Cilt: 6 Sayı: 2, 5.11.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Kitap İncelemesi

Doç. Dr. Hakan YALAP Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 0000-0003-0300-2741
Dil Çalışmaları, Dilbilim, Türk Dili ve Edebiyatı, Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Eğitim, Felsefe, Kültürel ve Doğal Miras

İçinde bulunduğumuz çağ mutlak olarak bilgi çağıdır. Bu vesileyle edinmek zorunda olduğumuz bilgi muhteviyatı ve çeşitliliği bir hayli artmıştır. Tek bir disiplinin sınırları içine hapsolmak yukarıdaki gerçekle çelişmektedir. Disiplinlerarası çalışmaların artması ve akademisyenlerin uzmanlık alanlarının dışında birkaç disiplin alanında uzmanlık seviyesinde bir bilgi birikimine sahip olması çağın getirdiği bir zorunluluktur. Dolayısıyla Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisinin temel politikası disiplinlerarası çalışmaya yöneliktir ki, bu yayın politikasının medeniyetimize en büyük katkıyı sunacağı kanaatindeyiz.
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, multidisipliner yapısıyla bilim dünyasına yeni bir ses getirme amacındadır.
Dergimiz hiçbir resmi veya gayr-ı resmi kurumun ya da kuruluşun yayın organı değildir. Hiçbir kişi veya kurumdan maddî destek almamaktadır.

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi (INCISS), Budapeşte, Berlin ve Bethesda açık erişim beyanlarında tanımlanan açık erişim modeli kapsamındaki tüm makaleleri yayınlamaktadır. INCISS tarafından yayınlanan makalelerin tam içeriği, herkesin okumasını, indirmesini, basmasını, kullanmasını, yeniden kullanmasını ve kurmasını sağlar. Yayınlanan makaleler Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı ile dağıtılmaktadır. INCISS, dünyanın herhangi bir yerindeki tüm okuyuculara, herhangi bir yükümlülük veya kısıtlama olmaksızın her zaman ücretsiz olarak yayınlar sağlayacaktır.
INCISS, sosyal bilimler disiplinlerine katkı sağlayan ve multidisipliner çalışmalara da katkı sağlayan deneysel, teorik ve ampirik, istatiksel, analitik, vaka analizi, saha araştırması, kitap incelemeleri gibi pek çok yöntemle hazırlanmış makaleler yayınlanır.
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, her yıl iki sayı olarak bahar ve güz aylarında yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukukî açıdan bütün sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.inciss.com’a aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.
Her makale i-thenticate intihal programında taranmalı ve dergi mail adresine tarama raporu gönderilmelidir.

Yazım ve Yayın İlkeleri
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.
Yazının Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir. Yazı için telif ücreti talep edilemez.
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’ne gönderilen ve/veya dergide yayımlanan yazılara ilişkin her türlü yasal sorumluluk, yazarına aittir.
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir.
Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce olup, diğer dillerde de yazılar kabul edilebilir.


Yayın ilkeleri ve Yazım Kuralları İçin Tıklayınız

Telif Hakkı Devir Formu İçin Tıklayınız

Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisine gönderilen makalelerin aşağıda belirtilen etik ilkeleri karşılamaları zorunludur.

Ortak yazarlık: Aday makalenin yazarları sunulan çalışmaya önemli katkı sağlayanlarla sınırlı olmalıdır. Makalenin yazarları makalenin sunumundan önce kesinleşir. Çalışmaya katkısı olmayanların isimlerine aday makalede yer verilmesi (hediye yazarlık) ya da katkısı olanların isimlerine yer verilmemesi (hayalet yazarlık) kabul edilemez.
Teşekkür: Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları veya kişileri beyan etmekle yükümlüdür.
Özgünlük ve intihalden arınıklık: Sunulan çalışma bütünüyle yazarlarına ait olmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmalarına makale içinde yer verildiyse bunun uygun bir şekilde alıntılanması ve kaynaklarda bu çalışmaların listelenmesi gerekmektedir. Yazar makalesini intihal önleme yazılımı olan Turnit-in ya da iThenticate programlarından biri ile kontrol ederek benzerlik raporunu makale başvurusunda dergiye göndermekle yükümlüdür. Benzerlik oranı %15 ve üzeri olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Etik kurul izni ve onayı: Katılımcılardan anket, ölçek, görüşme, gözlem vb. yollarla veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul izni alındığı makale içinde belirtilmelidir. Veri toplama sürecinde etik hususlara hassasiyet gösterildiğinin kanıtları (başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için izin alınması gibi) çalışma içinde sunulmalıdır.
Dilimleme: Yazarlar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmamalıdır.
Ham verileri sunma ve saklama: Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.
Yayımlanmış makalelerde hata tespiti: Bir yazar Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi’nde yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak zorundadır.