PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 4, 1450 - 1468, 06.11.2015
https://doi.org/10.17051/io.2015.53507

Öz

The purpose of the present study was to determine the teacher candidates’ perceptions related to ‘multigrade classes’ concept through metaphors. The study was conducted with the students who studied at their fourth (final) year in the Primary School Teaching Program, Faculty of Education at University of Bayburt in 2013-2014 academic year. The participants of the study were composed of 78 teacher candidates in total, 36 of them were girls and 42 of them were boys. The data collected in the research were obtained through an interview form in which there was an incomplete sentence like “The multigrade classes resemble…because ...” In the process of collecting data, the teacher candidates were asked to write metaphors related to multigrade classes with the first justifications coming to their minds. In this study, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used and the research data were analyzed by means of the content analysis technique. According to the findings, the teacher candidates developed 60 different and valid metaphors in total about multigrade classes. The metaphors were classified under six different conceptual categories. These categories were classified in the form of multigrade classes as diversity in social-cognitive level and abilities, the process of challenging struggle, complementary-supportive service environment, source of life, family atmosphere and hierarchical order. It was found that the most preferred metaphors developed by the teacher candidates were extended family, family, flower garden, lush forest and Ashura

Kaynakça

 • Akpinar, B., Turan, M. Ve Gözler, A. (2006). “Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Ilköğretim Müfredatına Ilişkin Görüş Ve Önerileri” Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 14–16/Nisan/2006, Ankara), Bildiri Kitabı 2. Cilt, 415–420, Kök Yayıncılık, Ankara
 • Aksoy, N. (2008b). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim-Öğretim: Genç Ve Deneyimsiz Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Eğitim Bilim Toplum.6 (21), 83–108.
 • Sigswortah, A. & Solstad, K.J. (2001). Making Small Schools Work. A Handbook for Teachers in Small Rural Schools
 • Arslan, S. (2013). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin “Öğretmen” Kavramı İle İlgili Algılarının Metaforik İncelenmesi. Turkish Studies - Volume 8/6 Spring 2013, P. 43-59
 • Aydın, F. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (3) • Yaz / Summer 2010 • 1293-1322
 • Aydın, S. ve Pehlivan, A.(2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarına ilişkin Kullandıkları Metaforlar. Turkish Studies, 5 (3), 818-843.
 • Calderhead, J., & Robson, M. (1991). Images of teaching: Student teachers’ early conceptions of classroom practice. Teaching and Teacher Education, 7(1), 1–8.
 • Cohen, D.L. (1989).First stirrings of a new trend: Multi-ageclassrooms gain favor. Education Week, 9(14), 1,13-14.
 • Connelly, F. M., Clandinin, J. D., & He, M. F. (1997). Teachers’ Personal Practical Knowledge on the Professional Knowledge Landscape. Teaching and Teacher Education, 13(7), 665–674.
 • Cross, B. (1987).The needs of country school teachers. Paperp resentedat Third Annual Conference of the Societyf or the Provision of Educationin Rural Australia, Canberra
 • Doğan, R. (2000). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Öğretim. Trabzon: Uzun Yayınevi
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2:33–57
 • Erdem, A. R. (2008) Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Fidan, N. ve Baykul Y. (1997). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim- Öğretmen kılavuzu. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü- UNICEF. Ankara
 • Fidan, N.(1987). Birleştirilmiş Sınıflarda öğretim. Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 • Fox, M. (1997). Strategies For Developing Multi-Age Classrooms. Paper Presented At The Annual Convention Of The National Association Of elementary School Principals Association, San Antonio, Tx.
 • Gömleksiz, M.N. (2013). Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Turkish Studies - Volume 8/8 Summer 2013, p. 649-664,
 • Gutierrez, R., & Slavin, R.E. (1992). Achievement Effects of the Nongraded Elementary Schools: A Best Evidence Synthesis. Review of Educationalresearch, 62(4), 333-376.
 • İzci, E., Duran, H. ve Tasar, H. (2010). Birlestirilmis sınıflarda öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birlestirilmis sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüsleri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 19–35
 • Kaya, K. ve Taşdemir, E. (2005). Birleştirilmiş sınıflar ile bağımsız sınıflarda ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların karşılaştırmalı incelemesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2). 1-26.
 • Köksal, K. (2010). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Leavy, A.M., McSorley, F.A. and Bote, A.L. (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teaching and Learning. Teaching and Teacher Education 23 (2007): 1217–1233
 • Little, A.W.( 2001).Multigrade teaching: Towards an international research and policy agenda. International Journal of' Educational Development.21, 481 497.
 • Mackey, B., Johnson, R.J., & Wood, T (1995). Cognitive and Affective Outcomes İn A Multi-Age Language Arts Program. Journal of Research in childhood Education, 10(1), 49-61.
 • Martinez, M. A., Sauleda, N., & Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17(8), 965–977
 • Mason, D. A. & Burns, R. B. (1997). Reassessing the effects of combination classes . Educational Research and Evaluation. 3:1, 1-53
 • Mason, D.A., & Stimson, J. (1996). Combination and nongraded classes: Definitions and frequency in twelve states. Elementary School Journal, 96, 439-452
 • McClellan, D., & Kinsey, S. (1996). Mixed-age grouping helps children develop social skills and a sense of belonging. The MAGnet Newsletteron Mixed-Age Grouping in Preschool and Elementary Settings, 5(1), 1-3. Web :www.ericeece.org/pubs/mag/magfal96.html#a
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) (2012a). Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları. http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/11110255_birlestirilmis_snflar_haf_ders_prg.pdf adresinden 14.12.2012 tarihinde alınmıştır
 • Mulyran-Kyne, C. (2004). Teaching and learning in the multigrade classrooms: what teachers says. The Irish Journal of Education. 35, 5-19.
 • Nye, B. (1993). Some Questions and Answers about Multiage Grouping.Ers Spectrum, 11(3), 38-45.
 • Saban, A.(2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.
 • Sigsworth, A. and Solstad, K.J. (2001). Making Small School Work. A Handbook for Teachers in Small Rural School. Unesco International Institute for Capacity Building in Africa Addis Ababa Ethiopia,
 • Stone, S.J. (1995). The Primary Multiage Classroom: Changing Schools
 • for children. Unpublished Manuscript.
 • Taşdemir , M. (2014). Birleştirilmiş Sınıflar Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri: Beklenti Ve Metaforlar. Turkish Studies -Volume 9/2 Winter 2014, P. 1459-1475
 • Tekışık, H. H. (2000). Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları Kapatılmasın. Çağdaş Eğitim Dergisi, Şubat, 262:1-3.
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 1973-2012.
 • Ünal, Ç. ve İlter, İ. ve Yılar B.(2013). Kırsal kesimde ikamet eden lisans öğrencilerin şehir algıları: nitel bir analiz. Doğu Coğrafya Dergisi 28 (2)
 • Uphoff, J.K., & Evans, D.A. (1993). The Country School Comes To Town: A Case Study Of Multiage Grouping And Teaching. In D. Sumner (Ed.), Multiage Classrooms: The Ungrading Of America's Schools. The Multiageresource Book (Pp. 36-38). Peterborough, Nh: Society Fordevelopmental Education
 • Veenman, S. (1995). Cognitive and non-cognitive effects of multigrade and multi-age classes: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 65,4, 319-381
 • Vincent, S.(1999). The Multigrade Classroom: A Resource Handbook for Small,Rural Schools. Book 1:Review of the Research on Multigrade Instruction. Northwest Regional Educational Lab., Portland, OR, .Rural Education Program.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yıldız, M. ve Köksal, K. (2009). Birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 1-14.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları

Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 4, 1450 - 1468, 06.11.2015
https://doi.org/10.17051/io.2015.53507

Öz

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının birleştirilmiş sınıf kavramına ilişkin algılarını metaforlar yoluyla belirlemektir. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı döneminde Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören son sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Çalışma kapsamına 36 kadın, 42 de erkek olmak üzere toplam 78 öğretmen adayı alınmıştır. Araştırmanın verileri “Birleştirilmiş sınıf… e/a benzer; çünkü…” biçiminde eksik bırakılmış bir cümlenin bulunduğu görüşme formuyla toplanmıştır. Veri toplama sürecinde öğretmen adaylarından birleştirilmiş sınıfa ilişkin metaforları akıllarına ilk geleni gerekçeleriyle yazmaları istenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomonoloji) deseni, toplanan verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmada birleştirilmiş sınıf kavramına ilişkin toplam 60 adet metafor geliştirilmiş ve 6 ayrı kavramsal kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler, sosyal-bilişsel düzey ve yeteneklerde çeşitlilik, zorlu mücadele süreci, tamamlayıcı-destekleyici hizmet ortamı, yaşam kaynağı, aile ortamı ve hiyerarşik düzen olarak birleştirilmiş sınıf biçimindedir. Çalışmada geliştirilen metaforlar arasında en çok tercih edilenler geniş aile, aile, çiçek bahçesi, gür orman ve aşure olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akpinar, B., Turan, M. Ve Gözler, A. (2006). “Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni Ilköğretim Müfredatına Ilişkin Görüş Ve Önerileri” Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 14–16/Nisan/2006, Ankara), Bildiri Kitabı 2. Cilt, 415–420, Kök Yayıncılık, Ankara
 • Aksoy, N. (2008b). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim-Öğretim: Genç Ve Deneyimsiz Öğretmenlerin Görüşlerine Dayalı Bir Araştırma. Eğitim Bilim Toplum.6 (21), 83–108.
 • Sigswortah, A. & Solstad, K.J. (2001). Making Small Schools Work. A Handbook for Teachers in Small Rural Schools
 • Arslan, S. (2013). Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Öğretmenlerin “Öğretmen” Kavramı İle İlgili Algılarının Metaforik İncelenmesi. Turkish Studies - Volume 8/6 Spring 2013, P. 43-59
 • Aydın, F. (2014). Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (3) • Yaz / Summer 2010 • 1293-1322
 • Aydın, S. ve Pehlivan, A.(2010). Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Öğretmen” ve “Öğrenci” Kavramlarına ilişkin Kullandıkları Metaforlar. Turkish Studies, 5 (3), 818-843.
 • Calderhead, J., & Robson, M. (1991). Images of teaching: Student teachers’ early conceptions of classroom practice. Teaching and Teacher Education, 7(1), 1–8.
 • Cohen, D.L. (1989).First stirrings of a new trend: Multi-ageclassrooms gain favor. Education Week, 9(14), 1,13-14.
 • Connelly, F. M., Clandinin, J. D., & He, M. F. (1997). Teachers’ Personal Practical Knowledge on the Professional Knowledge Landscape. Teaching and Teacher Education, 13(7), 665–674.
 • Cross, B. (1987).The needs of country school teachers. Paperp resentedat Third Annual Conference of the Societyf or the Provision of Educationin Rural Australia, Canberra
 • Doğan, R. (2000). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Öğretim. Trabzon: Uzun Yayınevi
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş Sınıflarda Eğitim Sorunları Ve Çözüm Önerileri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2:33–57
 • Erdem, A. R. (2008) Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Fidan, N. ve Baykul Y. (1997). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim- Öğretmen kılavuzu. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü- UNICEF. Ankara
 • Fidan, N.(1987). Birleştirilmiş Sınıflarda öğretim. Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.
 • Fox, M. (1997). Strategies For Developing Multi-Age Classrooms. Paper Presented At The Annual Convention Of The National Association Of elementary School Principals Association, San Antonio, Tx.
 • Gömleksiz, M.N. (2013). Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Turkish Studies - Volume 8/8 Summer 2013, p. 649-664,
 • Gutierrez, R., & Slavin, R.E. (1992). Achievement Effects of the Nongraded Elementary Schools: A Best Evidence Synthesis. Review of Educationalresearch, 62(4), 333-376.
 • İzci, E., Duran, H. ve Tasar, H. (2010). Birlestirilmis sınıflarda öğretimin sınıf öğretmeni adaylarının algılarına göre ve birlestirilmis sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüsleri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 19–35
 • Kaya, K. ve Taşdemir, E. (2005). Birleştirilmiş sınıflar ile bağımsız sınıflarda ilk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunların karşılaştırmalı incelemesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2). 1-26.
 • Köksal, K. (2010). Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Leavy, A.M., McSorley, F.A. and Bote, A.L. (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teaching and Learning. Teaching and Teacher Education 23 (2007): 1217–1233
 • Little, A.W.( 2001).Multigrade teaching: Towards an international research and policy agenda. International Journal of' Educational Development.21, 481 497.
 • Mackey, B., Johnson, R.J., & Wood, T (1995). Cognitive and Affective Outcomes İn A Multi-Age Language Arts Program. Journal of Research in childhood Education, 10(1), 49-61.
 • Martinez, M. A., Sauleda, N., & Huber, G. L. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 17(8), 965–977
 • Mason, D. A. & Burns, R. B. (1997). Reassessing the effects of combination classes . Educational Research and Evaluation. 3:1, 1-53
 • Mason, D.A., & Stimson, J. (1996). Combination and nongraded classes: Definitions and frequency in twelve states. Elementary School Journal, 96, 439-452
 • McClellan, D., & Kinsey, S. (1996). Mixed-age grouping helps children develop social skills and a sense of belonging. The MAGnet Newsletteron Mixed-Age Grouping in Preschool and Elementary Settings, 5(1), 1-3. Web :www.ericeece.org/pubs/mag/magfal96.html#a
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) (2012a). Birleştirilmiş Sınıflar Haftalık Ders Programları. http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/11110255_birlestirilmis_snflar_haf_ders_prg.pdf adresinden 14.12.2012 tarihinde alınmıştır
 • Mulyran-Kyne, C. (2004). Teaching and learning in the multigrade classrooms: what teachers says. The Irish Journal of Education. 35, 5-19.
 • Nye, B. (1993). Some Questions and Answers about Multiage Grouping.Ers Spectrum, 11(3), 38-45.
 • Saban, A.(2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2), 131-155.
 • Sigsworth, A. and Solstad, K.J. (2001). Making Small School Work. A Handbook for Teachers in Small Rural School. Unesco International Institute for Capacity Building in Africa Addis Ababa Ethiopia,
 • Stone, S.J. (1995). The Primary Multiage Classroom: Changing Schools
 • for children. Unpublished Manuscript.
 • Taşdemir , M. (2014). Birleştirilmiş Sınıflar Hakkında Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşleri: Beklenti Ve Metaforlar. Turkish Studies -Volume 9/2 Winter 2014, P. 1459-1475
 • Tekışık, H. H. (2000). Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları Kapatılmasın. Çağdaş Eğitim Dergisi, Şubat, 262:1-3.
 • Töremen, F. ve Döş, İ. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin müfettişlik kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9, 1973-2012.
 • Ünal, Ç. ve İlter, İ. ve Yılar B.(2013). Kırsal kesimde ikamet eden lisans öğrencilerin şehir algıları: nitel bir analiz. Doğu Coğrafya Dergisi 28 (2)
 • Uphoff, J.K., & Evans, D.A. (1993). The Country School Comes To Town: A Case Study Of Multiage Grouping And Teaching. In D. Sumner (Ed.), Multiage Classrooms: The Ungrading Of America's Schools. The Multiageresource Book (Pp. 36-38). Peterborough, Nh: Society Fordevelopmental Education
 • Veenman, S. (1995). Cognitive and non-cognitive effects of multigrade and multi-age classes: A best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 65,4, 319-381
 • Vincent, S.(1999). The Multigrade Classroom: A Resource Handbook for Small,Rural Schools. Book 1:Review of the Research on Multigrade Instruction. Northwest Regional Educational Lab., Portland, OR, .Rural Education Program.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yıldız, M. ve Köksal, K. (2009). Birleştirilmiş sınıf uygulamasına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17, 1-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlhan ILTER>

Yayımlanma Tarihi 6 Kasım 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 14, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @ { ilkonline107361, journal = {İlköğretim Online}, issn = {1305-3515}, eissn = {1305-3515}, address = {}, publisher = {Sinan OLKUN}, year = {2015}, volume = {14}, number = {4}, pages = {1450 - 1468}, doi = {10.17051/io.2015.53507}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Ilter, İlhan} }
APA Ilter, İ. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları . İlköğretim Online , 14 (4) , 1450-1468 . DOI: 10.17051/io.2015.53507
MLA Ilter, İ. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları" . İlköğretim Online 14 (2015 ): 1450-1468 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8618/107361>
Chicago Ilter, İ. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". İlköğretim Online 14 (2015 ): 1450-1468
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları AU - İlhanIlter Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17051/io.2015.53507 DO - 10.17051/io.2015.53507 T2 - İlköğretim Online JF - Journal JO - JOR SP - 1450 EP - 1468 VL - 14 IS - 4 SN - 1305-3515-1305-3515 M3 - doi: 10.17051/io.2015.53507 UR - https://doi.org/10.17051/io.2015.53507 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 İlköğretim Online Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları %A İlhan Ilter %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları %D 2015 %J İlköğretim Online %P 1305-3515-1305-3515 %V 14 %N 4 %R doi: 10.17051/io.2015.53507 %U 10.17051/io.2015.53507
ISNAD Ilter, İlhan . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". İlköğretim Online 14 / 4 (Kasım 2015): 1450-1468 . https://doi.org/10.17051/io.2015.53507
AMA Ilter İ. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. İOO. 2015; 14(4): 1450-1468.
Vancouver Ilter İ. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. İlköğretim Online. 2015; 14(4): 1450-1468.
IEEE İ. Ilter , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Birleştirilmiş Sınıf Kavramına İlişkin Metaforik Algıları", İlköğretim Online, c. 14, sayı. 4, ss. 1450-1468, Kas. 2015, doi:10.17051/io.2015.53507