Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Toplumsal Değişim Bağlamında Arabesk Kültür ve Medya

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 190 - 200, 05.11.2021

Öz

1950’li yıllarla beraber başlayan sanayileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan kırsal kesimden daha iyi olanaklar için kentlere göç etme durumu kentsel yaşamın dönüşüm ve değişimini de beraberinde getirmiştir. Kırsal kesim veya köylerin sahip olduğu kültürün, şehir kültürüyle birleşmesi sonucu yeni bir kültürel ortam ve yaşam alanı ortaya çıkmıştır. Özellikle artan üretim beraberinde tüketim kavramlarını da ortaya çıkarmıştır. Bu yeni tüketim ortamında istediklerine sahip olanlar ve olamayanlar arasında ortaya çıkan farklılaşma durumu kültürel bir ayrımı da beraberinde getirmiştir. Arabesk kültür bu toplumsal yapının içinde 1970’li yılların sonunda ortaya çıkan bir isyan ve kendini ifade etme biçimi olarak toplumsal yapı içinde yer bulmuştur. Araştırma kapsamında bu döneme tanıklık eden kişilerle derinlemesine gözlem yöntemleri kullanılarak arabesk kültürün ortaya çıkışı ve günümüzde etkisini kaybetme nedenleri araştırılmıştır.

Kaynakça

 • Referans 1 Aktulum, K. (2019). Kentleşme göstergebilimi çerçevesinde paldır küldür kentleşmeler. Milli Folklor Dergisi, 121, 30-42.
 • Referans 2 Akyıldız, N. A. (2020). Kentleşme ve kentsel değişim bağlamında açık kamusal alanların sürdürülebilir kentler açısından değeri. Milli Folklor Dergisi, 32 (16), 188-201.
 • Referans 3 Bodur Ün, M. & Paydak, A. (2012). Küreselleşen dünyada düzensiz göç ve Türkiye: Adana ili yabancılar misafirhanesi çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (3), 187-204.
 • Referans 4 Bozkurt, Y. & Ayfer, R. (2018). Göçün kentleşme üzerindeki etkisi: Kütahya il örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 144-162.
 • Referans 5 Emeç, H., Üçdoğruk Birecikli, Ş. & Kümbül Güler, B. (2019). İstanbul’a yönelik iç göç hareketlerinin ekonometrik analizi. İnsan&İnsan, 6 (22), 785-808.
 • Referans 6 Kıran, E. & Aker, D. Y. (2019). İç göç araştırmalarında kültürleşme boyutu. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 67-82.
 • Referans 7 Kocaman, A. (1995). Kentleşme ve dil. Hacettepe Üniversitesi Dergisi.
 • Referans 8 Özdemir, D. (2018). Türkiye’de bölgeler arası iç göç hareketlerinin belirleyicileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22 (3), 1337-1349.
 • Referans 9 Özgen, H. G. & Erbaş, S. (2018). Türkiye’de iç göç hareketlerinin eğitim seviyesine göre kümelenmesi üzerine bir çalışma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18, 40 (2), 141-160.
 • Referans 10 Öztürk, S. & Çalışkan, H. (2019). Kentleşme gelişiminin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 677-694.
 • Referans 11 Parin, S. (2019). Toplumsal bellekte göç olgusu: Türkiye deneyimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (65), 683-689.
 • Referans 12 Sancar, Canan & Ambaş, Yusuf Emre (2020). “Türkiye’de Düzey 2 Bölgeleri Ölçeğinde İç Göç ve İşsizlik İlişkisinin Ekonometrik Analizi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11, 1, 41-57.
 • Referans 13 Savaş, Ç. & Kemik, A. (2018). Kırdan kente iç göç süreciyle kadınların iş yaşamına katılımları ve sonuçları. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 43, 143-157.
 • Referans 14 Sertyeşilışık, E. (2019). Eğitimin ekonomi politiği ve sürdürülebilir kentleşme. Aksaray Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11 (3), 17-22.
 • Referans 15 Şahin, S. Z. (2018). Neoliberal yeniden ölçeklenme etkisi altında Türkiye’de kentleşme politikasının dönüşümü. Alternatif Politika, Özel Sayı, 1-30.
 • Referans 16 Şallı, A. (2017). Kentleşme sürecinde ahlaki değerler: İstanbul ve Antalya üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Kocaeli İlahiyat Dergisi, 1 (1), 63-102.
 • Referans 17 Tepealtı, F. (2019). Avrupa birliği’ne yönelik Türkiye geçişli (Transit) göç hareketleri ve Türkiye’in düzensiz göçle mücadelesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 24 (41), 125-140.
 • Referans 18 Türk, E. G. C. (2019). İç göç deneyimi, yerleşim yeri, cinsiyet ve eğitim düzeyi açısından algılanan anababalık. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 52 (3), 713-736.
 • Referans 19 Yılmaz, H. (2012). Kentleşme sürecinde yerel basın. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 251-262.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Şebnem Gürsoy Ulusoy 0000-0003-3288-6857

Çağla Kaya İlhan 0000-0003-4674-1851

Yayımlanma Tarihi 5 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gürsoy Ulusoy, Ş., & Kaya İlhan, Ç. (2021). Toplumsal Değişim Bağlamında Arabesk Kültür ve Medya. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 6(2), 190-200.