Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MÜZİKLE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA HIZLARINA VE OKUMA HATALARINA ETKİSİ

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 141 - 164, 05.11.2021

Öz

Okuma yazmayı öğrenmek her bireyin en temel ve gerekli becerilerinden biridir. Bu beceriyi iyi öğrenebilmek ise iyi bir ilk okuma yazma öğretiminden geçer. Yapılan araştırmada ilk okuma yazma öğretimi sürecinde her bir sesin öğretimine katkı sağlayacak şekilde sözleri araştırmacı tarafından yazılan 29 çocuk şarkısı bestelenmiştir. Araştırmada, bu şarkıların, öğrencilerin okuma hızlarına, okuma becerilerine ve okuma hatalarına etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma orta sosyoekonomik düzeye sahip bir ilkokulda, deney ve kontrol grubu olmak üzere iki 1. Sınıfta gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda 24, konrol grubunda 19 öğrenci 4 ay süreyle gözlenmiştir. Kontrol grubuna hiç müdahalede bulunulmazken, deney grubunda araştırmacı tarafından yazılan ve bestelenen 29 adet çocuk şarkısı kullanılarak ilk okuma yazma süreci tamamlanmıştır. Araştırmada yöntemi olarak gömülü (iç içe) karma desen kullanılmıştır. Okuma becerileri yönünden deney ve kontrol grubunda ki öğrenciler 4 ay süresince gözlemlenmiş ve elde edilen veriler “Sesli Okuma Becerisi Gözlem Formu”’na kaydedilmiştir. Süreç sonunda okumaya geçen öğrencilerin hikaye edici ve bilgilendirici metni okuma hızları (1 dakika) ölçülmüştür. Veriler tablo ve grafiklere dönüştürülerek yorumlanmıştır. İki grup arasında deney grubu lehine sesli okuma becerilerinde ortalama %40’lık bir fark gözlemlenirken; öğrencilerin okuma hızlarında da yine deney grubu lehine hikaye edici metinde 15,4; bilgilendirici metinde ise 14,6 kelimelik bir fark olduğu tespit edilmiştir.

Teşekkür

Araştırmada kullanılan çocuk şarkılarının bestelenmesi ve düzenlenmesi aşamasında bizlere yardımcı olana Sn. Öğr. Gör. Dr. Mehmet ALAN'a teşekkürü borç bilirim.

Kaynakça

 • Bailey, K.D. (1982). Methods of Social Research (2nd ed.). New York: The Free Press’den aktaran Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s. 175-177.
 • Balaban Salı, J. (2015). Verilerin toplanması. A. Şimşek (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 134-161). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
 • Baştuğ, M. ve Demirtaş Şenel, G. (2019). Her Ses/Harf İçin Özel Uygulamalı İlk Okuma ve Yazma Öğretimi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bay, Y. (2008). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma yazma öğretiminin değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Biber Öz, N. (2001). İnsanın kültürel gelişiminde müzik eğitiminin önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (14) 1, 101-106.
 • Bolduc, J. (2008). The effects of music instruction on emergent literacy capacities among preschool children: A literature review. Early Childhood Research & Practice, 10 (1), 1-5.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik (1 b.). (İ. D. Sarıoğlu, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Cresswell, J.W. ve Plano Clark, V.L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J.W., (2019). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cunningham, A.E. ve Stanovich, K.E. (1997). Early reading acquisition and its relation to reading experience and ability 10 years later. Developmental Psychology, 33 (6), 934-944.
 • Çaydere Öztosun, Ö. ve Bulut Alır, E. (2017). İlkokuma eğitimi ve müzik. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 2058-2080.
 • Çelikkol, Ö. (2007). Kelime kazanımında müziğin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Dündar, M. (2003). Anaokulu ve ilköğretim birinci sınıfında ritim eğitimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23) 2, 171-180.
 • Erbasan, Ö. ve Erbasan, Ü. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaştığı sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8 (1), 113-125.
 • Ertek Babaç, E. ve Yıldız, G. (2018). Dil gelişiminde müziğin yeri. Fine Arts, 13 (3), 10-22.
 • Fisher, D. (2001). Early language learning with and without music. Reading Horizons, 42 (1), 39-49.
 • Gordon, R.L., Fehd, H.M. ve McCandliss, B.D. (2015). Does music training enhance literacy skills? A meta-analysis. Frontiers in Psychology, 6 (0), 1-16.
 • Güneş, F. (2019). İlk Okuma Yazma Öğretimi Yaklaşım ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Hargreaves, D.J. ve Zimmerman, M.P. (1992). Developmental theories of music Learning. R. Cowell (Ed.). Handbook of research on music teaching and learning içinde (s. 377-391). New York, NY: Schirmer Books.
 • Herbers, J.E., Cutuli, J., Supkoff, L.M., Heistad, D., Chan, C.K., Hinz, E. ve Masten, A.S. (2012). Early reading skills and academic achievement trajectories of students facing poverty, homelessness and high residental mobility. Educational Researcher, 41 (9), 366-374.
 • Küçüköncü, Y. (2000). Sınıf öğretmenliğinde müzik eğitimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (7), 8-12.
 • Long, M. (2007). The effect of a music intervention on the temporal organisation of reading skill. Yayımlanmış Doktora Tezi. Londra: Londra University, Institute of Education.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Munch, C. (1990). Ben Bir Orkestra Şefiyim. İstanbul: Afa Yayınları.
 • Murphey, T. (1992). The discourse of pop songs. TESOL Quarterly, 26 (4), 770-774.
 • Murphey, T. (2010). Music and Song. Oxford: Oxford University Press.
 • Özcan, A.F. ve Özcan, A.O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yaşadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 69-103.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Strickland, D.S. ve Riley-Ayers, S. (2006). Early literacy: Policy and practice in the preschool years. Preschool Policy Brief, 10 (0), 1-12.
 • Sulak, S.E. (2018). İlk okuma-yazma öğretim yöntemleri. F. Güneş ve S. Sidekli (Editörler). İlkokuma ve Yazma Öğretimi içinde (s. 103-159). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Şendurur, Y. ve Akgül Barış, D. (2002). Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 165-174.
 • Şimşek, A. (2015). Araştırma modelleri. A. Şimşek (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 80-106). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
 • Tan, N. (2016). İlkokul matematik derslerinde şarkı kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve sözcük dağarcığı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • TDK. (1998). Türkçe Sözlük (9.Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
 • Tomlinson, M.M. (2013). Literacy and music in early childhood: Multimodal learning and design. Sage Open, 3 (3), 1-10.
 • Uçan A. (1996). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan, A. (1984). Eğitim bilimleri sempozyumu bildiriler. Ankara’dan aktaran Çilden, Ş. (2001). Müzik, çocuk gelişimi ve öğrenme. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 1-8.
 • Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Ünalan, Ş. (2012). Dil ve Kültür. Ankara: Eskiyeni Yayınları.
 • Welch, G.F., Sergeant, D.C. ve White, P.J. (1998). The role of linguistic dominance in the acquisition of song. Research Studies in Music Education, 10 (1), 67-74.
 • Yangın, S., Sarıkaya, M. Bulut, S. ve Yangın, N. (2016). Fen bilimleri dersinde çocuk şarkıları ile desteklenmiş öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (8), 1-12.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N., Taşçı, G. ve Fidan, M. (2013). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 60-66 aylık öğrencilerine ilişkin görüşleri. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Yokuş, H. ve Önk Avşar, S. (2014). Müzik öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarına ilişkin yeterlilikleri. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 50-63.

THE EFFECT OF TEACHING ELEMENTARY READING AND WRITING BY MEANS OF MUSIC ON 1ST GRADE STUDENT’S READING SKILLS AND READING ERRORS

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 2, 141 - 164, 05.11.2021

Öz

Learning to read and write is one of the most basic and necessary skills of every individual. In the research, 29 children's songs were composed and the lyrics were written by the researcher in a way to contribute to the teaching of each sound at the stage of feeling, recognizing and distinguishing the sound in the first literacy teaching process. It is aimed to determine the effect of these songs on the students' reading speed and ability to follow the rules of reading. The research was carried out in a primary school with a middle socioeconomic level, in two 1st grades, the experimental and the control group. 24 students in the experimental group and 19 students in the control group were observed for 4 months. While no intervention was made in the control group, the first literacy process was completed by using 29 children's songs in the experimental group. Embedded (nested) mixed design was used as a method in the research. In terms of reading skills, the students in the experimental and control groups were observed for 4 months and the data obtained were recorded in the "Aloud Reading Skill

Observation Form". At the end of the first literacy teaching process, the reading speed of the students who started reading the narrative and informative text (1 minute) was measured. The data were interpreted by converting into tables and graphics and an average of 40% in oral reading skills between the two groups in favor of the experimental group; students' reading speed in narrative text was 15.4; In the informative text, it was determined that they read 14.6 words faster.

Kaynakça

 • Bailey, K.D. (1982). Methods of Social Research (2nd ed.). New York: The Free Press’den aktaran Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, s. 175-177.
 • Balaban Salı, J. (2015). Verilerin toplanması. A. Şimşek (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 134-161). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
 • Baştuğ, M. ve Demirtaş Şenel, G. (2019). Her Ses/Harf İçin Özel Uygulamalı İlk Okuma ve Yazma Öğretimi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bay, Y. (2008). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma yazma öğretiminin değerlendirilmesi (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Biber Öz, N. (2001). İnsanın kültürel gelişiminde müzik eğitiminin önemi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (14) 1, 101-106.
 • Bolduc, J. (2008). The effects of music instruction on emergent literacy capacities among preschool children: A literature review. Early Childhood Research & Practice, 10 (1), 1-5.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik (1 b.). (İ. D. Sarıoğlu, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Cresswell, J.W. ve Plano Clark, V.L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J.W., (2019). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş. (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cunningham, A.E. ve Stanovich, K.E. (1997). Early reading acquisition and its relation to reading experience and ability 10 years later. Developmental Psychology, 33 (6), 934-944.
 • Çaydere Öztosun, Ö. ve Bulut Alır, E. (2017). İlkokuma eğitimi ve müzik. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 2058-2080.
 • Çelikkol, Ö. (2007). Kelime kazanımında müziğin etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Dündar, M. (2003). Anaokulu ve ilköğretim birinci sınıfında ritim eğitimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23) 2, 171-180.
 • Erbasan, Ö. ve Erbasan, Ü. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaştığı sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8 (1), 113-125.
 • Ertek Babaç, E. ve Yıldız, G. (2018). Dil gelişiminde müziğin yeri. Fine Arts, 13 (3), 10-22.
 • Fisher, D. (2001). Early language learning with and without music. Reading Horizons, 42 (1), 39-49.
 • Gordon, R.L., Fehd, H.M. ve McCandliss, B.D. (2015). Does music training enhance literacy skills? A meta-analysis. Frontiers in Psychology, 6 (0), 1-16.
 • Güneş, F. (2019). İlk Okuma Yazma Öğretimi Yaklaşım ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Hargreaves, D.J. ve Zimmerman, M.P. (1992). Developmental theories of music Learning. R. Cowell (Ed.). Handbook of research on music teaching and learning içinde (s. 377-391). New York, NY: Schirmer Books.
 • Herbers, J.E., Cutuli, J., Supkoff, L.M., Heistad, D., Chan, C.K., Hinz, E. ve Masten, A.S. (2012). Early reading skills and academic achievement trajectories of students facing poverty, homelessness and high residental mobility. Educational Researcher, 41 (9), 366-374.
 • Küçüköncü, Y. (2000). Sınıf öğretmenliğinde müzik eğitimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (7), 8-12.
 • Long, M. (2007). The effect of a music intervention on the temporal organisation of reading skill. Yayımlanmış Doktora Tezi. Londra: Londra University, Institute of Education.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yayınevi.
 • Munch, C. (1990). Ben Bir Orkestra Şefiyim. İstanbul: Afa Yayınları.
 • Murphey, T. (1992). The discourse of pop songs. TESOL Quarterly, 26 (4), 770-774.
 • Murphey, T. (2010). Music and Song. Oxford: Oxford University Press.
 • Özcan, A.F. ve Özcan, A.O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yaşadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 69-103.
 • Senemoğlu, N. (2013). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Strickland, D.S. ve Riley-Ayers, S. (2006). Early literacy: Policy and practice in the preschool years. Preschool Policy Brief, 10 (0), 1-12.
 • Sulak, S.E. (2018). İlk okuma-yazma öğretim yöntemleri. F. Güneş ve S. Sidekli (Editörler). İlkokuma ve Yazma Öğretimi içinde (s. 103-159). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Şendurur, Y. ve Akgül Barış, D. (2002). Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 165-174.
 • Şimşek, A. (2015). Araştırma modelleri. A. Şimşek (Ed.), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde (s. 80-106). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.
 • Tan, N. (2016). İlkokul matematik derslerinde şarkı kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve sözcük dağarcığı üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • TDK. (1998). Türkçe Sözlük (9.Baskı). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi.
 • Tomlinson, M.M. (2013). Literacy and music in early childhood: Multimodal learning and design. Sage Open, 3 (3), 1-10.
 • Uçan A. (1996). İnsan ve Müzik İnsan ve Sanat Eğitimi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Uçan, A. (1984). Eğitim bilimleri sempozyumu bildiriler. Ankara’dan aktaran Çilden, Ş. (2001). Müzik, çocuk gelişimi ve öğrenme. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 1-8.
 • Uçan, A. (1994). Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Ünalan, Ş. (2012). Dil ve Kültür. Ankara: Eskiyeni Yayınları.
 • Welch, G.F., Sergeant, D.C. ve White, P.J. (1998). The role of linguistic dominance in the acquisition of song. Research Studies in Music Education, 10 (1), 67-74.
 • Yangın, S., Sarıkaya, M. Bulut, S. ve Yangın, N. (2016). Fen bilimleri dersinde çocuk şarkıları ile desteklenmiş öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (8), 1-12.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, N., Taşçı, G. ve Fidan, M. (2013). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 60-66 aylık öğrencilerine ilişkin görüşleri. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Yokuş, H. ve Önk Avşar, S. (2014). Müzik öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının eğitim müziği dağarına ilişkin yeterlilikleri. Sanat Eğitimi Dergisi, 2 (1), 50-63.
Toplam 44 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burak Şahin 0000-0001-6597-9852

Yalçin Bay 0000-0002-8449-9931

Yayımlanma Tarihi 5 Kasım 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şahin, B., & Bay, Y. (2021). MÜZİKLE İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNİN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA HIZLARINA VE OKUMA HATALARINA ETKİSİ. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 6(2), 141-164.