Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 2, 255 - 271, 05.11.2020

Öz

Verimlilik günümüzde sadece mal ve hizmet üreten kar amaçlı işletmelerde değil aynı zamanda kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlarda da önemli bir kavram ve uygulama alanı olarak yerini almıştır. Bu bağlamda çalışmada veri zarflama analizi (VZA) yöntemi ile Türkiye’deki devlet üniversitelerinin kuruluş yılları esas alınarak 2018 yılı etkinlikleri altı adet girdi ve yedi adet çıktı kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Analizlerde 1933-1987 yılları arasında kurulmuş yirmisekiz devlet üniversitesi, 1988-2000 yılları arasında kurulmuş yirmibeş devlet üniversitesi 2001-2011 yılları arasında kurulmuş kırksekiz devlet üniversitesi analize tabi tutularak karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan VZA analizinde ölçeğe göre sabit getirili (CCR) ve ölçeğe göre değişken getirili (BCC) girdi yönelimli, çıktı yönelimli ve yönelimsiz tüm analiz sonuçları elde edilmiştir. Analizlerde öncelikle etkinlik skorları belirlenmiş, sonra rol model seçilen üniversitelerin rol model seçilme sayıları ve daha sonra üniversitelerin etkinlik sıralaması yapılmıştır.

Kaynakça

 • Abbott, M., Doucouliagos, C., (2003). The Efficiency of Australian Universities: A Data Envelopment Analysis, Economics of Education Review 22, February: 89-97.
 • Arslan, A. E., Güven, Ö. Z., (2018). Veri Zarflama Analizi ile Üniversite Etkinliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma: Türkiye Örneği, Ulusararası Afro-Avrasya Araştırmaları Derneği, 2018-2, Sayı 6, 86-104.
 • Ayrıçay, Y., Özçalıcı, M. (2015). 1997-2012 Yılları Arasında Türkiye’de Veri Zarflama Analizi İle İlgili Yayınlanan Akademik Çalışmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 246-279.
 • Charnes, A., Cooper, W., Lewin A. Y., Seiford L. M. (1997). Data Envelopment Analysis Theory, Methodology and Applications, Journal of the Operational Research Society, 48:3, 332-333, DOI: 10.1057/palgrave.jors.2600342
 • Demir, A., Bakırcı F. (2014), OECD Üyesi Ülkelern Ekonomik Etkinliklerinin Veri Zarflama Analiziyle Ölçümü, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, 109-132.
 • Ergülen A., Öcal, F. M., Harmankaya, İ., (2020). 1992’de Kurulan Devlet Üniversiteleri Üzerine Bölgesel Veri Zarflama Analizi Uygulaması, International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, Güz Dönemi Cilt, 3, Sayı 5, 175-190.
 • Ertuğrul, İ. Sarı, G., (2017). Veri Zarflama Analizi ile Bir Üniversitede Lisans Bölümlerinin Etkinlik Analizi, Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 3, 65-85.
 • Işıldak, M. S., Köksal, İ., Çiçek, A., Yılmaz, Y., (2020). 1996 ve 2006 Yıllarında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü, Beykoz Akademi Dergisi, Cilt 8 sayı 1, 97-116.
 • Kuah, C. T., Wong, K. Y., (2011). Efficiency Assessment of Universities Through Data Envelopment Analysis, Procedia Computer Science, 3, 499-506.
 • Mikusova, P., (2015). An Aplication of DEA Methodology in Efficiency Measurement of the Czech Public Universities, 16th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA Prague 29th May 2015, Procedia Economics and Finance V. 25, 569-578.
 • Şahin, H., (2019). Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokullarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırılması, Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 49-63.
 • Uslu, A., Ertaş, F .C., (2018), Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Bütçedeki Yeri ve Performanslarının Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 4, 979-1007.
 • Uslu, A., Ertaş, F. C., Yayar, R. (2018), Performansa Dayalı Etkinlik Analizi: Devlet Üniversiteler Örneği, International Journal of Social Inquiry, Volume 11, Issue 1, 255-276.
 • YÖK, 2020, Türlere Göre Birim Sayıları 2019-2020, https://istatistik.yok.gov.tr/ 10.10.2020
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 24 Aralık 2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali USLU (Sorumlu Yazar)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Gaziosmanpaşa University
0000-0002-0739-0342
Türkiye


Veysel YILMAZ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7948-6282
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 5 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Uslu, A. & Yılmaz, V. (2020). VERİ ZARFLAMA ANALİZİ KULLANILARAK TÜRKİYE’DEKİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ . Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 255-271 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inciss/issue/57705/810176