Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 191 - 206 2018-11-01

Qualıtatıve Study Of The Problems Faced By The Refugees In Turkey
QUALITATIVE STUDY OF THE PROBLEMS FACED BY THE REFUGEES IN TURKEY

Zuhal TOPÇU [1] , Mehmet Sezai TÜRK [2] , Züleyha Ertan KANTOS [3]


 • AFAD, (2014). https://www.afad.gov.tr/upload/Node/17934/xfiles/turkiye_deki-suriyeli-kadinlar_
 • _2_.pdf. Erişim Tarihi. 22.09.2018.
 • AFAD,(2017).https://www.afad.gov.tr/upload/Node/25337/xfiles/17aTurkiye_deki_Suriyelilerin_Dem ografik_Gorunumu_Yasam_Kosullari_ve_Gelecek_Beklentilerine_Yonelik_Saha_Arastirmasi_2017.p df, Erişim Tarihi. 22.09.2018.
 • Akpınar,T. (2017). Türkiye‟deki suriyeli mülteci çocukların ve kadınların sosyal politika bağlamında yaşadıkları sorunlar, Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 03(03).
 • AvrupaKomisyonu,(2018).http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_ tr.pdf, Erişim Tarihi: 29.09.2018.
 • Bunar, N. (2017). Migration and Education in Sweden: Integration of Migrants in theSwedish School Education
 • And Higher EducationSystems , NESET II ad hoc question No. 3/2017 .Stockholm University.
 • Duruel, M. (2017). Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları temel sorunlar, algı ve beklentiler, Akademik
 • Bakış Dergisi, Sayı: 62 Temmuz – Ağustos 2017 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
 • ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü, Celalabat – Kırgızistan. Dustmann, C.,&Glitz, A. (2011). Migration andeducation. In Handbook of theEconomics of
 • Education (Vol. 4, pp. 327-439). Elsevier. Erdoğan, M. M. (2018). Suriyeliler Barometresi - SB 2017 Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın
 • Çerçevesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 625, ISBN 9786053995135 ,1. Baskı İstanbul, Mart
 • EUNEC.(2013). MıgratıonAndEducatıon, Report of theconference of theEuropeanNetwork of
 • EducationCouncils, Larnaca, 15-17 October2012 withthesupport of theEuropeanCommission
 • DG EducationandCulture, Brussels, January 2013.
 • Faas, B.,Bettin, L:, Mohamed Ali, D. (2016). AB ve Türkiye‟de Mülteci ve Sığınmacılar, Sivil
 • Toplum Diyaloğu Kadınlar Göç Yolunda Projesi file:///C:/Users/User/Downloads/KADEM_AB_Turkiyede_Multeci_ve_Siginmacilar_Anket_Raporu_ TR.pdf Erişim Tarihi. 22.09.2018.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2018). Göç istatistikleri. http://www.goc.gov.tr/icerik/goc- istatistikleri_Erişim tarihi:22.09.2018.
 • Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1), 29-63.
 • IOM (2018). Migration and the 2030 Agenda, International Organization for Migration 17, route des
 • Morillons 1211 Geneva 19 Switzerland.
 • Kağnıcı, Y. D. (2017). Suriyeli mülteci çocukların kültürel uyum sürecinde psikolojik danışmanlarına düşen rol ve sorumluluklar, Elementary Education Online, İlköğretim Online, 16(4),1768-1776,2017.
 • Kartal, B. (2018). Suriyeli göçünün çok yönlü doğasına giriş, Bilhan Kartal & Ural Manço (Edt)
 • Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği, 221- , Transnational Press London. Koçoğlu, A., ve Yanpar Yelken, T. (2018). Suriyeli öğrencilere Türkçe dil becerileri kazandırma sürecinde ilkokul Türkçe dersi öğretim programları ile ilgili öğretmen görüşleri. Eğitimde Nitel
 • Araştırmalar Dergisi-Journal of Qualitative Research in Education, 6(2), 131-160. DOI:10.14689/issn.2148 -2624.1.6c2s7m.
 • Koyuncu, A. (2018). Türkiye toplumunda surıyeli sığınmacıların toplumsal kabulü ve dışlanması
 • Bilhan Kartal & Ural Manço (Edt), Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği, 221-251, Transnational Press London. Önal, A. ; Keklik, B. (2016). Mülteci ve sığınmacıların sağlık hizmetlerine erişimde yaşadığı sorunlar: Isparta ilinde bir uygulama, Vizyoner Dergisi, 7(15), 132-148.
 • Öner-Ihlamur, G., S.(2018). Suriyeli çocukların eğitim hakkı ve eğitime erişimi, Bilhan Kartal &
 • Ural Manço (Edt), Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği, 221-251, Transnational Press London. Tani, M. (2017). Migration and Education, Think piece prepared forthe 2019 Global
 • EducationMonitoring Report Consultation, UNESCO. Tekin, U. & Yükseker, D. (2017). Göç Ve Eğitim: Türkiye‟de Ve Almanya‟da Aile Dili Okul Dilinden
 • Farklı Olan Çocukların Okullaşması Çalıştay Sonuç Raporu, Anadolu Kültür, Eınrıch Boll Stıftung Derneği Türkiye Temsilciliği. http://www.academia.edu/ Erişim tarihi: 23.09.2018.
 • Terhorst, A. (2017). Academic barriers for migrant middle school students in salinas,Master's Theses. ,San Jose State University SJSU ScholarWorks, California.
 • SASAM, (2018). Htpp/sahipkıran.org./sahipkıran-akademi. Erişim Tarihi. 22.09.2018.
 • Tuzcu, A., Bademli K.(2014). Göçün psikososyal boyutu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 6(1), 56
 • Süleymanov, A. (2016). Suriyeli Mülteci Çocuklarla El ele Projesi, Sultanbeyli İlçesindeki Suriyelilerin Yaşam
 • DeneyimleriSonuçRaporu.uyayinlari.com/uploads/SULTANBEYLİ_İLÇESİNDEKİ_SURİYELİLER İN_YAŞAM_DENEYİMLERİ_turkce_Doç_Dr_Abulfez_Suleymanov.pdf, Erişim Tarihi. 22.09.2018.
 • Üstün, A. ;Bayar, A. ; Bozkurt, E. (2017). Mülteci çocukların ailelerinin algılarına göre eğitim sorunları, Avrasya Sosyal ve Ekonumi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, ISSN:2148-9963
 • Zhou, B. (2014). Self-esteem among Migrant Children in China, paa2014.princeton.edu/papers/140787 . Erişim Tarihi: 27.09.2018.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Zuhal TOPÇU

Yazar: Mehmet Sezai TÜRK

Yazar: Züleyha Ertan KANTOS

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2018

APA Topçu, Z , Türk, M , Kantos, Z . (2018). QUALITATIVE STUDY OF THE PROBLEMS FACED BY THE REFUGEES IN TURKEY . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 191-206 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57374/812871