Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 107 - 140 2018-11-01

Creator Of The Turkısh Economy Crısıs, Economıc Growth Inflatıon And The Fınancıal Sıstems Problems
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KRİZ YARATAN, EKONOMİK BÜYÜME, CARİ AÇIK ENFLASYON VE FİNANSAL SİSTEM SORUNLARI

Hüseyin TEZER [1]


Economic growth is at the top of the most important targets in terms of developing countries. It is expected that economic growth rates will be close to the level of potential economic growth in order to increase the prosperity of a developing country, raise living standards and rise to the level of advanced economies. Turkey's economy in 2000 of the development plans implemented since the beginning of the macro Although economic growth has been the focus and reach a rate of over often approached to or some of the time these goals by economic growth rate increases were seen to increase in the macroeconomic fragility. In this study, Turkey's economy at the macro-economic growth of adventure carried out after the 2000-2001 crisis, causing macroeconomic vulnerabilities, interest rate, exchange rate, inflation, current account deficit and payments will be on the causes of that intertwined their balance of payments problems. Because macro-currency interest in Turkey's economy with the trend of economic growth, inflation, current account deficit and payments are considered to be a parallel problem in the balance
Ekonomik büyüme olgusu, gelişmekte olan ülkeler açısından en önemli hedeflerin başında yer almaktadır. Gelişmekte olan bir ülkenin refahının artması, yaşam standartlarının yükselmesi ve gelişmiş ekonomiler seviyesine yükselebilmesi için ekonomik büyüme oranlarının, potansiyel ekonomik büyüme seviyesine yakın bir seyirde devam etmesi gerekmektedir. Türkiye ekonomisinde 2000’lerin başından beri uygulanan kalkınma planlarında, makro ekonomik büyümeye odaklanılmış ve bu hedeflere genelde yaklaşılmasına veya bazı zaman hedeflerin üzerinde bir orana ulaşılmasına rağmen, ekonomik büyüme hızı arttıkça makroekonomik kırılganlıkların da arttığı görülmüştür. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 2000-2001 krizinden sonra gerçekleştirdiği makro ekonomik büyüme serüveninde, dış ticaret açığına dayalı cari işlemler dengesindeki açıklar, işsizlik, dış borç stoku, enflasyon, faiz- döviz kuru ilişkisi ve ödemeler dengesi sorunlarının iç içe olmasının nedenleri üzerine olacaktır. Çünkü Türkiye ekonomisinde ekonomik büyümeyle birlikte dış ticaret açığı ve buna bağlı ortaya çıkan cari işlemler açığı, dış borç stoku yükselişi, işsizlik seviyesi ve buna bağlı gelişen ödemeler dengesi sorunları ve sonuç olarak finansal piyasalarda istikrarsızlık yaratan enflasyon gelişmeleri, faiz-döviz kuru, üzerindeki volatilite yüksekliği büyümenin meydana getirdiği sonuçlar olarak ortaya çıkmaktadır
 • Altunç, Ö. F.. (2014). “Ekonomik Kalkınmanın Bir Kaynağı Olarak Uluslararası Rekabet Gücü”, Farklı Boyutlarıyla TÜRKİYE’DE KALKINMA, Editör; Selahattin BEKMEZ. Efil Yayınevi, ANKARA. ISBN:978-605-4579-64-8.
 • Adıgüzel, M.. (2011). Teknolojinin Küreselleşmesi, Nobel Akademik Yayıncılık ve Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. ANKARA. ISBN:978-605-5426-67-5.
 • Balseven, H. & Önder İ. (2009) (2009). “Türkiye’de Kamu Kesiminde Neoliberal Dönüşüm” KÜRESELLEŞME, KRİZ VE TÜRKİYE’DE NEOLİBERAL DÖNÜŞÜM, Derleyenler: Nergis Mütevellioğlu & Sinan SÖNMEZ, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL. ISBN:978-605-399-079- 6.
 • Ertuğrul, A.. (2014). Ekonomik Teori ve Analizin Tarihi, Efil Yayınevi, ANKARA. ISBN:978-605- 4579-62-4.
 • İnal, V.. (2013). Büyüme Teorisinin Gelişimi ve Türkiye’nin Büyüme Sorunları, Efil Yayınevi, ANKARA, ISBN:978-605-4579-39-6.
 • İzmen, Ü. & Kılıçaslan, Y.. & Taymaz, E. & Gürel, Y. Ü. (2015). “Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü, Yeri, Önemi ve Geleceği”, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ YARINI- Yakup Kepenek’e ve Oktar Türel’e Armağan. Derleyenler; Emre Özçelik-Erol Taymaz. İMGE Kitabevi. ANKARA. ISBN:978-975-533-809-5.
 • Jones, C.. I. (2007). İktisadi Büyümeye Giriş. Çev. Sanlı ATEŞ & İsmail TUNCER. Literatür Yayıncılık. İSTANBUL. ISBN:975-8431-36-6.
 • Özmen, S.. (2012). Sanayileşme Savaşımız, Sayılar, Sorunlar, Değerlendirmeler, Yazın Basın Yayın Matbaacılık Turizm Tic. Ltd. Şti. İSTANBUL. ISBN:978-605-125-548-4.
 • Parasız, İ. & Özer, M. (2015). İktisadın Temelleri. Orion Kitabevi. ANKARA. ISBN:978-605-5145- 43-9.
 • Rodrik, D. (2011). Akıllı Küreselleşme, Efil Yayınevi, Eylül 2011. ANKARA. ISBN:978-605-4334- 78-0
 • Yanar, R. (2014). “Kalkınma Ekonomisinin Kapsamı, Kalkınma Sürecinin Ölçülmesi ve Kalkınma Sürecini Belirleyen Etkenler”, Farklı Boyutlarıyla TÜRKİYE’DE KALKINMA, Editör; Selahattin BEKMEZ. Efil Yayınevi, ANKARA. ISBN:978-605-4579-64-8.
 • Yeldan, E. (2009). “Finans Çağında Eklemlenme Kalıpları: Neolibaral Küreselleşmenin Çevresel Bir Ekonomisi Olarak Türkiye Örneği”, KÜRESELLEŞME, KRİZ VE TÜRKİYE’DE NEOLİBERAL
 • DÖNÜŞÜM, Derleyenler: Nergis Mütevellioğlu & Sinan SÖNMEZ, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL. ISBN:978-605-399-079-6.
 • Yeldan, E. (2010). İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Efil Yayınevi, Eylül 2010 ANKARA. ISBN: 978-605-4334-42-1.
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Hüseyin TEZER
Kurum: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2018

APA Tezer, H . (2018). Creator Of The Turkısh Economy Crısıs, Economıc Growth Inflatıon And The Fınancıal Sıstems Problems . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 107-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57374/812864