Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yeni Bir Haber Mecrası Olarak İnternet Gazeteciliği: Facebook ve Twitter Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 153 - 175, 15.02.2019

Öz

Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve internetin sunduğu imkanlar paralelinde gazetecilik değişime uğramış ve yeni bir gazetecilik türü olan internet gazeteciliği ortaya çıkmıştır. İnternet alanındaki son gelişmeleri temsil eden ve gün geçtikçe kullanımı artan sosyal medya, iletişim konusunda sağladığı imkanlar ve getirdiği kolaylıklar ile internet gazeteciliği için vazgeçilmez bir araç olarak yerini almıştır. Bu doğrultuda, çalışma kapsamında ilk olarak internet gazeteciliğinin temelleri ve tarihsel gelişimi ele alınmış, sosyal medya kavramına ilişkin tanımlar yapılmıştır. Sonrasında, örneklem olarak seçilen dört internet gazetesinin 1-7 Kasım 2018 tarihleri arasındaki haber sayıları ile Facebook ve Twitter’daki paylaşımları incelenmiştir. Ayrıca örneklem olarak seçilen internet gazetelerinin yöneticileri ile yüz yüze görüşme yapılarak çalışmaya ek veriler sağlanmıştır.

Kaynakça

  • Alemdar, Korkmaz ve Uzun, Ruhdan (2013) Herkes İçin Gazetecilik, Ankara, Tanyeri Kitap Yayıncılık. Barutçu, Süleyman ve Tomaş, Melda (2013) ''Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü'', Journal of Internet Applications and Management, 4 (1), s. 5-24. Basım, Nevzat (2002) “Aaa, Bilgisayarlar Aralarında Konuşuyor”, İnternet Çağında Gazetecilik, Serkan Yedig ve Haşim Akman (der.), İstanbul. Metis Yayınları. Bengi, Hilmi (2002) “İnternet Gazeteciliği ve Telif Hakları Sorunu” (Çevrim içi) inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/36.doc (Erişim Tarihi: 6 Ağustos 2017). Birsen, Haluk (2013) “Değişim Aracı Olarak Yeni Medya”, Dijital İletişim ve Yeni Medya, Mesude Canan Öztürk (der.), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları. Bulut, Mesut (2006) Kitle İletişim Aracı Olarak Gazete ve İnternet, Ankara, Tek Ağaç Eylül Yayınları. Ceylan, Lütfiye Hilal (2013) “Sosyal Medya ve Gazetecilik”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Çakır, Hamza (2007) “Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(22), s. 123-149. Çevikel, Tolga (2004) “Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye’de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 1 (1), s.143-153. Dalgın, Taner ve Oruç, Makbule Civelek (2015). “Turistik Tüketicilerin Tercihlerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Amasya İlindeki 4 Yıldızlı Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama”, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 164-180. Dilmen, Necmi Emel (2003) “Bilişim Çağı’nın Gelişim Sürecinde E-Gazetecilik Olgusu ve İnternet Gazeteleri ve Haber Portalları Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Gezgin, Suat (2002) “Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği”, İnternet Çağında Gazetecilik, Serkan Yedig ve Haşim Akman (der.), İstanbul. Metis Yayınları. Gönenli, Gülşah ve Hürmeriç, Pelin (2012) “Sosyal Medya: Bir Alan Çalışması Olarak Facebook’un Kullanımı”, Sosyal Medya-Akademi, Tolga Kara ve Ebru Özgen (der.), İstanbul, Beta Yayınları. Gürcan, Halil İbrahim (1998). “Sanal Gazete ve Gazetecilik”, Kurgu Dergisi, Sayı:15, s. 143-153. Gürcan, Halil İbrahim (1999) Sanal Gazetecilik, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları. Karaduman, Murad (2002) “Değişen İletişim Ortamı, Yeni Medya ve İnternet Gazeteciliği”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Kıyan, Zafer ve Törenli, Nurcan (2018) “Sosyal Medyanın Gazetecilikteki Rolü: Türkiye'deki Haber Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), s. 32-52. Koloğlu, Orhan (2013) Osmanlıdan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul, Pozitif Yayınları. Kurt, Hanifi (2014) “Gazetecilik Pratiği ve Sosyal Medya”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(4), s. 821-835. Kuyucu, Mihalis (2016) “Geleneksel Gazetecilikte Sosyal Medya Uygulamaları: Gazetelerin Twitter Hesaplarında Paylaştığı Haberlerin Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma”, İletişim Çalışmaları 2016, Aydın Ziya Özgür ve Aytekin İşman (der.), Sakarya, Sakarya Üniversitesi Yayınları. Kürkçü, Duygu Dumanlı (2015) “Yeni Medyanın Gençlerin Medya Alışkanlıkları Üzerine Etkisi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Mavnacıoğlu, Korhan (2018) Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları. Narin, Fatma Bilge (2015) “İnternet Gazeteciliğinde Hipermetinsellik: Türkiye Örneği”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Sobacı, M. Zahid, Köseoğlu, Özer ve Karkın, Naci (2015) Belediyelerde Sosyal Medya: Değişim İçin Yenilikçi Fırsatlar, İstanbul,Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları. Sözeri, Ceren (2012) “Sosyal Medya Gücüyle Geleneksel Medyayı Değiştirmek Mümkün mü?”, Sosyal Medya-Akademi, Tolga Kara ve Ebru Özgen (der.), İstanbul, Beta Yayınları. Törenli, Nurcan (2005) Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları. Yeniçıktı, Nagihan Tufan (2016) “Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları: Facebook ve Twitter Kullanıcıları Üzerine Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Yüksel, Okan (2014) İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı, Ankara, Sinemis Yayınları.

Internet Journalism, as a New Medium of News: Research on Usage of Facebook and Twitter

Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2, 153 - 175, 15.02.2019

Öz

In parallel with the developments on new communication technologies and the opportunities offered by the internet journalism has changed and a new kind of journalism called internet journalism has emerged. Social media, which represents the latest developments in the field of internet has been increasing day by day, is becoming an indispensable tool for internet journalism with the opportunities which provides and by the help of the facilities that it brings. In this context, primarily the basics and historical development of internet journalism were discussed and definitions about the concept of social media were identfied. Afterwards, numbers of news belongs to selected four internet newspapers - between the dates 1st and 7th of November 2018- and their posts on Facebook and twitter were examined. Furthermore, additional datas were provided to the study by performing face to face interviews with the managers of the selected internet newspapers.


Kaynakça

  • Alemdar, Korkmaz ve Uzun, Ruhdan (2013) Herkes İçin Gazetecilik, Ankara, Tanyeri Kitap Yayıncılık. Barutçu, Süleyman ve Tomaş, Melda (2013) ''Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü'', Journal of Internet Applications and Management, 4 (1), s. 5-24. Basım, Nevzat (2002) “Aaa, Bilgisayarlar Aralarında Konuşuyor”, İnternet Çağında Gazetecilik, Serkan Yedig ve Haşim Akman (der.), İstanbul. Metis Yayınları. Bengi, Hilmi (2002) “İnternet Gazeteciliği ve Telif Hakları Sorunu” (Çevrim içi) inet-tr.org.tr/inetconf8/bildiri/36.doc (Erişim Tarihi: 6 Ağustos 2017). Birsen, Haluk (2013) “Değişim Aracı Olarak Yeni Medya”, Dijital İletişim ve Yeni Medya, Mesude Canan Öztürk (der.), Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları. Bulut, Mesut (2006) Kitle İletişim Aracı Olarak Gazete ve İnternet, Ankara, Tek Ağaç Eylül Yayınları. Ceylan, Lütfiye Hilal (2013) “Sosyal Medya ve Gazetecilik”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Çakır, Hamza (2007) “Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(22), s. 123-149. Çevikel, Tolga (2004) “Türkçe Haber Siteleri ve Türkiye’de İnternet Gazeteciliğinin Gelişimini Sınırlayan Faktörler”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 1 (1), s.143-153. Dalgın, Taner ve Oruç, Makbule Civelek (2015). “Turistik Tüketicilerin Tercihlerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Amasya İlindeki 4 Yıldızlı Bir Konaklama İşletmesinde Uygulama”, 16. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, s. 164-180. Dilmen, Necmi Emel (2003) “Bilişim Çağı’nın Gelişim Sürecinde E-Gazetecilik Olgusu ve İnternet Gazeteleri ve Haber Portalları Üzerine Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Gezgin, Suat (2002) “Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği”, İnternet Çağında Gazetecilik, Serkan Yedig ve Haşim Akman (der.), İstanbul. Metis Yayınları. Gönenli, Gülşah ve Hürmeriç, Pelin (2012) “Sosyal Medya: Bir Alan Çalışması Olarak Facebook’un Kullanımı”, Sosyal Medya-Akademi, Tolga Kara ve Ebru Özgen (der.), İstanbul, Beta Yayınları. Gürcan, Halil İbrahim (1998). “Sanal Gazete ve Gazetecilik”, Kurgu Dergisi, Sayı:15, s. 143-153. Gürcan, Halil İbrahim (1999) Sanal Gazetecilik, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları. Karaduman, Murad (2002) “Değişen İletişim Ortamı, Yeni Medya ve İnternet Gazeteciliği”, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Kıyan, Zafer ve Törenli, Nurcan (2018) “Sosyal Medyanın Gazetecilikteki Rolü: Türkiye'deki Haber Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), s. 32-52. Koloğlu, Orhan (2013) Osmanlıdan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul, Pozitif Yayınları. Kurt, Hanifi (2014) “Gazetecilik Pratiği ve Sosyal Medya”, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(4), s. 821-835. Kuyucu, Mihalis (2016) “Geleneksel Gazetecilikte Sosyal Medya Uygulamaları: Gazetelerin Twitter Hesaplarında Paylaştığı Haberlerin Etkileşimleri Üzerine Bir Araştırma”, İletişim Çalışmaları 2016, Aydın Ziya Özgür ve Aytekin İşman (der.), Sakarya, Sakarya Üniversitesi Yayınları. Kürkçü, Duygu Dumanlı (2015) “Yeni Medyanın Gençlerin Medya Alışkanlıkları Üzerine Etkisi”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Mavnacıoğlu, Korhan (2018) Kurumsal İletişimde Sosyal Medya Yönetimi, İstanbul, Beta Yayınları. Narin, Fatma Bilge (2015) “İnternet Gazeteciliğinde Hipermetinsellik: Türkiye Örneği”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Sobacı, M. Zahid, Köseoğlu, Özer ve Karkın, Naci (2015) Belediyelerde Sosyal Medya: Değişim İçin Yenilikçi Fırsatlar, İstanbul,Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları. Sözeri, Ceren (2012) “Sosyal Medya Gücüyle Geleneksel Medyayı Değiştirmek Mümkün mü?”, Sosyal Medya-Akademi, Tolga Kara ve Ebru Özgen (der.), İstanbul, Beta Yayınları. Törenli, Nurcan (2005) Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı, Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları. Yeniçıktı, Nagihan Tufan (2016) “Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları: Facebook ve Twitter Kullanıcıları Üzerine Kullanımlar ve Doyumlar Araştırması”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. Yüksel, Okan (2014) İnternet Gazeteciliği ve Blog Yazarlığı, Ankara, Sinemis Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ezgi ARAL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1350-0541

Yayımlanma Tarihi 15 Şubat 2019
Kabul Tarihi 12 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aral, E. (2019). Yeni Bir Haber Mecrası Olarak İnternet Gazeteciliği: Facebook ve Twitter Kullanımları Üzerine Bir Araştırma . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 153-175 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iled/issue/43342/527447