Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 1, 68 - 101, 19.06.2020

Öz

From the Renaissance onwards, the reality has become functional in our contemporary life. Socialisation created through screens has created a huge simulation universe. This indicator shows that The Black Mirror series, which describes the recurring publishing of the production universe, is very important in the context of individual-virtual reality-communication. When analyzing the `Black Mirror` series used as the sample of the series, Jean Baudrillard's simulation theory was taken as the conceptual framework of the study. In the study, the 3rd part of the 1st season, the 1st part of the 2nd season and the 1st part of the 3rd season were taken as samples. The reason for choosing these three sections is that they concretize the simulation concept and display it on the screen. The invisible face of the digital age was identified in the study, which was examined by semiotic analysis. The dystopia of the future The Black Mirror sample has been examined within the framework of simulation theory and it is seen that the modern world has developed a huge simulation universe. The development of technology will also reveal a human collapse; because the dystopic future mentioned in the series is not far away.

Kaynakça

 • Adanır, Oğuz (2017) Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler, İzmir, Eylül Sanat Kılıç, O. (2015, 31 Temmuz)
 • 2025'te gazetecilik nasıl olacak? 4 senaryo AlJazeera http://www.aljazeera.com.tr/blog/2025te-gazetecilik-nasil-olacak-4-senaryo, (Erişim Tarihi: 03.11.2019)
 • Afsarmanesh, Benabdelkader, Ammar, Hamideh ve L.O. Hertzberger “Database Support for Multi-media Information in Web Based Applications” https://www.researchgate.net/profile/Hamideh_Afsarmanesh/publication/2283615_Database_Support_for_Multimedia_Information_in_Web_Based_Applications/links/0deec51fd75f1134f6000000/Database-Support-for-Multi-media-Information-in-Web-Based-Applications.pdf (Erişim: 03.11.2019)
 • Baldini, Massimo (2006) İletişim Tarihi: Storie della Comunicazione, Gül Batuş (Çev.), Istanbul, Avcıol Basım Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (1998) Üretimin Aynası, Oğuz Adanır (Çev.), İzmir, Dokuz Eylül Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2001) Tam Ekran, Bahadır Gülmez (Çev.), İstanbul, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Baudrillard, Jean (2004) Tüketim Toplumu, Oğuz Adanır (Çev.), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2005) Simülakrlar ve Simülasyon, Oğuz Adanır (Çev.), İstanbul, Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2016) Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Oğuz Adanır (Çev.), Boğaziçi Üniversitesi.
 • Bauman, Zygmunt ve Lyon, David (2013). Akışkan Gözetim, Elcin Yılmaz (Çev.), İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Binark, Mutlu (2015) Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Brodwin, E. (2016, 26 Ekim) What psychology actually says about the tragically social-media obsessed society in 'Black Mirror', https://www.businessinsider.com/psychology- black-mirror-nosedive-social-media-2016-10?r=US&IR=T, Erişim: 03.11.2019
 • Choudhury, Nupur (2014). World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4.0. (Çevrimiçi) http://ijcsit.com/docs/Volume%205/vol5issue06/ijcsit20140506265.pdf, (Erişim: 03.11.2019)
 • Çamuroğlu Çığ, Eylem ve Çığ, Unsal (2015) “Gazetecilik Emeğinin Prekarizasyonu: Yeni Medya Çağında Habercilik Etiğini Tartışmak”, İş Ahlakı Dergisi, 8 (2), 9-44
 • Debord, Guy (2010) Gösteri Toplumu, Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent (Çev.), İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Erdoğan, İrfan(2011) İletişimi Anlamak, Ankara, Erk Yayınları.
 • Friedman, Hershey ve Friedman, Linda Weiser (2008) “The New Media Technologies: Overview and Research Framework” (Çevrimiçi) http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1116771, (Erişim: 03.11.2019)
 • Fiske John (2003), İletişim Araştırmalarına Giriş. Suleyman Irvan (Çev.), Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları
 • Trottier, Daniel ve Fuchs, Christian (2015). “Social Media, Politics and the State: Protests, Revolotions, Riots, Crime and Policing in the Age of the Facebook, Twitter and Youtube,
 • Routledge, New York and London” (Çevrimiçi) https://www.dhi.ac.uk/san/waysofbeing/data/economy-crone-trottier-2015.pdf (Erişim: 03.11.2019)
 • Kaya, Meltem (2017) “Beden Ve İkti̇dar İli̇şki̇si̇ni̇n Si̇nopti̇kon Üzeri̇nden İncelenmesi̇: Black Mi̇rror Di̇zi̇si̇ Örneği̇” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Lucena, Jorge Martínez (2014) Black Mirror 1.3. "The Entire History of You" (Çevrimiçi) https://www.slideshare.net/JorgeMLucena/black-mirror-13-the-entire-history-of-you, Erişim: 03.11.2019
 • Niedzviecki, Hal (2010) Dikizleme Günlüğü, Gökçe Gündüç (Çev.) İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Tokgöz, Oya (2010) Temel Gazetecilik, Ankara, Imge Kitabevi
 • Parsa, Alev. ve Olgundeniz, Seda. (2014) “İletişimde Göstergebilim ve Anlamlandırma Sürecini Örneklerle Değerlendirme”. (Çevrimiçi) https://www.researchgate.net/publication/308779238 (Erişim: 03.11.2019)
 • Pierre, G. (1994) Göstergebilim, Mehmet Yalçın (Çev.), Ankara, Imge Yayinlari
 • Rifat, Mehmet (2009), Göstergebilimin ABC’si, İstanbul: Say Yayınları.
 • Schudson, M. (1978) Discovering the News. A Social History of American Newspapers, New York: Basic Books.
 • Serttas, A. (2015) “Televizyon Dizilerinde Yabancılaşma Teması Black Mirror Dizisi Örneği” (Çevrimiçi) https://www.researchgate.net/publication/328314406_TELEVIZYON_DIZILERINDE_YABANCILASMA_TEMASI_BLACK_MIRROR_DIZISI_ORNEGI (Erişim: 03.11.2019)
 • Yıldırım, Besim (2009) “Gazetecilik Eğitimi: Değişim İhtiyacı ve Dönüşümler” (Çevrimiçi) https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177848
 • Waters, L. (2018, 20 Eylul) China is introducing citizen scorecards - and it's scarily like an episode of Black Mirror, https://www.indy100.com/article/china-scorecards-citizen-2020-behaviour-black-mirror-charlie-brooker-nosedive-8546816, Erişim: 03.11.2019

Geleceğin Distopyası Olarak Black Mirror Dizisinin Göstergebilimsel Çözümlemesi

Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 1, 68 - 101, 19.06.2020

Öz

Rönesanstan itibaren içerisinde bulunduğumuz çağdaş yaşamda gerçek artık işlevsel bir hale dönüşmüştür. Ekranlar aracılığıyla oluşturulan toplumsallaşma büyük bir simülasyon evreni yaratmıştır. Bu gösterge üretim evrenini sürekli yineleyen yayıncılığı anlatan `Black Mirror` dizisi birey- sanal gerçeklik ve iletişim bağlamında oldukça önemlidir. Dizinin örneklemi olarak `Black Mirror` dizisi seçilmiştir. Çalışmada Jean Baudriallard`ın simülasyon kuramı referans alınmıştır. Çalışmada 1. sezonun 3. Bölümü, 2. sezonunun 1. bölümü, 3. sezonun 1. bölümü örneklem olarak alınmıştır. Bu üç bölümün seçilme sebebi ise simülasyon kavramını somutlaştırarak ekrana aktarmasıdır. Göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenen araştırmada dijital çağın görünmeyen yüzü üzerine bulgular ortaya konulmuştur. Geleceğin distopik yapısı Black Mirror dizisi ile simülasyon kuramı çerçevesinde irdelenerek görülmüştür ki modern dünya koca bir simülasyon evrenine dönüşmüştür. Teknolojinin gelişimi de insani bir çöküşü gözler önüne serecektir; çünkü dizi de belirtilen distopik bir geleceğin çok da uzakta olmadığı görünmemektedir.

Kaynakça

 • Adanır, Oğuz (2017) Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler, İzmir, Eylül Sanat Kılıç, O. (2015, 31 Temmuz)
 • 2025'te gazetecilik nasıl olacak? 4 senaryo AlJazeera http://www.aljazeera.com.tr/blog/2025te-gazetecilik-nasil-olacak-4-senaryo, (Erişim Tarihi: 03.11.2019)
 • Afsarmanesh, Benabdelkader, Ammar, Hamideh ve L.O. Hertzberger “Database Support for Multi-media Information in Web Based Applications” https://www.researchgate.net/profile/Hamideh_Afsarmanesh/publication/2283615_Database_Support_for_Multimedia_Information_in_Web_Based_Applications/links/0deec51fd75f1134f6000000/Database-Support-for-Multi-media-Information-in-Web-Based-Applications.pdf (Erişim: 03.11.2019)
 • Baldini, Massimo (2006) İletişim Tarihi: Storie della Comunicazione, Gül Batuş (Çev.), Istanbul, Avcıol Basım Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (1998) Üretimin Aynası, Oğuz Adanır (Çev.), İzmir, Dokuz Eylül Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2001) Tam Ekran, Bahadır Gülmez (Çev.), İstanbul, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Baudrillard, Jean (2004) Tüketim Toplumu, Oğuz Adanır (Çev.), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2005) Simülakrlar ve Simülasyon, Oğuz Adanır (Çev.), İstanbul, Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, Jean (2016) Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Oğuz Adanır (Çev.), Boğaziçi Üniversitesi.
 • Bauman, Zygmunt ve Lyon, David (2013). Akışkan Gözetim, Elcin Yılmaz (Çev.), İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Binark, Mutlu (2015) Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Brodwin, E. (2016, 26 Ekim) What psychology actually says about the tragically social-media obsessed society in 'Black Mirror', https://www.businessinsider.com/psychology- black-mirror-nosedive-social-media-2016-10?r=US&IR=T, Erişim: 03.11.2019
 • Choudhury, Nupur (2014). World Wide Web and Its Journey from Web 1.0 to Web 4.0. (Çevrimiçi) http://ijcsit.com/docs/Volume%205/vol5issue06/ijcsit20140506265.pdf, (Erişim: 03.11.2019)
 • Çamuroğlu Çığ, Eylem ve Çığ, Unsal (2015) “Gazetecilik Emeğinin Prekarizasyonu: Yeni Medya Çağında Habercilik Etiğini Tartışmak”, İş Ahlakı Dergisi, 8 (2), 9-44
 • Debord, Guy (2010) Gösteri Toplumu, Ayşen Ekmekçi, Okşan Taşkent (Çev.), İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Erdoğan, İrfan(2011) İletişimi Anlamak, Ankara, Erk Yayınları.
 • Friedman, Hershey ve Friedman, Linda Weiser (2008) “The New Media Technologies: Overview and Research Framework” (Çevrimiçi) http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1116771, (Erişim: 03.11.2019)
 • Fiske John (2003), İletişim Araştırmalarına Giriş. Suleyman Irvan (Çev.), Ankara, Bilim ve Sanat Yayınları
 • Trottier, Daniel ve Fuchs, Christian (2015). “Social Media, Politics and the State: Protests, Revolotions, Riots, Crime and Policing in the Age of the Facebook, Twitter and Youtube,
 • Routledge, New York and London” (Çevrimiçi) https://www.dhi.ac.uk/san/waysofbeing/data/economy-crone-trottier-2015.pdf (Erişim: 03.11.2019)
 • Kaya, Meltem (2017) “Beden Ve İkti̇dar İli̇şki̇si̇ni̇n Si̇nopti̇kon Üzeri̇nden İncelenmesi̇: Black Mi̇rror Di̇zi̇si̇ Örneği̇” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
 • Lucena, Jorge Martínez (2014) Black Mirror 1.3. "The Entire History of You" (Çevrimiçi) https://www.slideshare.net/JorgeMLucena/black-mirror-13-the-entire-history-of-you, Erişim: 03.11.2019
 • Niedzviecki, Hal (2010) Dikizleme Günlüğü, Gökçe Gündüç (Çev.) İstanbul, Ayrıntı Yayınları
 • Tokgöz, Oya (2010) Temel Gazetecilik, Ankara, Imge Kitabevi
 • Parsa, Alev. ve Olgundeniz, Seda. (2014) “İletişimde Göstergebilim ve Anlamlandırma Sürecini Örneklerle Değerlendirme”. (Çevrimiçi) https://www.researchgate.net/publication/308779238 (Erişim: 03.11.2019)
 • Pierre, G. (1994) Göstergebilim, Mehmet Yalçın (Çev.), Ankara, Imge Yayinlari
 • Rifat, Mehmet (2009), Göstergebilimin ABC’si, İstanbul: Say Yayınları.
 • Schudson, M. (1978) Discovering the News. A Social History of American Newspapers, New York: Basic Books.
 • Serttas, A. (2015) “Televizyon Dizilerinde Yabancılaşma Teması Black Mirror Dizisi Örneği” (Çevrimiçi) https://www.researchgate.net/publication/328314406_TELEVIZYON_DIZILERINDE_YABANCILASMA_TEMASI_BLACK_MIRROR_DIZISI_ORNEGI (Erişim: 03.11.2019)
 • Yıldırım, Besim (2009) “Gazetecilik Eğitimi: Değişim İhtiyacı ve Dönüşümler” (Çevrimiçi) https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177848
 • Waters, L. (2018, 20 Eylul) China is introducing citizen scorecards - and it's scarily like an episode of Black Mirror, https://www.indy100.com/article/china-scorecards-citizen-2020-behaviour-black-mirror-charlie-brooker-nosedive-8546816, Erişim: 03.11.2019

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rafşan Yağmur ÇELİK (Sorumlu Yazar)
ViaWant London Digital Marketing Consultancy
0000-0003-0604-447X
United Kingdom


Meral ÖZÇINAR
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Haziran 2020
Kabul Tarihi 7 Şubat 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çelik, R. Y. & Özçınar, M. (2020). Geleceğin Distopyası Olarak Black Mirror Dizisinin Göstergebilimsel Çözümlemesi . Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 68-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iled/issue/54932/657558