Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi

Yıl 2015, Cilt: 14 Sayı: 2, 395 - 406, 14.04.2015
https://doi.org/10.17051/io.2015.30323

Öz

Bu çalışma ile matematik öğretmenlerinin zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan 97 (61 ortaokul ve 36 lise) matematik öğretmeni ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Demirtaş ve Cömert (2006) tarafından geliştirilen ve 20 maddeden oluşan bir anket ile açık uçlu sorulardan oluşan bir form kullanılmıştır. Öğretmenlerin ankete verdikleri yanıtlar, maddeler bağlamında ortalama puanlar üzerinden ve açık uçlu sorular için içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonunda öğretmenlerin zümre öğretmenler kurulu toplantısının orta seviyede etkili olduğunu düşündükleri görülmüştür. Açık uçlu sorulardan alınan yanıtlar, öğretmenlerin önemli bir kısmının zümre öğretmenler kurulu toplantılarının formalite olarak yapıldığını ve bu toplantıların gerekliliğine ilişkin eksik inanca sahip olduklarını göstermiştir. Ulaşılan bu sonuçlardan hareketle bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Albez, C., Sezer, Ş., Akan, D. ve Ada, Ş. (2014). İlköğretim okullarında zümre öğretmenleri kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 7, 4-19.
 • Arani, M. R. S., Keisuke, F., & Lassegard, J. P. (2010). " Lesson Study" as professional culture in Japanese schools: An historical perspective on elementary classroom practices. Japan Review, 22, 171-200.
 • Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: bir ders imecesi (Lesson study) çalışması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Barth, R.S. (1990). Improving schools from within: Teachers, parents, and principals can make the difference. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Bütün, M (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematik öğretme bilgilerinin gelişimi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • Çepni S., Kaya A. ve Küçük M. (2002). Yeni üniversite sınav sisteminin liselerde fizik öğretimine etkileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 16-20.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Çepni, S. ve Küçük, M. (2003). Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12) 75-84.
 • Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (25), 96-108.
 • Everson, S.T., Scollay, S.J., Fabert, B., & Garcia, M. (1986). An effective schools program and its results: initial district, school, teacher, and student outcomes in a participating district. Journal of Research and Development in Education, 19(3), 35-49.
 • Fernández, M. L. (2005). Learning through microteaching lesson study in teacher preparation. Action in Teacher Education, 26(4), 37–47. Gajda, R. ve Koliba, C. (2007). Evaluating the imperative of intraorganizational collaboration. A school improvement perspective. American Journal of Evaluation, 28(1), 26-44.
 • Gökyer, N. (2011). İlköğretim okulu zümre öğretmenler kurulu toplantılarının gerçekleşme düzeyi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 127-148.
 • Hargreaves, D., & Hopkins, D. 1994. Development planning for school improvement. London, Cassell.
 • Hill, H. C., Rowan, B., & Ball, D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), 371-406.
 • Hopkins, D (2008) A teacher’s guide to classroom research. Maidenhead: McGraw Hill-Open University Press
 • Hopkins, D. (2003). Instructional leadership and school improvement. In A. Harris, C. Day, M. Hadfield, D. Hopkins, A. Hargreaves, & C. Chapman (Eds.), Effective leadership for school improvement (pp.55- 71). London: Routledge Falmer.
 • Knapp, M.S., Copland, M.A., Ford, B., Markholt, A., McLaughlin, M.W., Milliken, M., & Talbert, J.E. (2003). Leading for learning sourcebook: Concepts and examples. Center for the study of teaching and policy. Seattle, WA: University of Washington.
 • Küçük, M., Ayvacı, H.Ş. ve Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Louis, K. S., Febey, K., & Schroeder, R. (2005). State-mandated accountability in high schools: Teachers' interpretations of a new era. Educational Evaluation and Policy Analysis, 27(2), 177-204.
 • McCaleb, S. P. (2013). Building communities of learners: A collaboration among teachers, students, families, and community. Routledge.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkogrkuryon_1%5Cilkogrkuryon_2.html adresinden 1 Mayıs 2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Stoll, L. (1992). Teacher growth in the effective school. In M. Fullan, & A. Hargreaves (Eds.), Teacher development and educational change. (pp. 104-122). London: Falmer Press.
 • Şahin, E.Y., Maden, S. ve Gedik, M. (2011). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Erzurum ili örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 155-172.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yiğit, N., Saka, A. Z. ve Akdeniz, A. R. (1998). Fizik derslerinde uygulanan ölçme-değerlendirme yaklaşımları, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 140-147, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yoshida, M., & Jackson, W. C. (2011). Ideas for developing mathematical pedagogical content knowledge through lesson study. In L. C. Hart., A. Alston & A. Murata (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics education (pp. 279-288). Dordrecht, The Netherlands: Springer.

Investigating the Views of Mathematics Teachers on the Effectiveness of Branch Teachers’ Committee Meeting

Yıl 2015, Cilt: 14 Sayı: 2, 395 - 406, 14.04.2015
https://doi.org/10.17051/io.2015.30323

Öz

The aim of this study is to investigate the views of mathematics teachers on the effectiveness of branch teachers’ committee meeting. The study was carried out with 97 (61 elementary school and 36 secondary school) mathematics teachers who were working in different regions of Turkey. For data collection, a questionnaire consisting of 20 items developed by Demirtaş and Cömert (2006) and a form included open-ended questions were used. In order to analyze the gathered data, content analysis technique was performed. At the end of the study it was observed that the views of mathematics teachers on effectiveness of committee meetings are amount to on average. Besides, the quantitative findings, the answers given to open – ended questions showed that a considerable amount of teachers see branch teachers’ committee meeting as a matter of form and have weak beliefs in the necessity of the meetings. Through the findings gathered, some recommendations were made by the researchers

Kaynakça

 • Albez, C., Sezer, Ş., Akan, D. ve Ada, Ş. (2014). İlköğretim okullarında zümre öğretmenleri kurulu çalışmalarının etkililiği üzerine bir inceleme. Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 7, 4-19.
 • Arani, M. R. S., Keisuke, F., & Lassegard, J. P. (2010). " Lesson Study" as professional culture in Japanese schools: An historical perspective on elementary classroom practices. Japan Review, 22, 171-200.
 • Baki, M. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematiği öğretme bilgilerinin gelişiminin incelenmesi: bir ders imecesi (Lesson study) çalışması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Barth, R.S. (1990). Improving schools from within: Teachers, parents, and principals can make the difference. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
 • Bütün, M (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının uygulanan zenginleştirilmiş program sürecinde matematik öğretme bilgilerinin gelişimi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Trabzon.
 • Çepni S., Kaya A. ve Küçük M. (2002). Yeni üniversite sınav sisteminin liselerde fizik öğretimine etkileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 16-20.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (4. Baskı). Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Çepni, S. ve Küçük, M. (2003). Eğitim araştırmalarının fen bilgisi öğretmenlerinin uygulamaları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi: Bir örnek olay çalışması, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(12) 75-84.
 • Demirtaş, H. ve Cömert, M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (25), 96-108.
 • Everson, S.T., Scollay, S.J., Fabert, B., & Garcia, M. (1986). An effective schools program and its results: initial district, school, teacher, and student outcomes in a participating district. Journal of Research and Development in Education, 19(3), 35-49.
 • Fernández, M. L. (2005). Learning through microteaching lesson study in teacher preparation. Action in Teacher Education, 26(4), 37–47. Gajda, R. ve Koliba, C. (2007). Evaluating the imperative of intraorganizational collaboration. A school improvement perspective. American Journal of Evaluation, 28(1), 26-44.
 • Gökyer, N. (2011). İlköğretim okulu zümre öğretmenler kurulu toplantılarının gerçekleşme düzeyi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 127-148.
 • Hargreaves, D., & Hopkins, D. 1994. Development planning for school improvement. London, Cassell.
 • Hill, H. C., Rowan, B., & Ball, D. L. (2005). Effects of teachers' mathematical knowledge for teaching on student achievement. American Educational Research Journal, 42(2), 371-406.
 • Hopkins, D (2008) A teacher’s guide to classroom research. Maidenhead: McGraw Hill-Open University Press
 • Hopkins, D. (2003). Instructional leadership and school improvement. In A. Harris, C. Day, M. Hadfield, D. Hopkins, A. Hargreaves, & C. Chapman (Eds.), Effective leadership for school improvement (pp.55- 71). London: Routledge Falmer.
 • Knapp, M.S., Copland, M.A., Ford, B., Markholt, A., McLaughlin, M.W., Milliken, M., & Talbert, J.E. (2003). Leading for learning sourcebook: Concepts and examples. Center for the study of teaching and policy. Seattle, WA: University of Washington.
 • Küçük, M., Ayvacı, H.Ş. ve Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamaları üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Louis, K. S., Febey, K., & Schroeder, R. (2005). State-mandated accountability in high schools: Teachers' interpretations of a new era. Educational Evaluation and Policy Analysis, 27(2), 177-204.
 • McCaleb, S. P. (2013). Building communities of learners: A collaboration among teachers, students, families, and community. Routledge.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ilkogrkuryon_1%5Cilkogrkuryon_2.html adresinden 1 Mayıs 2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Stoll, L. (1992). Teacher growth in the effective school. In M. Fullan, & A. Hargreaves (Eds.), Teacher development and educational change. (pp. 104-122). London: Falmer Press.
 • Şahin, E.Y., Maden, S. ve Gedik, M. (2011). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Erzurum ili örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 155-172.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yiğit, N., Saka, A. Z. ve Akdeniz, A. R. (1998). Fizik derslerinde uygulanan ölçme-değerlendirme yaklaşımları, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 140-147, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Yoshida, M., & Jackson, W. C. (2011). Ideas for developing mathematical pedagogical content knowledge through lesson study. In L. C. Hart., A. Alston & A. Murata (Eds.), Lesson study research and practice in mathematics education (pp. 279-288). Dordrecht, The Netherlands: Springer.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Güler

Taner Altun

Ali Türkdoğan

Yayımlanma Tarihi 14 Nisan 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Güler, M., Altun, T., & Türkdoğan, A. (2015). Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online, 14(2), 395-406. https://doi.org/10.17051/io.2015.30323
AMA Güler M, Altun T, Türkdoğan A. Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. İOO. Nisan 2015;14(2):395-406. doi:10.17051/io.2015.30323
Chicago Güler, Mustafa, Taner Altun, ve Ali Türkdoğan. “Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi”. İlköğretim Online 14, sy. 2 (Nisan 2015): 395-406. https://doi.org/10.17051/io.2015.30323.
EndNote Güler M, Altun T, Türkdoğan A (01 Nisan 2015) Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. İlköğretim Online 14 2 395–406.
IEEE M. Güler, T. Altun, ve A. Türkdoğan, “Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi”, İOO, c. 14, sy. 2, ss. 395–406, 2015, doi: 10.17051/io.2015.30323.
ISNAD Güler, Mustafa vd. “Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi”. İlköğretim Online 14/2 (Nisan 2015), 395-406. https://doi.org/10.17051/io.2015.30323.
JAMA Güler M, Altun T, Türkdoğan A. Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. İOO. 2015;14:395–406.
MLA Güler, Mustafa vd. “Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi”. İlköğretim Online, c. 14, sy. 2, 2015, ss. 395-06, doi:10.17051/io.2015.30323.
Vancouver Güler M, Altun T, Türkdoğan A. Matematik Öğretmenlerinin Zümre Öğretmenler Kurulunun Etkililiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. İOO. 2015;14(2):395-406.