Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 209 - 223 2018-05-01

A Study On The Using Of Social Media Applications Of Social Studies Teacher Candidates
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYA UYGULAMALARINI KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

M.talha ÖZALP [1] , Mehmet AKPINAR [2]


Social media applications are acknowledged to be the most important means of communication and sharing in Today when fact of globalization extremely widespread. These user-based applications are the most popular applications of globalization that bring together masses and people, and interact with each other. As well as the fact that it is used in all parts of the society, these applications of the most popular among young people it is also important how and why are used. This study was conducted to determine how and how much Social Studies teacher candidates use social media applications. This study was carried out in 2017 with 202 teacher candidates who have been studying in Karadeniz Technical University Fatih Education Faculty Social Sciences Education Department. This study is a descriptive study and a questionnaire prepared by researchers was used to collect data in the research. The data obtained in the study were analyzed by SPSS program and presented as frequency and percentage tables. The findings are discussed in comparison with other researches made on the same subject. As a result of the study, it was determined that all of the prospective teachers used social media applications mostly via smartphones and computers at least two hours in a day and using the mostly Instagram application. It is determined that they use these applications most for entertainment purposes and in their educational life; they mostly used to do the homework
Sosyal medya uygulamaları küreselleşme algısının son derece yaygınlaştığı günümüzde en önemli iletişim ve paylaşım aracı kabul edilmektedir. Kullanıcı tabanlı bu uygulamalar kitleleri ve insanları bir araya getiren ve aralarındaki etkileşimi sağlayan küreselleşmenin en popüler uygulamalarıdır. Toplumun tüm kesimlerinde kullanılmasına rağmen en fazla gençlerin rağbet gösterdiği bu uygulamaların nasıl ve ne için kullanıldıkları da önemlidir. Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının sosyal medya uygulamalarını ne kadar ve nasıl kullandıklarını belirlemek üzere yapılmış bu çalışma 2017 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim gören 202 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Bu çalışma betimsel nitelikte bir araştırma olup, araştırmada veri toplamak için araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilip frekans ve yüzde olarak tablolar şeklinde sunulmuştur. Bulgular aynı konuda yapılan diğer araştırmalar ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının tamamının sosyal medya uygulamalarını en çok akıllı telefonlar ve bilgisayarlar üzerinden kullandıkları bu uygulamalara günlük en az iki saat ayırdıkları, en çok instagram uygulamasını kullandıkları, bu uygulamaları en çok eğlence amaçlı kullandıkları ve eğitim yaşantılarında en çok ödev yapmak için kullandıkları tespit edilmiştir
 • Cohen, L. ve Manion, L. (1997). Research methods in education. London: Routledge.
 • Çınar, İ. (2009). Küreselleşme, eğitim ve gelecek. Kuramsal Eğitimbilim, 2(1), 14-30.
 • Çınar, İ. (2006). Mankurtlaştırma süreci, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Deniz, L. ve Coşkun, Y. (2004). Öğretmen adaylarının internet kullanımına yönelik yaşantıları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (20), 39-52.
 • Ekiz, D. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Hızal, A. (1990). Çağdaş eğitim teknolojisinden ne anlaşılmalıdır?. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-17.
 • Jones, N., Blackey, H., Fitzgibbon, K., ve Chew, E. (2010). Get out of my space . Computers & Education 54 (3), 776–782.
 • Karabağ, S. (2006). Mekânın siyasallaşması. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karaman, M. K. (2010). Öğretmen adaylarının TV ve internet teknolojilerini kullanma amaç ve beklentilerinin medya okuryazarlığı bağlamında değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 51-62.
 • Murray, C. (2008). Schools and social networking: fear or education?. Synergy Perspectives: Local, 6 (1), 8-12.
 • Tektas, N. (2014). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağları kullanımlarına yönelik bir araştırma. Tarih Okulu Dergisi, 7(Xvıı), 851-870.
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z., ve Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 23-32.
 • Tezcan, M. (1996). Küreselleşmenin eğitimsel boyutu. Türkiye 2. Eğitim Felsefesi Kongresi (23-26 Ekim). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 187-195.
 • Vural, Z., ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal Of Yasar University, 5(20), 3348‐3382.
 • Yağmurlu, A. (2011). Kamu yönetiminde halkla ilişkiler ve sosyal medya, Selçuk İletişim Dergisi, 7 (1), 5-15.
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: M.talha ÖZALP
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yazar: Mehmet AKPINAR
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2018

APA Özalp, M , Akpınar, M . (2018). A Study On The Using Of Social Media Applications Of Social Studies Teacher Candidates . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 3 (1) , 209-223 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57379/812983