Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 193 - 202 2019-11-01

The Buildıng Of Hikmet In The Context Of Reason, Contemplation And Logic In Nihat Keklik
NİHAT KEKLİK’TE AKIL, TEFEKKÜR VE MANTIK BAĞLAMINDA HİKMET BİNASI

Eda ERTÜRK [1]


Many civilizations in history have served philosophy. The cultures of civilizations and their period affected philosophy and different philosophical approaches emerged. Turks are one of the civilizations that shape philosophy with the richness of both culture and thought. The relationship between the Turks and philosophy in the historical process dates back to the periods before Islam. With the adoption of Islam, the progress of Turks in the world of thought has accelerated. The philosophy that reflects the views of Turks and Turkish thinkers is Turkish Islamic Philosophy. Nihat Keklik is the founder of the chair of Turkish Islamic Philosophy. He drew attention to the place of Turks in the history of philosophy. Nihat Keklik has also worked on the philosophers and philosophers of the history of philosophy. Explains the ideas of partridge that aims to be understandable in philosophy with the theory of hikmet building. The hikmet building is a whole of pieces. Therefore, first of all, the basic components such as reason, contemplation and logic should be known. The purpose of this article is to explain Nihat Keklik's theory of hikmet building within the framework of his ideas of reason, contemplation and logic
Tarihte birçok uygarlık felsefeye hizmette bulunmuştur. Uygarlıkların kültürleri ve içinde bulundukları dönem felsefeyi etkilemiş ve birbirinden farklı felsefî anlayışlar ortaya çıkmıştır. Türkler hem kültür hem de düşünce dünyasının zenginliğiyle felsefeye yön veren uygarlıklardan biridir. Türklerin tarihsel süreçte felsefeyle arasındaki bağ İslâmiyet’ten önceki dönemlere dayanır. İslâmiyet’in kabulüyle birlikte Türklerin düşünce dünyasındaki ilerleyişi hız kazanmıştır. Türklerin felsefesi ve Türk düşünürlerin görüşlerini yansıtan anlayış Türk İslam Felsefesidir. Nihat Keklik Türk İslam Felsefesi kürsüsünün kurucusudur. Türklerin felsefe tarihindeki yerine dikkat çeker. Ayrıca Nihat Keklik felsefe tarihinde yer alan düşünürler ve felsefenin ne olduğu üzerine de çalışmalar yapmıştır. Felsefesinde anlaşılır olmayı amaçlayan Keklik düşüncelerini Hikmet binası teorisiyle açıklar. Hikmet binası parçalardan oluşan bir bütündür. Dolayısıyla İlk olarak akıl, tefekkür, mantık gibi bütünü oluşturan temel parçaların ne olduğu bilinmelidir. Bu makalenin yazılış amacı Nihat Keklik’in akıl, tefekkür ve mantık düşünceleri çerçevesinde Hikmet binası teorisini açıklamak olacaktır
 • Akarsu, B. (1975). Felsefe Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aristoteles. (2015). Metafizik, (Y.G. Sev, Çev.) İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Cebecioğlu, E. (2005). Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara: Anka Yayınları.
 • Çotuksöken, B. (1995). Nermi Uygur’un Felsefe Dünyasından Kesitler, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Descartes, R. (2007). Felsefenin İlkeleri, (M. Akın. Çev.) İstanbul: Say Yayınları.
 • Doğrucan, A. (2015). Nihat Keklik’te mantık ve felsefe, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta Doğrucan, F. (2018). Tarihsel Uğrak Noktalarıyla Felsefeden Bilime, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Farabî, (2001). El –Medinetü’l Fâzıla, (N. Danışman, Çev.) Ankara: MEB Yayınları
 • Frıedell, E. (1999). Antik Yunan’ın Kültür Tarihi, (N. Aça, Çev.) Ankara: Dost Kitabevi.
 • Güçlü, A. Uzun, E. & Uzun, S. Yolsalı, H. (2008) Felsefe Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Keklik, N. (1967). Bilgi nazariyesi ve iman, İslam Düşüncesi, 3, 136-146.
 • Keklik, N. (1967’a).). İslam düşüncesinde mantık, İslam Düşünce Dergisi ,4 ,215-218.
 • Keklik, N. (1986). Türkler ve Felsefe, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası.
 • Keklik, N. (1987). Felsefe: Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar, İstanbul: Çağrı Yayınları
 • Keklik, N. (1987b). Türk- İslam Felsefesi Açısından Felsefenin İlkeleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi
 • Edebiyat Fakültesi Yayınları. Keklik, N. (1990). Felsefede Metafor, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.
 • Keklik, N. (1998). Felsefenin Tekniği, İstanbul: Doğuş Yayın.
 • Kranz, W. (2014). Antik felsefe, (S. Y. Baydur, Çev.) İstanbul: Cinius- Sosyal Yayınlar.
 • Şenel, C. (2011). Nihat Keklik: hayatı ve çalışmaları, Kutadgu Bilig Felsefe – Bilim Araştırmaları Dergisi, 19, 217-236.
 • Wittgeinstein, L. (2018). Tractatus logico philosophicus, (O. Aruoba, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Eda ERTÜRK
Kurum: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2019

APA Ertürk, E . (2019). The Buildıng Of Hikmet In The Context Of Reason, Contemplation And Logic In Nihat Keklik . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 4 (2) , 193-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57371/812809