Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği

Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2, 261 - 296, 25.11.2021
https://doi.org/10.24955/ilef.901414

Öz

Bu çalışma iletişim fakültesi öğrencilerinin medya emek piyasasına dönük algı ve beklentilerini incelemektedir. Söz konusu algı ve beklentilerin, eğitim-istihdam ilişkisinin yapısı ve medya emek piyasasının koşulları ekseninde şekillendiği söylenebilir. Bu kapsamda çalışmada ilk olarak eğitim-istihdam ilişkisinin dönüşen yapısı ele alınmakta, ikinci bölümde Türkiye’de medya emek piyasasının durumu irdelenmektedir. Üçüncü bölümde araştırmanın kapsamı ve yöntemi serimlenmekte ve son bölümde saha araştırmasının bulguları tartışılmaktadır. Çalışma, Ankara örneğinde 240 öğrenci ile yüz yüze anket yoluyla yapılan saha araştırmasına dayanmaktadır. Araştırmanın bulguları “öğrencilerin demografik ve sosyal profili”, “iş bulma umudu ve kanalları”, “çalışma koşulları ve ortamı”, “mesleğin anlamı ve toplumsal yararı”, “eğitim süreci ve eğitim-istihdam ilişkisi” temaları ekseninde incelenmiştir. İletişim fakültesi öğrencilerinin medya emek piyasasına dönük algı ve beklentilerinin, genç neslin yalnızca kendi meslek pratiklerine ve geleceklerine dönük değerlendirmelerini değil, aynı zamanda ülkenin ve mevcut toplumsal yapının geneline ilişkin ipuçlarını da barındırdığı belirtilebilir.

Kaynakça

 • Adaklı, Gülseren. 2009. “The Process of Neoliberalisation and the Transformation of the Turkish Media Sector in the Context of the New Media Architecture”. Mediating Europe: New Media, Mass Communications and the European Public Sphere içinde, editörler J. Harrison ve B. Wessels, 286-317. New York ve Oxford: Berghahn Books.
 • Aydın, Uraz. 2014. “The Media in Turkey: From Neoliberal Militarism to Authoritarian Conservatism”. Turkey Reframed: Constituting Neoliberal Hegemony içinde, editörler İ. Akça, A. Bekmen ve B. A. Özden, 122-140. London: Pluto Press.
 • Bailey, Kenneth. 1987. Methods of Social Research. New York: The Free Press.
 • Bulut, Selda. 2020. “The Political Economy of News Production”. Handbook of Research on the Political Economy of Communications and Media içinde, editörler S. Karlıdağ ve S. Bulut, 98-114. USA: IGI Global.
 • Can, Serap. 2018. “İletişim Eğitiminde Akademi ve Sektör Beklentileri Üzerine Bir Araştırma”. Humanities Sciences (NWSAHS) 13(3): 57-73.
 • Çamuroğlu Çığ, Eylem ve Çığ, Ünsal. 2015. “Gazetecilik Emeğinin Prekarizasyonu: Yeni Medya Çağında Habercilik Etiğini Tartışmak”. İş Ahlakı Dergisi 8: 197–232.
 • Davies, Bronwyn, Gottsche, Michael ve Bansel, Peter. 2006. “The Rise and Fall of the Neo-Liberal University”. European Journal of Education 41(2): 305-319.
 • Demir, A. Sevtap. 2019. “Türkiye’deki Dijital Doğumlu Gazeteler ve İş Modelleri”. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi.
 • Ekşioğlu Sarılar, Naciye Beril. 2016. “Profesyonel Gazetecilerin Tanıklığında Medya-İktidar-Demokrasi İlişkisi:2002-2015 Dönemi”. Doktora tezi, Maltepe Üniversitesi.
 • Ercan, Fuat. 1998. Eğitim ve Kapitalizm: Neo-Liberal Eğitim Ekonomisinin Eleştirisi. İstanbul: Bilim Yayınları.
 • Eurostat. 2019. “The Higher The Education, The Lower The Unemployment Rate”. Erişim tarihi 20 Eylül 2020. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190920-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fhome%3F
 • Federal Reserve Bank of New York. 2020. “The Labor Market for Recent College Graduates”. Erişim tarihi 15 Ekim 2020. https://www.newyorkfed.org/research/college-labor-market/college-labor-market_unemployment.html
 • Geray, Haluk. 2011. Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Ankara: Genesis Yayınları.
 • Gökçe, Birsen. 1988. Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Savaş Yayınları.
 • ILO. 2020. “Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2020”. Erişim tarihi 18 Ekim 2020. https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_734873/lang--tr/index.htm
 • İDA. 2016. “PR sektöründe yarışmacı sayısı artıyor!” Erişim tarihi 16 Eylül 2020. https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/pr-sektorunde-yarismaci-sayisi-artiyor/
 • İnal, Kemal. 2003 “Neoliberal Eğitim ve Yeni İlköğretim Müfredatının Eleştirisi”. Praksis 14: 265-287.
 • Kaya, A. Raşit. 1999. “Türkiye’de 1980 Sonrası Medyanın Gelişimi ve İdeoloji Gereksinimi”. Türk-İş Yıllığı ’99, 2. Cilt, Ankara: Türk-İş Yayınları. Erişim tarihi 10 Eylül 2020. http://www.dorduncukuvvetmedya.com/arsiv/akaya.htm
 • Kaya, Şehriban. (2016) “Yeni Türkiye’de Medya”. Yeni Türkiye’nin Toplumsal Yapısı içinde, editör İ. Kaya, 245-274. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Kızılca, F. Kemal.; Karagöz-Kızılca, Gül. 2018. “Türkiye’de İletişimciler ve ‘Preker’ Emek: Gözden Kaçmış Bir Veri Tabanından Bulgular”. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi 29: 9-30.
 • Önderoğlu, Erol. 2015. “Medyanın 3 Yılı: Grafik Özet”. Erişim tarihi 5 Eylül 2020. http://bianet.org/bianet/medya/162748-medyanin-3-yili-grafik-ozet
 • RATEM. 2019. “Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Sektör Raporu”. Erişim tarihi 16 Eylül 2020. https://www.ratem.org/ratem-sektor-raporlari
 • Rikowski, Glenn. 2018. “Marxism and Education: Fragility, Crisis, Critique”. Cadernos GPOSSHE On-line 1(1): 142-170.
 • Sayılan, Fevziye. 2006. “Küresel Aktörler (DB ve GATS) ve Eğitimde Neo-Liberal Dönüşüm”. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni 4, Erişim tarihi: 11 Ekim 2020. https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/1e03cc77d4bbd6b_ek.pdf
 • Seçkin, Gülcan. 2020. “The Integration of the Media With the Power in Turkey (2002-2019): Native, National Media Conception”. Handbook of Research on the Political Economy of Communications and Media içinde, editörler S. Karlıdağ ve S. Bulut, 206-226. USA: IGI Global.
 • SGK. 2019a. “İstatistik Yıllıkları”. Erişim tarihi 5 Eylül 2020. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
 • SGK. 2019b. “Kayıtdışı İstihdam Oranları”. Erişim tarihi 4 Eylül 2020. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kayitdisi_istihdam/kayitdisi_istihdam_oranlari/kayitdisi_istihdam_orani
 • Sönmez, Mustafa. 2013. Medya Kültür Para ve İstanbul İktidarı. İstanbul: Yordam Kitap.
 • Sözeri, Ceren. 2015. Türkiye’de Medya-İktidar İlişkileri: Sorunlar ve Öneriler. İstanbul: İstanbul Enstitüsü. Erişim tarihi 2 Eylül 2020. http://platform24.org/Content/Uploads/Editor/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de%20Medya-%C4%B0ktidar%20%C4%B0li%C5%9Fkileri-BASKI.pdf (Erişim: 13.09.2020).
 • Torres, Carlos. A. ve Schugurensky, Daniel. 2002. “The Political Economy of Higher Education in The Era of Neoliberal Globalization: Latin America in Comparative Perspective”. Higher Education 3(4): 429-455.
 • TÜİK. 2020a. “İşgücü İstatistikleri”. Erişim tarihi 5 Eylül 2020. http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x
 • TÜİK. 2020b. “Yazılı Medya İstatistikleri”. Erişim tarihi 5 Eylül 2020. http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x
 • TÜİK. 2020c. “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri”. Erişim Tarihi 6 Eylül 2020. http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x
 • Uzunoğlu, Sarphan. 2018. “Gazeteci Emeğinin Dönüşümü ve Güvencesizleşme: Türkiyeli Dijital Haber Odalarının Serbest Muhabirleri Üzerine Bir Çalışma”. Moment Dergi 5(2): 195-218.
 • Ünal, Işıl. 2005. “‘İktisat İdeolojisi’nin Yeniden Üretim Süreci Olarak Eğitim”. Ekonomik Yaklaşım 16(57): 35-50.
 • Ünal, Işıl. 2013. “Kapitalist Toplumda Eğitim: Kuram ve Gerçekliğe Genel Bir Bakış”. Praksis 33: 9-27.
 • YÖK. 2020. “Yükseköğretim İstatistikleri”. Erişim tarihi 1 Ekim 2020. https://istatistik.yok.gov.tr/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çağrı KADEROĞLU BULUT
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Türkiye


Elif HACISALİHOĞLU Bu kişi benim
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilef901414, journal = {Ankara Üniversitesi İlef Dergisi}, issn = {2148-7219}, eissn = {2458-9209}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {261 - 296}, doi = {10.24955/ilef.901414}, title = {İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği}, key = {cite}, author = {Kaderoğlu Bulut, Çağrı and Hacısalihoğlu, Elif} }
APA Kaderoğlu Bulut, Ç. & Hacısalihoğlu, E. (2021). İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , 8 (2) , 261-296 . DOI: 10.24955/ilef.901414
MLA Kaderoğlu Bulut, Ç. , Hacısalihoğlu, E. "İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği" . Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 8 (2021 ): 261-296 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilef/issue/65903/901414>
Chicago Kaderoğlu Bulut, Ç. , Hacısalihoğlu, E. "İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 8 (2021 ): 261-296
RIS TY - JOUR T1 - İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği AU - Çağrı Kaderoğlu Bulut , Elif Hacısalihoğlu Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.24955/ilef.901414 DO - 10.24955/ilef.901414 T2 - Ankara Üniversitesi İlef Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 261 EP - 296 VL - 8 IS - 2 SN - 2148-7219-2458-9209 M3 - doi: 10.24955/ilef.901414 UR - https://doi.org/10.24955/ilef.901414 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlef Dergisi İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği %A Çağrı Kaderoğlu Bulut , Elif Hacısalihoğlu %T İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği %D 2021 %J Ankara Üniversitesi İlef Dergisi %P 2148-7219-2458-9209 %V 8 %N 2 %R doi: 10.24955/ilef.901414 %U 10.24955/ilef.901414
ISNAD Kaderoğlu Bulut, Çağrı , Hacısalihoğlu, Elif . "İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği". Ankara Üniversitesi İlef Dergisi 8 / 2 (Kasım 2021): 261-296 . https://doi.org/10.24955/ilef.901414
AMA Kaderoğlu Bulut Ç. , Hacısalihoğlu E. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2021; 8(2): 261-296.
Vancouver Kaderoğlu Bulut Ç. , Hacısalihoğlu E. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi. 2021; 8(2): 261-296.
IEEE Ç. Kaderoğlu Bulut ve E. Hacısalihoğlu , "İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Medya Emek Piyasasına Dönük Algı ve Beklentileri: Ankara Örneği", Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 261-296, Kas. 2021, doi:10.24955/ilef.901414