR approach on analyzing non-performing loans in the Turkish banking sector. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 14(1), 1-38
 • Zribi, N. and Boujelbene, Y. (2011). The factors ınfluencing bank credit risk: The case of Tunisia. Journal of Accounting and Taxation, 3(4), 70-78

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Sonbahar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gizem BAŞ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7667-2992
Türkiye


Mehmet KARA (Sorumlu Yazar)
Mustafa Kemal University, Hatay, TURKEY
0000-0001-5572-2404
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 16

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { iktisad901062, journal = {İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7466}, address = {}, publisher = {H. Mustafa PAKSOY}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {335 - 347}, doi = {10.25204/iktisad.901062}, title = {The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey}, key = {cite}, author = {Baş, Gizem and Kara, Mehmet} }
APA Baş, G. & Kara, M. (2021). The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi , 6 (16) , 335-347 . DOI: 10.25204/iktisad.901062
MLA Baş, G. , Kara, M. "The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey" . İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 335-347 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iktisad/issue/65412/901062>
Chicago Baş, G. , Kara, M. "The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 (2021 ): 335-347
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey AU - Gizem Baş , Mehmet Kara Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25204/iktisad.901062 DO - 10.25204/iktisad.901062 T2 - İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 347 VL - 6 IS - 16 SN - -2564-7466 M3 - doi: 10.25204/iktisad.901062 UR - https://doi.org/10.25204/iktisad.901062 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey %A Gizem Baş , Mehmet Kara %T The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey %D 2021 %J İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi %P -2564-7466 %V 6 %N 16 %R doi: 10.25204/iktisad.901062 %U 10.25204/iktisad.901062
ISNAD Baş, Gizem , Kara, Mehmet . "The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey". İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 6 / 16 (Ekim 2021): 335-347 . https://doi.org/10.25204/iktisad.901062
AMA Baş G. , Kara M. The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey. İKTİSAD. 2021; 6(16): 335-347.
Vancouver Baş G. , Kara M. The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2021; 6(16): 335-347.
IEEE G. Baş ve M. Kara , "The Effect of Macroeconomic Factors on Non-Performing Loans: A Time Series Analysis for Turkey", İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 16, ss. 335-347, Eki. 2021, doi:10.25204/iktisad.901062


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.