PDF BibTex RIS Kaynak Göster

GÜVENİN İZİ SEVGİ İZİ: NİĞDE’DE FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 31 - 39, 01.05.2017

Öz

Fiziksel organ veya bir duyu organlarında eksikliği bulunan bireyler sakat, özürlü, engelli ve eksik olarak tanımlanmaktadır. Dünya da ne kadar engelli birey yaşadığı ve bunların engellilik türüne ilişkin net dağılımlarını yansıtan veriler çoğu zaman gerçek rakamın daha altını göstermektedir. Kaynakların göstermediği ve hemen her toplumda birçok engelli insanın yaşadığı gerçekliği verilen rakamları daha da yukarıya çekmektedir. Uluslararası boyutta düşünüldüğünde, Avrupa’ da 50 milyon civarında civarında ve dünyada ise yaklaşık olarak 500 milyon insan engelli olarak yaşamaktadır Barnes 1998:65 . Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de engelli bireyler toplumun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Son rakamlar, ülkemizde 8,5 milyon civarı engelli vatandaşımız olduğunu göstermektedir Öztürk 2011:9 . Bu çalışmada ülkemizde ki engelli görünümünü engelli kavramını ve engelli grupları anlatarak, engellilerin tek başlarına bir hayat sürdürmelerinin sınırlılığı ve kaybolduklarında kendini ifade edemeyeceklerinden dolayı “Sevgi İzi” projesinin hayati önemi üzerinde durulacaktır. Bu projeye dair kamusal farkındalığın ne derece olduğu ölçülecektir. Engelli vatandaşlarımızın, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşama entegrasyonunun sağlanması amacıyla, yetkili kurumların yenilikçi yaklaşımlar doğrultusunda çalışmalarda bulunması gerekmektedir. Engelli vatandaşların, hayata sarılmaları ve geleceğe güvenle bakmaları ancak bu yeni yaklaşımlarla mümkün gözükmektedir. Bu yenilikçi yaklaşımların bir örneği olarak araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın “Sevgi İzi” projesi örnek teşkil etmektedir. Sevgi izi projesi, engellilerin kaybolduklarında; kendilerini ifade edememeleri, nereye gideceklerini ve ne yapacaklarını bilememelerinden dolayı ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulup bireylerin kendilerini daha güvende hissetmeleri için oluşturulmuş bir projedir. Bu projede engellilerin elinin üzerine, Sevgi İzi için tasarlanmış bilgisayar sisteminin onlara özel olarak verdiği numara dövme olarak yazılmaktadır. Hangi olumsuz durumla karşılaşırsa karşılaşsın engelli bireyler bulunduklarında, “Sevgi İzi” numarasının sistemde taranması sayesinde kimlikleri ve adresleri tespit edilerek yakınlarına ulaştırılıyor ve birey kendini güvenceye kavuşturmaktadır. Özellikle zihinsel engelliler, Alzheimer hastaları, yaşlılar veya kendini ifade etmekte güçlük çeken çocuklar için hayati önem taşıyan bu iz, herkes açısından önemlidir. Bu çalışmada Niğde ili sınırları içindeki zihinsel engellilerin tespit edilip onlara Sevgi İzi projesi uygulanarak sorunlarının çözüme kavuşturulabileceğine dair bilginin ne derece farkında olunduğu incelenecektir. Bu tespit yapılırken aynı zamanda proje hakkında da bilgi verilerek toplumsal çözüm odağının genişletilmesine yardımcı olunacaktır.

Kaynakça

 • ASLAN, Atik (20047). Lise Son Sınıf Kız Öğrencilerin Cinsiyet Rollerine İlişkin Düşünceleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • BURCU, Esra (2006). “Özürlülük kimliği ve Etiketlemenin Kişisel ve sosyal Söylemleri”, Hacettepe Üniversitesi.
 • BURCU, Esra (2015). Engellilik Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık
 • BURCU, Esra (2011). “Türkiye’deki Engelli Bireylere İlişkin Kültürel Tanımlamalar: Ankara Örneği”. TUBİTAK.
 • KULAKSIZOĞLU, Adnan (20111). Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları/ Anne Baba ve Öğretmenler için El Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Mustafa (2011). Türkiye’de Engelli Gerçeği, İstanbul: MÜSİAD Cep Kitapları.
 • SAYIN, Önal (1985). Sosyolojiye Giriş. İzmir: Erdem Kitapevi
 • YAVUZ, Filiz (2016). Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Karşılaştıkları Sorunsal Dışlanma Üzerine Bir Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
 • YILDIZ, Müslüm (2015). Öğrencilerin Yaşam Kalitelerine Etkisinin İncelenmesi, T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • YILDIZ, Müslüm. Lise Öğrencilerinin Akran Öğretimi Alarak, Zihinsel Engelli Öğrencilerle Yaptıkları Etkinliklerin, Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutumlarına Ve Zihinsel Engelli (abys.marmara.edu.tr)
 • Yumuşak, Mehmet, Şanlıurfa’da Engelli Bireylerin ve Ailelerin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorlukların araştırılması Projesi Araştırma Raporu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2014 (www.karacadağ.org.tr)
 • Docplayer.biz.tr/5170713-Sanliurfa-da-engelli-bireylerin-ve-ailelerin-toplumsal-haytta-yasadiklarizorlukların-arastirilmasi-projesi-arastirma-raporu.html.docplayer.biz.tr, 22 Nisan 2016’ da erişildi.
 • www.benibuldular.com/hakkimizda Erişim Tarihi: 22 Nisan 2016
 • www.engelliler.biz/forum/sakatlik-calismalari-insiyatifi/130131-sakatlik-ve-aile-üzerine-dikmenbezmez.html Erişim Tarihi: 22 Nisan 2016

Reliable Truth Love Translation: Study On Niğde

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 31 - 39, 01.05.2017

Öz

Individuals who are deficient in physical organ or sense organs are defined as disabled, handicapped, handicapped and incomplete. The data that reflect how much disabled people live in the world and their net distribution of disabled people is often much higher than the actual figure. The reality that many people with disabilities live in, which is not shown by the resources and which is in almost every society, further raises the figures given. When considered in the international dimension, around 50 million people in Europe and around 500 million people in the world are living with disabilities Barnes 1998: 65 . As in the rest of the world, disability individuals also constitute an important part of society in our country. The latest figures show that 8.5 million people in our country are citizens with disabilities Öztürk 2011: 9 . In this study, the vital importance of the "Love Track" project will be emphasized, since the appearance of disabled people in our country will be explained by the concept of disabled people and disabled groups and the disabled will not be able to express themselves when they are limited to surviving a single life. The degree of public awareness of this project will be measured. In order to ensure the integration of our disabled citizens into social, cultural and economic life, the competent institutions need to work in line with innovative approaches. People with disabilities must embrace life and look to the future with confidence, but with these new approaches it seems possible. As an example of these innovative approaches, researcher journalist Müge Anlı's "Love Trail" project is exemplary. The love trail project, when the disappeared; Is a project designed to solve the problems that arise due to the inability to express themselves, where to go and what to do, and to make individuals feel more secure. In this project, it is written on the hand of the handicapped as the number tattoo given to them specially by the computer system designed for the Love Trail. In case of any disadvantages encountered, individuals with disabilities are identified and their identities and addresses are detected by means of scanning the number of "Love Trace" in the system and they are delivered to their relatives and the individual is assuring himself. This trail is vital for everyone, especially for mental retardation, Alzheimer's disease, the elderly, or children who have difficulty expressing themselves.

Kaynakça

 • ASLAN, Atik (20047). Lise Son Sınıf Kız Öğrencilerin Cinsiyet Rollerine İlişkin Düşünceleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • BURCU, Esra (2006). “Özürlülük kimliği ve Etiketlemenin Kişisel ve sosyal Söylemleri”, Hacettepe Üniversitesi.
 • BURCU, Esra (2015). Engellilik Sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık
 • BURCU, Esra (2011). “Türkiye’deki Engelli Bireylere İlişkin Kültürel Tanımlamalar: Ankara Örneği”. TUBİTAK.
 • KULAKSIZOĞLU, Adnan (20111). Engelli Çocuk ve Ergenlerin Hakları/ Anne Baba ve Öğretmenler için El Kitabı, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • ÖZTÜRK, Mustafa (2011). Türkiye’de Engelli Gerçeği, İstanbul: MÜSİAD Cep Kitapları.
 • SAYIN, Önal (1985). Sosyolojiye Giriş. İzmir: Erdem Kitapevi
 • YAVUZ, Filiz (2016). Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Karşılaştıkları Sorunsal Dışlanma Üzerine Bir Araştırma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Muğla.
 • YILDIZ, Müslüm (2015). Öğrencilerin Yaşam Kalitelerine Etkisinin İncelenmesi, T.C. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • YILDIZ, Müslüm. Lise Öğrencilerinin Akran Öğretimi Alarak, Zihinsel Engelli Öğrencilerle Yaptıkları Etkinliklerin, Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutumlarına Ve Zihinsel Engelli (abys.marmara.edu.tr)
 • Yumuşak, Mehmet, Şanlıurfa’da Engelli Bireylerin ve Ailelerin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorlukların araştırılması Projesi Araştırma Raporu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2014 (www.karacadağ.org.tr)
 • Docplayer.biz.tr/5170713-Sanliurfa-da-engelli-bireylerin-ve-ailelerin-toplumsal-haytta-yasadiklarizorlukların-arastirilmasi-projesi-arastirma-raporu.html.docplayer.biz.tr, 22 Nisan 2016’ da erişildi.
 • www.benibuldular.com/hakkimizda Erişim Tarihi: 22 Nisan 2016
 • www.engelliler.biz/forum/sakatlik-calismalari-insiyatifi/130131-sakatlik-ve-aile-üzerine-dikmenbezmez.html Erişim Tarihi: 22 Nisan 2016

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Research Article
Yazarlar

Bülent KARA Bu kişi benim
University of Ömer Halisdemir, Department of Sociology


Arzu CAN Bu kişi benim
Project Student, University of Ömer Halisdemir, Department of Sociology

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
KARA, B., & CAN, A. (2017). Reliable Truth Love Translation: Study On Niğde. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 2(1), 31-39.